De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pai:V d j ejmo;V h|oV e[hn e[ti nhvpioV hjde; calivfrwn, ghvmasq j ou[ m j ei[a povsioV kata; dw:ma lipou:san` ‘Zolang als mijn zoon nog jong was en onbezonnen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pai:V d j ejmo;V h|oV e[hn e[ti nhvpioV hjde; calivfrwn, ghvmasq j ou[ m j ei[a povsioV kata; dw:ma lipou:san` ‘Zolang als mijn zoon nog jong was en onbezonnen,"— Transcript van de presentatie:

1 Pai:V d j ejmo;V h|oV e[hn e[ti nhvpioV hjde; calivfrwn, ghvmasq j ou[ m j ei[a povsioV kata; dw:ma lipou:san` ‘Zolang als mijn zoon nog jong was en onbezonnen, stond hij niet toe dat ik trouwde, na het huis van mijn echtgenoot te hebben verlaten; swfrwn = wijs aj-frwn = niet wijs = dom cali-frwn = slap van geest kata …… lipousan : tmesis Waarmee congrueert lipousan ? m j = me = Penelope

2 nu:n d j o{te dh; mevgaV ejsti; kai; h{bhV mevtron iJkavnei, kai; dhv m j ajra:tai pavlin ejlqevmen ejk megavroio, kthvsioV ajscalovwn, thvn oiJ katevdousin jAcaioiv. maar nu, aangezien hij groot is en de volle maat van de jeugd heeft bereikt, juist nu smeekt hij mij terug te keren weg uit het paleis, zich ergerend wegens het bezit dat de Grieken verteren ten nadele van hem. oJte : normale betekenis: toen, terwijl, nu (terwijl hij groot is/ nu hij groot is) → dit laatste is bijna gelijk aan : omdat hij groot is ! oiJ : dativus ; deze is indirect bij de handeling betrokken. Deze handeling kan tot voordeel of nadeel van het indirect object zijn! Hier duidelijk tot nadeel!

3 jAll j a[ge, moi to;n o[neiron uJpovkrinai kai; a[kouson. Maar komaan, verklaar voor mij en hoor het volgende, een droom. uJpokrinomai : medium tantum ; en ook nog eens pseudosigmatische aoristus : uJp-e-krin-amhn (P.S. over deze laatste term zijn niet alle classici het eens!)

4 Ch:nevV moi kata; oi\kon ejeivkosi puro;n e[dousin ejx u{datoV, kaiv tev sfin ijaivnomai eijsorovwsa` Twintig ganzen in mijn huis eten tarwe vanuit het water/in water geweekt, en ik word ook van hen vrolijk toen ik naar hen keek; Ja, ‘t zijn er twintig! sfin = aujtoiV eijsorowsa : metrische diektasis

5 ejlqw;n d j ejx o[reoV mevgaV aijeto;V ajgkuloceivlhV pa:si kat j aujcevn j e[axe kai; e[ktanen` nadat er vanuit het gebergte een grote adelaar met kromme snavel was gekomen, brak hij voor alle de nek en hij doodde hen; ejk wordt gebruikt staat als er een consonant op volgt ejx staat voor vocalen (en als dat niet zo was zou het metrum ook niet kloppen!) kat-agnumi ! (en niet kata-gnumi )

6 oiJ d j ejkevcunto ajqrovoi ejn megavroiV, oJ d j ejV aijqevra di:an ajevrqh. Aujta;r ejgw; klai:on kai; ejkwvkuon e[n per ojneivrw/, zij lagen uitgestrekt bijeen in het paleis en hij verhief zich naar de stralende lucht. En/maar ik huilde en jammerde zelfs in de droom ejV = eijV dian : keurig acc. F van dioV ( rei -regel) aijqera : normaal gesproken de ‘bovenlucht’, dus dicht bij de zon, boven de atmosfeer ( ajhr )

7 ajmfi; d j e[m j hjgerevqonto eju>plokami:deV jAcaiaiv, oi[ktr j ojlofuromevnhn, o{ moi aijeto;V e[ktane ch:naV. en rondom mij verzamelden zich Griekse vrouwen met mooie vlechten, terwijl ik bitter klaagde, omdat de adelaar mijn ganzen had gedood. hjgereqomai : eigenlijk een soort verlengde vorm van ajgeirw (verzamelen) In deze laatste is goed de verwantschap met ajgora te zien. ojlofuromenhn : denk aan de uitgang! Er weeklaagt er hier maar één! moi : bij Homerus wel redelijk vaak possessief te vertalen

8 ‘ Ay d j ejlqw;n kat j a[r j e{zet j ejpi; prou[conti melavqrw/, 545 fwnh/: de; brotevh/ katerhvtue fwvnhsevn te` Teruggekomen ging hij zitten op een vooruitstekende balk, en met een menselijke stem probeerde hij mij gerust te stellen en sprak: pro-ecw of proucw : bij pro en peri valt de laatste klinker niet weg, zoals bij ajna-, kata-, ejpi-, uJpo- etc. broteh/ : normaal: brotea/ kat-erhtue = kat-hrhtue : zgn. imperfectum de conatu Ook het praesens kan deze ‘probeer’- betekenis hebben.

9 “ Qavrsei, jIkarivou kouvrh thlekleitoi:o` oujk o[nar, ajll j u{par ejsqlovn, o{ toi tetelesmevnon e[stai. “Wees niet bang, dochter van de wijd en zijd beroemde Icarius; het is geen droom, maar een werkelijke geluk aankondigende verschijning, die voor jou in vervulling zal gaan. http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Icarius.html voor informatie over Icarius en over hoe Odysseus Penelope tot zijn vrouw maakte, zie bovenstaande link. qavrsei : je hoort het verschil te kennen tussen poivei (doe/ jij moet doen) en poiei: (hij doet) tetelesmenon ejstai : lett.: vervuld zal zijn (van telew : vervullen)

10 Ch:neV me;n mnhsth:reV, ejgw; dev toi aijeto;V o[rniV h\a pavroV, nu:n au\te teo;V povsiV eijlhvlouqa, o}V pa:si mnhsth:rsin ajeikeva povtmon ejfhvsw. ” De ganzen zijn de vrijers en ik was, geloof me, voorheen een adelaarsvogel, nu daarentegen ben ik gekomen als jouw echtgenoot, die op alle vrijers een schandelijke dood zal afsturen.” ejrcomai, perf.: ejlhluqa ; hier staat de Homerische variant. hja = hj (zie H.T. 32 of woordenboek pag. 509) Dreigende taal t.o.v. de vrijers, vandaar 3 spondeeën voor hen in regel 550.

11 ’WV e[fat j, aujta;r ejme; melihdh;V u{pnoV ajnh:ke` Zo sprak hij, maar de honingzoete slaap liet mij los; http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypnos Lees meer over hypnos in deze link iJhmi : hier de aoristusvorm: hJka In de vorige regel het futurum: hJsw Komt zeer vaak voor in samenstellingen. ( ejfihmi, ajnihmi, etc)

12 papthvnasa de; ch:naV ejni; megavroisi novhsa puro;n ejreptomevnouV para; puvelon, h|ci pavroV per. ” nadat ik angstig om me heen had gekeken, zag ik de ganzen in het paleis, tarwe vreten(d) langs de trog, precies op de plek waar (ze) voorheen (waren).’ Opvallende alliteratie van de p- puro;n ejreptomevnouV para; puvelon, h|ci pavroV per papthnasa / nohsa : oppassen met die -sa uitgang! para + acc.: basisbetekenis : vlak bij De accusativus suggereert beweging → naar vlak bij = langs


Download ppt "Pai:V d j ejmo;V h|oV e[hn e[ti nhvpioV hjde; calivfrwn, ghvmasq j ou[ m j ei[a povsioV kata; dw:ma lipou:san` ‘Zolang als mijn zoon nog jong was en onbezonnen,"

Verwante presentaties


Ads door Google