De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EIGENTIJDS FULL-TIME HB-ONDERWIJS IN ‘T GOOI

Verwante presentaties


Presentatie over: "EIGENTIJDS FULL-TIME HB-ONDERWIJS IN ‘T GOOI"— Transcript van de presentatie:

1 EIGENTIJDS FULL-TIME HB-ONDERWIJS IN ‘T GOOI
Samenvatting adviesrapport ‘Koersen op een sterk en toekomstbestendig voltijds HB-onderwijs in ‘t Gooi’

2 Waarom verandering noodzakelijk?
Vanuit de huidige situatie: de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij horende opbrengsten wordt voor het grootste deel bepaald door de leerkracht die voor de klas staat. De leerkrachten die op dit moment werkzaam zijn binnen het HB op de Werf onderwijs zijn onvoldoende toegerust om in te spelen op de specifieke onderwijsbehoefte van leerlingen. Er is onvoldoende structuur voor de leerkrachten vanuit een uitgewerkt onderwijsconcept. De verscheidenheid aan leerlingen vergt van de leerkrachten didactische en pedagogische vaardigheden; De afgelopen 4 jaar is gebleken dat de directie een cruciale rol heeft om HB onderwijs vorm te geven op diverse deelgebieden. De directie moet in staat zijn om integraal leiding te kunnen geven waarbij de HB leerling centraal staat. Het HB onderwijs vraagt om specifieke kennis en kunde om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Het is van essentieel belang dat naast de financiële bijdrage van ouders wordt gekeken naar andere financieringsbronnen in het kader van Passend Onderwijs. Gericht op de toekomst Het voltijds HB-onderwijs in ‘t Gooi is nu een voorziening die ressorteert onder Villa Primair. De complexiteit van de doelgroep wordt nog niet door iedereen onderschreven. Om voltijds HB-onderwijs in ‘t Gooi beter te positioneren is het van belang dat het samenwerkingsverband gaat bijdrage in de ontwikkeling hiervan. Een voltijds HB school in ‘t Gooi kan waarschijnlijk gefaseerd doorgroeien naar 8 groepen van 160 leerlingen.

3 Vooraf: doelgroep Elke HB leerling op de Werf is uniek. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegengesteld zijn. Deze leerlingen hebben daardoor specifieke onderwijsbehoeftes. Het team van de Werf biedt de HB leerlingen binnen de structuur ruimte om zichzelf te mogen zijn en te ontwikkelen. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de hoeveelheid in aanbod van wettelijk verplichte leerstof en de Individuele leerbehoeftes. Het HB team heeft zich op dit gebied gespecialiseerd. Bij de aanname van deze leerlingen zijn de voornaamste criteria: Een hoge score op een intelligentietest (Bijvoorbeeld: WISC: IQ > 130). Een onderzoekende houding (de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een growth mindset, waarbij motivatie, interesse en creatief denken kernelementen zijn). Sociaal emotioneel handelen. (Balans op het gebied van leren in zelfstandigheid en sociale situaties.) Ook leerlingen, die een of meer specifieke onderwijsbehoefte hebben, naast hun hoge score op intelligentie, zijn welkom op de Werf. Wanneer er sprake blijkt te zijn van meervoudige en/of complexe problematiek wordt er gekeken naar de draagkracht en -last van het team, medeleerlingen en de beschikbaarheid van het betrekken van (externe) deskundigheid om deze leerling onderwijs te bieden.

4 Aanloop naar de onderwijsvisie: De HB-leerling in het basisonderwijs
Cognitief Honger naar kennis Onthouden Verbanden leggen Denken in grote lijnen Drang naar leren, onderzoeken, creëren Creatief denken Snelheid van denken Specifieke interesses Onderwijs-behoefte Betekenis en zingeving Inzicht Strategieën Prikkeling Uitdaging zelfsturing Vertrouwen Veiligheid Gelijkgestemden Acceptatie Sociaal-emotioneel Groot gevoel rechtvaardigheid Individualisme Eigenheid Andere humor Moeite met autoriteit Kritisch op regels Gevoelig voor omgeving (geluiden, stemmingen, sfeer)

5 Visie op HB-onderwijs: de belangrijkste componenten
De leerling: Staat centraal in onze benadering De leerstof: Prikkelt en daagt uit (verrijking, verdieping en ander aanbod) De leerkracht: Biedt vertrouwen en veiligheid Benadert leerling vanuit kennis over HB-leerling Een leerklimaat: Met gelijkgestemden Waarin kinderen mogen zijn wie ze zijn Een leeromgeving waarin: Zingeving en inzicht centraal staat Begeleid wordt op zelfsturing (eigenaarschap leerproces)

6 Wat betekent dit voor het onderwijs?
Uitgangspunten: HB-onderwijs wordt opgezet als innovatie met toegewijde schoolleider voor bewaking onderwijsconcept, aansturing en competentieontwikkeling onderwijsteam en onderwijskundig leider. Plusaanbod rond kerndoelen per leerjaar. Onderzoekende houding richting leerlingen. Op onze school zitten hoogbegaafde kinderen in één groep van maximaal 20 leerlingen*) Er is in de opzet en financiering voldoende ruimte voor noodzakelijke begeleiding van leerkrachten en leerlingen Vorm geven aan aanpak: onderwijsconcept in praktijk brengen Continue ontwikkeling en training van leerkrachten, onderwijsconcept en aanpak Leren van elkaar Gemeenschappelijkheid in aanpak creëren *) Waarom maximaal 20 leerlingen per klas? Verhoogde kans op herkenning en erkenning Meer tijd voor individuele aanpak Meer tijd voor begeleiding van en meer zicht op zelfsturing

7 Plusaanbod rond kerndoelen
Onderwijsconcept: Plusaanbod rond kerndoelen Vanuit wat een leerling laat zien, cognitief of sociaal-emotioneel, onderzoeken wij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Op cognitief vlak betekent dat streven naar A+ score Op sociaal emotioneel vlak streven naar een leerling die zelf kan, wil en durft te ontwikkelen en zijn. I Kerndoel A+ V Ander aanbod II Verrijken (betekenis en context) III Verdieping door 3 extra niveau’s Bloom Per vak meer tijd en aandacht IV Verrijken Boven op kerndoel Verbreding van kerndoel Verdieping binnen kerndoel

8 Onderwijsinrichting: aantallen leerlingen en groeipotentie
Huidige situatie In de huidige situatie zijn er 4 klassen van 22 leerlingen, dus 88 HB kinderen in totaal. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen opgelopen van 16 per klas bij de start tot 22 nu, voornamelijk om budgettaire redenen. Helaas is gebleken dat de leerkrachten zeer grote moeite hebben met deze groepsgrootte, helemaal als er nog een paar zorgleerlingen tussen zitten die min of meer voor 2 tellen. Gewenste situatie: Vanuit de onderwijsinhoudelijke werkgroepleden is het advies om het aantal leerlingen te laten dalen naar 20 per klas. Een verhoging van de eigen bijdrage kan worden voorkomen door minder inzet van vakleerkrachten en het vertrek bij de Leonardostichting, waardoor dit min of meer budgetneutraal kan worden opgelost. Groeiscenario: 1 augustus 2015 overgang van 4x22 naar 5x20 kinderen, totaal aantal leerlingen 100. 1 augustus 2016 indien gewenst extra klas toevoegen: 6x20 = 120 leerlingen Afhankelijk van de wachtlijsten en populariteit van het full time HB onderwijs zou op langere termijn een groei naar 8x20 = 160 leerlingen zeer goed mogelijk zijn waardoor dit onderwijs als zelfstandige school bestaansrecht heeft. Door versterking van besturing, onderwijsconcept, onderwijsinrichting, begeleiding zorgleerlingen, klassenmanagement en competenties onderwijsteam is deze groei – met behoud van kwaliteit, cultuur en aandacht voor alle leerlingen – mogelijk.

9 Onderwijsinrichting: Locatie (1)
Criteria Belangrijk Autonomie (school in school of zelfstandig) Alle HB-kinderen op 1 locatie (voldoende lokalen) Pedagogisch klimaat* bij bestaande school Gebouw aansluitend bij onderwijsconcept (rust) Affiniteit HB-directie en –team bij bestaande school Gemeente (toestemming / medewerking ivm verkeer en locatiebeleid) Future proof (komende 10 jaar) Aanwezigheid groep 1/2 Overig Eigen gebouw of vleugel Extra ruimten en spreekkamers (IB, locatieleider, begeleiding en flexibele ruimte voor inhoudelijk concept) Reputatie/Kwaliteit school bij bestaande school Mogelijkheid uitbouw Kenniscentrum en Unita Staat van het pand en overige faciliteiten Reisafstand Bereikbaarheid Groeipotentie voedingsgebied Aansluiting passend middelbaar HB-onderwijs Mogelijke locaties Holleblok – Huizen (Tweede Montessorischool) OBB – Blaricum Godelinde - Naarden Kamperfoelie – Huizen Trappenberg – Huizen Koningin Emmaschool, locatie Breeduit – Bussum De Werf – Huizen Palazzo gebouw – Naarden * een veilige sfeer op school die ondersteunend is voor de leerlingen

10 Advies (samenvatting)
De onderwijsvisie wordt vanuit een stevig theoretisch kader onderbouwd. Bij een HB leerling is naast aandacht voor cognitieve uitdaging de focus op de sociaal emotionele ontwikkeling voorwaardelijk voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Vanuit de onderwijsbehoefte wordt steeds de verbinding tussen de cognitieve uitdaging en sociaal-emotionele ontwikkeling gelegd. De leerling staat centraal in de benadering. Binnen een vertrouwde en veilige omgeving is de leerstof steeds prikkelend en uitdagend met de nadruk op begeleiding op zelfsturing. Belangrijke bindende factor is een school met gelijkgestemden waarin kinderen mogen zijn wie ze zijn. Zingeving en inzicht staan centraal. Het onderwijsconcept richt zich op plusaanbod rond de kerndoelen: verbreden, verdiepen en boven op de kerndoelen. Vanuit wat een leerling laat zien, cognitief en sociaal-emotioneel, worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling onderzocht: Op cognitief vlak betekent dat streven naar A+ score Op sociaal-emotioneel vlak streven naar een leerling die zelf kan, wil en durft te ontwikkelen en zijn. Er zijn 2 mogelijke locaties voor het voltijds HB-onderwijs: De Werf en de OBB (Blaricum) Klassen van maximaal 20 leerlingen en groeiscenario 5x20 per aug 2015. Schoolleiding minimaal 0,8 FTE (indien bij andere school in, dan splitsing in directietaken (0,2) en locatieleider (0,6) bij huidig aantal leerlingen) Geen aparte (interne) IB-er; IB-middelen worden ingezet voor externe inhuur en competentiebevordering leerkrachten Ouderbijdrage streefbedrag maximaal €1.350 per kind

11 Leerlingen potentieel
Wat is het leerlingen potentieel voor een full time HB school 2,3 % van de totale populatie valt in de doelgroep Meerdere Onderwijs stichtingen beginnen (voltijds) HB onderwijs (Ichtus) Een beperkte groep van kinderen loopt vast op regulier onderwijs Afname van de bevolking en leerlingen populatie in het doel gebied # 2014 2018 % HB / 2018 Leerlingen het Gooi 19.514 18.032 415 In aanverwante scholen/stichtingen 14.021 13.095 301 Plaats School Hilversum 5.714 5.589 129 Bussum/Naarden 3.567 3.275 75 Huizen 2.314 2.051 47 Blaricum 918 711 16 Laren 886 851 20 eemnes 622 619 14 Eindtotaal

12 Onderwijsconcept: innovatie
Theoretisch kader Visie Onderwijsconcept Aanpak Resultaat


Download ppt "EIGENTIJDS FULL-TIME HB-ONDERWIJS IN ‘T GOOI"

Verwante presentaties


Ads door Google