De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium."— Transcript van de presentatie:

1 Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium

2 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 2 Cluster van Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties in de regio van het Schelde-estuarium Bond Beter Leefmilieu, Het Zeeuwse Landschap, Natuurreservaten, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie

3 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 3 Indeling presentatie Beschrijving gebied, waarden en bedreigingen  Thijs Kramer (ZMF) Historisch passief + overstromingsrisico  Peter Symens (Natuurreservaten) Afwegingskader eventuele verdere verruiming  Bart Martens (BBL)

4 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 4 Kenmerken estuarium Ontmoeting rivier en zee Veelzijdige dynamiek: –Permanente invloed van getij –Geleidelijke overgang tussen zoet en zout, die ook nog eens heen en weer beweegt met het getij –“Wandelend” systeem van geulen en platen

5 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 5 Natuurwaarden Zeer specifieke levensgemeenschappen in verschillende delen van het estuarium (zoet, brak en zout) Schorren, platen, slikken en ondiep- watergebieden Veel gasten in deze gebieden: –kraamkamer voor vissen –foerageer- en/of broedgebied voor vogels

6 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 6 Vogels in Westerscheldegebied Grauwe gans  57000(29) Pijlstaart  10000(16) Lepelaar  200(6.3) Zilverplevier  3300(2.3) Scholekster  18000(2.0) Sternsoorten  belangrijk broedgebied Soort% populatie

7 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 7 Mening over LTV Positief: erkenning streefbeeld van belang voor behoud natuurwaarden en meergeulenstelsel Negatief: –scenario’s onduidelijk over natuurverliezen –morfologische onzekerheden weggemoffeld

8 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 8 Bezwaar tegen verdieping Verdiepen = verstarren  dynamiek (hèt kenmerk van estuaria) wordt beperkt Verlies aan schorren, platen en slikken en ondiep-watergebieden Toename stroomsnelheid  beperking bodemorganismen Toename vertroebeling  effect op bodemdieren, vogels en vissen.

9 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 9 Historisch passief Natuurherstelplan Westerschelde  lege doos –enkel binnendijkse maatregelen –bekritiseerd door EC Ontwerp natuurherstelplan Zeeschelde in koelkast –geen compensatie voor areaalverlies –geen vermindering overstromingsrisico –geen verbetering slibhuishouding

10 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 10 Overstromingsrisico In Nederland  1/4000 In Vlaanderen langs Zeeschelde: –Volgens Sigmaplan  1/10000 –Na KBR  1/350 –Momenteel  1/70 “Een stormtij als die van 1953 zou niet gekeerd kunnen worden, terwijl de kans op voorkomen van een dergelijk getij 4,5 maal groter geworden is” Citaat uit AWZ nota van november 1996:

11 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 11 Oorzaken Vermindering komberging (inpolderingen, dijkverhogingen, …) Verhoogde getij-indringing door vermindering weerstand (kanalisatie, verlaging drempels, …) Zeespiegelrijzing

12 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 12 Oplossingen Westerschelde: –ontpoldering –inrichting van gebieden met gecontroleerde getij-invloed –verbinden Wester- en Oosterschelde(?) In Zeeschelde: –inrichting van gebieden met gecontroleerde getij-invloed –meest landinwaartse dijkvarianten volgens Sigmaplan

13 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 13 Tussenliggend besluit (1) Als gevolg van... –uitblijven van herstel verlies intergetijdegebieden Westerschelde & Zeeschelde –grote onzekerheden voor morfologie (behoud meergeulenstelsel en dynamiek) –plicht tot natuurherstel i.k.v. Vogel- en Habitatrichtlijn –onaanvaardbaar hoog overstromingsrisico

14 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 14 Tussenliggend besluit (2) Dient eerst werk gemaakt te worden van: –evaluatie effecten vorige verdieping  MOVE-project –herinvulling natuurherstelplan Westerschelde met buitendijkse maatregelen –uitvoering toekomstschets A (ruimte voor het estuarium) met natuurherstelplan Zeeschelde i.k.v. geactualiseerd Sigma-plan

15 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 15 Tussenliggend besluit (3) Inhaaloperatie omvat: –wegwerken historisch passief –verkrijgen van juridisch propere lei door conformering dossier huidige verdieping aan Vogel- en Habitatrichtlijn –overstromingsrisico verkleinen –vergroting kennis van effecten van ingrepen op estuarium  input voor MER

16 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 16 Afweging vervolgingrepen De Werkgroep Schelde-estuarium eist dat de volgende toetsingen zullen worden uitgevoerd

17 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 17 Vogel- en Habitatrichtlijn Voorafgaande inschatting ecologische gevolgen Indien geen onomkeerbare en wel compenseerbare effecten: –alternatieven ontbreken –zwaarwegend maatschappelijk belang aantonen –natuurschade herstellen of compenseren

18 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 18 Ecologische gevolgen Inzicht middels grensoverschrijdende MER –effect morfologie + vertaling naar ecologie –effect op overstromingsrisico –effect op nautische veiligheid + vertaling naar risico’s voor op het land Compensatiemaatregelen vooraf uitwerken

19 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 19 Voorwaarden inschatting MOVE-resultaten moeten duidelijkheid verschaffen over gevolgen vorige verdieping Alsnog uitgevoerde compensatieprojecten vorige verdieping op hun effectiviteit beoordelen

20 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 20 Nut-noodzaakdiscussie Maatschappelijke Kosten Baten Analyse –vanuit internationaal perspectief –openbaar t.a.v. richtlijnen en resultaten –onafhankelijk peer-review –kosten en baten over volledige transportketen berekenen

21 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 21 Baten en Kosten Baten –tijdwinst –lagere kosten achterlandverkeer Kosten –baggerwerken –natuurcompensatiemaatregelen

22 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 22 Extra input MKBA Alternatieven Zeebrugge en Vlissingen Inschatting schaalvergroting containervloot Maritieme toegankelijkheid Antwerpen in internationaal verband –Antwerpen 12.3 meter getij-onafhankelijk –Hamburg 12.8 meter getij-onafhankelijk –Bremen 12.0 meter getij-onafhankelijk

23 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 23 Rekeningvaren Kosten verdieping doorrekenen aan havengebruikers  vereist wijziging Vlaams Havendecreet Bovenstaand principe reeds voorgesteld door EC in “Groenboek Havens en Maritieme infrastructuur”

24 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 24 Economisch optimum Kostprijs vergroten diepgang Diepgang Kostprijs baggerkostenscheepskostentotale kosten

25 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 25 Herstel en compensatie Indien toch verder verdiept wordt  compensatiemaatregelen vooraf vaststellen en geïntegreerd uitvoeren met verdieping zelf

26 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 26 Algemeen besluit (1) Nu beslissen tot verdere verdieping is onverantwoord vanwege gebrekkige kennis over gevolgen voor natuurlijkheid en veiligheid Indien MOVE-project ruimte laat voor verder verdieping  Vogel- en Habitatrichtlijn als leidraad

27 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 27 Algemeen besluit (2) Onze aanpak gebaseerd op: –voorzichtigheidsbeginsel –voorzorgsbeginsel –vervuiler betaalt beginsel –procesgeïntegreerde maatregelen –stand-still beginsel

28 22-03-2001Werkgroep Schelde- estuarium 28 Politieke overwegingen De natuur van het Schelde-estuarium geniet bescherming in kader van enkele belangrijke Europese richtlijnen Verdrag 1995 bijzonder onelegant  LTV afgedwongen  haast heeft LTV verarmd MER en MKB uitvoeren vóór verzoek verdieping


Download ppt "Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium."

Verwante presentaties


Ads door Google