De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011."— Transcript van de presentatie:

1  Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011

2  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Programma 23 juni lunch vergadering excursie

3  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Algemene ledenvergadering DSL Opening: voorzitter de heer A.Scholten Notulen 24 juni 2010 Mededelingen en binnengekomen stukken Balans en Staat van baten en lasten. Goedkeuring jaarrekening ‘met beperking’ Samenstelling bestuur Jaarverslag 2010 Rondvraag Sluiting

4  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Notulen Notulen 24 juni 2010

5  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Mededelingen en binnengekomen stukken –Lid af: Veere –Nieuwe leden : Nuenen en Leiden

6  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Balans Vereniging 2010 * BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na voorstel resultaatbestemming) Activa31 december december 2009 €€€€ Vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op gelieerde instellingen Overige effecten _______ _______ Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Te ontvangen rente Liquide middelen ________________ Vlottende activa ________________ ======= Passiva Eigen vermogen Kortlopende schulden Rek.crt. Stichting Dorp, Stad en Land ________________ ===============

7  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Staat van Baten en Lasten vereniging DSL €€€€ Contributies Overige bedrijfskosten ______ Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat ‑ ‑ Som der financiële baten en lasten ______ Resultaat ======

8  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Balans stichting DSL Activa31 december december 2009 €€€€ Materiële vaste activa Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen op gelieerde instellingen Overige vorderingen en overlopende activa ______________ Liquide middelen ________ Vlottende activa ________________ ======== Passiva Eigen vermogen ‑ Langlopende schulden Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva ______________ ________________ ========

9  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Staat van Baten en Lasten stichting DSL €€€€ Opbrengsten uit dienstverlening Kosten van uitbesteed werk Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten ________ Som der bedrijfskosten ________ Bedrijfsresultaat ‑ Som der financiële baten en lasten ________ Resultaat ‑ ========

10  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Samenstelling bestuur DSL Aftredend en herkiesbaar: –Mr. C.Mijs, secretaris Aftredend en niet herkiesbaar: –Mr.J. Asselbergs –Ir H. de Wijn-van der Meer

11  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Jaarverslag 2010 Kostenbeperking Wabo Kwaliteitsteams/supervisie Mon.inventarisaties Opdrachten kwal.coörd. ZH C.H. waardestellingen Welstand Transparant Evaluaties nota’s

12  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

13  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

14  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

15  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

16  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

17  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Programma 2011 Wisselingen commissies 2012 –Info per gemeente in juli –Inwerken herfst –Benoemen Geen aanpassing leges in 2011 Vooroverleg

18  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Programma 2011 Wabo handboek (versie 2) Onderzoek –Erfgoed in bestemmingsplan –Bedrijventerreinen Wethouders + jaarverslag Raadsexcursies

19  Stichting Dorp, Stad en Land   &  ALV 2011 Rondvraag Sluiting

20  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Excursie programma 23 juni 2011 Asperen Fort Leerdam glasmuseum Gorinchem woonwijk Hoog-Dalem


Download ppt " Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google