De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011."— Transcript van de presentatie:

1  Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011

2  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Programma 23 juni 2011 12.30 lunch 13.30 vergadering 14.00 excursie

3  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Algemene ledenvergadering DSL Opening: voorzitter de heer A.Scholten Notulen 24 juni 2010 Mededelingen en binnengekomen stukken Balans en Staat van baten en lasten. Goedkeuring jaarrekening ‘met beperking’ Samenstelling bestuur Jaarverslag 2010 Rondvraag Sluiting

4  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Notulen Notulen 24 juni 2010

5  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Mededelingen en binnengekomen stukken –Lid af: Veere –Nieuwe leden : Nuenen en Leiden

6  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Balans Vereniging 2010 * BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na voorstel resultaatbestemming) Activa31 december 201031 december 2009 €€€€ Vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op gelieerde instellingen832.747832.747 Overige effecten112.435104.243 945.182 936.990 _______ _______ Vaste activa 945.182 936.990 Vlottende activa Vorderingen Te ontvangen rente 6.300 7.947 Liquide middelen1.496.0331.559.149 ________________ Vlottende activa1.502.3331.567.096 ________________ 2.447.5152.504.086======= Passiva Eigen vermogen2.418.5952.412.031 Kortlopende schulden Rek.crt. Stichting Dorp, Stad en Land 28.920 92.055 ________________ 2.447.5152.504.086 ===============

7  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Staat van Baten en Lasten vereniging DSL 20102009 €€€€ Contributies 42.43238.241 Overige bedrijfskosten70.003 82.453______ Som der bedrijfskosten 70.00382.453 Bedrijfsresultaat ‑ 27.571 ‑ 44.212 Som der financiële baten en lasten 34.135 77.359______ Resultaat 6.564 33.147======

8  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Balans stichting DSL Activa31 december 201031 december 2009 €€€€ Materiële vaste activa62.341104.073 Vaste activa62.341104.073 Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren355.705376.672 Vorderingen op gelieerde instellingen 28.920 92.055 Overige vorderingen en overlopende activa232.835275.230 ______________ 617.460 743.957 Liquide middelen 582.438 192.884________ Vlottende activa1.199.898 936.841 ________________ 1.262.2391.040.914======== Passiva Eigen vermogen 95.223 ‑ 178.286 Langlopende schulden 832.747 832.747 Kortlopende schulden Crediteuren 50.690 183.301 Belastingen en premies sociale verzekeringen 66.996 75.616 Overige schulden en overlopende passiva216.583127.536 ______________ 334.269 386.453 ________________ 1.262.2391.040.914========

9  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Staat van Baten en Lasten stichting DSL 20102009 €€€€ Opbrengsten uit dienstverlening2.534.0082.404.192 Kosten van uitbesteed werk 712.338 889.048 Personeelskosten1.173.3511.490.750 Afschrijvingen 42.438 84.147 Overige bedrijfskosten 336.136 779.410________ Som der bedrijfskosten2.264.2633.243.355________ Bedrijfsresultaat 269.745 ‑ 839.163 Som der financiële baten en lasten 3.764 2.510________ Resultaat 273.509 ‑ 836.653========

10  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Samenstelling bestuur DSL Aftredend en herkiesbaar: –Mr. C.Mijs, secretaris Aftredend en niet herkiesbaar: –Mr.J. Asselbergs –Ir H. de Wijn-van der Meer

11  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Jaarverslag 2010 Kostenbeperking Wabo Kwaliteitsteams/supervisie Mon.inventarisaties Opdrachten kwal.coörd. ZH C.H. waardestellingen Welstand Transparant Evaluaties nota’s

12  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

13  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

14  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

15  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

16  Stichting Dorp, Stad en Land   & 

17  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Programma 2011 Wisselingen commissies 2012 –Info per gemeente in juli –Inwerken herfst –Benoemen 01-01-2012 Geen aanpassing leges in 2011 Vooroverleg

18  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Programma 2011 Wabo handboek (versie 2) Onderzoek –Erfgoed in bestemmingsplan –Bedrijventerreinen Wethouders + jaarverslag Raadsexcursies

19  Stichting Dorp, Stad en Land   &  ALV 2011 Rondvraag Sluiting

20  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Excursie programma 23 juni 2011 Asperen Fort Leerdam glasmuseum Gorinchem woonwijk Hoog-Dalem


Download ppt " Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google