De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modulereview. Ieder landschap bestaat uit geofactoren. Het uiteindelijke landschap is het gevolg van de onderlinge verbindingen tussen de geofactoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modulereview. Ieder landschap bestaat uit geofactoren. Het uiteindelijke landschap is het gevolg van de onderlinge verbindingen tussen de geofactoren."— Transcript van de presentatie:

1 Modulereview

2 Ieder landschap bestaat uit geofactoren. Het uiteindelijke landschap is het gevolg van de onderlinge verbindingen tussen de geofactoren.

3 Ieder landschap kent de volgende opbouw:  Natuurlijke opbouw;  Cultuurhistorische opbouw;  Ecologische opbouw (zie clip 2).

4 De biologische diversiteit van een landschap wordt bepaald door: 1. Veranderlijkheid van het milieu; 2. Hoeveelheid energie en voedingsstoffen; 3. De variatie in milieuomstandigheden; 4. Omvang van het natuurgebied; 5. Spreiding van natuurelementen en barrières.

5  Puinwaaierafzettingen aan de voet van het middelgebergte;  Plateaus, hellingen en dalen;  Löss als afdeklaag.  Eerste bebouwing in dalen, later op de plateaus

6  Hoge en lage stuwwallen opgeduwd door het ijs;  Zacht golvend dekzandlandschap.  Oud: essen, groengronden, heide en stuifzand;  Nieuw: heideontginningen, naaldbos.

7  Oeverwallen en kommen in het westelijk rivierkleilandschap: smal en laag, zware komklei;  Oeverwallen, stroomruggen en kommen in het oostelijk rivierkleilandschap: breed en hoog, zavelige komklei.  Oeverwalgronden, kleistroken nabij rivierdijken

8  Kwelders;  Zeeklei en de zeespiegelstand; oude zeeklei en jonge zeeklei.  Opbouw van een zeekleipolder; terpen, kreekruggen en later ontginning;  Droogmakerijen.

9  Vorming van de duinen;  Oude en jonge duinen;  Duinvalleien.  Oude nederzettingen en geestgronden;  Zeewering, natuur en zoetwaterleverancier.

10  Veengroei op voedselrijke plaatsen; laagveen; riet- en zeggeveen;  Veengroei op voedselarme plaatsen; hoogveen; veenmosveen.  Veenpolderlandschappen;  Dalgronden en veenplassen.

11  Vernieuwbare en niet-vernieuwbare bronnen;  Milieuproblemen; vervuiling, uitputting en aantasting;  Sustainable development als reactie op milieuproblemen; milieugebruiksruimte.

12  Schaalvergroting in milieuproblemen;  Handhaven van de milieugebruiksruimte; wordt bepaald door: 1. Aanwezige winbare niet-vernieuwbare bronnen 2. Tempo van aanwas 3. Mate van onttrekking 4. Import of export 5. Uitbreiding van kennis en techniek 6. Kwaliteit van het natuurlijke milieu

13  Interne en externe bronnen van zoet water;  Watergebruik door huishoudens, industrie en landbouw beperkt de milieugebruiksruimte;  Bedreiging kwaliteit en voorraden zoet water.

14  De bodem als productiesysteem wordt bepaald door: 1. Voorraad voedingsstoffen; 2. Voorraad water; 3. Goed bodemleven;  Vergroting van de milieugebruiksruimte: 1. Toevoer van meststoffen; 2. Toevoer van fossiele energie; 3. Toevoer van water door irrigatie en beregening.

15  Goede landbouwgrond wordt schaars;  Groeiend tekort aan water;  Dure fossiele brandstoffen.  Ecologische voetafdruk grote boosdoener!

16  Afwenteling van milieuproblemen;  Afwenteling op andere milieugebruikers en andere gebieden.  Afwenteling op toekomstige generaties.  Sustainable development ontstond als reactie op milieuproblemen.

17  Zonering;  Vier koersen: 1. Gele koers: ontwikkeling van landbouw in intensieve en geconcentreerde vorm; 2. Bruine koers: Grondgebonden landbouw heeft voorrang; 3. Blauwe koers: Combinatie van functies en ontbreken van intensieve landbouw; 4. Groene koers: Behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur.

18  Duurzame ontwikkeling bij economische groei;  Integraal ketenbeheer;  Een hogere kwaliteit van producten;  Minder gebruik van fossiele energie (Kyoto, ‘97)

19  Armoede en milieu; verschil tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden;  Klimaatbeleid; trends op internationale schaal (bijv. Al Gore’s an inconvenient truth).

20 Deze presentatie is beschikbaar op deeljehuiswerk.com Gebruik hem tijdens het studeren als aandachtsrichter (stuurt je gedachten en dus je kennis). Succes ermee!


Download ppt "Modulereview. Ieder landschap bestaat uit geofactoren. Het uiteindelijke landschap is het gevolg van de onderlinge verbindingen tussen de geofactoren."

Verwante presentaties


Ads door Google