De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarium voor Orthopedagogiek Hoe de ontwikkeling van HGW in het kader van Passend Onderwijs aan te sturen? Herman van Hassel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarium voor Orthopedagogiek Hoe de ontwikkeling van HGW in het kader van Passend Onderwijs aan te sturen? Herman van Hassel"— Transcript van de presentatie:

1 Seminarium voor Orthopedagogiek Hoe de ontwikkeling van HGW in het kader van Passend Onderwijs aan te sturen? Herman van Hassel herman.vanhassel@hu.nl WSNS SWV Delft e.o.

2 Doel: Bestuursleden en directies zullen met elkaar verkennen op welke wijze zij het proces van passend onderwijs kunnen aansturen. Hierbij zal het inzetten van handelingsgericht werken in relatie tot schoolontwikkeling en integraal personeelsbeleid centraal staan. Deze sessie levert bouwstenen op voor het maken van een actieplan HGW.

3 * Past HGW Passend Onderwijs (incl. HGW) de leerkracht? * Goed onderwijs is uitgangspunt (kwaliteitsagenda’s) * Onderzoek naar goed onderwijs De leraar is de spil waar het om draait * Rinnooy Kan – Leerkracht betere beloning, sterker beroep, professionelere school * Dijsselbloem – Parlementaire enquête Leraar buiten spel * Integraal personeelsbeleid als katalysator Seminarium voor Orthopedagogiek Introductie

4 ACTIVITEITEN TACTIEK WELKE KEUZES MAKEN WE ? STRATEGIE HOE GAAN WE DAT DOEN? VISIE WAT WILLEN WE CREËREN ? MISSIE WAAROM DOEN WE DIT? CENTRALE WAARDEN EN IDENTITEIT WIE ZIJN WIJ? Hiërarchie van keuzes Daniel Kim (1991)

5 Seminarium voor Orthopedagogiek Waar het om gaat bij Passend onderwijs: Passend Onderwijs is de ontwikkeling die het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. “Geen kind meer tussen wal en schip”

6 Uitdagingen Passend Onderwijs  De beste ontwikkelingsmogelijkheden voor elke leerling  Kwalitatief hoogwaardig onderwijs  Meer aansluiting en samenwerking tussen deelsystemen  Geen wachtlijsten meer  Minder bureaucratische indicatiestelling  Beheersing van de uitgaven voor extra zorg  Efficiëntere inzet zorgmiddelen  Onderwijs vindt in de klas plaats – deskundigheid leraar, meer handen in de klas Seminarium voor Orthopedagogiek

7 Ruimte voor scholen * Wat voor school willen wij zijn? *Wat kunnen we? *Wat moeten we ontwikkelen? *Waar liggen onze grenzen? VISIE / COLLECTIEVE AMBITIE

8 Opdracht: 10 minuten Uitwisselen: Bespreek met een collega de vraag: “Wat voor een school willen we zijn”

9 Waar beginnen en hoe verder? * Uitgaan van visie regio Passend Onderwijs * Gemeenschappelijke visie op schoolniveau * Bepalen doelen voor de lange en korte termijn * Inventariseren van de gevolgen voor de professionalisering personeel * Integraal personeelsbeleid bewust inzetten bij professionalisering personeel

10 Koppeling proces Passend Onderwijs aan kwaliteitsagenda Primair Onderwijs * Centraal: verbetering van de prestaties op het gebied van lezen, taal en rekenen.

11 Wat heeft echt effect op onderwijsprestaties?  Een helder en haalbaar curriculum  Betrokkenheid van ouders en de omgeving  Hoge verwachtingen, heldere doelstellingen en effectieve feedback  Een veilige en gestructureerde onderwijsomgeving  Instructiestrategieën  Klassenmanagement  Thuisomgeving  Motivatie Seminarium voor Orthopedagogiek

12 Dit betekent: De leerkracht centraal!! Seminarium voor Orthopedagogiek

13 De uitdaging voor leerkrachten in Passend Onderwijs * Meedenken en meebepalen vormgeving Passend Onderwijs * Handelingsgericht en oplossingsgericht werken * Inspelen op grotere diversiteit in de groep – minder verwijzen * Nadruk op preventie/Voorkomen van achterstanden * Versterken van leerlingenbegeleiding (ZAT’s) * Kennis en toepassen van ontwikkelingslijnen en leerlijnen * Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid *Samenwerken met collega’s en externe instanties Seminarium voor Orthopedagogiek

14 Competenties leerkracht bij HGW: * Kan consequent denken en handelen vanuit de onderwijsbehoeften- en competenties van de leerling; * Beschikt over speciale onderwijs- en begeleidingsvaardigheden en expertise op het terrein van leer- en gedragsmoeilijkheden; * Is in staat in (ortho-) pedagogische – en (ortho-) didactische zin passende leerarrangementen te ontwikkelen voor de individuele leerling en deze te verantwoorden naar collega’s en ouders, (gebruik leerlijnen); * Is daarbij in staat gebruik te maken van de (ortho-) pedagogische en (ortho-)didactische mogelijkheden van alle onderwijsleergebieden in hun onderlinge samenhang; * Heeft kennis van de zorginfrastructuur en weet adequate ondersteuning te organiseren. (1-zorgroute) n (Bron: Stichting Beroepskwaliteit Leraren SBL en Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs WOSO)

15 Opdracht: 10 minuten Uitwisselen: Bespreek met een collega de sheets: n “Uitdagingen voor leerkrachten” n “Competenties leerkracht” n Wat zijn de consequenties voor mijn school?

16 Wat vraagt Passend onderwijs van leerkrachten? * Onderschrijven van visie en schooldoelen; * Bewust zijn van persoonlijke kwaliteiten; * Bewust zijn van ondersteuningsbehoefte; * Persoonlijke doelen verbinden aan de schooldoelen; * Ontwikkelen benodigde competenties o.a. via HGW; * Evt. aanpassing attitude aan visie; * Bewust zijn van persoonlijke mentale model;

17 Medisch versus sociaal of burgerschapsmodel Medisch model * De (afhankelijke) cliënt, het gehandicapte kind * Persoonlijke tragedie en probleem * Handicap zit in het kind Sociaal model * De burger, kind als ieder ander kind * Sociale problematiek, uitgaan van kwaliteit van leven * Handicap als gevolg van barrières in omgeving 17

18 Medisch versus sociaal of burgerschapsmodel Medisch model *Doelgroep denken en labels *Aanpassing en beheersing *Uitsluiting *De apart-leving Sociaal model *Denken vanuit persoonlijke interesses en wensen * Ontwikkeling en toekomstplanning * Verwelkoming * De samen-leving 18

19 Ik heb genoeg speelruimte (autonomiebeleving) Ik ben goed in mijn vak (competentie beleving) Ik word gesteund door mijn collega’s (relatie beleving) De basisbehoeften van de leerkracht Wat vragen leerkrachten?

20 Passend onderwijs realiseren met behulp van integraal personeelsbeleid * Passend onderwijs en HGW moeten een thema worden binnen integraal personeelsbeleid. * Integraal personeelsbeleid biedt mogelijkheden om doelen van individuele personeelsleden en van de schoolorganisatie met elkaar te verbinden. * Visie op Passend OPnderwijs is richtinggever: wat wil men, wat kan men, wat heeft men nodig, wat is de veranderingsbereidheid en wat de veranderingscapaciteit?

21 Opdracht :10 minuten n Uitwisselen n Wat zijn de consequenties van HGW en passend onderwijs voor het integraal personeelsbeleid voor mijn school?

22 Past Passend Onderwijs inclusief HGW de leerkracht?  Ondersteuning door de overheid  Ondersteuning door het eigen bestuur  Ondersteuning door leidinggevende  Ondersteuning door IB en andere collega’s  Eigen rol van de leerkracht


Download ppt "Seminarium voor Orthopedagogiek Hoe de ontwikkeling van HGW in het kader van Passend Onderwijs aan te sturen? Herman van Hassel"

Verwante presentaties


Ads door Google