De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden
Donderdag 9 januari Janneke van der Zalm

2 Wat is een VHH? Een Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast, maatschappelijke uitval en criminaliteit te bestrijden.

3 De vaste partners van het VHH-HM
23 gemeenten

4 Samen: Hollands Midden
De Regio Holland Rijnland Midden Holland Samen: Hollands Midden

5 Hoe werkten we het tot nu toe?
Voornamelijk casuïstiek Leiden en Gouda Coördinatie nazorg voor deelnemende regiogemeenten Vooral instroom casuïstiek vanaf lijsten Doelgroep-overleggen Veel casuïstiek per overleg Vaste vertegenwoordigers partners aan tafel Casuïstiek blijft binnen VHH (bij procesregie)

6 Invoering landelijk kader VHH
Landelijk congres februari 2013 Belangrijkste punten: Focus op complexe casuïstiek Loslaten doelgroepen Screening en triage

7 Focus op complexe casuïstiek

8 Criteria volgens het landelijk kader
Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; en: Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of: Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

9 Geen doelgroep-overleggen meer Uitzondering: Nazorg (ex-)gedetineerden
Loslaten doelgroepen Geen doelgroep-overleggen meer Uitzondering: Nazorg (ex-)gedetineerden

10 Screening en Triage Invoering van weegmoment (Briefing)
Beslissing: Bespreken binnen VHH (met wie?) - nazorgoverleg - Top60-overleg - focusoverleg Bilateraal afhandelen - tussen enkele partners Niet bespreken binnen VHH - met advies terug melder - verwijzen lokaal overleg Routeren van casuïstiek (via casushouder) na bespreking binnen VHH - Naar een lokaal overleg - Naar een organisatie

11 Meewegende argumenten
Mogelijkheden van de gemeente om zelf de casuïstiek aan te pakken (beschikbaarheid lokale overleggen en voorzieningen) Specifieke kennis is vereist Casus blijft terugkomen in VHH op verschillende manieren.

12 Processchema

13 Wat biedt het VHH HM Informatieknooppunt, beantwoorden van vragen lokaal veld en lokale partners Laagdrempelig multidisciplinair advies Snel ingrijpen bij urgente cases Dé plek waar ketenpartners makkelijk bilateraal casuïstiek afhandelen Een broedplaats voor creatieve interventies Integrale aanpak op maat Opschaling naar Regiekamer en Stuurgroep

14 Waarom een regionaal VHH?
Casuïstiek houdt zich niet aan gemeentegrenzen Veel partners werken regionaal - zelfde mogelijkheden voor inbreng casuïstiek Regionale voorzieningen nodig bij complexe casuïstiek Slagkracht op inzet (vrijwillige) trajecten Nodig: regionale financiering

15 Ontwikkelingen in 2014 Volledige regionale samenwerking gemeenten
Uitgangspunt 1G1P1R Verfijnen samenwerking met ZSM Verder vormgeven samenwerking met het AMHK Uitbreiding van samenwerking met organisaties regio breed Inspelen op invoering adolescentenstrafrecht Afstemming houden met ontwikkelingen rondom 3 decentralisaties: jeugdzorg, AWBZ en participatiewet

16 samengevat

17 Het VHH-team Antoinette de Groot – informatie coördinator
Rosanne van Dijk – informatie coördinator & procesregisseur Briefing Arnaud Blok – procesregisseur Briefing HR & procesregisseur Focusoverleg HR Freda van Gijzen – procesregisseur Focusoverleg MH & procesregisseur Top60 Gouda Daphne Dano – procesregisseur nazorg HR Monique Hof – procesregisseur nazorg MH Joni van Leeuwen – beleidsmedewerker Ingrid Werlemann – ondersteuner Janneke van der Zalm – ketenmanager

18 071 516 78 28 info@veiligheidshuishm.nl
Contactgegevens


Download ppt "Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden"

Verwante presentaties


Ads door Google