De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SHB Benchmark door Raymond Snijders

Verwante presentaties


Presentatie over: "SHB Benchmark door Raymond Snijders"— Transcript van de presentatie:

1 SHB Benchmark door Raymond Snijders
HBO Kennisbank door Desirée van den Bergh Digitale Bibliotheek in aanbouw door Kees Boon SHB gaat ervoor door Jan Companjen

2 SHB Benchmark Benchmarken is jezelf verbeteren door van anderen te leren 19 juni 2008 Raymond Snijders Windesheim

3 5 jaar benchmark In 2003 begonnen met de Benchmark 2002
Van 6 deelnemende hogescholen in 2002 en 2003 naar 12 in de Benchmark 2005 en gegroeid naar 16 in de Benchmark 2007 Het belang en nut van de Benchmark groeide ook door de jaren heen.

4 5 jaar benchmark: de vragen
5 jaar bijstellen van vragen en toelichtingen Ook voor bibliothecarissen valt het nog niet mee om goede vragen te stellen op zo’n manier dat je ook goede antwoorden krijgt. Tot nu toe veel aandacht voor de cijfers en minder voor het echte onderlinge vergelijken.. maar de Benchmark wordt nu vaker gebruikt voor onderbouwing van beleid

5 De onthullingen besteding aan digitale middelen binnen totale budget collectievorming stijgt uitleningen blijven stijgen ook in verhouding tot het aantal boeken of studenten aantal boeken per student neemt af opkomst van de federatieve zoekmachine heeft invloed op gebruik van databanken

6 Collectie-budget

7 De komende jaren Analyse van de gegevens staat centraal bij de komende benchmarks: inzicht krijgen waarom en van elkaar leren Zo veel mogelijk hogescholen die meedoen aan de SHB Benchmark om ook te kunnen vergelijken: samen weten we meer! Samen werken maar ook aanleveren en beheren van alle gegevens in een wiki; makkelijk en transparant.

8 De benchmark wiki

9 Benchmark: de droom Alle hogescholen doen mee
Niet alleen onderling vergelijken maar ook internationaal! De benchmark is een breed gebruikt instrument als onderbouwing van beleid Alle gegevens openbaar: transparantie

10 Onmisbare schakel in het beroepsonderwijs
HBO-Kennisbank Onmisbare schakel in het beroepsonderwijs 19 juni 2008 Desirée van den Bergh Fontys Hogescholen

11 Anno 2006 SHB constateerde:
Scripties, afstudeerverslagen en onderzoek zo goed als onvindbaar Ontoegankelijk voor HBO en beroepenveld Nationale en internationale ontwikkelingen Repositories Open Access Scripties: Veel beheer en kosten veel ruimte

12 HBO-Kennisbank Scripties, publicaties en leermiddelen digitaal toegankelijk voor iedereen Doelgroep: HBO en beroepenveld Draagt o.a. bij aan: Kenniscirculatie Versterken regiofunctie

13 Wat is HBO-Kennisbank 1/4
crossmediaal

14 Wat is HBO-Kennisbank 2/4

15 Wat is HBO-Kennisbank 3/4

16 Wat is HBO-Kennisbank 4/4

17 Statistieken HBO-Kennisbank
Hoeveel objecten: Eind 2006: > scripties ingevoerd! 2008: Scripties (6832) Publicaties (1484) Leermiddelen (460) Deelnemende instellingen 2006: 7 2008: 17

18 Waar naar toe 2010 Actuele informatie van hoge kwaliteit!
Inhoud en relaties! Eenvoudig op de hoogte: Alert-Service student, beroepenveld, docent en lector 'Voor mijn onderzoek bij Philips naar de strategie achter hun communicatie, kijk ik zeker in HBO-Kennisbank. Hierin kan ik snel vinden welk onderzoek er al is uitgevoerd door lectoren, promovendi en andere studenten, zowel nationaal als internationaal. Deze informatie is van hoge kwaliteit, want alles is door experts gereviewed. Voor mijn afstudeeronderzoek, beschik ik over de meest actuele informatie, verzekerd van kwaliteit.'

19 Toekomst begint nu Landelijke verbreding (SURF-Share)
SURF-project ‘Expertise en experts vinden en verbinden’ (E2V2) Koppelen publicaties/experts/expertise Vereenvoudigen upload publicaties Meervoudige materialen Verrijken met recensies, waarderingen, attenderingsmogelijkheden en opties ter stimulering van hergebruik Stimuleren gebruik

20 Aandachtspunten Daadwerkelijk gebruik in onderwijs stimuleren
Impuls geven aan betrekken beroepenveld bijvoorbeeld met behulp van kenniskringen Plagiaatdetectie en kwaliteit Auteursrecht Samenhang Continuïteit (SHB-SURF)

21 HBO-Kennisbank Dankzij SHB en SURF bestaat HBO-KB
Complimenten voor wat in gang is gezet!

22 Digitale bibliotheek in aanbouw
19 juni 2008 Kees Boon Fontys Hogescholen

23 Databanken Consortium
2000 NVB – Hogeschoolbibliotheken 2003 SHB – Werkgroep Licenties 2004 SHB – SURFdiensten ‘10 SURFdiensten – SHB en UKB

24 Content 2008 Bibliotheekcatalogus HBO Kennisbank ! Databanken
in 2003: een 30-tal in 2008: 28 SHB leden > 225 dB daarvan 180 SURFlicenties Omzetraming 2008: €

25 Toppers databanken Lexis Nexis (Krantenbank) 25 hs
OCLC (Picarta) 21 hs Beeld en Geluid (Academia) 17 hs Elsevier (Science direct) 15 hs TFC Trainingsactiviteiten 13 hs Kluwer (Juridische portal) 13 hs EBSCO (ASP, BSP, Medline, ) 13 hs Van Dale Woordenboeken 12 hs Keesings, Sdu en IQ Info: elk 6 hs

26 Access 2008 Elke HB eigen interface Thuistoegang: 7 Hs Bibliotheken
Federatieve zoekmachine: 2 en 2 bezig A-Z tijdschrifttitels: 3 en 2 bezig Linkresolver: 1 en 2 bezig Gebruikscijfers moeizaam Kosten (tijds)investering + exploitatie aanzienlijk Specialistische kennis nodig

27 Krachten bundelen één platform
Winst Studenten en medewerkers: één zoekinterface Hogeschool: continuïteit en kostenbesparing Basispakket databanken (subsidie?)

28 ÉÉN DIGITALE HBO BIBLIOTHEEK
Koers 2010 ÉÉN DIGITALE HBO BIBLIOTHEEK

29 SHB gaat ervoor De ultieme uitdaging 19 juni 2008 Jan Companjen
Haagse Hogeschool

30 Vragen 1 Is Wikipedia een bruikbare informatiebron?
Is Wikipedia een bruikbare informatiebron in het Hoger Onderwijs? Is Wikipedia een citeerbare bron? Bestaat wisdom of the crowd en moeten we daar blij mee zijn?

31 Vragen 2 Waar is Google goed voor en waarvoor niet?
Is de teruggang van de leescultuur en van tekst voor het onderwijs niet anders dan een gegeven, waarmee gewoon rekening gehouden moet worden?

32 Vragen 3 Is het sharen van leerstof binnen en buiten de organisatie een haalbare kaart? Kan of moet de bibliotheek een rol spelen in ontwikkeling en beheer? Voorziet het elektronisch publiceren van afstudeerwerkstukken in een maat- schappelijke behoefte?

33 Vragen 4 Kun je aannemen dat de zgn. generatie Einstein prima de weg kan vinden in het digitale informatie-aanbod. Wijs ze desnoods op de systemen en dan vinden ze verder de weg wel! Kan een digitale bibliotheek, die ook thuis 24 uur bereikbaar is een bijdrage leveren aan studeerbaarheid en efficiencyverbetering?

34 Vragen 5 Is de doorsnee student zich bewust wanneer plakken en knippen wordt tot plagiaat? Hoe vanzelfsprekend is correct citeren? Weet men de passende hulpmiddelen te gebruiken?

35 Welke agenda leent zich?
In de hogeschoolbibliotheken maken we ons er druk over. Zegt dat iets?

36 Wat is de basis van het histo- risch succes van bibliotheken?
Unique selling points Professionaliteit Continuïteit

37 Een moderne bibliotheek voor het hoger onderwijs biedt:
Een dynamische studie-omgeving Een rijke en actuele collectie met diversiteit aan media Professionele diensten aan individuele en corporatieve afnemers Innovatievermogen en –capaciteit.

38 Wat is er nog vaak mis? Weinig middelen voor personeel en collectie
Ongunstig intellectueel klimaat in HBO Te bescheiden positie in organisatie Ontoereikende professionaliteit van medewerkers

39 SHB: goed idee! Voor ambities en belangen van 29 (en meer) instellingen Voor (en meer) studenten Voor meervoudig perspectief

40 Wat maakt SHB succesvol?
Visie Committment van de instellingen Participatie van de leden Adequate organisatiestructuur Voldoende armslag

41 Ervaringen na 5 jaar voorzitterschap?
SHB voorziet nadrukkelijk in een behoefte Mobilisatie van troepen kost moeite, aantal dragende instellingen is beperkt Infrastructuur vraagt verdere ontwikkeling De belangen nemen toe Er zijn veel kansen

42 Rollen van SHB Initiatiefnemer (bij deze)
Podium (smaakt naar meer na deze bijeenkomst) Adviseur (neem de adviezen van vandaag gratis mee) Sensor (we blijven alert)

43 Plannen Evaluatie organisatiestructuur SHB (2008)
Onderzoek positie HB en SHB (2009) Publicatie over ontwikkeling informatievaardigheid in het HBO (2009) Onderzoek professionaliteit informatiespecialist (2010) Verbetering performance HB-en o.b.v. (internationale) benchmark (2010) Voortzetten kernactiviteiten

44 Denk en discussieer mee!!
De Ultieme Uitdaging: we gaan ervoor! Denk en discussieer mee!!

45 (Scientific Report Series)
Citaat: Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers : een prestatiemeting van operationele, formele, informatie- en strategische vaardigheden bij het gebruik van overheidswebsites. Universiteit Twente, 2008 (Scientific Report Series) url:

46 Speciale dank voor bijdrage aan succes van SHB in eerste 5 jaar aan:
Avans Hogeschool Chr. Hogeschool Windesheim Fontys Hogescholen Haagse Hogeschool


Download ppt "SHB Benchmark door Raymond Snijders"

Verwante presentaties


Ads door Google