De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde (R.O.) en ICT

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde (R.O.) en ICT"— Transcript van de presentatie:

1 De verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde (R.O.) en ICT

2 De evolutie over de laatste 6 jaar
Vanwaar komen wij, de afgelegde weg Wat is er gerealiseerd De toekomst

3 2008: mislukken Phoenix-project
De afgelegde weg Phoenix – Iudexnet – Nationaal ICT-overlegplatform 2008: mislukken Phoenix-project Totaal project (één grote ICT-structuur waarbij elke griffietoepassing alle data incorporeert; dus geen modulaire opbouw). Aansluitende opvolger ‘MaCH’ evenmin modulair … Phoenix-commissie: één van de satelliet rond R.O. (naast C.M.R.O - I.G.O en bovenop de dienstverlening van FOD-Justitie …). Satellieten onttrekken de verantwoordelijkheid aan de R.O. en ageren in de regel ook vanuit het eigen belang Eind 2008 initiatief vanuit de R.O. via de Vaste Vergadering van de Korpsoversten Vraag naar een communicatieplatform ‘Iudexnet, correlair met Omptranet’ (O.M. al beter gestructureerd via de wettelijke instelling van College van Procureurs-generaal en Raad van Procureurs des Konings, die al het initiatief voor Omptranet hadden genomen).

4 Opdracht werd opgenomen vanuit een visie die onveranderlijk wordt aangehouden
De ‘eigen verantwoordelijk’ van de Rechterlijke Orde voor ‘haar’ werkprocessen (tegenover lijdelijkheid van de rechter – actieve rechter). Grote implicaties op de structuren: - zowel de hiërarchische structuur binnen de R.O. (vroeger vanuit de prioriteit van de rechtspraak die het rechtscollege verleende; nu vanuit de eigen beheersautonomie van elk rechtscollege). - als op de verhouding FOD-Justitie en R.O. Voor de ICT-ondersteuning doet de Rechterlijke Orde beroep op FOD-Justitie - SD ICT ‘binnen een klant/leverancier relatie’ (geen eigen ICT-administratie, wel beroep op een dienstverlener). Werkprocessen worden overlegd. ‘Interne communicatie’ is dan ook zeer belangrijk. Verantwoordelijkheden worden ook geduid tegenover het publiek. Ook ‘externe communicatie’ is zeer belangrijk.

5 IUDEXNET Beveiligd intranet voor magistraten van de zetel en de medewerkers binnen de Rechterlijke Orde. Collaboratief platform: data die nu al binnen de instanties aanwezig zijn, structuren, centraliseren en delen. Met locale verantwoordelijkheid voor de invoer en opvolging van locale data (Locale Content Managers) en aandacht voor de authentieke bron. Integratie met Omptranet (en FOD-Justitie?). Opgenomen na toezeggingen van FOD-Justitie (Bull-server, informatici en opleiding, Oracle-portaal, van thuis uit aansluiting op het intranetportaal, toegangsbeheer op te volgen door FOD-Justitie).

6 Vanaf 2010 Gedeelde vaststelling van Omptranet & Iudexnet: nationaal aanspreekpunt tussen de R.O. en FOD-ICT ontbreekt, dat het overzicht houdt van alle ICT-programma’s & initiatieven. Aanspreekpunt/gedragen beslissingen door gemandateerden voor Iudexnet – Website – Stuurgroepen voor lopende projecten en legacy – Opstelling strategisch meerjaarplan – HelpDesk/Systeembeheerders (servicemanagement) ontbreekt.

7 Protocol van akkoord voor ICT-overleg met de Rechterlijke Orde
Protocol van akkoord voor ICT-overleg met de Rechterlijke Orde Bemiddeld door de Minister van Justitie 4 betrokken partijen: Als ‘klanten’: De zetel (IudexICT) & O.M. (OMP-ICT) Als ‘dienstverlener’: SD ICT & DGRO Kalender van de werkzaamheden: - in 2011 (1) uitwerken strategisch plan 12/14 (2) lopende ICT-projecten duiden en event. al vereiste afspraken maken voor de betrokkenheid van de R.O. bij projecten. - In 2012 opstarten beleidscyclus & implementatie.

8 Werkzaamheden opgedeeld in 3 niveau’s:
Strategisch niveau strategische oriëntatie, bewaken van de consistentie en de inzet van de zeer beperkte middelen, bepalen van de prioriteiten. Tactisch niveau opvolging & ontwikkeling van projecten (APG’s en TPG’s: applicatieprojectgroepen en thema projectgroepen, met grote rol van griffiers en medewerkers in samenwerking met magistraten; naar meer actieve invulling van de rol van rechter, griffiers & medewerkers; herdefiniëring & differentiatie van [wederzijdse] rollen en verantwoordelijkheden). Operationeel niveau dagdagelijkse dienstverlening & systeembeheer (service management)

9 Strategische kaart IudexNET

10 4 strategische krijtlijnen vastgelegd door R.O.
Het Kruispunt Justitie: gestructureerde en geautomatiseerde elektronische raadpleging en uitwisseling van informatie volgens het principe van 'authentieke bronnen‘ (modulaire opbouw). Het Collaboratief Platform: ICT moet voorzien om op eenvoudige manier elektronisch samen te werken in een ‘dossier’. Het Communicatieplatform Business Intelligence: een instrument voor elektronische verwerking en analyse van informatie voor de managementrapporteringen.

11

12 Tactische invulling – APG’s en TPG’S
OVERZICHT van APG’s en TPG’s waarbij gestreefd wordt de coördinatie/aansturing te delen onder magistraten & griffiers Standardisering Desktops Werkomgeving magistraten (laptops & smartphones) JustScan & MFP's (Central Printing) ICT-veiligheid (Gedragscode) Iudexnet Website Hoven en Rechtbanken Iure-Juridat

13 MaCH Vredegerechten MaCH Politierechtbanken TPI/REA/MaCH (?) (Rechtbanken 1ste Aanleg) JIOR (onderzoeksrechters) & SIDIS (gevangenis) SUR/TAP2 (Uitvoeringsrechtbanken) AR/TT & Collectieve schuldenregeling TC/KH & CBB (Koophandel) HB/CA Hoven van Beroep -(burgerlijk/strafrechtelijk)

14 CT/AH (Arbeidshoven) SYSCAS (Cassatie) Werklastmeting (VBSWM) TPG Veiligheid Elektronisch depot vennootschapsakten Jeugd Centrale Consultatie SCABAS (Scanning Beslagberichten Gerechtsdeurwaarders)

15 Vaststelling vanuit R.O. dat het protocol niet wordt nageleefd.
(2011) 2012 Vaststelling vanuit R.O. dat het protocol niet wordt nageleefd. September 2012 10-puntennota opgesteld door de R.O. November 2012 4 punten opgenomen met de Minister van Justitie Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het procesmanagement & de procesefficienty? De vaststelling dat het protocol van niet meer werd gedragen door de SD-ICT (afwijzing van de klant/leverancier relatie). De vaststelling dat de R.O. haar rol in het overlegplatform niet kan waarmaken bij gebrek aan definiëring van omgevingsfactoren (gebrekkige inventarisatie van lopende projecten en recurrente kosten, hun financiële impact ?, na-calculatie? , overlegd budgetbegroting?). Xat het stellen van prioriteiten binnen ‘jaar’budget onmogelijk maakt. Vraag naar adequate omkadering van het ICT-platform en naar college van de zetel.

16 Waar staan wij op vandaag
College van hoven en rechtbanken (Aanzet tot financiële autonomie en verantwoordelijkheid voor werkprocessen; wel grote uitdaging om binnen de geconcipieerde structuur een beleid te voeren) Vertegenwoordiging RO in DirCom+ (Verhouding bestuursorgaan en directies? Aansluiting van directieniveau’s FOD-Justitie op die van R.O.?) ICT-strategische nota van SD ICT (Belangrijke intentieverklaring, zie volgende dia) ICT-werkplan 2014 van SD ICT (Duidelijke inventarisering van projecten; nog niet van de recurrente kosten en nog geen budgetinvulling eigen aan R.O.)

17 ICT-strategische nota & ICT-werkplan 2014 van de SD ICT
Daarin wordt formeel toegezegd: a) het proces van verzelfstandiging van de R.O. te ondersteunen, alsook een klantgerichte aanpak. b) de SOA –architectuur zoals door de R.O. voorgestaan, te benaarstigen aandacht voor een modulaire opbouw waarbij de modules op een centrale manier worden geïmplementeerd, waarbij de centraal beschikbare informatie via het JustX uitwisselbaar moet kunnen worden gesteld en met integratie van de legacy. c) met volledige budgettransparantie en verantwoording van het ICT-budget dat aan de R.O. wordt toegekend.

18 Werkplan ICT 2014 Onder meer in het voordeel van de zetel . PC@work
. MFP’s . Migratie REA-TPI naar MaCH (verkeken kans naar modulaire uitbouw?) . Web gebaseerde uniforme interface voor de gebruikers van de bedrijfsapplicaties bij de burgerlijke griffies, arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel en cassatie. . Communicatieplatformen RO (Iudexnet, Website) . Databank Vonnissen & Arresten (aanzet tot modulaire uitbouw) . E-conclusies (aanzet tot modulaire uitbouw) . Collectieve Schuldenregeling (aanzet tot modulaire uitbouw) . Online consult van strafdossier via JustScan (aanzet tot modulaire uitbouw) . Toegang werkomgeving van thuis uit . Splitsing bedrijfsapplicaties BHV . Implementatie van nieuwe wetgeving en hertekening van het gerechtelijk landschap (modulair?) …

19

20 20


Download ppt "De verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde (R.O.) en ICT"

Verwante presentaties


Ads door Google