De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“The most important capital a society can have is human capital

Verwante presentaties


Presentatie over: "“The most important capital a society can have is human capital"— Transcript van de presentatie:

1

2 “The most important capital a society can have is human capital
“The most important capital a society can have is human capital. Assessing the quantity and quality of this capital at small area, regional and national levels is an important component of modern government. (UNSD)

3 Human capital is productive wealth embodied in labour, skills and knowledge (OECD)
Het is dus niet meer dan billijk dat het eerste seminar van start gaat met het onderwerp: Population (Bevolking),

4 OVERZICHT van de Presentatie
INHOUDELIJK (Thema Introductie) WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG? BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN SURINAME BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN JAMAICA (Statistiek leider in de regio) SURINAME versus JAMAICA

5 INHOUDELIJK (Thema Introductie)
Wat is demografie (enge en ruime zin) Wat zijn bevolkingsstatistieken Wat is de bevolking: De Jure bevolking versus De facto bevolking Samenstelling van de bevolking Verandering van/in de bevolking Nederzettingen en Geografische spreiding van de bevolking Woonverblijven en geselecteerde karakteristieken

6 Thema intro Demografie -- uit het Grieks: Dèmos (volk) en graphoo (beschrijven) -- is de wetenschappelijke studie van menselijke populaties voor wat betreft: omvang, samenstelling en geografische spreiding, alsook de oorzaken en gevolgen van veranderingen in omvang, samenstelling en geografische spreiding van die populaties.

7 Thema intro Wat zijn bevolkingsstatistieken
Bevolkingsstatistieken zijn statistieken betreffende de omvang, geografische verdeling en demografische karakteristieken van de bevolking Wat is de bevolking De “bevolking” (ook wel bevolkingsomvang) is het totale aantal inwoners van een geheel land, of van een goed afgebakend, c.q. gedefinieerd deel van een land. In Suriname, bijvoorbeeld van districten en van ressorten.

8 Thema intro De (totale) bevolking (geteld, geschat of geregistreerd) kan grofweg op twee manieren worden aangegeven: (a) De facto, dit is de (totale) bevolking die men op een bepaald moment aantreft binnen het land (district of ressort) (b) De jure, dit wordt in de praktijk met gewoonlijk verblijvenden gelijkgesteld. Het gaat hierbij om personen die de een of andere bevoegdheid hebben om ergens te verblijven.

9 Thema intro

10 Samenstelling van de bevolking
Bij de samenstelling van de bevolking moeten we denken aan kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van de bevolking. De belangrijkste zijn leeftijd en geslacht! Uiteraard zijn ook zaken als: burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd, etc); nationaliteit (Surinamer, Nederlander, Braziliaan, etc.) Religie en etniciteit van eminent belang.

11 bevolkingspiramide

12 Verandering in/van de bevolking
De bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling kunnen slechts veranderen door de componenten: Geboorte, sterfte en Migratie, waarbij voor de totale bevolking de nadruk wordt gelegd op internationale migratie.

13 Verandering in/van de bevolking
Als we ons gemakshalve beperken tot verandering in de omvang van de bevolking, dan wordt die simpel gemeten als een verschil (absoluut of relatief) in de bevolkingsomvang gemeten op twee verschillende tijdstippen.

14 “zuivere” verandering
Poog het gebied waarover uitspraken worden gedaan zo constant mogelijk te houden. Poog de definitie van de bevolking (de jure versus de facto in diverse vormen) zo constant mogelijk te houden Poog de dekkingsgraad (heeft te maken met volledigheid van de getelde, geregistreerde of geschatte bevolking) zo constant mogelijk te houden.

15 Een simpel voorbeeld van verandering:

16 Demografische balansvergelijking-1

17 Demografische balansvergelijking-2 (een voorbeeld)

18 Nederzettingen en geografische spreiding van de bevolking-1
Vancouver Declaration on Human Settlements (1976 – UN-HABITAT I)

19 Nederzettingen en geografische spreiding van de bevolking-2
Zowel UNSD als UN Habitat geeft in elk geval aan dat de term Human Settlements in grote lijnen overeenkomt met wat in de Census Locality wordt genoemd.

20 Nederzettingen en geografische spreiding van de bevolking-3
Het gaat hierbij dus kortweg om Census geografie, waarbij een bepaalde indeling van de geografische gebieden plaatsvindt: Bijvoorbeeld voor Suriname: Urbaan, Ruraal(-Kust) en (Ruraal-)Binnenland Districten, Ressorten en in principe lager (wijken, kampen), als er geen verwarring mogelijk is. Uiteraard wordt er ook in dit geval gekeken naar verdeling én verandering van de bevolking.

21 Nederzettingen en geografische spreiding van de bevolking-4

22 Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-1

23 Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-2

24 Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-3
Een woonverblijf is onafhankelijk als het direct toegang heeft vanuit de straat of een gemeenschappelijke erf, trap, gang of galerij, en wanneer de bewoners erin en eruit kunnen gaan zonder door het verblijf van een ander huishouden hoeven te gaan. Over en van woonverblijven kunnen diverse karakteristieken worden gemeten, waarvan wij u bijvoorbeeld noemen: aantallen en soorten woonverblijven, watervoorziening, electriciteitsvoorziening, etc.

25 Internationaal aanvaardbare definities van huishouden
Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-4 Woonverblijven versus Huishoudens Internationaal aanvaardbare definities van huishouden

26 WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG? (WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-1
Monitoring equal opportunity for individuals and the achievement of their economic, social, political and cultural rights requires an enormous amount of good quality statistical data and innovative skills in communication. Action for change and effective programming depends in large measure on the ability of interest groups to argue and convince policy makers of the need for change. Without properly presented facts, no argument, however convincing, can sway the opinion of decision makers and redirect the course of planning. (UNSD-1997) (Onderstreping en tekst in blauw toegevoegd)

27 WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG? (WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-2
ALGEMEEN Voor nationale beleidsformulering en Planning (Alle Sociale Partners) Voor het monitoren van Beleid en Planning (Alle Sociale Partners) Voor wetenschappelijke doeleinden Voor gebruik door het publiek in het algemeen Om te voldoen aan internationale (en regionale) rapportageverplichtingen Om te participeren in internationale activiteien zoals GDDS van het IMF Voor gebruik door Internationale Rating Agencies Voor Harmonisatie doeleineden en voor het vergemakkelijken van Integratie processen (bv CARICOM en EU) door bijvoorbeeld convergentiecriteria te formuleren en te monitoren.

28 WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG? (WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-3 Relatie met het thema van vandaag BIJZONDER (EEN SELECTIE) De totale bevolking verdeeld over diverse niveaus van geografische gebieden is van eminent belang voor het bestuderen van social-economische ontwikkeling van het totale land en van verschillende onderdelen, is een belangrijke factor voor het bepalen waar belangrijke sociaal-economische projecten moeten worden uitgevoerd en waar bijvoorbeeld gezondheidscentra moeten worden gebouwd, alsook waar infrastructurele voorzieningen moeten worden getroffen. De data zijn vaak ook noodzakelijk voor het produceren van subnationale bevolkingsstatistieken. Wanneer data naar leeftijd en geslacht wordt meegenomen dan kan beter gepland worden voor scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, Werkgelegenheid, etc. Zoals eerder opgemerkt zijn data naar leeftijd en geslacht ook zeer van belang voor het evalueren van de mate waarin de data compleet en accuraat zijn. Voorts, zijn ze voor diepgaander analyses van migratie onontbeerlijk.Voor gerichte marketing en publiciteitsdoeleinden is deze data ook zeer belangrijk. Een campagne voor 60 plussers, zal doorgaans verschillen van een campagne voor teenagers.

29 WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG? (WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-4 Relatie met het thema van vandaag Bevolkingsdata naar nationaliteit en plaats van geboorte is voor diverse zaken van belang. Metingen van lange termijn migratie, indicatieve studie van de omvang en snelheid van het naturaliseren van buitenlanders, een onderzoek naar assimilatie en onderzoek naar eventuele burgerrechten problematiek van vreemdelingen Bevolkingsdata naar burgerlijke staat en leeftijd is relevant voor onder meer vruchtbaarheidsonderzoek, voor het treffen van voorzieningen op gezinsniveau (denk maar aan sociale pakketten voor een gezin en niet voor een individu), voor het opzetten van Lijfrente stelsels en niet te vergeten voor studies inzake de mate waarin vroege huwelijken een nadelige invloed (kunnen) hebben op carrièremogelijkheden Bevolking naar alfabetiseringsgraad is zeer belangrijk, omdat het kunnen lezen en schrijven van eminent belang is voor de ontwikkeling van individuen en hun deelname aan het maatschappelijk proces. Bij vrouwen doen zich additionele voordelen voor (vb.beter kunnen omgaan met contraceptiva en gezondheid van kinderen)

30 WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG? (WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-5 Relatie met het thema van vandaag Meten van data betreffende interne migratie is van belang, omdat bekend is dat een groot gedeelte van de Urban-Rural bevolkingstroom vanwege economische motieven en motieven betreffende scholingsmogelijkheden voor de kinderen plaatsvindt. De variabelen etniciteit en religie (al dan niet aangevuld met taal en plaats van geboorte) zijn afzonderlijk, dan wel in combinatie van belang voor culturele studies De relevantie van beschikbaarheid van veilig water, sanitaire voorzieningen en electriciteit is o.i. vanzelfsprekend. (volksgezondheid, studie-mogelijkheden, economische activiteiten etc.).

31 Bronnen van bevolkingsdata
Volkstellingen (100% tellingen) Steekproefonderzoekingen Administratieve data, bijvoorbeeld uit registers (c.q. burgerregistratie) ___________________________________ Elk land moet voor zijn statistieksysteem de optimale combinatie van bronnen kiezen om te voorzien in zijn informatiebehoefte!

32 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN SURINAME-1

33 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN SURINAME-2

34 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN SURINAME-3

35 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN SURINAME-4

36 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN JAMAICA-1

37 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN JAMAICA-2

38 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN JAMAICA-3

39 BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN JAMAICA-4

40 Kenmerken van goede statistieken
Tot stand gekomen met inachtneming van FPOS en: Relevant Accuraat Tijdig en Punctueel Toegankelijk en Interpretabel Vergelijkbaar Samenhangend (en consistent) Compleet

41 SURINAME VERSUS JAMAICA

42 DANK U THANK YOU MUCHAS GRACIAS


Download ppt "“The most important capital a society can have is human capital"

Verwante presentaties


Ads door Google