De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie van meer geformaliseerde specialisatie in het NELOS opleidingsmodel mei 2007 Kurt Lommens Verhandeling voorgedragen tot het behalen van de titel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie van meer geformaliseerde specialisatie in het NELOS opleidingsmodel mei 2007 Kurt Lommens Verhandeling voorgedragen tot het behalen van de titel."— Transcript van de presentatie:

1 Integratie van meer geformaliseerde specialisatie in het NELOS opleidingsmodel mei 2007 Kurt Lommens Verhandeling voorgedragen tot het behalen van de titel NELOS 3* instructeur

2 2 Inhoud  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie  Andere duikfederaties en specialisatie Inleiding  Algemeen besluit Vragen en antwoorden

3 Inleiding NELOS duikonderricht staat niet stil -Hervorming opleiding 1* instructeur -Nieuw brevettensysteem in 2005 -Van duiktabellen naar decompressietechnieken -Aanpassing aan de Europese normen -... NELOS hoofdbrevetten en -titels > formeel opleidingsmodel -Krijtlijnen van het opleidingsmodel -Sterktes en zwaktes van het opleidingsmodel -Algemeen en/of gespecialiseerd opleiden ? Integratie van meer geformaliseerde specialisatie Grensoverschrijdend onderzoek mbt gebruik van specialisatie 3

4 4 Inhoud  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie  Andere duikfederaties en specialisatie Inleiding  Algemeen besluit Vragen en antwoorden

5  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht 5 COMPETENTIES BEKWAAMHEIDSEISEN KWALIFICATIES mix van onderwijskundige concepten Teach the student Teach the teacher doelpubliek

6  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht 6 COMPETENTIES: domeinen waarbinnen individuele groei kan plaatsvinden van minder naar meer bekwaam. BrevetBenamingTheorieZwembadOpen WaterDuikleiding 1* duikerElementair duiker 2* duikerElementair duikleider 3* duikerDuikleider 4* duikerAlgemeen duikleider TitelVTS BenamingModuleOmschrijving 1* instructeurInitiatorModule 1Open Water (proeven en duikleidingen) Module 2Theorie/examen AG en SG Initiator Module 3Didactische stages (praktijk en theorie) Module 4Examen didactische stages Module 5Academische zitting NELOS TitelVTS BenamingLuikOmschrijving 2* instructeur(Trainer B)Luik 1Theoretisch examen Luik 2Zeestage 3* instructeur(Trainer A)Luik 1Theoretisch examen Luik 2Verhandeling Luik 3Zeestage Modules Teach the student Modules Teach the student Teach the teacher Luiken (semi-modules) Teach the student Teach the teacher

7  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht 7 BEKWAAMHEIDSEISEN: geven een bepaald minimumniveau aan dat iemand moet beheersen om een bepaalde taak te kunnen of mogen uitvoeren. Algemene bekwaamheidseisen competentie-overschrijdend -Hoofdbrevettendefinities -Hoofdttitelsdoelstellingen en verwachtingen Specifieke bekwaamheidseisen competentie-gerelateerd -Hoofdbrevettenzeer uitgebreid en accuraat -Hoofdttitelsminder uitgebreid, met duidelijke hiaten

8  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht 8 KWALIFICATIES: erkenning dat iemand voldoet aan een specifieke set van samenhangende bekwaamheids- eisen die binnen een leeromgeving worden erkend. Hoofdbrevetten -1* duikerelementair duiker -2* duikerelementair duikleider -3* duikerduikleider -4* duikeralgemeen duikleider -(assistent-instructeur) Hoofdtitels -(assistent-instructeur) -1* instructeur -2* instructeur -3* instructeur

9  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht 9 UNIFORMITEIT versus SPECIALISATIE Uniformiteit -Intra-kwalificatief: tussen de kwalificaties onderling > wordt grotendeels nagestreefd -Infra-kwalificatief: binnen de verschillende kwalificaties > wordt absoluut nagestreefd Specialisatie doorbreken van de absolute infra-kwalificatieve uniformiteit -minder stug (flexibiliteit) -grotere aansluiting bij individuele interesses -betere kennisopbouw en –overdracht -betere captatie van formele/informele kennis -...

10 10 Inhoud  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie  Andere duikfederaties en specialisatie Inleiding  Algemeen besluit Vragen en antwoorden

11  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie VASTSTELLINGEN -Specialisatie is een internationale trend in de duiksport -Specialisatie is reeds aanwezig én evolueert verder in het NELOS opleidingsmodel Opgepast voor wildgroei, ondercapaciteit en inefficiëntie ! -Lijst van mogelijke specialisatie-onderwerpen is zeer uitgebreid -Aanbod van algemene en gespecialiseerde opleidingen oa. afhankelijk van geografische, commerciële en doelpubliek-gerelateerde factoren -NELOS is een regionale, niet-commerciële organisatie en ze moet zich bewust zijn van de beperkingen die dat met zich meebrengt -Het traditionele gemotiveerde NELOS doelpubliek wordt deels vervangen door sporthoppers 11

12  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie SPECIALISATIE -KEUZES MAKEN Welke onderwerpen zijn belangrijk volgens NELOS? Welke onderwerpen zijn belangrijk volgens de leden van NELOS? Wat zijn de evoluties binnen de (inter)nationale duiksportwereld? -SAMENWERKEN (nationaal en internationaal) NELOS kan/moet niet alles alleen doen – efficiënter gebruik van middelen We kunnen/moeten zeker leren van elkaar Bevorderen van (inter)nationale uniformiteit binnen CMAS -FORMELE EN INFORMELE KENNIS CAPTEREN Belang van een degelijke kennisopbouw en -overdracht Centrale kennissystemen worden steeds belangrijker Verdere objectivering van het evaluatieproces 12

13  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie HET NELOS OPLEIDINGSMODEL VANDAAG -zo goed als geen geïntegreerde specialisaties -degelijk aantal nevenspecialisaties 13 Hoofdopleidingen Algemene kwalificatiesGeïntegreerde specialisatiesNevenspecialisaties 1* Duiker 2* Duiker 3* Duiker 4* Duiker (Duiker-Redder) (Instructer Duiker-Redder) (Hoger Redder) (Duiker-Hulpverlener) Begeleider Jeugdduiken Instructeur Jeugdduiken Instructeur Jeugdduiken Evaluator Alle kwalificaties Nitrox, ER en Trimix Alle kwalificaties Onderwaterfotografie Whet Wheels Begeleider Whet Wheels Gespecialiseerd Begeleider Whet Wheels Instructeur Begeleider Whet Wheels Instructeur Gespecialiseerd Begeleider 1* InstructeurDuiker-Hulpverlener Algemeen Gedeelte Initiator (Duiker-Redder) (Hoger Redder) 2* Instructeur 3* Instructeur Gespecialiseerde opleidingen

14  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie HET NELOS OPLEIDINGSMODEL IN DE TOEKOMST voorstellen en ideeën -Algemeen NELOS masterplan voor het duikonderricht van de toekomst -Mix van uniforme basisopleiding en gespecialiseerde opleidingen per kwalificatie gespecialiseerde opleidingen als keuzeset gespecialiseerde opleidingen met toegangsniveau gespecialiseerde opleidingen met wegingscoëfficiënt -Decompressieduiken als nevenspecialisatie of geïntegreerde specialisatie verworven recht of speciale (niet standaard) manier van duiken? -Pedagogisch/didactische specialisatie voor kandidaten 2* en 3* instructeur -Management-skills voor 3* instructeurs -Bredere en meer diepgaande (inter)nationale samenwerking CMAS Europe kan hier een belangrijke rol spelen 14

15 15 Inhoud  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie  Andere duikfederaties en specialisatie Inleiding  Algemeen besluit Vragen en antwoorden

16  Andere duikfederaties en specialisatie VASTSTELLINGEN -specialisatie is aanwezig in elk onderzocht opleidingsmodel. -nevenspecialisatie is prominenter aanwezig dan formeel geïntegreerde specialisatie. -specialisaties lijken meestal voorzien te zijn van een toegangsniveau (kwalificatie). -specialisaties met wegingscoëfficiënten zijn niet gevonden, alhoewel sommige federaties nominale aantallen opleggen voor bepaalde kwalificaties. -het aantal uitgewerkte specialisaties lijkt een evenredigheid te vertonen met de omvang van de federatie (en dus ook met de middelen). -de onderzochte CMAS federaties vertonen onderling relatief grote verschillen in zowel de hoofdopleidingen als in de uitgewerkte specialisaties. -PADI legt een wereldwijde uniformiteit op in haar opleidingsmodel. 16

17 17 Inhoud  Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht  Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie  Andere duikfederaties en specialisatie Inleiding  Algemeen besluit Vragen en antwoorden

18  Algemeen besluit Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht en zeer goed uitgewerkt, maar vertoont nog enkele hiaten: -modulaire versus semi-modulaire structuur -algemene bekwaamheidseisen: definities versus doelstellingen/verwachtingen -aanvullingen nodig in de specifieke bekwaamheidseisen voor instructeurs -ontbreken van pedagogisch/didactische opleidingen voor 2* en 3* instructeurs Het NELOS opleidingsmodel streeft intra- en infra-kwalificatieve uniformiteit na Het doorbreken van de infra-kwalificatieve uniformiteit mbv een keuzeset gespecialiseerde opleidingen kan substantieel bijdragen tot de kwaliteit en het succes van het NELOS opleidingsmodel -specialisaties versus de algemeenheid van de opleidingen -meer specialisaties betekent keuzes maken -Meer specialisaties betekent een betere captatie van formele/informele kennis -specialisaties kunnen bijdragen om de toegangsdrempel (verder) te verlagen 18

19  Algemeen besluit Overhaasting is zeker niet aan de orde ! (Inter)nationale samenwerking is belangrijk: -meer internationale uniformiteit (zeker voor de CMAS federaties) -efficiëntere inzet van (beperkte) middelen 19

20 20 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Integratie van meer geformaliseerde specialisatie in het NELOS opleidingsmodel mei 2007 Kurt Lommens Verhandeling voorgedragen tot het behalen van de titel."

Verwante presentaties


Ads door Google