De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andrew Hall 16-06-2011. TEST YOUR KNOWLEDGE, YOUR CHESS STRENGTH AND PIT YOUR WITS AGAINST STRONGER PLAYERS. TEST UW KENNIS, UW SCHAAK NIVEAU EN PROBEER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andrew Hall 16-06-2011. TEST YOUR KNOWLEDGE, YOUR CHESS STRENGTH AND PIT YOUR WITS AGAINST STRONGER PLAYERS. TEST UW KENNIS, UW SCHAAK NIVEAU EN PROBEER."— Transcript van de presentatie:

1 Andrew Hall 16-06-2011

2 TEST YOUR KNOWLEDGE, YOUR CHESS STRENGTH AND PIT YOUR WITS AGAINST STRONGER PLAYERS. TEST UW KENNIS, UW SCHAAK NIVEAU EN PROBEER STERKERE SPELERS TE VERSLAAN.”  ELO  How do you analyze positions?  Heuristics - experience- based techniques for problem solving  Solving puzzles  Results - How strong is your game?  ELO  Hoe kunt u stellingen analiseren?  Heuristiek – methoden voor het oplossen voor problemen gebaseerd op ervaring  Puzzels oplossen  Resultaten – Hoe sterk is jouw spel?

3  Rating method  ELO of 2000 based on 50% scoring in US Open Championship  Standard deviation = 200 “Same Class”  Uniform scale  Difference of 200 ELO rating is equivalent to 3:1 winning margin – true for any part of scale  Geeft de sterkte van de speler aan  Een ELO van 2000 zou betekenen dat een speler 50% zou scoren in de US Open  Standaard afwijking = 200 “Zelfde klasse”  Uniforme schaal  Verschil van 200 ELO is equivalent tot een 3:1 winnende marge – het is waar voor elke stuk van de schaal

4 ELOTitleWhere are you? 2500 to 2700International Grand Masters 2300 to 2500International Masters 2100 to 2300National Masters 1900 to 2100Experts 1700 to 1900Class A 1500 to 1700Class B 1300 to 1500Class C 1100 to 1300Class D 900 to 1100Class C

5  A short demonstration  Een korte demonstratie

6  Kotov’s “Tree of Analysis”  Trunk, boughs, branches, twigs, twiglets  Different shapes of tree  Look for ‘candidate moves’ (boughs) and follow the variations  “In analysing complicated variations one must examine each branch of the tree once and once only”  Kortov’s “Analyse boom”  Stam, takken, takjes, twijgjes  Verschillende boomvormen  Kijk uit voor “kandidaat zetten” (takken) en volg de variaties  “ In de analyse van gecompliceerde variaties moet men elke tak maar een keer analyseren en niet meer”

7  “You must not wander to and fro here and there through the branches, losing time checking (your analysis)”  Success depends on:  Finding the right candidate moves and accurate analysis of all variations that can be logically considered;  Confidence that you’ve found the best moves; and  Economy in thinking time.  Using your “human Fritz  (Think like a Grandmaster, Alexander Kotov, 1971)  “Je moet niet dwalen heen en weer en hier daar door de takken, tijd verliezend checken (uw analyse).  Succes hangt af van:  Het vinden van de juiste mogelijke zetten en accurate analyse van alle mogelijkheden die logischer wijze in aanmerkingen kunnen worden genomen.  Vertrouwen dat je de juiste zetten hebt gevonden, en  Economie in denktijd  Uw menselijke Fritz gebruiken  (Denk als een grootmeester, Alexander Kotov, 1971)

8  “Develop knight before bishops”  “Castle early”  “Bad bishops”  “A knight of the rim is dim”  “The value of a pawn increases with each square it’s advanced”  “Don’t grab the b pawn with your queen, even when it’s good!” (The Tao of Chess, Peter Kurzdorfer)  Ontwikkel eerst paard en dan loper  Rockade eerst  “Slechte lopers”  Een paard langs de kant van het bord is niet slim  De waarde van een pion gaat omhoog met ieder veld dat het naar voren is.  Pak niet de b pion met je koningin, zelfs al is het goed (De Schaak Tao, Peter Kurzdorfer)

9  Find out what we have incorrectly learnt (weaknesses)  Test what we know  Identify what we don’t  Vind uit wat we fout geleerd hebben (zwakheden)  Test wat we weten  Identificeer wat we niet weten

10  The Chess Exam  Try every problem – no longer than 20 mins each  Don’t move the pieces – only ‘in your head’  Look for the best move  Or the side that you’d rather play  Answer “why?” for yourself  Het schaakexamen  Probeer ieder probleem – niet langer dan 20 minuten per stuk  Verzet geen stukken – alleen “in je hoofd”  Zoek naar de beste zet  Of de kant die je het liefste zou spelen  Beantwoord “waarom” voor jezelf

11

12 ELOTitleWhere are you? 2500 to 2700International Grand Masters 2300 to 2500International Masters 2100 to 2300National Masters 1900 to 2100Experts 1700 to 1900Class A 1500 to 1700Class B 1300 to 1500Class C 1100 to 1300Class D 900 to 1100Class C

13  We have a reliable measure for playing strength  We learn good and bad ways  Our ‘human computers’ need training too  Beware heuristics – embrace calculation and analysis  Discipline your thinking  Take the exam  We hebben een betrouwbare maat voor speelsterkte  We leren goede en slechte manieren  Onze “menselijke computers” hebben ook training nodig  Wees op de hoede voor heuristiek – houd vast aan berekening en calculatie  Structureer uw denken  Doe het examen


Download ppt "Andrew Hall 16-06-2011. TEST YOUR KNOWLEDGE, YOUR CHESS STRENGTH AND PIT YOUR WITS AGAINST STRONGER PLAYERS. TEST UW KENNIS, UW SCHAAK NIVEAU EN PROBEER."

Verwante presentaties


Ads door Google