De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: 1 – 16 De preek gaat over: 1 Johannes 4: 12 Alle liederen worden geprojecteerd Voorlezer: Gerrit Treurniet Het eerste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: 1 – 16 De preek gaat over: 1 Johannes 4: 12 Alle liederen worden geprojecteerd Voorlezer: Gerrit Treurniet Het eerste."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: 1 – 16 De preek gaat over: 1 Johannes 4: 12 Alle liederen worden geprojecteerd Voorlezer: Gerrit Treurniet Het eerste lied: Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Voorganger: ds. R. van Wijnen

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4....

3 Gezang 145: 1, 2, 3, 4

4

5

6

7 .... Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145 Gebed Belijdenis Marlies Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gezang 161 Dankgebed Lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: Tekst voor de preek: 1 Johannes 4: 12 Preek Zingen: Psalm 63:2

8 .... Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145 Gebed Belijdenis Marlies Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gezang 161 Dankgebed Lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: Tekst voor de preek: 1 Johannes 4: 12 Preek Zingen: Psalm 63:2

9 .... Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145 Gebed Belijdenis Marlies Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gezang 161 Dankgebed Lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: Tekst voor de preek: 1 Johannes 4: 12 Preek Zingen: Psalm 63:2

10 Gezang 161: 1, 2, 3, 4

11

12

13

14 .... Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145 Gebed Belijdenis Marlies Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gezang 161 Dankgebed Lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: Tekst voor de preek: 1 Johannes 4: 12 Preek Zingen: Psalm 63:2

15 .... Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145 Gebed Belijdenis Marlies Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gezang 161 Dankgebed Lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: Tekst voor de preek: 1 Johannes 4: 12 Preek Zingen: Psalm 63:2

16 Johannes 4: Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal

17 Johannes 4: komen – nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5 Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert

18 Johannes 4: niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. 7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God

19 Johannes 4: heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

20 Johannes 4: Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat

21 Johannes 4: Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

22 .... Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 145 Gebed Belijdenis Marlies Gezamenlijke geloofsbelijdenis: Gezang 161 Dankgebed Lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: Tekst voor de preek: 1 Johannes 4: 12 Preek Zingen: Psalm 63:2

23 Johannes 4: Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

24 ....

25 .... Zingen: Psalm 63: 2 Huwelijksbevestiging Dankgebed Zegen Zingen: Psalm 121 (oude berijming) Collecte Zingen:Liedboek 481: 1 Zegen Zingen:Gezang 10 GK

26 ... Psalm 63: 2

27 .... Zingen: Psalm 63: 2 Huwelijksbevestiging Dankgebed Zegen Zingen: Psalm 121 (oude berijming) Collecte Zingen:Liedboek 481: 1 Zegen Zingen:Gezang 10 GK

28 .... Huwelijksformulier Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wij zijn hier bijeen om het huwelijk van Wouter Treurniet en Marlies Schouls aan de Heer op te dragen en hem om zijn zegen te vragen. Laten we eerst nagaan wat het Woord van God over het huwelijk zegt.

29 .... Huwelijksformulier Instelling Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een instelling van God. Dat blijkt direct aan het begin van de geschiedenis. Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn beeld en gaf hun samen de opdracht de aarde te beheren en in cultuur te brengen. God had

30 .... Huwelijksformulier eerst de man geschapen. Hij liet hem ervaren dat het niet goed was alleen te zijn. Onder de levende schepselen trof Adam er niet één aan die bij hem paste. Hij miste iemand met wie hij het leven kon delen. Daarom liet God een diepe slaap over de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. Toen hij haar bij Adam bracht, riep deze verrast uit:

31 .... Huwelijksformulier Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd. Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, en dat doet hij nóg, zodat zij een unieke levenseenheid vormen.

32 .... Huwelijksformulier Op het lied van Adam volgen deze woorden: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Hieraan geven man en vrouw gehoor, wanneer zij elkaar officieel trouw beloven voor het leven. Hun huwelijkssluiting vormt een publieke gebeurtenis. Daarin wordt de band tussen beiden rechtsgeldig voor God en mensen.

33 .... Huwelijksformulier Dit verbond zijn ze aan God en aan elkaar verplicht, als ze samen een willen zijn. Want de Schepper wil een ring van trouw zien om de intieme liefde. Alleen binnen het huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven. Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd en wordt losbandigheid tegengegaan. Ons lichaam is immers een tempel van de heilige Geest.

34 .... Huwelijksformulier Het is tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan. Christus heeft dit beklemtoond, toen hij zei: Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ontrouw neemt de Heer daarom hoog op. Het kwaad van de echtbreuk verafschuwt hij. Hij heeft het huwelijk bedoeld als een relatie voor het leven. Van man en vrouw verlangt hij dat ze elkaar niet in de steek

35 .... Huwelijksformulier laten, maar elkaar trouw blijven. Alleen door de kracht van de heilige Geest zijn ze daartoe in staat. Doel Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het huwelijk. Man en vrouw mogen elkaar in liefde toebehoren en genieten van wat God hun daarin geeft. Deze liefde tussen man en vrouw

36 .... Huwelijksformulier wordt in het Hooglied uitbundig bezongen. Ze is fonkelender dan wijn en zoeter dan honing. Geen stortvloed van water kan het vuur van de liefde blussen. Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn op het belang van de ander. Zo kan het leven van beiden tot bloei komen. Bovenal zullen zij samen hun leven wijden aan God, en elkaar helpen op de weg naar het eeuwige leven.

37 .... Huwelijksformulier Daarnaast wil de Heer door het huwelijk bouwen aan volgende generaties met het oog op de komst van zijn koninkrijk. In het paradijs zei hij tegen man en vrouw: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Ook nu worden echtgenoten geroepen tot het ouderschap, wanneer de Heer de mogelijkheden daarvoor geeft. Als zij kinderen van God krijgen, ontvangen ze een kostbaar

38 .... Huwelijksformulier geschenk. Zij zullen als vader en moeder het beeld van God vertonen in de zorg en liefde voor hun kinderen. De gehuwden leven niet alleen voor elkaar en hun gezin. De Heer geeft hun ook een plaats in de samenleving. Zij behoren zich in te zetten voor de leden van Christus’ gemeente en voor alle mensen die God op hun weg plaatst.

39 .... Huwelijksformulier De verhouding in het huwelijk Wanneer Gods Woord spreekt over de onderlinge verhouding in het huwelijk, komt allereerst de eenheid naar voren. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te dienen, niet om elkaar te overheersen. Immers, man en vrouw zijn naar het beeld van God geschapen. Beiden delen in de liefde van Christus en beiden zijn

40 .... Huwelijksformulier erfgenamen van het eeuwige leven. Dit alles vraagt in het huwelijk om wederzijds respect, waarbij de liefdevolle trouw de toon aangeeft. Binnen deze eenheid hebben man en vrouw ook ieder een eigen plaats. De apostel Paulus brengt een diepe betekenis aan het licht, als hij hun relatie spiegelt aan die tussen Christus en zijn gemeente.

41 .... Huwelijksformulier Christus is het hoofd van zijn gemeente en staat borg voor haar. Door zichzelf helemaal te geven, heeft hij haar liefgehad tot het uiterste. In navolging van Christus behoort de man met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als eerstverantwoordelijke moet hij haar voorgaan in het leven met de Heer. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar geborgenheid geven.

42 .... Huwelijksformulier De vrouw bewaart van haar kant de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man. Zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden, zo moet de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in het dienen van de Heer. Zij zal hem helpen bij alle dingen die naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem delen.

43 .... Huwelijksformulier Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf. Zij zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente laten zien. Belofte Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin man en vrouw samen luisteren naar de stem van hun Heer. Zo wordt in Psalm 128 ieder die de Heer

44 .... Huwelijksformulier vreest, van harte gelukgewenst. Wandelend met hem, mogen de gehuwden zegen op hun levensweg verwachten. Dat neemt niet weg, dat ieder huwelijk als gevolg van de zonde ook te kampen krijgt met zorg, moeite en verdriet. Toch mogen man en vrouw leven in het vaste vertrouwen dat God hen blijft helpen, zelfs wanneer men dat menselijk gezien niet meer zou verwachten.

45 .... Huwelijksformulier Hij belooft als hemelse Vader voor hen te zorgen en roept hen op, in alles op hem terug te vallen. Zoals de Heer hun schuld wil vergeven, zullen zij ook elkaar hun zonden en tekortkomingen vergeven. Ze kunnen daarvoor telkens putten uit de bron van zijn genade. Ook mogen zij zeker weten dat hun huwelijk door Gods Geest geheiligd wordt.

46 .... Huwelijksformulier Daardoor krijgt hun huwelijk zin en mag het meewerken aan de komst van Gods koninkrijk.

47 .... Huwelijksformulier Wederzijdse verplichtingen Bruidegom en bruid, luister naar wat de Heer van jullie verwacht. Bruidegom, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft. Vrees de Heer! Leef verstandig met je vrouw en bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade, zowel in dit als in het toekomstige leven.

48 .... Huwelijksformulier Dan zul je vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen. Ga haar voor in een leven met de Heer. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft. Bruid, heb je man lief en help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem als hoofd en ontvang zijn liefdevolle zorg als

49 .... Huwelijksformulier geborgenheid die Christus je geeft. Vrees de Heer! Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laten je goede werken je sieraad zijn, in het gezin en daarbuiten. Blijf elkaar trouw en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor jullie gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft.

50 .... Huwelijksformulier En leef zo, dat je tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving.

51 .... Zingen: Psalm 63: 2 Huwelijksbevestiging Dankgebed Zegen Zingen: Psalm 121 (oude berijming) Collecte Zingen:Liedboek 481: 1 Zegen Zingen:Gezang 10 GK

52 .... Zingen: Psalm 63: 2 Huwelijksbevestiging Dankgebed Zegen Zingen: Psalm 121 (oude berijming) Collecte Zingen:Liedboek 481: 1 Zegen Zingen:Gezang 10 GK

53 .... Zingen: Psalm 63: 2 Huwelijksbevestiging Dankgebed Zegen Zingen: Psalm 121 (oude berijming) Collecte Zingen:Liedboek 481: 1 Zegen Zingen:Gezang 10

54 .... Psalm 121: 1, 2, 3, 4 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer' alleen, Die hemel, zee en aarde, Eerst schiep, en sinds bewaarde.

55 .... Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Hij is al treft u 't felst verdriet, Uw Wachter, die uw voet Voor wankelen behoedt; Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; Geen kwaad zal u genaken; De Heer' zal u bewaken.

56 .... Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Zijn wacht, waarop men hopen mag, Zal, daar zij u bedekt En u ter schaduw strekt, De maan bij nacht, de zon bij dag, In koud' en gloed vermindren, Opdat zij u niet hindren.

57 .... Psalm 121: 1, 2, 3, 4 De Heer' zal u steeds gadeslaan, Opdat Hij in gevaar, Uw ziel voor ramp bewaar'. De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan, En waar g' u heen moogt spoeden, Zal eeuwig u behoeden.

58 .... Collecte is bestemd voor “ Dit Koningkind” Even In The Darkness : Oh I will follow you even in the darkness know you're true oh I will follow you walking in the light you call me to cause I I love your name it’s like honey on my love love oh I I love your ways they are so beautiful to me my love oh I will trust in you offer up my life to be with you oh I will trust in you I will cast my every care on you oh I believe in you I believe your every word is true oh I believe in you I will give my life, my love to you

59 Liedboek 481: 1

60 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c).... Zingen:Gezang 10

61 Gezang 10

62

63 .... ons moment Dit is ons moment Dromen worden waar De toekomst onbekend Maar dat je bij me hoort is zonneklaar Jou liefde is mijn leven Jou glimlach geeft mijn hart En ik ben dankbaar dat ik vandaag jou trouwen mag Kom pak mijn hand en zeg ja tegen mijn liefde ga met me mee ik zal jou koesteren als een schat over bergen en door dalen ik wil met jou verdwalen. Ik laat jou nooit meer los

64 .... Jij schijnt als de zon ik licht als de maan we hebben elkaar nodig Want we vullen elkaar aan Jou sterkte is mijn zwakte Mijn zwakte is jou kracht En ik ben dankbaar dat ik vandaag jou trouwen mag Kom pak mijn hand en zeg ja tegen mijn liefde Ga met me mee ik zal jou koesteren als een schat Over bergen en door dalen Ik wil met jou verdwalen Ik laat jou nooit meer los 4x Laat jij mij nooit meer los?

65 ....


Download ppt "We lezen uit Gods Woord: 1 Johannes 4: 1 – 16 De preek gaat over: 1 Johannes 4: 12 Alle liederen worden geprojecteerd Voorlezer: Gerrit Treurniet Het eerste."

Verwante presentaties


Ads door Google