De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allochtone kinderen en adolescenten op school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allochtone kinderen en adolescenten op school"— Transcript van de presentatie:

1 Allochtone kinderen en adolescenten op school
Dr. Abdellatif Riffi

2 Adolescentie in intercultureel perspectief
Adolescentie in intercultureel perspectief

3 Adolescentie in intercultureel perspectief
Welke bijzondere problemen bedreigen de allochtone puber? Welke kwaliteiten hebben allochtone gezinnen? Welke allochtone jongeren zijn at risk? Waar moet de preventieve jeugdgezondheidszorg op focussen?

4 UNIVERSELE ASPECTEN ADOLESCENTIE
• HERKENBARE EN ALZO BENOEMDE FASE TUSSEN KIND EN VOLWASSENE • LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE VERANDERINGEN • SEKSEDIFFERENTIATIE & GENDERVERSCHILLEN • (VOORBEREIDING) PAARVORMING • PEERGROUP SEKSEGESCHEIDEN • ORIENTATIE OP VOLWASSEN TAKEN GODSDIENST, FAMILIEVERPLICHTINGEN ARBEID SAMENLEVING

5 ADOLESCENTIE VANUIT WESTERS PERSPECTIEF
• VERLENGDE EXPERIMENTEER PERIODE (Moratorium) • VEEL KEUZES - ONDERWIJS - WERK - SEKSUELE IDENTITEIT - PARTNER - WOONBESTEMMING • JEUGDCULTUUR ‘STURM UND DRANG’ • LOSMAKINGSPROCES MEER OF MINDER CONFLICTUEUS • PEERGROUP ZELFGEKOZEN EVENTUEEL SEKSEGEMENGD Uit: Cultuur en Opvoeding; Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. L.Eldering, 2002,Lemniscaat, Rotterdam

6 Adolescentie = cultuur
Religie, cultuur, opleiding en sociale klasse van het gezin vormen de kaders voor de opvoeding, maar ook wat we verwachten van de adolescentie. Persoonlijke ervaringen van ouders spelen een belangrijke rol in hoe zij zelf opvoeden, ook in deze levensfase van hun kinderen.

7

8 Autoritaire opvoeding
Ook in armoedige en bedreigende omstandigheden leidt een autoritaire opvoeding niet automatisch tot probleemgedrag bij kinderen, in tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld. Dat blijkt bijvoorbeeld in de Amerikaanse samenleving bij zwarte gezinnen Veel allochtone gezinnen ouders op zoek zijn naar een nieuw evenwicht tussen traditionele opvattingen over opvoeden en de eisen die de moderne westerse samenleving stelt Ploeg, P. van der (2006). Verwachten we niet te veel van de pedagogische remedie ?www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=1096)

9 Autoritatieve opvoeding
Stel autoritatieve opvoedingsstijl niet als het ideaal •De balans tussen autonomie bieden en grenzen stellen is voor veel autochtone ouders lastig te vinden (alcoholmisbruik) •Allochtone ouders en kinderen zullen er niet mee uit de voeten kunnen; het maakt hen onzeker wat schade op kan leveren

10 Allochtone jongeren en adolescentie
• Levenskeuzes/levensbeschouwing conformeren zich meer aan keus ouders • Peers belangrijk maar opvattingen ouders worden niet openlijk bekritiseerd • Intimiteit vaders en zonen vaak beperkt • Gescheiden mannen en vrouwencircuits • Omlijnde genderopvattingen

11 Casus Naijma Naijma is een 17-jarige puber. Ze heeft ernstige leerachterstand en een veel schoolverzuim. Er is vermoeden van druggebruik. Ze wil gaan samenwonen met haar vriend. Haar ouders willen haar uithuwelijken. De school signaleert het veelvuldig schoolverzuim.

12 Culturele competenties
Kennis Houding Vaardigheid

13 Kennis Enkele woorden in de taal vd patient (begroeting)
Kennis van culturele en religieuze diversiteit (arts is soms cult antropoloog) Kennis van epidemiologie van pathologieën uit herkomstland (sikkelcelanemie,familiale middellandse zeekoorts)

14 Houding Tijd, respect, nieuwsgierigheid
Vermijden van vooroordelen,stereotiepen (Alle allochtonen dramatiseren, mediterraan pijnsyndroom,…) Openstaan voor de culturele achtergrond van andere (bv begroeting,schoenen uitdoen: kousen!) Moeizame communicatie en misverstanden vermijden:

15 Vaardigheid Interculturele bemiddeling Migratieanamnese
Geen veterinaire geneeskunde

16 Deze culturele competenties zouden moeten leiden tot een open en flexibele houding naar de patiënt, waardoor de relatie tussen patiënt en hulpverlener verbeterd wordt. Hierdoor wordt de juiste informatie verkregen om een goede diagnose te stellen. “De patiënt voelt zich gehoord en zal de adviezen ook beter opvolgen”.

17 Probleem: moeizame communicatie en misverstanden
Taalproblemen Tijdgebrek Niet luisteren Onbegrip voor patient zijn ideeën Onbegrip van de patient voor de arts Meningsverschillen over wensen en beleid Patient heeft geen hulp- maar een doel vraag (lichaamstaal)

18 Probleem: informele tolken
Bij probleemgevallen waar de ouders bij worden betrokken liefst geen kinderen als tolk gebruiken Nadelen van informele tolken (filmpje)

19 Casus Rachid Rachid is 16 jaar. Zijn ouders zijn gescheiden.
Hij woont bij zijn moeder en oudere broer. De broer brengt hem in contact met vrienden. Ze hebben geen diploma maar rijden met een BMW. De oom van één van de vrienden heeft een bloeiende drughandel. Rachid gaat steeds meer op stap met zijn broer en het schoolverzuim neemt toe. Moeder is ongerust.

20 Onderwijs Probleemstelling allochtonen in SO/HO
Deelname en rendement van allochtone leerlingen en studenten in SO en HO is problematisch ! Verklaringen: • Familiale en achtergrondkenmerken (SES, beroepsactiviteit) • Vaardigheden en mogelijkheden (cognitief, motivationeel, affectief, gedragsvariabelen) • Eerdere schoolopleiding • Keuzeproces • Academische en sociale integratie

21 Onderwijs De cijfers voor allochtonen in het HO Instroom:
minder dan 20% van allochtone jongens en minder dan 25% van allochtone meisjes begint aan HO Bron:N. Duquet e.a., Wit krijt schrijft beter Doorstroom 20% TMA allochtonen slaagt tgo. 56% autochtonen 45% drop-out bij TMA allochtonen tgo. 22% autochtonen Bron:M. Lacante e.a., Allochtonen in het HO

22 Onderwijs Voornaamste drempels bij instroom HO
vooropleiding en resultaten SO 15% van allochtone studenten komt uit BSO Studiekeuze:motivatie voor keuze, informatie, stimulansen persoonlijkheidskenmerken van jongeren motivatie, inzet Thuissituatie: opleiding ouders, thuistaal gebrek aan rolmodellen en netwerken

23

24

25

26 Samenwerking Zorgverleners van allochtone afkomst ICB
Netwerk van sociaal assistenten, verenigingen, religieuzen enz

27 Casus psychiatrie?

28 Gezondheidsachterstanden (1)
• Niet-westerse allochtone jongeren hebben een hoger sterftecijfer dan hun autochtone leeftijdsgenoten Minder bewegen en dikker Overgewicht en obesitas bij jonge kinderen (0-4 jaar): gedrag en opvattingen ouders M.M.Boere-Boonekamp, M.P.L’Hoir, M.Beltman, J.Bruil, N.Dijkstra en A.C.Engelberts

29 Gezondheidsachterstanden (2)
• Veel Marokkaanse en Turkse kinderen met een verstandelijke handicap blijven in België verstoken van deskundige hulp • Specifieke problemen seksuele gezondheid allochtone jeugd, maar zeker de nieuwkomers

30 Gezondheidsachterstanden (3)
• Vaker psychosociale problemen, zoals slaapproblemen en hoofdpijn. Vaker extreem teruggetrokken, depressief en angstig. Bogt, T. ter,Dorsselaer, S. van &Vollebergh, W. (2002). Psychische gezondheid: risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren. Utrecht: Trimbos Instituut. • Schizofrenie komt twee tot zes keer vaker voor onder Marokkaanse dan onder Vlaamse families. W.Veling (2008)Schizophrenia among ethnic minorities.Socialandcultural explanations for the increased incidence of schizophrenia among firstandsecond-generation immigrantsin theNetherlands. • Meer gedragsproblemen en criminaliteit

31 Asielzoekers jongeren en illegale jeugd meer stress
• omstandigheden in het land van herkomst • vluchtervaringen • verliezen • langdurige onzekerheid binnen de asielprocedure en lang verblijf in opvang • leven in de marge van de samenleving • jeugd die illegaal in België verblijft bedreigd

32 Kindermishandeling •In allochtone gezinnen komt kindermishandeling 3,5 keer zo veel voor, maar “gecorrigeerd” op sociaal economische status 1,2 keer zo veel. •Bij nieuwe etnisch-culturele minderheden nog steeds 2,6 keer zoveel. (Afrikaans, Oost Europees) Van IJzendoornc.s., Kindermishandeling in Nederland anno 2005, LeidenAttachmentResearch Program, WODC2007

33

34

35

36

37 Casus 4 Mohamed, 14 jaar, presteerde tot voor kort vrij goed op school. Hij heeft diabetes maar gebruikt zijn medicatie (insuline) op een goede manier. De leerkrachten merken op dat hij slecht presteert de laatste tijd. Hij is niet alert in de les, zit te suffen. Op school denkt men ‘weer één die niet meer wil studeren’

38 RAMADAN Naam van de 9de maand Gebaseerd op de maan-stand
1 Muharram ul Haram (of korter Muharram) محرّم 2 Safar صفر 3 Rabi'-ul-Awwal (Rabi' I) ربيع الأول 4 Rabi'-ul-Akhir (of Rabi' al-THaany) (Rabi' II) ربيع الآخر أو ربيع الثاني 5 Jumaada-ul-Awwal (Jumaada I) جمادى الأول 6 Jumaada-ul-Akhir (of Jumaada al-THaany) (Jumaada II) جمادى الآخر أو جمادى الثاني 7 Radjab رجب 8 Sha'abaan شعبان 9 Ramadan رمضان 10 Shawwal شوّال 11 Dhul Qa'dah ذو القعدة ( 12 Dhul Hidja ذو الحجة (

39 Ramadan Eén maand vasten (geen voeding, drank, sex, roken,… van zonsopgang tem zonsondergang Patiënten weigeren soms behandeling (medicatie, inspuitingen,…) Volgens Islam verboden om zijn gezondheid in gevaar te brengen IM injectie en bloedafnames geen probleem Diabetes: insulinepatiënten mogen niet vasten!

40 Vasten Juli: Zonsopgang 4.01h Zonsondergang 9.12h (dit jaar opletten voor deshydratatie bij ouderen) Geen eten, drinken, roken, sex gedurende de dag

41 Implicaties op medicatie
Niet toegestane toedieningswijze Per os IV-voeding Neusdruppels Deze toedieningswijzen voldoen niet aan de criteria van de vasten

42 Casus Hayat, 17 jaar, vertelt jou dat ze een vriendje heeft. Ze willen seks hebben. Hayat heeft wel schrik voor haar familie. De ouders hebben een partner voor haar op het oog en ze zal een maagelijkheids attest nodig hebben. Wat is jouw reactie?

43 Casus Ahmed wil niet mee doen in de lessen LO. De leerkracht heeft een les moderne dans Ingelast. Ahmed weigert mee te doen want zijn godsdienst laat dit niet toe.

44 Attesten Maagdelijkheidsattesten (kwestie overdreven, als iedereen het zou weigeren dan is het probleem opgelost) Attesten om niet te moeten zwemmen tijdens de ramadan (meisjes) Attesteren dat de persoon in kwestie medisch in staat is om te huwen

45 Man-vrouw relatie Volgens de orde der geneesheren mag een vrouw om een arts van dezelfde sexe verzoeken indien dit mogelijk is Cultuur is niet statisch, dus alles evolueert In herkomstland zijn de meeste artsen ook mannen: geen probleem Dé moslimvrouw bestaat niet

46 Kleding of hoofdoek kan soms misleidend zijn

47 Conclusie Allochtone adolescent en zijn omgeving
vraagt specifieke aandacht • Niet dramatiseren, niet ontkennen maar met open blik naar feiten kijken • Lange adem vereist • Ouders niet buitenspel zetten • Inventief, creatief, cultuursensitief werken


Download ppt "Allochtone kinderen en adolescenten op school"

Verwante presentaties


Ads door Google