De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEWEGEN IN DE GEEST NAAR HOGER PLAATSEN IN CHRISTUS MOVING IN THE SPIRIT TO PLACES BEYOND IN CHRIST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEWEGEN IN DE GEEST NAAR HOGER PLAATSEN IN CHRISTUS MOVING IN THE SPIRIT TO PLACES BEYOND IN CHRIST."— Transcript van de presentatie:

1 BEWEGEN IN DE GEEST NAAR HOGER PLAATSEN IN CHRISTUS MOVING IN THE SPIRIT TO PLACES BEYOND IN CHRIST

2 1 COR. 14: 4-5, 26 He who makes use of tongues may do good to himself; but he who gives the prophet's word does good to the church. Now though it is my desire for you all to have the power of tongues, it would give me more pleasure to be hearing the prophet's word from you; for this is a greater thing than using tongues, if the sense is not given at the same time, for the good of the church. What is it then, brethren? When ye come together, each one hath a psalm, hath a teaching, hath a revelation, hath a tongue, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.

3 1 KOR. 14: 4-5, 26 Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.

4 1 COR. 14:30,31 But if a revelation be made to another sitting by, let the first keep silence. 1Co 14:31 For ye all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted;

5 1 KOR. 14:30,31 Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd

6 PROPHETIC WORD TO THE CHURCH OF JUDAH HOUSE We need to run on revelation Wij moeten op openbaring lopen We must speak in tongues in our rooms and before services so that our spirits can be exalted to the place where god wants to reveal himself, because when revelation comes warfare starts and our stinking thinking and stinking flesh wants to rule and put God into blocks (our mindframes) Wij moeten in tongen in onze kamers en voor de diensten spreken zodat onze geesten naar de plaats kunnen worden verheven waar God Zichzelf wilt openbaren, omdat wanneer er openbaring komt, oorlogvoering begint en onze stinkende denken en stinkende vlees willen dan overheerst en God in blokken van onze denkpatronen plaatsen

7 PROPHETIC WORD TO THE CHURCH OF JUDAH HOUSE Know one thing, this church and everybody in the church of Belgium has got no right to put God into blocks (our mindframes). Weet één ding, deze kerk en iedereen in de kerk van België hebben geen recht God in blokken van onze denkpatronen te zetten Woe unto you church of Belgium you have sinned against the Spirit of God Wee u kerk van België u hebt gezondigd tegen de Geest van God

8 Matthew 20: 1, 2, 9-12 For the kingdom of heaven is like the master of a house, who went out early in the morning to get workers into his vine- garden. And when he had made an agreement with the workmen for a penny a day, he sent them into his vine-garden. 9) And when those men came who had gone to work at the eleventh hour, they were given every man a penny. Then those who came first had the idea that they would get more; and they, like the rest, were given a penny. And when they got it, they made a protest against the master of the house, Saying, These last have done only one hour's work, and you have made them equal to us, who have undergone the hard work of the day and the burning heat.

9 Matteüs 20 : 1, 2, 9-12  Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. 2 Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een schelling ’s daags, zond hij hen in zijn wijngaard  9 Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. 10 En toen de eersten kwamen, meenden dezen, dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. 11 Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes, 12 en zij zeiden: Deze laatsten hebben één uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan.

10 Acts 1:8 and 2:18 But you will have power, when the Holy Spirit has come on you; and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judaea and Samaria, and to the ends of the earth. And on my men-servants and my women-servants I will send my Spirit, and they will be prophets.

11 Acts 1:8 and 2:18 Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren

12 Acts 2:38 And Peter said unto them, Repent ye, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins; and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen

13 The main verb in this verse “repent” refers to that initial repentance of a sinner unto salvation. The verb translated “be baptized” does not have the same force as the direct command to “repent” The prepositon “for” or “unto” the remission of sins signifies for (or unto) the purpose of identifying you with the remission of sins. This same preposition is used in 1 corinthians 10:2 in the phrase “they were all baptized into Moses” signifying that the Israelites were identified with the work and ministry of Moses. Thus, repentance is something between an individual and God while baptism is intended to be a testimony to other people

14 Matthew 11: 25-30 At that season Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes: yea, Father, for so it was well-pleasing in thy sight. All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth the Son, save the Father; neither doth any know the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.

15 Matteüs 11: 25-30 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’


Download ppt "BEWEGEN IN DE GEEST NAAR HOGER PLAATSEN IN CHRISTUS MOVING IN THE SPIRIT TO PLACES BEYOND IN CHRIST."

Verwante presentaties


Ads door Google