De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoeringsbesluit van de commissie 2011/884/(EU)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoeringsbesluit van de commissie 2011/884/(EU)"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoeringsbesluit van de commissie 2011/884/(EU)
Sjaak Blaak / Esther Enning

2 noodmaatregel met betrekking toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking van de Commissie 2008/289/EC

3 Basis voor de beschikking
Artikel 53 lid 1 Verordening (EG) Nr.178/2002 Noodmaatregel betreffende uit een derde land ingevoerde levensmiddelen of diervoeders. 3 3

4 VERORDENING (EG) Nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
Artikel 4 2. Niemand mag een GGO dat voor voedingsdoeleinden wordt gebruikt of een levensmiddel, vermeld in artikel 3, lid 1, in de handel brengen, tenzij daarvoor overeenkomstig deze afdeling een vergunning is verleend en de bij die vergunning vastgestelde voorwaarden worden nageleefd. 4 4

5 VERORDENING (EG) Nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
Artikel 16 Voorschriften 1. Diervoeders zoals bedoeld in artikel 15, lid 1: mogen geen negatieve effecten op de menselijke gezondheid, op de diergezondheid of op het milieu hebben; 5 5

6 Geschiedenis In september 2006 Rapid Alerts van: Verenigd koninkrijk
Frankrijk Duitsland Met betrekking tot de aanwezigheid van Bt63 in rijstproducten Totalen: In 2008: 20 In 2009: 18 In 2010: 48 In 2011 tot nov.:26 Alerts zijn afkomstig van diverse ggo variëteiten

7 Geschiedenis Alle Rasff meldingen zijn gerapporteerd aan de bevoegde Chinese autoriteiten. De commissie heeft tweemaal per officiële brief aan de bevoegde autoriteiten gevraagd om adequate actie. FVO audit Oktober 2008 en voorjaar 2011 doel evaluatie implementatie conclusie: De conclusies van de 2008 missie en de eerste bevindingen van de missie van 2011 geven aan dat er een groot risico bestaat van verdere introducties van niet toegelaten GGO's in rijstproducten.

8 Uitleg per Artikel Uitvoeringsbesluit
2011/884/EU

9 Artikel 1 De beschikking is van toepassing op zendingen goederen zoals omschreven in de bijlage 1 van de beschikking. Gebaseerd op: Land van oorsprong Product omschrijving GN- code.

10 Artikel 2 Definities: Algemene definities artikel 2 Verordening (EG) Nr:178/2002 Algemene levensmiddelen wetgeving Artikel 3 b en c Eu Verordening Nr:669/2009 2.2 nadere definities in deze Verordening.

11 Artikel 3 Voor aanmelding.
In Nederland is er voor alle verplichte vooraanmeldingen gekozen voor een Geautomatiseerde afhandeling. Gebruikt wordt het zogenaamde VGC systeem Als document het GDB zoals omschreven in de Eu verordening Nr669/2009. (controle op hoogrisico zendingen) De software is verkrijgbaar bij de diverse software leveranciers Of u laat dit verzorgen door een douane expediteur.

12 Artikel 4 Voorwaarde bij binnenbrengen: Elke zending
Gezondheids certificaat Analyse rapport Volgens de bijlage III en IV Getekend door bevoegde autoriteit (AQSIQ) gedelegeerd aan CIQ. Let op!!!!!! Meerdere lots op een consigment betekend voor elk lot: Gezondheidsverklaringen Analyse rapport

13 Artikel 4 2. Indien een zending genoemd in annex 1 geen rijst bevat.
FBO geen meldingsplicht op het moment van binnenbrengen. Wel Verklaring van afwezigheid rijst op het moment van invoer bij de douane.

14 Bemonstering moet in overeenstemming zijn met bijlage 2
Artikel 4 3 Bemonstering moet in overeenstemming zijn met bijlage 2

15 Identificatie consigment en lot.
Artikel 4 4 Identificatie consigment en lot. Let op elke zending wordt gekenmerkt met de code die op het gezondheidscertificaat.

16 Artikel 5 1 D controle Uitvoering douane Systeem volgende pagina:

17 Artikel 5 Verplichte vooraanmelding geschiedt met gebruikmaking van het VGC systeem. Alle verplichte vooraanmeldingen waarbij een gezondheidscertificaat moet worden overlegd vallen in 100% D controle. De exploitant zendt deel 1 van het GDB aan de bevoegde autoriteit (Douane) met gebruikmaking van het VGC systeem. Hierop ontvangt de exploitant automatisch een retourbericht met een GDB nummer. Daarna verzendt de exploitant het gezondheidscertificaat, resultaten van bemonstering en analyse uit het land van oorsprong, per PDF file aan de douane. Als onderwerp wordt het juist verkregen GDB nummer gebruikt. Het adres wat hiervoor wordt gebruikt is:

18 Artikel 5 2 Bij ontbreken of onvolledige documenten wordt de partij geweigerd. Twee opties: Retour China Vernietiging Beide op kosten van de FBO.

19 Artikel 5 3 D controle conform dan: 100% Overeenstemmingscontrole
merken en nummers Monsterneming

20 Artikel 5 4 In afwachting van de analyse resultaten mag de zending naar de uiteindelijke bestemming worden vervoerd. De zendingen kan echter NIET ten invoer tot verbruik worden aangeboden bij de douane.

21 Artikel 5 5 Er kan uitsluitend een aangifte ten invoer tot verbruik worden gedaan nadat alle officiële controles zijn afgerond. Let op: Geen afronding betekend weigering van de aangifte ten invoer.

22 Artikel 6 Rapportage: Elke drie maanden rapporteren de lidstaten aan de commissie hun bevindingen. De commissie publiceert op hun website de bevindingen. De NVWA publiceert deze rapportage op hun website.

23 Artikel 7 Splitsen van een consigment:
Het splitsen van een consigment is pas toegestaan nadat alle verplichte controles zijn afgerond. Let op: Niet nadat de verplichte monsterneming is afgerond maar nadat de uitslag bekend is.

24 Artikel 8 Alle kosten zijn voor de Importeur.
De NVWA berekend voor monsterneming en analyse: Euro Per zending.

25 Artikel 9 Van toepassing op consigments die China hebben verlaten na 1 februari 2012. De nVWA gaat gezamenlijk met de NL douane achteraf administratief controleren of er voldaan is aan de certificaat verplichting tussen 16 januari 2012 en 1 februari 2012.

26 Evaluatie vindt plaats na 6 maanden.
Artikel 10 Evaluatie vindt plaats na 6 maanden.

27 Is met deze beschikking aangepast.
Artikel 11 Beschikking 2008/289/EG Is met deze beschikking aangepast.

28 Artikel 12 Deze beschikking is van kracht op: 12 januari 2012.
Vanaf 1 februari 2012 meldingsplicht.

29 Bijlagen uitgelicht

30 Bedankt voor uw aandacht!
30 Zwijndrecht, Import control 30 30

31 Bemonstering Bulk Voorverpakt Levensmiddelen diervoeders

32 Bulkproducten Levensmiddelen Diervoeders
Omvang van de partij (in t) Omvang van het bulkmonster (in kg) Aantal basismonsters van 500 gram < 50 5 10 100 20 250 25 50 >500

33 Voorverpakte Levensmiddelen Diervoeders
Aantal voorverpakte units (50 kg) Te bemonsteren aantal voorverpakte units Tot 10 Alle verpakkingen 10 tot 100 10 willekeurig genomen monsters Meer dan 100 Wortel uit het totaal aantal verpakkingen genomen. Let op dat de monsters willekeurig uit de partij worden genomen. Het maximale aantal monsters mag niet meer dan 110 bedragen.

34 Voorverpakte Levensmiddelen Diervoeders
Met het aantal genoemde voorverpakte units wordt bedoeld consumenten verpakkingen. Indien de wortel niet uitkomt op een heel getal afronden naar boven behalve als er boven een aantal van 110 wordt uitgekomen. Monsters uit dezelfde zending mogen worden samengevoegd tot een laboratorium monster. Contra monster is af te halen op het laboratorium.

35 Registratie Fatydec: KI KX 0000 met tarief € 1425,54 Monsterkenmerken:
ILNT1210A - IMPORT - FOOD GGO China. ILNT1210B - IMPORT - FEED GGO China (MZ) twee inspectielijsten geregisteerd, met ieder een vraag. Sjablooncode IL1204 Naam: ILNT1210-A Importcontrole FOOD GGO China Sjablooncode IL1205 Naam: ILNT1210-B Importcontrole FEED GGO China Alles gekoppeld aan projectcodering ILNT0000 IMP Levensmiddelen en diervoeders Derden.

36 Bedankt voor uw aandacht!
36 Zwijndrecht, Import control 36 36

37 Documenten controle aangewezen punt van binnenkomst
Artikel 3 Vooraanmelding Melding voldoende van te voren Op het aangewezen punt van binnenkomst Opgave vermoedelijke datum Aard van de zending Expliciete vermelding diervoeders of levensmiddel Nl en meerdere lidstaten gekozen om het (bekende) GDB te gebruiken voor de verplichte vooraanmelding. Dit is gecommuniceerd met het bedrijfsleven.

38 Documenten controle aangewezen punt van binnenkomst
Artikel 4 Voorwaarde bij binnenbrengen: Elke zending Gezondheids certificaat Analyse rapport Volgens de bijlage III en IV Getekend door bevoegde autoriteit (AQSIQ) gedelegeerd aan CIQ. Let op!!!!!! Meerdere lots op een consigment betekend voor elk lot: Gezondheidsverklaringen Analyse rapport

39 Documenten controle aangewezen punt van binnenkomst
Procedure gelijk aan andere meldingen (levensmiddelen) met certificaten Verplichte vooraanmelding geschiedt met gebruikmaking van het VGC systeem. Alle verplichte vooraanmeldingen waarbij een gezondheidscertificaat moet worden overlegd vallen in 100% D controle. De exploitant zendt deel 1 van het GDB aan de bevoegde autoriteit (Douane) met gebruikmaking van het VGC systeem. Hierop ontvangt de exploitant automatisch een retourbericht met een GDB nummer. Daarna verzendt de exploitant het gezondheidscertificaat, resultaten van bemonstering en analyse uit het land van oorsprong, per PDF file aan de douane. Als onderwerp wordt het juist verkregen GDB nummer gebruikt. Het adres wat hiervoor wordt gebruikt is:

40 Documenten controle aangewezen punt van binnenkomst
Uitgelicht bijlage III en IV

41 Bedankt voor uw aandacht!
41 Zwijndrecht, Import control 41

42 Controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.
Artikel 5 lid 5. Er kan uitsluitend een aangifte ten invoer tot verbruik worden gedaan nadat alle officiële controles zijn afgerond. Controle hierop wordt uitgeoefend door de douane ambtenaar belast met de controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.

43 Controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.
Gegeven: Taric code voor het verplicht voorhanden hebben van de documenten als bedoeld in de Bijlage III en IV. Procedure profiel. Aangever verklaart over de vereiste conforme documenten te beschikken.

44 Controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.
25 % oranje risico profiel. Registratie bevindingen. Evaluatie na twee maanden.

45 Controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.
Werkwijze oranje selectie. Niet verplicht in te vullend GDB nummer. Wel aangegeven tijdens voorlichting dat de controle procedure vereenvoudigd wordt bij wel ingevuld. GDB / nummer niet ingevuld navragen bij aanbieder. Geen GDB voorhanden Aangifte niet conform, de NVWA informeren. Vermelden: n.a.w gegevens aanbieder relevante informatie over de zending redenen van weigering

46 Controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.
GDB nummer ingevuld. Volgens bekende procedure GDB gegevens raadplegen. GDB Niet of niet conform aangifte niet conform afwerken. NVWA informeren: Vermelden: n.a.w gegevens aanbieder relevante informatie over de zending redenen van weigering

47 Controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.
GDB nummer ingevuld. Volgens bekende procedure GDB gegevens raadplegen. GDB conform aangifte afwerken.

48 Controle op het moment van in het vrije verkeer brengen.
Uitgelicht bijlage III en IV.

49 Bedankt voor uw aandacht!
49 Zwijndrecht, Import control 49 49


Download ppt "Uitvoeringsbesluit van de commissie 2011/884/(EU)"

Verwante presentaties


Ads door Google