De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Saveyn 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Saveyn 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Jan Saveyn 2008

2 gemeenschappelijk concept
Leerplan - krachtlijnen - leerdoelen - aanbevelingen voor aanpak gemeenschappelijk concept © Jan Saveyn - VVKBaO

3 OKB OPVOEDINGSPROJECT
kind is uitgangspunt hoofd, hart en handen zelfsturing en zin-zoeken communiceren en samenwerken elk kind is een unieke persoon LEERPLANNEN VVKBaO © Jan Saveyn - VVKBaO

4 INDELING VAN HET CURRICULUM
Ontwikkelingsdomeinen en –aspecten zijn het uitgangspunt voor het Ontwikkelingsplan Kl.O. Cultuurgebieden zijn het uitgangspunt voor de leerplannen basisonderwijs - leergebieden (met leerdomeinen) - algemene of leergebiedoverschrijdende doelen © Jan Saveyn - VVKBaO

5 ONTWIKKELINGSPLAN ontwikkelingsdomein: positieve ingesteldheid
aspecten: 1 emotioneel goed voelen 7 tot rust komen 12 initiatief nemen 19 betrokken bezig zijn … ontwikkelingsdomein: denkontwikkeling aspecten: 66 inzicht in ruimte 67 inzicht in tijd 68 inzicht in getallen … © Jan Saveyn - VVKBaO

6 LEERPLAN LEERGEBIED WERELDORIËNTATIE
leerdomein (bestaansdimensie) mens en ruimte leerplandoel: 9.9 “kinderen kunnen gebruik maken van diverse voorstellingen van de ruimte.” Dat houdt in: ze kunnen gebruik maken van pictogrammen en legenden (*) (ook ET 6.11) © Jan Saveyn - VVKBaO

7 PLANNING VAN ACTIVITEITEN
OWP KLEUTERONDERWIJS LEERPLANNEN BASISONDERWIJS ONTWIKKELINGS LEERGEBIEDEN DOMEINEN (met leerdomeinen) ontwikkelings- aspecten leerplandoelen (en OD/ET) PLANNING VAN ACTIVITEITEN © Jan Saveyn - VVKBaO

8 Ontwikkelingsaspecten (OWP) linken aan leerplandoelen
Leerkrachten Kleuterleiders -> ontwikkelingsplan Ontwikkelingsaspecten / leerplandoelen /ontwikkelingsdoelen © Jan Saveyn - VVKBaO

9 HOE KOMEN LEERPLANDOELEN TOT STAND?
. de analyse van leerprocessen als uitgangspunt . leerdoel = beheersingsniveau + leerinhoud input van objectieve cultuur én actieve verwerking . wenselijke én haalbare doelen © Jan Saveyn - VVKBaO

10 LEERDOELEN VERWIJZEN NAAR HET LEERPROCES
© Jan Saveyn - VVKBaO

11 ELK LEERDOEL BESTAAT UIT
BEHEERSINGSNIVEAU WETEN INZIEN TOEPAS-SEN INTE-GREREN I N H O U D FEIT BEGRIP LEER-DOEL RELATIE STRUCTUUR METHODE/ STRATEGIE LEER- DOEL ATTITUDE © Jan Saveyn - VVKBaO

12 ONTWIKKELINGSDOELEN EINDTERMEN
LEERPLANDOELEN ONTWIKKELINGSDOELEN EINDTERMEN CONFORM EOP/OKB DOOR KOEPEL VAN SB ONTWIKKELD BEVATTEN OD/ET TUSSENDOELEN GEORDEND IN LEERLIJN DECRETAAL VASTGELEGD MINIMUMDOELEN OD: NASTREVEN ET: BEREIKEN LOET: NASTREVEN CONCORDANTIELIJST © Jan Saveyn - VVKBaO

13 LEERLIJNEN - de wijze waarop een kind leert
. ordening van (tussen)doelen naar - de wijze waarop een kind leert - de opbouw van de leerinhoud . in het leerplan aangegeven met - de volgorde van de doelen - streepjescode flexibel te interpreteren! © Jan Saveyn - VVKBaO

14 © Jan Saveyn - VVKBaO

15 JK OK © Jan Saveyn - VVKBaO

16 CURRICULUMDIFFERENTIATIE = DIFFERENTIËREN IN DOELEN
* geen aanwijzingen in het leerplan zelf * variëren qua - beheersingsniveau van de doelstelling (diepte) - aantal inhouden of doelen (breedte) © Jan Saveyn - VVKBaO

17 doelen beheersingsniveau a b
DIFFERENTIEREN IN BREEDTE DOOR TE SNOEIEN (a) OF IN DIEPTE, DOOR HET BEOOGDE BEHEERSINGSNIVEAU AAN TE PASSEN (b) doelen beheersingsniveau kennen kunnen integreren doel 1 a doel 2 X X X X X X X b doel 3 X X X X doel 4 © Jan Saveyn - VVKBaO

18 NIET SNOEIEN IN HET MINIMUM
BEHOUDEN: zeker nodig voor het leven noodzakelijke schakel in opbouw van kennisstructuur of competentie 3 een eindterm © Jan Saveyn - VVKBaO

19 WAT IS DIEPER VERWERKEN?
meer afstand van het concrete, meer abstractie, meer formalisering, meer handelen op mentaal niveau met minder hulpmiddelen sneller, in minder stappen ontkoppeling van oorspronkelijke onderwijsleercontext grotere transferafstand, gevarieerder toepassing (in open situaties) persoonlijker invulling, uit eigen overtuiging © Jan Saveyn - VVKBaO

20 AANBEVELINGEN VOOR DE DIDACTISCHE AANPAK
DE HOE-VRAAG basis: krachtlijnen van het opvoedingsproject analyse van leerprocessen en krachtige leeromgevingen © Jan Saveyn - VVKBaO

21 KRACHTIGE LEEROMGEVING ALS REFERENTIEKADER VOOR ONDERWIJZEN
- voortbouwen op wat er al is - actief verwerken, probleemstellend onderwijs - realistische contexten - rijke ervaringssituaties, input cultuurelementen - transfer ondersteunen - stimuleren van reflectie en zelfsturing - interactie en dialoog - feedback voor bijsturing © Jan Saveyn - VVKBaO

22 © Jan Saveyn - VVKBaO

23 WAT ZIJN ‘DE BESTE’ WERKVORMEN, GROEPERINGSVORMEN, ORGANISATIEVORMEN VAN LEERSTOF, LEERMIDDELEN?
afhankelijk van - de doelstelling - de leerling - de leerkracht - de omgeving - … © Jan Saveyn - VVKBaO

24 LEERLINGENEVALUATIE - de leerdoelen zijn het eerste beoordelingscriterium - gemakkelijk meetbare doelen én andere - gericht op analyse van leerprocessen - om het leerproces van de leerling te ondersteunen (feedback, bijsturen) - middel tot zelfsturing - rapporteren = communiceren in allerlei vormen, om de leerling te ondersteunen (zie boek: Leerlingen evalueren in de basisschool, 2007) © Jan Saveyn - VVKBaO

25 AANWENDING VAN DE ONDERWIJSTIJD
- globale aandeel van de tijd per leerplan verdeelsleutel weerspiegelt krachtlijnen van opvoedingsproject algemene raming flexibel toepassen - verroostering van de onderwijstijd leergebiedgebonden activiteiten én geïntegreerd werken - via variatie in onderwijstijd, voor de individuele leerling differentiëren © Jan Saveyn - VVKBaO

26 © Jan Saveyn - VVKBaO

27 ORGANISATIE OP SCHOOLNIVEAU
Samen werken aan - verticale samenhang controle op leerlijn afstemming van schooleigen concretiseringen - horizontale samenhang vormen alle leerplannen een zinvol geheel? dwarsverbindingen - gelijkgerichte aanpak Afspraken vastleggen in het schoolwerkplan © Jan Saveyn - VVKBaO

28 WAAROM NOG LEERPLANNEN ALS ER OD/ET zijn?
VEEL GESTELDE VRAGEN WAAROM NOG LEERPLANNEN ALS ER OD/ET zijn? 1 OPERATIONALISERING EIGEN OPVOEDINGSCONCEPT (MET LEVENSBESCHOUWELIJKE GRONDSLAG) VIA - DOELEN METHODE 2 RUIMTE VOOR DIFFERENTIATIE 3 BRUG NAAR DE PRAKTISCHE REALISATIE LEERLIJNEN / TUSSENDOELEN - DIDACTISCHE SUGGESTIES © Jan Saveyn - VVKBaO

29 Leerplandoelen elektronisch zoeken
/ inloggen Zoekmodules Leerplandoelen zoeken © Jan Saveyn - VVKBaO

30 © Jan Saveyn - VVKBaO

31 VEEL GESTELDE VRAGEN * WERKEN MET LEERPLAN = VERPLICHT JAARKLASSENSYSTEEM? * REALISEREN VAN LEERPLAN = AANTAL LESTIJDEN (van 50/25 min.) PER WEEK? © Jan Saveyn - VVKBaO

32 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS
VEEL GESTELDE VRAGEN RELATIE REALISATIE LEERPLAN/EINDTERMEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS © Jan Saveyn - VVKBaO

33 VEEL GESTELDE VRAGEN RELATIE OUTPUTCONTROLE DOOR INSPECTIE EN
* NASTREVEN DECRETALE OD EN BEREIKEN DECRETALE ET * REALISEREN LEERPLANNEN (VVKBaO) * WERKEN MET ONTWIKKELINGSPLAN KLEUTERONDERWIJS (VVKBaO) © Jan Saveyn - VVKBaO

34 VEEL GESTELDE VRAGEN WIJZIGING CURRICULUM? NIEUWE EINDTERMEN (GEEN OD’en) 1 ICT (vanaf 1 sept. 2007) 2 Nederlands (taalbeschouwing) + gemeenschappelijke termenlijst 3 Frans (afstemming formulering Ba.O.-Sec.O.) 4 W.O. … technologie? vanaf 1 sept. 2009? © Jan Saveyn - VVKBaO

35 CURRICULUM EN LEERZORGKADER ‘COMPENSEREN’ en ‘DISPENSEREN’
NIVEAU GEWOON, GEMEENSCH. CURR & EINDTERMEN BASIS VAN BESLISSING GANGBAAR GETUIGSCHRIFT I JA + BEPERKTE DIFFERENTIATIE NAAR DOELEN + COMPENSEREN (?) KLASSENRAAD AUTONOOM CLB ONDERSTEUNT II + COMPENSEREN + DISPENSEREN . WEGLATEN . VERVANGENDE OF BIJKOMENDE SPECIFIEKE DOELEN GEMOTIVEERD VERSLAG CLB SCHOOL MOET COMPENSERENDE & DISPENSERENDE MAATREGELEN TOEPASSEN III NEEN INDIVIDUEEL CURRICULUM OVERSTAPDOCUMENT CLB © Jan Saveyn - VVKBaO

36 OKB OPVOEDINGSPROJECT
© Jan Saveyn - VVKBaO


Download ppt "Jan Saveyn 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google