De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Saveyn 2008. Leerplan - krachtlijnen - leerdoelen - aanbevelingen voor aanpak © Jan Saveyn - VVKBaO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Saveyn 2008. Leerplan - krachtlijnen - leerdoelen - aanbevelingen voor aanpak © Jan Saveyn - VVKBaO."— Transcript van de presentatie:

1 Jan Saveyn 2008

2 Leerplan - krachtlijnen - leerdoelen - aanbevelingen voor aanpak © Jan Saveyn - VVKBaO

3 LEERPLANNEN VVKBaO kind is uitgangspunt hoofd, hart en handen zelfsturing en zin-zoeken communiceren en samenwerken elk kind is een unieke persoon OKB OPVOEDINGSPROJECT © Jan Saveyn - VVKBaO

4 1Ontwikkelingsdomeinen en –aspecten zijn het uitgangspunt voor het Ontwikkelingsplan Kl.O. 2Cultuurgebieden zijn het uitgangspunt voor de leerplannen basisonderwijs - leergebieden (met leerdomeinen) - algemene of leergebiedoverschrijdende doelen INDELING VAN HET CURRICULUM © Jan Saveyn - VVKBaO

5 ONTWIKKELINGSPLAN ontwikkelingsdomein: positieve ingesteldheid aspecten: 1emotioneel goed voelen 7tot rust komen 12initiatief nemen 19betrokken bezig zijn … ontwikkelingsdomein: denkontwikkeling aspecten: 66inzicht in ruimte 67inzicht in tijd 68inzicht in getallen … © Jan Saveyn - VVKBaO

6 LEERPLAN LEERGEBIED WERELDORIËNTATIE leerdomein (bestaansdimensie) mens en ruimte leerplandoel: 9.9 “kinderen kunnen gebruik maken van diverse voorstellingen van de ruimte.” Dat houdt in: - ze kunnen gebruik maken van pictogrammen en legenden (*) (ook ET 6.11) © Jan Saveyn - VVKBaO

7 OWP KLEUTERONDERWIJS ONTWIKKELINGS- LEERGEBIEDEN DOMEINEN (met leerdomeinen) ontwikkelings- aspecten leerplandoelen (en OD/ET) PLANNING VAN ACTIVITEITEN LEERPLANNEN BASISONDERWIJS © Jan Saveyn - VVKBaO

8 Ontwikkelingsaspecten (OWP) linken aan leerplandoelen Leerkrachten Kleuterleiders -> ontwikkelingsplan Ontwikkelingsaspecten / leerplandoelen /ontwikkelingsdoelen © Jan Saveyn - VVKBaO

9 .d e analyse van leerprocessen als uitgangspunt.leerdoel = beheersingsniveau + leerinhoud input van objectieve cultuur én actieve verwerking.wenselijke én haalbare doelen HOE KOMEN LEERPLANDOELEN TOT STAND? © Jan Saveyn - VVKBaO

10 LEERDOELEN VERWIJZEN NAAR HET LEERPROCES © Jan Saveyn - VVKBaO

11 ELK LEERDOEL BESTAAT UIT BEHEERSINGSNIVEAU WETENINZIENTOEPAS- SEN INTE- GREREN I N H O U D FEIT BEGRIPLEER- DOEL RELATIE STRUCTUURLEER- DOEL METHODE/ STRATEGIE LEER- DOEL ATTITUDE © Jan Saveyn - VVKBaO

12 LEERPLANDOELENONTWIKKELINGSDOELEN EINDTERMEN CONFORM EOP/OKB DOOR KOEPEL VAN SB ONTWIKKELD BEVATTEN OD/ET TUSSENDOELEN GEORDEND IN LEERLIJN DECRETAAL VASTGELEGD MINIMUMDOELEN OD: NASTREVEN ET: BEREIKEN LOET: NASTREVEN CONCORDANTIELIJST © Jan Saveyn - VVKBaO

13 . ordening van (tussen)doelen naar - de wijze waarop een kind leert - de opbouw van de leerinhoud.in het leerplan aangegeven met - de volgorde van de doelen - streepjescode flexibel te interpreteren! LEERLIJNEN © Jan Saveyn - VVKBaO

14

15 JK OK 1-2 3-4 5-6 © Jan Saveyn - VVKBaO

16 CURRICULUMDIFFERENTIATIE = DIFFERENTIËREN IN DOELEN *geen aanwijzingen in het leerplan zelf *variëren qua -beheersingsniveau van de doelstelling (diepte) -aantal inhouden of doelen (breedte) © Jan Saveyn - VVKBaO

17 DIFFERENTIEREN IN BREEDTE DOOR TE SNOEIEN (a) OF IN DIEPTE, DOOR HET BEOOGDE BEHEERSINGSNIVEAU AAN TE PASSEN (b) doelenbeheersingsniveau kennen kunnen integreren doel 1 a doel 2X X X X X X X b doel 3 X X X X doel 4 © Jan Saveyn - VVKBaO

18 NIET SNOEIEN IN HET MINIMUM BEHOUDEN: 1zeker nodig voor het leven 2noodzakelijke schakel in opbouw van kennisstructuur of competentie 3een eindterm © Jan Saveyn - VVKBaO

19 WAT IS DIEPER VERWERKEN? -meer afstand van het concrete, meer abstractie, meer formalisering, meer handelen op mentaal niveau -met minder hulpmiddelen -sneller, in minder stappen -ontkoppeling van oorspronkelijke onderwijsleercontext -grotere transferafstand, gevarieerder toepassing (in open situaties) -persoonlijker invulling, uit eigen overtuiging -… © Jan Saveyn - VVKBaO

20 AANBEVELINGEN VOOR DE DIDACTISCHE AANPAK basis:krachtlijnen van het opvoedingsproject analyse van leerprocessen en krachtige leeromgevingen DE HOE-VRAAG © Jan Saveyn - VVKBaO

21 KRACHTIGE LEEROMGEVING ALS REFERENTIEKADER VOOR ONDERWIJZEN -voortbouwen op wat er al is -actief verwerken, probleemstellend onderwijs -realistische contexten -rijke ervaringssituaties, input cultuurelementen -transfer ondersteunen -stimuleren van reflectie en zelfsturing -interactie en dialoog -feedback voor bijsturing © Jan Saveyn - VVKBaO

22

23 WAT ZIJN ‘DE BESTE’ WERKVORMEN, GROEPERINGSVORMEN, ORGANISATIEVORMEN VAN LEERSTOF, LEERMIDDELEN? afhankelijk van -de doelstelling -de leerling -de leerkracht -de omgeving -… © Jan Saveyn - VVKBaO

24 LEERLINGENEVALUATIE -de leerdoelen zijn het eerste beoordelingscriterium -gemakkelijk meetbare doelen én andere -gericht op analyse van leerprocessen -om het leerproces van de leerling te ondersteunen (feedback, bijsturen) -middel tot zelfsturing -rapporteren = communiceren in allerlei vormen, om de leerling te ondersteunen (zie boek: Leerlingen evalueren in de basisschool, 2007) © Jan Saveyn - VVKBaO

25 AANWENDING VAN DE ONDERWIJSTIJD -globale aandeel van de tijd per leerplan verdeelsleutel weerspiegelt krachtlijnen van opvoedingsproject algemene raming flexibel toepassen -verroostering van de onderwijstijd leergebiedgebonden activiteiten én geïntegreerd werken -via variatie in onderwijstijd, voor de individuele leerling differentiëren © Jan Saveyn - VVKBaO

26

27 ORGANISATIE OP SCHOOLNIVEAU Samen werken aan -verticale samenhang controle op leerlijn afstemming van schooleigen concretiseringen -horizontale samenhang vormen alle leerplannen een zinvol geheel? dwarsverbindingen -gelijkgerichte aanpak Afspraken vastleggen in het schoolwerkplan © Jan Saveyn - VVKBaO

28 VEEL GESTELDE VRAGEN WAAROM NOG LEERPLANNEN ALS ER OD/ET zijn? 1OPERATIONALISERING EIGEN OPVOEDINGSCONCEPT (MET LEVENSBESCHOUWELIJKE GRONDSLAG) VIA- DOELEN - METHODE 2RUIMTE VOOR DIFFERENTIATIE 3BRUG NAAR DE PRAKTISCHE REALISATIE - LEERLIJNEN / TUSSENDOELEN - DIDACTISCHE SUGGESTIES © Jan Saveyn - VVKBaO

29 Leerplandoelen elektronisch zoeken Zoekmoduleswww.vvkbao.bewww.vvkbao.be / inloggen Leerplandoelen zoeken © Jan Saveyn - VVKBaO

30

31 VEEL GESTELDE VRAGEN *WERKEN MET LEERPLAN = VERPLICHT JAARKLASSENSYSTEEM? *REALISEREN VAN LEERPLAN = AANTAL LESTIJDEN (van 50/25 min.) PER WEEK? © Jan Saveyn - VVKBaO

32 VEEL GESTELDE VRAGEN RELATIE REALISATIE LEERPLAN/EINDTERMEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS © Jan Saveyn - VVKBaO

33 VEEL GESTELDE VRAGEN RELATIE OUTPUTCONTROLE DOOR INSPECTIE EN *NASTREVEN DECRETALE OD EN BEREIKEN DECRETALE ET *REALISEREN LEERPLANNEN (VVKBaO) *WERKEN MET ONTWIKKELINGSPLAN KLEUTERONDERWIJS (VVKBaO) © Jan Saveyn - VVKBaO

34 VEEL GESTELDE VRAGEN WIJZIGING CURRICULUM? NIEUWE EINDTERMEN (GEEN OD’en) 1ICT (vanaf 1 sept. 2007) 2Nederlands (taalbeschouwing) + gemeenschappelijke termenlijst 3Frans (afstemming formulering Ba.O.-Sec.O.) 4W.O. … technologie? vanaf 1 sept. 2009? © Jan Saveyn - VVKBaO

35 LEERZORG- NIVEAU GEWOON, GEMEENSCH. CURR & EINDTERMEN BASIS VAN BESLISSING GANGBAAR GETUIGSCHRIF T I JA + BEPERKTE DIFFERENTIATIE NAAR DOELEN + COMPENSEREN (?) KLASSENRAAD AUTONOOM CLB ONDERSTEUNT JA II JA + COMPENSEREN + DISPENSEREN. WEGLATEN. VERVANGENDE OF BIJKOMENDE SPECIFIEKE DOELEN GEMOTIVEERD VERSLAG CLB SCHOOL MOET COMPENSERENDE & DISPENSERENDE MAATREGELEN TOEPASSEN JA III NEEN INDIVIDUEEL CURRICULUM OVERSTAPDOCUMENT CLBNEEN CURRICULUM EN LEERZORGKADER ‘COMPENSEREN’ en ‘DISPENSEREN’ © Jan Saveyn - VVKBaO

36 OKB OPVOEDINGSPROJECT © Jan Saveyn - VVKBaO


Download ppt "Jan Saveyn 2008. Leerplan - krachtlijnen - leerdoelen - aanbevelingen voor aanpak © Jan Saveyn - VVKBaO."

Verwante presentaties


Ads door Google