De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO Info mentoren 5 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO Info mentoren 5 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO Info mentoren 5 oktober 2012

2 INLEIDING KHLIM LERARENOPLEIDING: DEPARTEMENTALE OPLEIDINGSVISIE

3 Wat zijn voor ons excellente leerkrachten? MEESTERSCHAP erkennen complexe opdracht binnen veranderende wereld steeds zoekend en onderzoekend interesse opwekken voor onbekende wereld steeds zoekend en onderzoekend interesse opwekken voor onbekende wereldverbondenheid bezorgd om eigen gedrag morele en intellectuele inspiratiebron kritische dialoog om eigen deskundigheid te verdiepen

4 je bent zelf je eerste instrument AUTHENTICITEIT je bent zelf je eerste instrument AUTHENTICITEIT bewust zijn van eigen voelen, denken, willen perspectief nemen kritisch kijken naar eigen opvattingen en waarden in dialoog gaan met anderen in dialoog gaan met anderen FUNDAMENTEEL LEREN passie voor leren FUNDAMENTEEL LEREN passie voor leren zone van naaste ontwikkeling zone van naaste ontwikkeling betekenis geven aan onbekende wereld INHOUDELIJK EXPERT liefde voor je vakgrondigheid bewust van nog niet weten nieuwsgierig en onderzoekend bewust van nog niet weten nieuwsgierig en onderzoekend ZICH ENGAGEREN verantwoordelijkheid opnemen opkomen voor een betere wereld Jezus Christus als gids en inspiratiebron Jezus Christus als gids en inspiratiebron

5 CONSEQUENTIES VAN DE OPLEIDINGSVISIE 1.Curriculumherziening 2013-2014 2.Voorbereiding: meer departementale werking, rondetafelgesprekken met werkveld … 3.Nieuw concept praktijk instroomfase

6 VISIE PRAKTIJK INSTROOMFASE Leren vandaag Veranderende wereld → veranderend onderwijs → vernieuwde kijk op leraarschap → nieuw begrip van leren Leren: ondernemen vanuit eigen mogelijkheden en exploratiedrang → kiezen voor ervaringsgerichte leerkrachtstijl en herwaarderen van student in zijn ondernemingszin Ervaringsgerichtheid Bewustzijn van wat leerkracht en kind ervaren, gerichtheid op eigenheid, oog voor totale context.

7 Ondernemingszin = mogelijkheid om zichzelf uitdagende doelen te stellen en zich als lerende te sturen + creativiteit bij nastreven van die doelen De instroomfase Student bewust worden van: - denken, voelen, willen van zichzelf - denken, voelen, willen van de kleuter + afstemming doorheen ervaring Confrontatie op verschillende niveaus, werking in gehele basisschool. Gerichtheid op het kind, de anderen en het eigen leren.

8 Drie doelen Afbeelding praktijk instroomfase BaLO Wij verwachten dat de student, vertrekkende van wie hij is, -gericht is op het kind in zijn leren en leven op school; -in relatie kan treden met anderen die functioneren binnen de school als leer- en leefgemeenschap; -een gerichtheid heeft op het eigen leren en functioneren als toekomstige leerkracht. Deze gerichtheid uit zich in kunnen perspectief nemen, in dialoog kunnen gaan en een zelfgestuurd engagement van de student.

9 CONSEQUENTIES VAN DEZE VISIE Breed verkennen van de basisschool We willen dat de student in de instroomfase de vraag kan beantwoorden: pas ik in deze opleiding? Daarvoor zijn nodig: bewustzijn van eigen ervaringsstroom + breed beeld van het beroep.  Kennismaking met ruimere onderwijsgebeuren in gehele basisschool (zie later: kringmodel).

10 De student bepaalt zelf zijn initiatieven Visietekst: geloof in ondernemingszin.  Vanaf start opleiding studenten stimuleren om leerproces in handen te nemen, om eigen leren aan te sturen.  Niet een en dezelfde vooraf opgelegde lijst voor alle studenten.  Wel : elke student bepaalt eigen initiatieven, in overleg met mentor en docenten. Student formuleert leervragen, vult planning in en onderneemt acties (in overleg met).

11 ORGANISATIE PRAKTIJK INSTROOMFASE Zes participatiedagen: 5 tweedaagsen + 1 driedaagse Participatiedag 1: maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktoberParticipatiedag 1: maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktober Participatiedag 2: maandag 22 oktober en dinsdag 23 oktoberParticipatiedag 2: maandag 22 oktober en dinsdag 23 oktober Participatiedag 3: donderdag 8 november en vrijdag 9 novemberParticipatiedag 3: donderdag 8 november en vrijdag 9 november Participatiedag 4: woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 november Participatiedag 5: maandag 3 en dinsdag 4 decemberParticipatiedag 5: maandag 3 en dinsdag 4 december Op 4 december kunnen de studenten ingezet worden om Zwarte Piet te spelen, mogelijk in een andere dan de eigen stageschool. Participatiedag 6: maandag 10 en dinsdag 11 decemberParticipatiedag 6: maandag 10 en dinsdag 11 december

12 Wat is participeren? -Actieve rol opnemen bij het begeleiden van kinderen tijdens klassikale of groepsactiviteiten of individuele contacten in de klas of daarbuiten. -Ondersteuning en hulp tijdens bepaalde activiteiten van de mentor. -Gerichtheid op het kind staat altijd centraal. -Steeds in overleg met de mentor, waarbij het voorstel zowel van de mentor als van de student kan komen. -Naast het actief participeren, ook ruimte voor het observeren en leren om perspectief te nemen.

13 Kringmodel De student doet ervaringen op in de hele basisschool. Eerste tweedaagse: kleuterklas. Daarna: ervaringen verruimen volgens kringmodel. Document ‘kringmodel’

14 Ankermentor Brede verkenning van de basisschool → student heeft nood aan een vaste ankermentor. Ankermentor spreekt af met de student wat hij kan doen binnen de school als leer- en leefgemeenschap om de doelstellingen van de instroomfase te bereiken. De ankermentor gaat hiervoor in overleg met collega’s. 1 ankermentor per school of op student.

15 BEGELEIDING EN BEOORDELING Begeleiding Ankermentor: overleg, praktijkgroeischrift, begeleidingsdocument (digitaal!) Leergroepbegeleider: volgt leerproces van studenten op In leergroepen: om de twee weken ervaringen in de stageschool met tussen de praktijkervaringen coaching in leergroep. Leergoepbegeleider begeleidt studenten in kleine groepen: het stellen van leervragen, het in handen nemen van het leerproces. Studenten stimuleren ook elkaar in hun leerproces.

16 Beoordeling Driehoeksgesprek tussen student, ankermentor en docent. Student toont aan dat hij de basis van gerichtheid op het kind, de anderen en het eigen leren verworven heeft + attitudes. Eind december: tussentijdse beoordeling: evaluatiedocument docent, begeleidingsdocument stageschool, informatie leergroepbegeleider, informatie student (praktijkgroeischrift)

17 Verdeling van de stageplaatsen -Raamovereenkomsten + formulier -Leergroepbegeleiders koppelen studenten aan stageplaatsen (in eigen regio, maar niet in eigen dorp) -Mail vorige donderdag (27 sept): lijst met namen van studenten per stageschool

18 Eerste stagecontact: woensdag 3 oktober -Groepje studenten van elke school maakt zelf (samen!) telefonisch een afspraak met de directie van de stageschool. -Voorstelling bij de directie. -Administratieve regelingen: invullen van de risicoanalyse … -Kennismaking met ankermentor(en) en overhandigen praktijkvademecum. -School deelt mee in welke klas / bij welke mentor de student verwacht wordt op de eerste participatiedag (kleuterklas).

19 Afspraken gemaakt met de studenten -Tijdig aanwezig zijn -Speeltijd -Deelname aan de PD is verplicht -Afwezigheid bij ziekte: verwittigen van directie, ankermentor, leergroepbegeleider, docent voor driehoeksgesprek -Gemiste dagen inhalen -Regels stageschool respecteren -Materiaal

20 Praktijkvademecum Bundel met informatie over praktijk instroomfase: visie, organisatie, competenties, begeleiding, evaluatie, afspraken, begeleidingsdocument mentoren. www.khlim.bewww.khlim.be > Werkveld > Stages > Lerarenopleiding Kleuteronderwijs, specifiek > 1BaKO praktijk instroomfase

21 Raamovereenkomst  Stagescholen tekenden raamovereenkomst + bepaalden aantal studenten per school voor instroomfase.  Nieuw aanvraagformulier in december/januari Tweede semester: bij voorkeur student in dezelfde school als eerste semester.

22 Info mentoren Volgende ‘info mentoren’: overleg met de opleiding op aanvraag: vrijdag 16 november → aanvraag via leegroepbegeleider


Download ppt "NIEUW CONCEPT PRAKTIJK INSTROOMFASE KHLIM-BAKO Info mentoren 5 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google