De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 1 Samenwerken in Digitale Leeromgevingen Prof. Dr. Gellof Kanselaar Onderwijskunde Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 1 Samenwerken in Digitale Leeromgevingen Prof. Dr. Gellof Kanselaar Onderwijskunde Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1

2 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 1 Samenwerken in Digitale Leeromgevingen Prof. Dr. Gellof Kanselaar Onderwijskunde Universiteit Utrecht

3 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 2 Het nieuwe leren; Balie 17 maart Andrea van Es: “Er is een experiment gedaan met twee groepen kinderen waaraan een videofilmpje werd vertoond. De ene groep kreeg de opdracht rustig, zonder met elkaar te praten, naar de video te kijken. De andere groep mocht tijdens de vertoning met elkaar over de video praten.” Wie scoorde na afloop beter op vragen over de video en waarom?

4 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 3 Balie 2 A. v. Es: “De tweede groep scoorde beter. Een verklaring zou kunnen zijn dat kinderen van deze generatie zich beter kunnen concentreren als ze twee dingen tegelijk doen. Voor mij was dat experiment confronterend, want mij is geleerd één ding tegelijk te doen.” B. Hebt u andere verklaringen?

5 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 4 Kijken of communiceren?  We leven niet meer in een kijkmaatschappij maar in een communicatiemaatschappij  Voorbeelden: 911; ontbijt tv; Fortunisme  Is onderwijs ook communicatie?  Tussen wie en wie?

6 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 5 Opbouw  Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) –Samenwerkend leren in digitale leeromgeving  Een excursie van 25 jaar PGO  Van effect- naar procesonderzoek  Aspecten in samenwerkingsproces  Een voorbeeld uit eigen onderzoek  Wat doe ik niet: geen elo-onderzoek

7 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 6 1)Verhelder onduidelijke termen 2)Definieer het probleem 3)Analyseer het probleem (brainstorm) 4)Systematiseer de informatie 5)Formuleer leerdoelen 6)Verzamel informatie (buiten de groep) 7)Rapporteer en test informatie De zeven- sprong De zeven- sprong

8 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 7 De week van een student MaDiWoDoVr Attitude & Communicatie Training Practicum Onderwijs- groep Onderwijs- groep College Vaardigheids- training Praktijk- contact Ochtend Middag

9 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 8 Wat is er gebeurd?  Eén model werd opgelegd op alle disciplines Er bestond ook niet meer dan één model Schaalvergroting: Toename van studentaantallen Schaarste aan middelen

10 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 9 Wat is er gebeurd in 25 jaar?  Aanpassing aan lokale noden Binnen het klassieke model  Aanwezigheidsplicht  Colleges  Literatuurpakketten  bloktoetsen  Vergroten onderwijsgroepen  Student tutoren……. Buiten het klassieke model  Projectonderwijs  Nieuwe PGO  experimenteervormen

11 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 10 Conclusie  PGO is een concept waarvan de vormgeving verder ontwikkeld moet worden: –Meer projectonderwijs dan probleemgestuurd –Meer zelfsturing door de groep (voorbeeld Aarhuus) –Toenemende rol van ICT waaronder CMC (Polaris)

12 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 11 Centrale vragen: Hoe komt het dat leerlingen leren van samenwerkend leren?  Welke processen spelen daarbij een rol?  Hoe kunnen we deze leerprocessen bij samenwerking waarnemen? Over de beantwoording van deze vragen zijn de laatste jaren de ideeën sterk veranderd.

13 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 12 Samenwerkend leren heeft lange traditie  John Dewey (1938) –Leren is niet een kwestie van iets verteld te worden, maar een actief en constructief proces dat in een sociale, gedeelde situatie met anderen moet worden opgedaan.  Maria C. Bos (1938): –“Hoe is het te verklaren, hoe gebeurt het dat twee kinderen die geen van beiden in staat zijn een opgave op te lossen, omdat die opgave principieel boven hun prestatiemogelijkheid ligt, deze opgave wel kunnen oplossen, wanneer zij hun relatieve onvermogens samenvoegen”

14 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 13 Onderzoek van Maria C. Bos:  “Stijl-kritische” analyse van schilderijen van oude meesters, eerst individueel, later samen  Verklaring: samenwerken dwingt de leerlingen tot  het nemen van initiatief, het zetten van de eerste stap,  wederzijdse kritiek  concentratie & taakgerichtheid

15 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 14 Grote interesse jaren 70 en begin jaren 80 (vooral in USA, Israël & Nederland)  Veel effect-onderzoek naar samenwerkend leren:  coöperatief leren in vergelijking met individueel of competitief leren  optimale groepsgrootte  geroepsamenstelling: heterogeen of homogeen, op sexe of prestatieniveau  beoordelingsvorm: groepsmatig ofwel individueel  taakverdeling of rolverdeling  school- of leerklimaat, m.n. effect van een coöperatief leerklimaat  effect op cognitieve leerprestaties, maar ook sociaal, motivationeel en op (multi-culturele) attitude

16 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 15 Conclusies uit effect-onderzoek  Condities voor samenwerkend leren: –positieve onderlinge afhankelijkheid (groepsproduct, aanvullende vaardigheden) –individuele aanspreekbaarheid –gelijkwaardigheid in positie & bijdrage –interactieve leersituatie –‘rijke’ leer- of probleemtaak

17 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 16 Van effectonderzoek naar procesonderzoek In plaats van het onderzoek naar het effect van allerlei groepsvariabelen, ontstond er midden tachtiger jaren meer interesse in het proces van samen leren.

18 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 17 Opvattingen over leren: Opvattingen over leren:  Leren is repeteren  Leren is een individueel, constructief proces waarbij de lerende zijn voorkennis strategisch gebruikt om nieuwe kennis te integreren in geheugen  Leren is een sociaal, inter-actief proces

19 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 18 Leeropvattingen van socio-constructivisme Leren is :  de co-constructie van betekenis –Onderwijs is gericht op het delen van een gemeenschappelijke interpretatie (samenleving; beroepsgroep)  de onderhandeling over de betekenis (socio-constructivisme); autoriteit, macht

20 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 19 computer supported collaborative learning CSCL = ICT + samenwerkend leren  distributed cognition  community of learners, -- practice  shared meaning, gedeelde interpretatie  kennismanagement

21 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 20 Proces onderzoek naar samenwerkend leren Indeling ontleend aan Gijsbert Erkens:  Activering: – van kennis & vaardigheden  Grounding: – creëren gemeenschappelijk referentiekader  Onderhandeling: –komen tot overeenstemming

22 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 21 Activering van kennis & vaardigheden  Initiatief –relatieve bijdrage –voorstellen van topics (taakstrategie)  Articulatie –explicitering & verbalisatie –organisatie & structurering  Informatie overdracht  delen van informatie en bronnen  zoeken of vragen naar informatie stimulering van taakgerichtheid

23 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 22 Grounding (creëren van gemeenschappelijk referentiekader)  Tuning –afstemming op het niveau van de ander  Checken –inpassen van nieuwe informatie in de kennisstructuur  Focussen –controleren van de focus (gespreksonderwerp)  Co-constructie –aanvullen van kennis & vaardigheden onderhoud van de ‘collectieve ruimte’

24 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 23 Onderhandeling (negotiation of meaning)  Elaboratie –uitleg & verklaringen  Argumentatie –discussie & kritiek –afwegen  Bereiken van overeenstemming –beslissen

25 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 24 Coördinatie  Centraal staat de wijze waarop leerlingen in het samenwerkingsproces hun activiteiten coördineren op drie niveaus:  taakinhoudelijk  metacognitief  sociaal-communicatief

26 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 25 Voorbeelden uit het COSAR project  COSAR: Computer Ondersteund Samenwerken bij ARgumentatief schrijven –TC3-werkomgeving: gedeelde tekstverwerker, aantekeningen, informatiebronnen, planningstools & chat verbinding –onderzoek bij leerlingen 5VWO bij het schrijven van betogen voor het vak Nederlands (‘orgaandonatie’ & ‘klonen’)  onderzoeksvragen: –Hoe coördineren leerlingen hun samenwerking? –Hangt deze coördinatie samen met de kwaliteit van de geschreven betogen?

27 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 26 Samen schrijven

28 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 27 Diagram

29 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 28 Outliner

30 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 29 Advisor  Ondersteuning van gebruik planningstools: –Extra mondelinge instructie vooraf –Extra schriftelijke instructie in TC3

31 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 30 Onderzoeksopzet  5 vwo  vak Nederlands  betoog (klonen of orgaandonatie)  145 paren in 7 condities

32 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 31 Analyse  Taakproducten –Tekst, Diagram, Outline  Constructieve activiteiten –Handelingen in TC3 –Overleg over taakhandelingen  Coördinatieprocessen –Dialoogstructuur  Fasen in het schrijfproces

33 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 32 MEPA

34 Focussen

35 Checken

36 Argumentatie & onderhandeling

37 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 36 Constructieve activiteiten (2) PlanningUitvoering  Controlegroep Experimentele groepen

38 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 37 Transition diagram for the Control group

39 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 38 Transition diagram for the Diagram condition

40 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 39 Algemene conclusie  Tools helpen niet vanzelf: –functionaliteit niet optimaal? –leerlingen moeten leren hoe ze de tools het beste kunnen gebruiken?  Coördinatieprocessen van groot belang –ondersteuning lijkt zinvol

41 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 40 Verklaringen voor effect CSCL  Verbaliseren (hardop denken)  Expliciteren  Argumenteren  Reflecteren  Socio-cognitief conflict  Leren van iemand die op je lijkt

42 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 41 Rollen  Rol docent: –Kritisch moderator en facilitator, niet autoriteit: vragen stellen, checken van antwoorden, goede stellingen  Rol van student –Gedragsverandering: vanuit werkplek contact –Ritme van interactie: 3 keer week –Lengte van bijdragen: 4 tot 20 regels –Groepsgrootte: 2 tot 10

43 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 42 Student  Weinig relatie met overall leerstijl  Hoog op diepteverwerking dan meer kennisconstructie  Positief t.a.v. samenwerking -> meer planningsactiviteiten  Verschillen in voorkennis of bronnen  Bepaalde rol (boer, econoom, toerist) kan participatie verhogen

44 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 43 Taak !!!  Bij PGO taak (case) cruciaal  Taak voldoende complex  Geschikt voor samenwerken:  Individueel en groepsproduct beoordeling  Positieve onderlinge afhankelijkheid  Vaak individuele voorbereiding nuttig

45 3-10-00 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 44 Focus op samenwerken In volgende filmpje concentreren op de witgeklede studenten en tellen hoe vaak zij de bal naar elkaar overgooien.

46 25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 45 Media No medium, in and of itself, is likely to improve learning in a significant way when it is used to deliver instruction. Het gaat om de opgeroepen leeractiviteiten Leren is een (inter)actief proces


Download ppt "25-6-2002 Kanselaar Onderwijskunde Utrecht 1 Samenwerken in Digitale Leeromgevingen Prof. Dr. Gellof Kanselaar Onderwijskunde Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google