De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gemeente Het evangelie, de blijde boodschap:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gemeente Het evangelie, de blijde boodschap:"— Transcript van de presentatie:

1 De gemeente Het evangelie, de blijde boodschap:
Fil. 4: 4 “Verblijdt u in de Here te allen tijde ! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u ! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten behoeden in Christus Jezus.”

2 De gemeente Dagelijkse toepassing ( houding ) !
Fil. 4: 8 “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij (Paulus) gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.”

3 De gemeente Kracht in en door onze Heer :
Fil. 4: 13 “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft” Fil. 4: 19 “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus”

4 De gemeente Houding naar elkaar :
Kol. 3: 12 t/m 13: “Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.”

5 De gemeente Volharding in gebed noodzaak voor o.a. behoorlijk spreken : Kol. 4: 2 t/m 6 “Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik (Paulus) ook gevangen zit. Dan zal ik het ook zó in het licht stellen, als ik behoor te spreken. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.”

6 De gemeente Volharding in gebed noodzaak :
I Johannes 5: 14 “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort.”

7 De gemeente Belijden van zonden:
Handelingen 19: 18 “en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.”

8 De gemeente Volharding in samenkomst:
Handelingen 2: 46 “en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.”

9 De gemeente Volharding in samenkomst:
Hebr. 10: 24 “Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”

10 De gemeente Geen woordenstrijd:
II Tim. 2: 14 “Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, (ja) verderf brengt aan wie ernaar horen.”

11 De gemeente Geen woordenstrijd:
II Tim. 22: “Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht de Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende.”

12 De gemeente Hou vast aan de gezonde leer:
II Tim. 4: 3 t/m 5 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet ( meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.”

13 De gemeente Hou vast aan de gezonde leer:
Titus 2: 6 t/m 8 “Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen.”

14 De gemeente Hou vast aan de gezonde leer:
Handelingen 17: 11 “…daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof…”

15 De gemeente Belijden van zonden:
Handelingen 19: 18 “en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.”

16 De gemeente Belijden van zonden:
I Johannes 1: 9 “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

17 De gemeente Wedergeboorte uit God = liefde naar God en wedergeborenen:
I Johannes 5: 1 “Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is. Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.”

18 De gemeente Maranatha ! blijf de Heer verwachten en hou vast !
Openbaring 3: 10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”


Download ppt "De gemeente Het evangelie, de blijde boodschap:"

Verwante presentaties


Ads door Google