De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VD2j LO Werken aan de startbekwaamheid als beginnend lesgever

Verwante presentaties


Presentatie over: "VD2j LO Werken aan de startbekwaamheid als beginnend lesgever"— Transcript van de presentatie:

1 VD2j LO Werken aan de startbekwaamheid als beginnend lesgever
Inhoud cursustekst Puntenverdeling

2 Inhoud cursustekst Doelstellingen cursus
H1 Basiscompetenties/ Didactisch model H2 ET/ OD/ Leerplandoelstellingen H3 Plannen,organiseren,controleren H4 Observeren en feed-back geven H5 Beginsituatie H6 Relaties

3 Inhoud cursustekst H7 Theorie motorisch leren H8 Plannen

4 Verdeling punten 30% schriftelijk examen 30% mondeling examen
40% taken en oefeningen

5 Onderwijskundig kader
Hoofdstuk 1 Onderwijskundig kader

6 Didactisch model basiscompetenties
Van Gelder: teken het schema en verklaar Basiscompentities van een beginnend leraar Focus op enkele functionele gehelen

7 Functionele gehelen

8 F 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
1.1: de beginsituatie van een klas kunnen achterhalen tijdens de contactdag : voldoende informatie verzamelen ook via leerplan ; lessen methodiek; handboeken

9 F 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
1.2: doelstellingen kunnen kiezen en formuleren via leerplan en methodieken concreet en operationeel formuleren

10 F 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
1.3: leerinhouden selecteren steunt op de lessen methodiek maar ook handboeken of ervaring mentor

11 F 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
1.4: structureren en vertalen in opdrachten volgorde oefenstof uitstippelen

12 F 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
1.5:aangepaste methodische aanpak en groeperingsvorm kiezen naargelang het vakonderdeel de juiste methodiek toepassen

13 F 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
1.6: onderwijs- en leermiddelen kiezen en aanpassen naargelang de klas of onderwijsniveau of de beschikbare middelen kan dit verschillen opleveren

14 F 1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
1.7: leerkrachtige leeromgeving creeëren ervaringsgericht werken → GUS of vGUS LG FA EINDEVALUATIE

15 F 2.: als opvoeder Positieve interactie met de leerlingen

16 F 3.: als inhoudelijk expert
Je beheerst de basiskennis

17 F 4.: als organisator Je schept een positief werkklimaat: klasmanagement Je zorgt voor een goede ruimtelijke organisatie en timemanagement Je administratie bijhouden

18 F 5.: als innovator – als onderzoeker
Vernieuwde elementen aanwenden en aanbrengen (nascholing) Kennisnemen van de resultaten van onderwijsonderzoek Het eigen functioneren kunnen bevragen en bijsturen

19 F 6.: als partner van de ouders
Zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met gegevens over de lerende Aan ouders informatie en advies verschaffen over hun kind in de school De ouders informeren over en betrekken bij het klas- en schoolgebeuren Met de ouders in dialoog treden over opvoeding en onderwijs

20 F 7.: als lid van een schoolteam
Participeren aan het ontwikkelen van het schoolwerkplan Participeren aan samenwerkingsstructuren

21 F 8.: als partner van externen
Contacten leggen met externe instanties (gemeentelijke jeugdinitiatieven…)

22 F9.: als lid van de onderwijsgemeenschap
Deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema’s Reflecteren over beroep van de leraar en de plaats ervan in de samenleving

23 F10.: als cultuurparticipant
Actuele thema’s onderscheiden en kritisch benaderen rond volgende domeinen: Sociaal-politiek Sociaal-economisch Levensbeschouwelijk Cultuur-esthetisch Cultuur-wetenschappelijk

24 ET/ OD/ leerplandoelstellingen
Hoofdstuk 2 ET/ OD/ leerplandoelstellingen

25 3 Pijlers bewegingsopvoeding
Gezonde en Veilige Levensstijl Zelfconcept en sociaal functioneren Motorische competentie Eindtermen LO

26 ET/ OD A Stroom B Stroom Leerplannen minimumdoelen na te streven
leerplandoelstellingen leerinhouden

27 Lezen en toepassen Zie cursustekst H2 pag.1-3

28 Kijken naar ‘bewegen’ met verschillende brillen
Bewegen als proces Fysiologen Biomechanici Kinesiologen Bewegen als functie Pedagogen Psychologen Didactici

29 Bewegingssituatie Beweger: neemt deel aan beweging om bewegingsresultaat ( schot in doel) of bewegingseffect ( verbeteren gezondheid) te bekomen. Het andere: relatie met buitenwereld, die een tijd ruimte structuur heeft. Ruimtelijk: aan/ afwezigheid objecten Tijdelijk: ritme en muziek delen beweging op in tijd.

30 Bewegingssituatie De anderen: relatie aangaan met anderen. Wedstijdsituatie: medespelers en tegenspelers. Taken voor bewegers: vb. bewegers,… De activiteit: ontmoeting tussen beweger en anderen. Bewegingssituatie: open en gesloten bewegingssituaties.

31 Bekwaamheden Instrumentele bekwaamheid: vb. bekwaamheid om sc te zwem, op b te trp… Omgangsbekwaamheid: in staat zijn omgangsproblemen op te lossen. Vb. scheidsrechter, juiste beslissing geven. Reflexieve bekwaamheid: nadenken over eigen handelen.

32 deelnamebekwaamheid Karakteriële eigenschappen : Prestatieniveau
Motief Open / gesloten bewegingssituatie Deelnemersgroep Soort bewegingsactiviteit Context waarbinnen men beweegt

33 Bewegingseducatie en sport
Wat is belangrijk om geleerd te worden in het bewegingsonderwijs?

34 Intentioneel onderwijzen
Doelgericht leren. Tvb. Technische aspecten toelichten aan ll. INVALSHOEKEN OM BEWEGING TE BENADEREN Motieven (waarom) Omgevingen (waar) Interacties (met wie) Bewegingsactiviteiten (wat) Bewegingscontext (hoe)

35 Invalshoek integreren in lesverloop
1. Motorische competentie Technisch aspect Motieven, omgeving en interactie bewegingscontext. (vakoverschrijdend werken)

36 Wat is didactisch handelen?
basiscompententies voor leraren Het analyseren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs op klas- en schoolniveau en het plannen en uitvoeren van alle bijhorende taken.

37 Bewegingsdidactiek: triades
Vakinhoud Leraar Leerlingen Microtriade Curriculum Leraar Schoolteam Mesotriade

38


Download ppt "VD2j LO Werken aan de startbekwaamheid als beginnend lesgever"

Verwante presentaties


Ads door Google