De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

muziek en zang Openbaring 5:6-9 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht,

Verwante presentaties


Presentatie over: "muziek en zang Openbaring 5:6-9 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht,"— Transcript van de presentatie:

1

2 muziek en zang

3 Openbaring 5:6-9 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. 8 En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

4 Openbaring 15: 1- 6 1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. 3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden.

5 Ezechiel 28:13 U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.

6 In de Statenvertaling editie 1977 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostbaar gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk van uw trommelen en van uw pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid.

7 Lutherse vertaling 1648 13 Ghy zijt in den lust-hof Godts, ende met allerley edel-gesteenten verciert, namelijck, met sarders, topasers, diamanten, turckoysen, onychen, jaspis, saphyr, amethist, smaragden, ende gout: ten dage doe ghy geschapen wiert, moeste daer bereydt by u zijn uwe trommel-werck ende pijpen.

8 In de NBG51 13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, azuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed.

9 Jes 14,14 : Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

10 1 Korinthe 14 vers 15: “Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen”.

11 Efeze 5 vers 18-19: “ … maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart”. Kolossenzen 3 vers 16: “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart”.

12 psalm 150: 3 Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. 4 Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. 5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. 6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

13 psalm 149: Zing de HEERE een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen. 2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning. 3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. 4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. 5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. 6 Gods lofzangen klinken uit hun mond

14 Liedje 452: Kom, o Heilige Geest van God, wij verwachten U. Kom, o Heilige Geest van God; bedauw ons hart opnieuw.

15 Liedje 452: Kom, o Heilige Geest van God, wij verwachten U. Kom, o Heilige Geest van God; bedauw ons hart opnieuw. Ef 1,13 staat; In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

16 Liedje 445: Bron van levend water, Ontspring nu in mij. Zend Uw Geest, o Heilig God, En maak mij vrij Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest

17 Liedje 557: Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, daalt Uw Geest neer in ons midden; raakt ons aan.

18 Liedje 463 … kom en vul ons met uw vuur, genees ons in dit uur

19


Download ppt "muziek en zang Openbaring 5:6-9 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht,"

Verwante presentaties


Ads door Google