De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique aile francophone et germanophone Brandweervereniging Vlaanderen Association des officiers professionnels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique aile francophone et germanophone Brandweervereniging Vlaanderen Association des officiers professionnels."— Transcript van de presentatie:

1 Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique aile francophone et germanophone Brandweervereniging Vlaanderen Association des officiers professionnels de Belgique BEPROBEL GHISLENGHIEN … 12 mois plus tard ! 12 maanden later !

2 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Gellingen … morgen een jaar geleden. En morgen gaan wij, brandweermannen, naar ginder om die vreselijke 30ste juli, de dag die zovele slachtoffers eiste, te herdenken. We zijn ze niet vergeten, noch de overlevenden, noch de doden, noch hun familie en we willen ze nogmaals zeggen dat we aan hen denken. Alle sirenes van de kazernes van ons land zullen loeien om 08.58 uur stipt.

3 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Graag zou ik een minuut stilte vragen ter nagedachtenis aan de slachtoffers en de collega’s die ons verlaten hebben tengevolge van de bescherming van personen en bezittingen. Gellingen heeft de aandacht van de politieke wereld gevestigd op ons beroep. Sinds de brand van de “Innovation” in 1967 werden wij in zekere zin door de parlementairen en de regeringen in het vergeethoekje geduwd. Met uitzondering van de sporadische interesse die door sommigen werd geuit, echter meestal als mikpunt.

4 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Wij willen niet meer vergeten worden. Daarom hebben we besloten om de stand van zaken op te stellen van de concrete opvolging van datgene dat we al jaren eisen. Vanzelfsprekend heeft deze regering de hervorming van de brandweerdiensten in haar regeringsverklaring opgenomen. Maar weliswaar met een precisie die reeds de limieten aantoont: die hervorming zou zonder bijkomende kosten moeten gebeuren. Hoe is het in godsnaam mogelijk een totale hervorming van de hulpdiensten door te voeren zonder er een hoger budget aan te willen besteden. Een budget dat bovendien aangepast is aan de werkelijkheid op het terrein. Ik kom hier later op terug.

5 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Sinds de ramp in Gellingen zit er schot in de zaak, dat ontkennen we niet. Er werden ook positieve resultaten geboekt. Ik som de maatregelen op die kort na de ramp genomen werden: de procedure die gevolgd wordt met het oog op de schadeloosstelling van de slachtoffers, de regelgeving die de mogelijkheid biedt om, met terugwerkende kracht, een bijzondere vergoeding toe te kennen aan zij die overleden zijn of permanent arbeidsongeschikt zijn als gevolg van de redding van personen die in levensgevaar verkeerden, de gevoelige stijging van de geldelijke vergoeding voor vrijwillige brandweermannen, de versterking van de federale diensten belast met problemen aangaande de civiele veiligheid en een zeker aantal gerichte maatregelen die aan onze zorgen beantwoordden.

6 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Maar vele andere vragen zitten ons dwars. Ik bespreek enkel die vragen die volstrekt prioritair voor ons zijn. Hoever staat het met de regelgeving omtrent noodplanning? De Minister van Binnenlandse Zaken heeft een hele tijd geleden aangekondigd dat dit dossier bijna afgewerkt was. Het probleem is dat het echter niet afgewerkt raakt

7 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Voor ons, brandweermannen, die de incidenten aanpakken, de ongevallen, de rampen... is die regelgeving essentieel voor de goede werking van de hulpdiensten. Bovendien ontkent niemand dat zij die tussenbeide moeten komen dezelfde visie moeten delen en dat ze zéér precies geïnformeerd moeten worden over hun opdrachten.

8 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Gedurende maanden hebben vertegenwoordigers van de brandweerdiensten zich over deze problematiek gebogen. Hun discussies hebben tot een gemeenschappelijke tekst geleid. We moeten geloven dat wij, de mensen op het terrein, niet bekwaam zijn in de ogen van de verantwoordelijken, aangezien dat dossier toevertrouwd werd aan de zogenaamde “denkers in de Kamer”. Ze hebben voor de toekomst een multidisciplinaire noodplanning ontwikkeld, wat normaal is, maar in één enkele gedetailleerde regelgeving, wat het allesbehalve is.

9 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Geloven dat één enkele tekst toegepast kan worden op multifunctionele wijze op uiteenlopende gebeurtenissen zoals overstromingen, Seveso-incidenten, rellen, internationale crisissen, epidemieën, varkens- of vogelpest… is een grote technocratische droom. Maar het is slechts een droom. Het wordt tijd om terug met beide voeten op de grond te staan en vooral op het terrein. Want, het is immers daar dat de zaken geregeld worden en niet, zoals sommigen beweren, in de beschermde sfeer van de crisiscentra.

10 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Wij, brandweermannen, vragen dat de tekst die we hebben voorbereid eindelijk uit de slaaptoestand, waarin hij is terechtgekomen, ontwaakt; zodat we ons eindelijk kunnen buigen over hetgeen dat echt dringend wordt, nl. het opstellen van een typemodel “gemeentelijk interventieplan”.

11 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL We zouden eindelijk graag een klare kijk hebben op de organisatie van de dringende geneeskundige hulp. Voor ons is de Minister van Binnenlandse Zaken bevoegd omdat de organisatie van de dringende geneeskundige hulp een van de opdrachten is van de brandweerdiensten. Maar we hebben vernomen dat het Ministerie van Volksgezondheid grootse plannen aan het ontwerpen is inzake deze materie en dat de brandweermannen hier een ondergeschikte rol in spelen, niettegenstaande, ik herinner eraan, meer dan 80 % van de opdrachten van de dringende geneeskundige hulp vervuld worden door de brandweermannen.

12 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Wij, brandweermannen, wensen dat dit bevoegdheidsconflict zo vlug mogelijk van de baan geveegd wordt en wij herhalen onze wens om slechts van één administratie afhankelijk te zijn.

13 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Et la réforme ? L’analyse des risques, même si elle n’est pas encore terminée, a déjà abouti à des constatations intéressantes. On a pu notamment voir, à partir des schématisations et des projections qui nous ont été montrées, que l’efficacité des services d’incendie pourrait nettement augmenter si on appliquait le principe que le service d’incendie qui doit partir en intervention est celui qui sera le plus rapidement sur les lieux de cette intervention. Mais cela suppose, bien entendu, l’abandon de l’actuelle organisation territoriale des services d’incendie, qu’il faut bien qualifier d’ « ancestrale ».

14 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Nous participons aussi aux réunions de la Commission Paulus. Elle a dégagé certaines lignes de force mais nous nous interrogeons de plus en plus sur l’usage qui sera fait de ses travaux. Car nous constatons que ces lignes de force sont déjà contestées. Certains bourgmestres, représentants de l’union des Villes et Communes entre autres, s’opposent, parfois vivement, à l’idée qu’ils pourraient « perdre » leur service d’incendie. Ils considèrent que du point de vue de la sécurité, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et, en tout cas, dans leur commune ; ils disent également que ce qu’ils font eux-mêmes, ils le font mieux. Ce discours n’est pas rare mais il n’est pas objectif.

15 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Les membres des services d’incendie sont entièrement à la merci de leur bourgmestre. Et ne nous leurrons pas. Certains parmi les bourgmestres qui veulent conserver la haute main sur leur service d’incendie ne sont pas tous uniquement animés par le désir de répondre au mieux aux obligations qui leur incombe en vertu de la Nouvelle Loi communale. En revanche, nous, les pompiers, nous n’avons pas de désir de puissance : nous ne voulons être les premiers ni dans notre village, ni à Rome.

16 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Notre désir est d’agir et d’agir de manière efficace : nous voulons que l’ensemble des gens de notre profession soit à même de répondre aux exigences de plus en plus ardues de notre métier. Nous voulons sortir la sécurité d’une organisation qui date de Napoléon et dont les modalités pratiques dépendent des initiatives prises - ou non - par les bourgmestres et nous voulons la développer au sein de zones de secours. Ce n’est que dans ce cadre supracommunal que l’efficience des services de secours pourra être garantie.

17 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Want wie zal de waarheid zeggen aan de bevolking? De waarheid, en we zijn niet bang om ze te zeggen, is dat de brandweerdiensten niet klaar zijn om grote incidenten het hoofd te bieden. De waarheid is dat alle brandweermannen van het land, eenmaal dat ze hun basisopleiding gevolgd hebben, niet op dezelfde manier opgeleid worden in hun kazerne; en dat er niet genoeg of zelfs geen praktijk opleiding is.

18 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL De waarheid is dat bepaalde brandweerdiensten moeten aantreden met verouderd materieel, terwijl naburige diensten beschikken over splinternieuw materieel. De waarheid is dat velen te weinig hebben, maar eveneens dat enkelen te veel hebben. De waarheid is dat de manier waarop de preventie verzekerd wordt in de gemeenten geen analoge veiligheid garandeert aan de bewoners

19 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Wij vragen een organisatie die gebaseerd is op de regel dat elke burger, in dezelfde omstandigheden, recht heeft op adequate hulpverlening voor een zelfde kostprijs.

20 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Wij vragen een organisatie die steunt op de volgende niveaus: - een basisniveau voor de uitvoering van de opdrachten, bestaande uit een netwerk van kazernes, van waaruit de brandweerdiensten interveniëren; - een zonaal niveau, voor de werking van de structuren; - een federaal niveau voor de regelgeving van het geheel.

21 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Wij dringen aan op de noodzaak van een herfinanciering van de brandweerdiensten en onderstrepen dat de bevolking die wij dagelijks helpen niet als enige voordeel heeft bij onze interventies. Wij vinden het logisch dat de verzekeringsmaatschappijen, die eveneens betrokken partij zijn, aangesproken worden bij de herfinanciering.

22 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL In de eerste plaats vragen wij een vlugge en duidelijke antwoord van de bevoegde regeringsautoriteiten op die vragen. Ik verwijs nu naar de financiële problemen. Zonder vooruit te willen lopen op de resultaten van de risicoanalyse, lijkt het ons onrealistisch te denken dat een verbetering van de hulpdiensten mogelijk zou zijn zonder bijkomende financiële inspanning.

23 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Wij zijn verheugd over de inspanning die de Federale Regering gedaan heeft na Gellingen toen ze ongeveer 10.000.000 euro extra voorzien heeft in het budget van 2005 voor de civiele veiligheid. Maar er moet aan herinnerd worden dat sinds 10 jaar de evolutie van de kredieten voor civiele veiligheid kleiner was dan die van de index. Bovendien slorpt de prijsstijging van het brandweermaterieel een groot deel van die bijkomende kredieten op.

24 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Quelques chiffres encore. Cette année, le Fédéral a prévu pour toute la sécurité civile, tous services confondus, c'est-à-dire la protection civile et les services d’incendie, 75.640.000 euros, dont un peu moins de la moitié pour les services d’incendie. Comparaison n’est pas raison mais personne ne viendra contester que comparaison n’est pas nécessairement déraison.

25 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Nous avons donc eu la curiosité d’aller voir comment ce même Fédéral traitait financièrement d’autres services de secours. La lecture des chiffres n’est pas une chose passionnante mais les enseignements qu’on peut tirer d’un budget peuvent être fascinants. Et ce que nous avons découvert nous a beaucoup impressionnés.

26 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Que coûte la police ? Pour cette même année 2005, la police va recevoir 1.410.623.000 euros du Fédéral. Soit aussi, près de 20 fois plus que la sécurité civile. Et ce coût ne concerne que les dépenses du Fédéral. Iil faut encore y ajouter les dépenses des communes. On pourrait presque parler, en ce qui concerne les dépenses naturellement, « d’Etat policier ».

27 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Que coûte Astrid ? Ce projet qui n’en finit pas de se mettre en place a lui aussi déjà coûté fort cher. Après un investissement de 143.778.245 euros, le Fédéral lui a accordé depuis 1998, des subventions pour un montant d’environ 91.720.000 euros. Et pour cette année, la subvention sera de 34.575.000 euros, soit aussi presque la moitié de ce que le Fédéral prévoit pour l’ensemble de la sécurité civile. Nous nous réjouissons pour ces services.

28 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Maar dat ze ons niet meer komen vertellen dat er geen geld is. Er is geld, en veel, aangezien de politie zelfs (..) materieel koopt voor het bevrijden van geknelden en helikopters om bosbranden te bestrijden. Vanzelfsprekend moet de regering keuzes maken. We wachten ze met ongeduld af. Zoals we met ongeduld afwachten of de politieke wereld de interesse zal blijven tonen die ze na Gellingen aan de dag heeft gelegd.

29 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL In ieder geval willen we luidkeels uitschreeuwen dat we niet langer de harde kwetsbare klappen aanvaarden die door sommigen hoofdzakelijk gebruikt worden als mediastunt in hun zoektocht naar naamsbekendheid. Wij aanvaarden niet dat de belofte van versnelde hervorming en van verhoogde financiële steun, die ons in de nasleep van de ramp van verleden jaar beloofd werd, vergeten wordt.

30 CONFERENCE DE PRESSE DU 29 JUILLET 2005 BEPROBEL Als de bevoegde autoriteiten echt iets willen doen, vinden ze altijd de nodige geldmiddelen; als ze niets willen doen, vinden ze altijd excuses. Maar ongeacht de creativiteit die tentoongespreid zal worden om excuses te vinden, zullen we ze niet meer aanvaarden. We zijn geduldig geweest, nu is ons geduld op! Eén ding staat vast: we willen niet langer de veiligheid van de burgers en onze veiligheid in gevaar brengen.


Download ppt "Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique aile francophone et germanophone Brandweervereniging Vlaanderen Association des officiers professionnels."

Verwante presentaties


Ads door Google