De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Product- & Veiligheidstraining

Verwante presentaties


Presentatie over: "Product- & Veiligheidstraining"— Transcript van de presentatie:

1 Product- & Veiligheidstraining
MDI / TDI Vervoer in Tanks Dit chauffeurstrainingspakket was voor het eerst ontwikkeld in 2000 door ISOPA, in samenwerking met de transportbedrijven, voor chauffeurs en diegenen werkzaam in de logistieke supply chain in lijn met de Responsible Care ® principes, om het veilig laden, transporteren en lossen van isocyanaten te verzekeren. Sindsdien zijn meer dan chauffeurs getraind. Dit pakket moet gebruikt worden door toegewijde trainers welke training hebben ontvangen van ISOPA. Voor meer informatie neem contact op met ISOPA of met uw MDI / TDI leverancier. Op basis van de presentielijst zal ISOPA de getekende driver training kaartjes opsturen voor die chauffeurs die de training met succes hebben gevolgd. De kaartjes hebben een geldigheid van 3 jaar. Het ISOPA chauffeurstrainingspakket bevat een diashow en een vragenlijst en ook de benodigde presentielijst. De presentielijst en de diashow kunnen worden gekregen via de ISOPA website in diverse talen. De diashow bestaat uit 55 dia’s. De cd’s en dvd’s, waarnaar in de dia’s wordt verwezen, kunnen worden besteld middels een order formulier dat op de website staat. Het wordt aanbevolen om de speaker’s notes, als onderdeel van de diashow te printen en goed te lezen vóórdat het trainingspakket wordt gebruikt. De vragenlijst is een multiple choice test waarvan de trainer een 20-tal relevante vragen kan kiezen afhankelijk van vervoerder, type isocyanaat en modaliteit. Zet in kolom A een kruisje voor de geselecteerde vragen en gebruik de teller in cel A3 om te bepalen of er inderdaad 20 vragen zijn geselecteerd. Gebruik de filter knop in cel A3 om om de definitieve vragenlijst vast te stellen. De vragenlijst bevindt zich in de kolommen B – I (print pagina’s 1 en 2). Trainers dienen contact op te nemen met ISOPA om de link naar de antwoorden te krijgen. In kolom K staat het slide nummer waarin het antwoord op de vraag staat. Procedure: Zorg ervoor dat voor elke sessie alle deelnemers op de presentielijst staan, print de lijst en zorg dat de deelnemers hun handtekening zetten; de trainer dient ook te tekenen. Na de test: voeg de score van iedere deelnemer toe op de presentielijst. Teneinde de kaartjes te verkrijgen moet de data van de geslaagden worden ingevoerd via Stuur een kopie van de getekende presentielijst – inclusief de scores – naar ISOPA (of als een gescande kopie per of middels een kopie per post). Er worden geen kaartjes aangemaakt totdat de getekende presentielijst is ontvangen. Revisie Maart 2012

2 Chauffeurstraining MDI / TDI
Bedrijf [naam] Plaats [locatie] Datum Trainer Dit is de openingsdia waarin de naam van het bedrijf, de locatie en de trainer kunnen worden ingevuld. De datum kan in de vorm van een systeemveld automatisch worden ingevuld. Het is van belang een presentielijst te maken, ten behoeve van controles en audits achteraf. Een blanco versie is opgenomen in het testbestand. Vergeet niet om aan te geven voor welke bedrijven de chauffeurs werken.

3 Achtergrond MDI / TDI worden wereldwijd op grote schaal toegepast, het is dus belangrijk er op een veilige manier mee om te gaan Dit programma bevordert veilig vervoer van deze producten door middel van goede training van chauffeurs Het trainingspakket is gebaseerd op de gezamenlijke praktische ervaringen van ISOPA en de vervoerders Chauffeurs die met succes de training volgen, ontvangen als bewijs daarvan een ISOPA-pasje

4 ISOcyanate Producers Association
Wat is ISOPA? Europese ISOcyanate Producers Association Zie ook de website: Leden van ISOPA zijn: olyol

5

6 Toepassingen Polyurethaanproducten vinden een brede toepassing:
Autostoelen en stuurwielen Sportschoenen Zitmeubels en matrassen Spaanplaat e.d. (ook MDF) Verbindingsmateriaal en pakkingen Isolatieschuim (koelkasten, tanks, gebouwen) Lakken andere coatings ...en nog vele andere Polyurethanes worden gebruikt om de volgende producten te maken: Automobielindustrie Autostoelen, stuurwielen, dashboardbekleding, bumpers, etc. Schoeisel Sportschoenen, laarzen Meubels en bedden Sofa’s, stoelen, matrassen Bindmiddelen Houtprodukten zoals plaatmateriaal (MDF) voor bouw en meubels Lijmen en kitten Sportvloeren, verbindingsmateriaal en pakkingen Huishoudelijke apparaten Koelkasten en vriezers Bouw en Constructie Energiebesparend isolatieschuim Coatings Roestpreventie voor auto´s Betonconservering voor gebouwen

7 Verschijningsvormen Vloeistof Gereageerd MDI Helder tot bruin
Muffe geur Bruin, korst-vormig TDI Helder tot lichtgeel Scherpe, stekende geur Wit, schuim-achtig

8 Grenswaarde Grenswaarde : 5.0 – 10.0 ppb Geurdrempel : 0.2 – ppm Daarom: Waneer je het ruik, zit je al boven de toegestaande limiet! Geen gebruikte PBM’s in de cabine 1 mg/m3 = 0.14 ppm 1 ppm = 7.11 mg/m3 1 ppb = ppm

9 Voornaamste fysisch / chemische eigenschappen (1)
Dampspanning: De gevaren van MDI en TDI zijn van dezelfde aard – maar… de dampspanning van TDI is veel hoger (20×), daarom is het risico van TDI eveneens veel groter De damp is 6× zo zwaar als lucht i.e De dampen zijn zwaarder dan lucht !

10 Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (2)
Soortelijk gewicht varieert: 1.20 – 1.29 Vullingsgraad voor TDI volgens ADR  zie hierna) Belangrijke temperaturen: Kristalvorming begint bij ± 15°C (product temp.) Smelten begint pas weer bij ± 45°C (product temp.) Dichtheid: Voor belading is het van belang om te beseffen dat het soortelijk gewicht ligt tussen 1.20 – 1.29: Voorkom overvulling - max. 95 % Minimum 80% vullingsgraad (zonder slingerschotten): ADR-eis (dus geldt voor TDI), tevens sterk aanbevolen voor andere produkten! Voorzichting op rotondes! Dampen: Let op ontluchtingsopeningen, dampretour-openingen etc. Kritische Temperaturen: Dit zijn globale waarden; varieert naar gelang het precieze type produkt

11 Vullingsgraad voor TDI
TDI / MDI* 20% 80% 95% OK NIET OK ADR Vullingsgaad “De tanks, bestemd voor het vervoer van vloeistoffen, die niet door scheidingswanden of slingerschotten in afdelin-gen met een inhoud van ten hoogste 7500 liter zijn ver-deeld, moeten tot ten minste 80% of ten hoogste 20% van hun inhoud zijn gevuld.” *) Voor MDI is er geen wettelijk voorschrift maar de meeste producenten volgen dezelfde regels als voor TDI

12 Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (3)
MDI / TDI reageert met water (ook in lucht!) Temperatuur en druk (CO2) gaan onderweg aanzienlijk omhoog zonder externe verwarming Mogelijke oorzaken van water in de tank: Tankreiniging Het openen van mangatdeksels voor: bemonsteren, controle of tank leeg is, e.d. door: douane, klanten, chauffeurs, etc. Niet gedroogde lucht vanuit de installatie van de klant Silica gel filter dat niet goed werkt Check de temperatuur bij elke rustpauze; waarschuw de planning indien de temperatuur “vanzelf” stijgt, en in ieder geval zodra de temperatuur (met of zonder verwarming) de waarde van 50°C overschrijdt. Druktest alleen maar als dit veilig kan gebeuren (werken op hoogte)!

13 Effekt van MDI / TDI op Uw gezondheid
Kortstondige / éénmalige blootstelling boven de veiligheidslimiet Irriteert de mond, keel, longen Beklemmend gevoel in de borst, hoesten Moeilijkheden bij het ademen Tranende ogen Jeuk, rode huid (onmiddellijk of na verloop van tijd) Warme huid en branderig aanvoelen Symptomen kunnen zich tot 24 uur na blootstelling voordoen Probeer nooit problemen te verbergen ! Deze dia toont een lijst van symptomen die zich kunnen voordoen bij blootstelling. Deze symptomen kunnen zich tot één dag na de blootstelling voordoen en een goede controle (zodat deze symptomen kunnen opgepikt worden) moet zeker gebeuren na het incident. Zorg onmiddellijk voor medische hulp !

14 Effekt van MDI / TDI op Uw gezondheid
Langdurige/herhaaldelijke blootstelling door inademing of huidkontakt kan leiden tot overgevoeligheid Symptomen zoals tijdelijke ademhalingsmoeilijkheden (te vergelijken met astma), hooikoorts, niezen Bij overgevoeligheid, mogelijk ernstige astma, zelfs bij minimale blootstelling aan MDI / TDI Overgevoeligheid betekent dat de persoon niet meer met isocyanaten kan werken gedurende de rest van zijn/haar leven Er bestaat zelfs kans op overgevoeligheid door één enkele blootstelling aan een hoog gehalte van MDI/TDI damp. Bij overgevoelige personen kan zelfs verdere minimale blootstelling resulteren in ernstige astmatische symptomen. Er bestaat geen genezing voor overgevoelige personen. Hij of zij kan niet meer werken in een fabriek die MDI/TDI gebruikt – en dit voor de rest van zijn/haar leven. Overgevoeligheid is niet omkeerbaar en is een reactie van het immuunsysteem. Niet te verwarren met irritatie.

15 Productgevaren: TDI Waarschuwing: Zeer giftig bij inademing
Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing: Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling! Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties Inademen van TDI- (of MDI-)dampen kan ademhaling erg moeilijk maken.

16 Productgevaren: MDI Waarschuwing: Schadelijk bij inademing
Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing: Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling! Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties Inademen van MDI- (of TDI-)dampen kan ademhaling erg moeilijk maken.

17 Classificatie en Etikettering
Product Transport Gebruik MDI Niet gereglementeerd, maar wel degelijk schadelijk TDI ADR / RID / IMDG UN 2078 Klasse 6.1 Verpakkingsgroep II Kenmerking en Etikettering: ADR tunnel categorie: (D/E) 60 2078

18 Persoonlijke bescherming – MDI
Tenminste... Helm Aansluitende veiligheidsbril Vloeistofdichte handschoenen Veiligheidsschoenen of -laarzen Overall Oogspoelfles met schoon water • Butyl rubber • Neoprene • Nitrile rubber

19 Persoonlijke bescherming – TDI
Gebruik filter maximaal 8 uur in totaal 24h na opening niet meer gebruiken Tenminste... Helm Volgelaatsmasker (met geschikt filter) Vloeistofdichte handschoenen Veiligheidsschoenen of -laarzen Chemicaliënbestendige overall Oogspoelfles met schoon water • Butyl rubber • Neoprene • Nitrile rubber

20 Gezondheidseffecten - Contactlenzen
Contactlenzen dragen tijdens het werken met isocyanaten wordt sterk ontraden Als er product in een oog komt zal dit reageren met het vocht tussen het oog en de contactlens, waardoor u deze niet meer kunt verwijderen!

21 Uw gezondheid (1) Gebruik een geschikt filter (tenminste AP2) gedurende hoogstens 8 uur in totaal en gooi het weg uiterlijk 24 uur nadat het zegel is verbroken Gebruik volgelaatsmaskers volgens Europese richtlijn EN136, gecombineerd met filters uitgerust met standaard DIN schroefdraad EN of gas en gecombineerde filters volgens EN Let op: Deze richtlijn is vervangen door EN Opmerking: Als aangedreven systemen worden gebruikt dan moeten deze voldoen aan EN Indien verzegeld: Let op de vervaldatum - niet gebruiken indien verlopen; Eenmaal geopend: Niet langer dan 8 uur in totaal gebruiken binnen een tijdsbestek van 24 uur. Weer goed afsluiten tussen kortere periodes van gebruik. Zelfs een baard van 3 dagen heeft invloed op de gelaatsafdichting en vermindert de effectieve werking van het masker! Gebruik niet hetzelfde filter voor verschillende producten. Door de ingeademde lucht kan het vorige product te niet doen. Filters moeten worden weggegooid uiterlijk 24 uur nadat het zegel is verbroken, omdat: Filters bestaan uit actieve koolstof en deze actieve koolstof adsorbeert het product. Zuurstof en waterdamp aanwezig in de atmosfeer zullen ook geadsorbeert worden en de capaciteit van het filter verminderen.

22 Uw gezondheid (2) Was handen (& gezicht) vóór eten, drinken, roken of toiletbezoek Houd vervuilde kleding / schoeisel buiten de cabine Een hoeveelheid damp gelijk aan de inhoud van een muntje van één Euro- cent is voldoende om de concentratie in de cabine te verhogen tot ruim boven de MAC-waarde Wie wil gedurende 8 uur of meer werken en/of slapen in een dergelijke atmosfeer... ?

23 Beheersing van productkwaliteit
Analysecertificaat: Certificate of Analysis (CoA) Monsters (niet aanbevolen) CoA geniet sterk de voorkeur boven een monster Chauffeurs behoren geen monsters te nemen ! Vervoer of bewaar nooit een monster in de cabine !!! Zelfs niet voor één minuut !!! Temperatuur (kan per klant verschillen) Analysecertificaat: CoA geniet sterk de voorkeur boven een monster; het beste is om een kopie vooraf te mailen of te faxen. Monsters (pvc / glas / aluminium / etc.): Indien een monster absoluut noodzakelijk is, dient dit afzonderlijk te worden verzonden. Indien de klant of de douane er op staat om een monster te nemen uit de tankauto of tankcontainer, dan is dit uitsluitend toegestaan indien de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Bemonstering bijvoorkeur door middel van een gesloten systeem, beheerd door de klant. CHAUFFEURS DIENEN GÉÉN MONSTERS TE NEMEN ! Daarom: Bel éérst met de planner indien dit van u wordt gevraagd. Temperatuur: De temperatuur bij aankomst moet in overeenstemming zijn met de eisen van de klant, hetgeen afhankelijk is van hun productieproces!

24 Veiligheid op locatie Maakt u zich vertrouwd met de geldende veiligheids-regels en met: Alarmsignalen Windrichtingsaanduidingen Noodstop Nooddouche(s) Verzamelpunt(en) Afvalbak (voor gebruikte pakkingen, handschoenen, etc.) Decontaminatie- & absorptiemateriaal

25 Interventie na lekkage (door de nooddiensten)
Draag de nodige PBM !! Chauffeurs blijven beschikbaar voor informatie, maar nemen bij voorkeur niet deel aan de interventie Hulpdiensten moeten: 1. Afvoer (riool) afdekken 2. Gelekt product absorberen 3. Geabsorbeerd product neutraliseren 4. Wachten (30–60 minuten tot de reactie is voltooid) 5. Geneutraliseerde, uitgereageerde, geabsorbeerde productresten vergaren 6. Alle productresten in geschikte afvalbakken verzamelen 7. Schoonmaken van het vervuilde oppervlak Neutraliseren Neutralisatie voor absorbering verhoogt het risico van riool (of milieu) contaminatie. Wachten Reactie van isocyanaten, zoals besproken, verbruikt water (vocht) and produceert koolzuurgas. Daarom zal de “reactie” van het isocyanaat tijdens een noodgeval/morsing zichtbaar zijn in de vorm van “bubbles” of “actief schuim”. Zodra de bubbles zijn uitgewerkt is het aan te bevelen nog minimaal 30 minuten te wachten zodat de laatste restjes product kunnen reageren. Als het opruimen plaatsvindt voordat het product uitgereageerd is dan zal het product verder reageren in de afvalvaten en mogelijk giftige of gevaarlijke dampen afgeven en wanneer het product zit opgesloten zal er druk in de vaten worden opgebouwd en uiteindelijk zullen de vaten exploderen. Restproducten Afvalvaten niet afsluiten!

26 Laden: hoofdzaken Draag de persoonlijke beschermings- middelen
Tanks en uitrusting 3-Minuten check voor en na belading

27 Valbeveiliging (1) Aan de tekst wordt momenteel gewerkt. 27

28 Valbeveiliging (2) Aan de tekst wordt momenteel gewerkt.

29 Tankmaterieel & uitrusting
Mangatdeksel altijd gesloten houden! (om intreding van vocht te voorkomen) Zorg dat de “douane-brief” aanwezig is (indien van toepassing) Onderscheid duidelijk vloeistof- en dampretourleiding !!! Is de tank drukloos gemaakt? Gereinigde tanks moeten droog zijn ! Capaciteit (let op de vulgraad !) Bekijk of het vrije tankvolume voldoende is om de lading te ontvangen. Een sticker werd op het mangatdeksel aangebracht om aan te geven dat het deksel te allen tijden dicht moet blijven. Tanks moeten zorgvuldig verzegeld blijven, het product mag niet stollen en niet in contact komen met water of vochtige lucht. MDI / TDI reageert met vocht waarbij koolstofdioxide (CO2) vrijkomt. Dit is een ongevaarlijk gas, maar de reactie leidt tot stijging van de druk waardoor afgesloten containers kunnen openbarsten; de reactie leidt ook tot een toename van de product temperatuur (controleer regelmatig!). Controleer regelmatig of de temperatuur niet spontaan stijgt. Indien geen dampretour aanwezig is staat de tank na lossing waarschijnlijk nog op druk. Deze druk dient te worden teruggebracht tot maximum 0.1 bar voor u de fabriek na lossing verlaat: de druk bij vertrek zou bij voorkeur dezelfde moeten zijn als de druk bij aankomst!

30 3-Minuten check vóór belading
Materieel Tank uitwendig schoon? Lekbak schoon? Tank met juiste etikettering en voorzien van de nodige oranje borden / nummers? Alle afsluiters dicht? Mangatdeksel(s) goed dicht en knevels aangedraaid? Check de temperatuur De temperatuur binnenin de tank moet 18°C zijn om te vermijden dat het vast wordt.

31 3-Minuten check na belading
Materieel zijn alle verbindingen losgekoppeld? Vrij van gemorst product (ook de morsbak)? Veiligheidsrailing neergeklapt? Afsluiters dicht en afgeblind? Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)? Temperatuurinstelling correct? Monster aanwezig (indien nodig)? Documentatie Vervoersdocument, douanebrief, CoA, weegbon, DGD? Schriftelijke instructies?

32 Onderweg Rij en rusttijden / Snelheid
Controleer regelmatig de temperatuur (en druk, indien mogelijk) Meld onveilige situaties en incidenten Parkeren Rij en rusttijden / Snelheid Houd u aan de wet, en rapporteer vertragingen. Temperatuur Controleer en noteer regelmatig temperatuur (en druk) Melden van onveilige situaties / incidenten Onveilige situaties en bijna-ongevallen moeten worden gemeld. Indien deze worden genegeerd zal dit tot echte incidenten leiden.

33 Onderweg openen van Tanks (b.v. door de douane)
Tanks mogen niet worden geopend tijdens het transport vanwege het gevaar voor de gezondheid ISOPA heeft een “letter to Customs Officials” (douane-brief) beschikbaar gesteld om dit te verduidelijken Deze brief is beschikbaar in 14 talen: CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RUS - SK - TUR - UA Te downloaden vanaf de ISOPA website: Letter to Customs Officials, This road tanker / tank container contains or has contained a diisocyanate (TDI – toluene diisocyanate or MDI – diphenylmethane diisocyanate). This chemical is used in the manufacture of polyurethanes. The tank contains TDI or MDI vapours. These vapours can cause a strong asthmatic reaction if they are breathed-in. This condition can last a life-time. Any symptoms may take up to 24 hours to develop. All chemical workers are trained to never breath-in these vapours and, if there is a danger of exposure, they wear breathing apparatus. At certain discharge installations nitrogen is used to empty the container. Nitrogen is an asphyxiating gas and the lack of oxygen is not mitigated by using a gasmask filter. As diisocyanates react with moist from the atmosphere, the opening of the manlids will, in addition to the above health effects, have a negative effect on the inside of the container and ultimately will result in more frequent cleaning with a negative impact on the environment. Any entry into the tank, such as for an inspection, must not be done without proper protective equipment, which, as a minimum, consists of breathing apparatus, long sleeves and gloves. Please consult the supplier’s Safety Data Sheet (SDS) before opening the tank. There is always a risk that the tank is under pressure either because of the discharge or because of the reaction of the diisocyanate with moisture. Only a slight overpressure could result in serious injuries. Therefore, always depressurise the tank before opening the manlid. Any opening of the manlids or entry, with or without proper protective equipment, is the responsibility of the person doing so. Neither the supplier of the diisocyanate or the owner of the tanker will take the responsibility for any health effects nor damage occurred by entering the tank. Yours Faithfully ISOPA Secretary General

34 Beveiliging onderweg Doen en laten:
Sluit uw voertuig altijd zorgvuldig af Wees voorzichtig met informatie over product, bestemming en route Parkeer bij voorkeur op deugdelijk beveiligde terreinen Deze informatie, in de verkeerde handen, kan inspireren tot crimineel gedrag.

35 Opwarmen Stoom: Alle methoden:
Maximum produkt contact temperatuur = 60°C Houd mangatdeksels dicht Stoom: Uitsluitend uitwendige stoomleidingen Maximaal 1.7 bar (= ~ 115 °C) Hiervoor is het aanbrengen van de do-not-open-the-manlid sticker van groot belang. Ook het opwarmen dient geleidelijk te gebeuren. De maximale contacttemperatuur is 60°C. Dus - wanneer stoom wordt gebruikt – is een maximale stoomdruk van 1.7 bar (die condenseert bij 115°C) vereist. Wanneer stoom wordt gebruikt zijn enkel uitwendige stoomleidingen toegestaan om watercontaminatie bij eventuele lekkage uit te sluiten. (Water reageert met TDI / MDI). Oververhitting van TDI veroorzaakt “trimerisatie” (een reactie die 3 TDI moleculen onderling laat reageren). Trimerisatie is bovendien ook “exotherm”, hetgeen betekent dat er nog meer warmte wordt geproduceerd. Uiteindelijk wordt er koolstofdioxide (CO2 -gas) geproduceerd wat tot een dermate verhoogde druk leidt dat de tank kan scheuren. Een vergelijkbare “dimerisatie” reactie van MDI produceert eveneens CO2.

36 Lossen: Hoofdzaken (1) Volg nauwlettend de huisregels op
Gedrag  U vertegenwoordigt de producent Ken uw taken en de verantwoordelijkheden van uzelf en van de operator zoals beschreven in de CEFIC / ECTA Behaviour Based Safety Guidelines Meld onveilige situaties bij de klanten, ook near misses (“bijna-ongevallen”) Gedrag / Huisregels Gedraag u als een gast en onthoud dat u de vertegenwoordiger van de producent bent. Volg nauwlettend de site instructies en zorg dat tussen uzelf en de site-operator geen misverstand bestaat over de losprocedure. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening hierover, overleg met uw planning alvorens de lossing te starten. Onveilige situaties moeten worden gemeld. Vermijd indien mogelijk monstername door beleefd uit te leggen dat uw bedrijf u niet toelaat dit te doen, maar indien het toch wordt gevraagd: spreek, indien nodig, met uw planner, want monstername is een risicovolle activiteit.

37 Lossen: Hoofdzaken (2) Capaciteit van de opslagtank
praat met de operator Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (ook al draagt de operator er geen) Houd gedurende de lossing de aansluitingen en de druk in de gaten Monstername (Melden indien u wordt gevraagd om dit zelf te doen!) Verschillende manieren van lossen (details op de volgende dia’s) Lossing onder druk: Verminder de druk naar het einde van de lossing toe om zo te voorkomen dat de tank onderweg (of bij het begin van de volgende belading) onder druk staat. Natuurlijk is dit afhankelijk van de situatie op de losplaats. In het ideale geval is de druk na lossing ongeveer dezelfde als voor aanvang. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Draag steeds uw PBM: minimaal, helm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, handschoenen en een overall. Voor TDI: volgelaatsmasker tijdens aan (en af) koppeling, alsmede chemie-overall. Vervoersdocument: Noteer bij voorkeur op het vervoersdocument: Temperatuur bij aankomst Druk na lossing

38 Losmethoden (1) Met vloeistofpomp en dampretouraansluiting
(liefst met slangen van de klant) Voorkeursmethode! Lossingsscenarios in volgorde van afnemende voorkeur. Klant heeft een pomp en dampretour Klant heeft stikstof of droge lucht Truck compressor Pomp en slangen zijn bij voorkeur in eigendom van de klant en aanwezig op de losplaats. Behalve verhoogde veiligheid levert dit ook voordelen op ten aanzien het laadvermogen.

39 Losmethoden (2) Stikstof of droge lucht van de klant
Lossingsscenarios in volgorde van afnemende voorkeur. Klant heeft een pomp en dampretour Klant heeft stikstof of droge lucht Truck compressor Stikstof, droge lucht en slangen zijn bij voorkeur aanwezig op de losplaats. Behalve verhoogde veiligheid levert dit ook voordelen op ten aanzien het laadvermogen.

40 Losmethoden (3a) Voertuigcompressor met silica gel filter
Lossingsscenarios in volgorde van afnemende voorkeur. Klant heeft een pomp en dampretour Klant heeft stikstof of droge lucht Truck compressor Slangen zijn bij voorkeur aanwezig op de losplaats. Lossing met compressor, zelfs met silica gel filter, introduceert toch vocht in de tank. Isocyanaten + water = kristallisatie (deeltjes in de volgende levering). De hygroscopische werking van silica gel wordt verondersteld de lucht te drogen voordat deze de tank wordt ingeblazen. Echter, na enige tijd is lucht uit de compressor zo heet dat deze het geabsorbeerde water weer zal vrijmaken uit de silica gel. Met andere woorden: op het eind van de lossing droogt de silica gel door de hete lucht en wordt vrijwel alle vocht toch in de tank geblazen. Het nuttig effect van silica gel filters op transport tanks is op z’n minst twijfelachtig.

41 Losmethoden (3b) Voertuigcompressor zonder silica gel filter
Lossingsscenarios in volgorde van afnemende voorkeur. Klant heeft een pomp en dampretour Klant heeft stikstof of droge lucht Truck compressor Slangen zijn bij voorkeur aanwezig op de losplaats. Lossing met compressor, zelfs met silica gel filter, introduceert toch vocht in de tank. Isocyanaten + water = kristallisatie (deeltjes in de volgende levering).

42 Morsbak Lay-out (voorbeeld)
Vloeistof- en dampretourleiding moeten duidelijk herkenbaar zijn! Silica gel filter is hier niet afgebeeld U kunt een foto van uw eigen equipment hier gebruiken.

43 3-Minuten Check na lossing (1)
Materieel Zijn alle verbindingen losgekoppeld? Vrij van gemorst product (ook de morsbak)? Veiligheidsrailing neergeklapt? Afsluiters dicht en afgeblind, mangatdeksels gesloten? Douanedeksels gesloten? Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)? Laat de overdruk af bij het losadres; indien dit niet wordt toegestaan, meld dit aan uw planner Documentatie (1) Vervoersdocument afgetekend door de klant? Overige documentatie aan de klant afgegeven? Het vervoersdocument dient te vermelden: Aankomst- en vertrektijd Temperatuur bij aflevering Eventuele schade vóórdat het aan de klant wordt aangboden ter ondertekening.

44 3-Minuten Check na lossing (2)
Documentatie (2) De klant behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door chauffeur en klant Analysecertificaat De chauffeur behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door de klant Voor TDI: vraag of maak een vervoerdocument met de vermelding: Lege tankcontainer*), laatste lading: UN Tolueendiisocyanaat, 6.1, II (D/E) *) of: tankwagen, afneembare tank, verpakking – naargelang van toepassing is ADR Indien lege, ongereinigde middelen van omsluiting, die restanten van gevaarlijke goederen bevatten, met uitzondering van klasse 7, aan de afzender worden teruggezonden, dan mogen de voor het vervoer van deze goederen in gevulde toestand opgemaakte vervoersdocumenten ook worden gebruikt. In dergelijke gevallen moet de aanduiding van de hoeveelheid worden verwijderd (door middel van schrappen, doorhalen of op een andere wijze) en worden vervangen door de woorden: "LEEG, ONGEREINIGD RETOUR” N.B.: Het MAG wel, maar wordt niet aanbevolen: een vrachtbrief is een waardedocument, daar moet je niet in knoeien.

45 Bijna-ongevallen & Onveilige situaties
IJsberg-theorie Incidenten Goede “near miss” rapportage zal ernstige incidenten helpen voorkomen: IJsberg theorie Onderzoek heeft aangetoond dat er een directe relatie bestaat tussen de aard en het aantal van de ernstige incidenten, de incidenten met slechts materiële schade en de bijna-incidenten. Een bijna-ongeval is een situatie met mogelijke consequenties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of bedrijfsvoering waarbij dankzij geluk en/of gerichte actie schade of letsel werd voorkomen. Near misses & onveilige situaties Ernstige incidenten Minder ernstige incidenten Incidenten met slechts materiële schade Near misses 1 2 3 4

46 Bijna-ongevallen & Onveilige situaties Voorbeelden van meldingen
Actief melden van onveilige situaties zal bijdragen aan het tegengaan van ernstige incidenten: Verkeersongevallen Niet-werkende uitrusting Ongepast of onveilig gedrag Overlopers Overdruk Morsingen Onverwachte temperatuurstijging (regelmatig controleren!) Onveilige werksituatie (bv.: ontbrekende nooddouche) Onveilige of onbeveiligde route Regelmatige temperatuurchecks zijn van vitaal belang, check steeds de temperatuur en indien mogelijk de druk wanneer je stopt voor rust of maaltijd. Spontane temperatuursstijging kan zijn veroorzaakt door polymerisatie of door een reactie met water. Dit gaat dan gepaard met verhoogde druk, waardoor tanks zijn opengebarsten. Meld dit onmiddellijk aan uw planning zodat hulp van de leverancier kan worden ingeroepen. Routering: Blijf zo lang mogelijk op autosnelwegen of autowegen en vermijd waar mogelijk woonwijken.

47 Jij bent de belangrijkste veiligheidsgarantie
Incidenten Statistieken wijzen uit: Meer dan 80% van alle incidenten hangt samen met menselijk handelen De meeste incidenten gebeuren tijdens laden en lossen Dus dit is de uitdaging: Jij bent de belangrijkste veiligheidsgarantie De meeste incidenten en ongevallen vinden plaats tijdens het laden en lossen! Ook isocyanaten kunnen perfect veilig worden behandeld. Initiatieven zoals deze training helpen een veilig transport te garanderen. (ÓF je wordt het grootste gevaar!)

48 Procedures bij noodgevallen Weet wat eerste hulp voor MDI/TDI inhoudt
Hou de oogleden van elkaar Spoel met zeer veel water gedurende tenminste 15 minuten Bij twijfel : ga door met spoelen Raadpleeg zo vlug mogelijk een oogspecialist Verwijder onmiddellijk verontreinigde kleding Was de huid onmiddellijk met zeep & water Ga buiten in de frisse lucht Roep een arts of breng de patiënt naar een ziekenhuis Verwittig de leverancier – deze kan bijkomende informatie verstrekken Enkele belangrijke eerste hulp tips : Indien er ook maar enig vermoeden is dat MDI/TDI in de ogen van Uw kollega terechtgekomen is : spoel de ogen met water. Het spoelen met water zal niet aangenaam aanvoelen, maar U moet dit tenminste volhouden gedurende 15 minuten. Het alternatief is veel erger. Een oogspecialist MOET geraadpleegd worden. Indien MDI/TDI in kontakt geweest is met de huid van Uw kollega : was de huid meerdere keren met zeep en water. Frisse lucht zal herstel bevorderen. De patient/het slachtoffer moet een arts raadplegen. De arts moet op de hoogte zijn van mogelijke effekten van MDI/TDI, maar meer informatie om de arts te helpen kan bekomen worden van Uw MDI/TDI leverancier. Is Uw plaatselijke arts op de hoogte van effekten van MDI/TDI ?

49 Procedures bij noodgevallen – Blootstelling aan MDI
Een éénmalige hoge blootstelling aan MDI is één van de mogelijke oorzaken sensibilisatie Onmiddellijke en vlugge verzorging is belangrijk Denk eraan dat symptomen zich vertraagd kunnen manifesteren Arts kan hulp bekomen bij alle ISOPA leden Snelheid is belangrijk Oefen de procedure voor eerste hulp Raadpleeg een arts

50 Probeer niet de held uit te hangen.....!!
In een noodgeval: Bel ons.... Probeer niet de held uit te hangen.....!! 50 50

51 Noodplanoefening CD´s / DVD´s
TDI Deens incident – Verpakt Franse incidenten – Bulk Portugees incident – Bulk Zweeds incident – Bulk Turkse incidenten – Bulk MDI Brits incident – Bulk Duits incident – Bulk Italiaans incident – Bulk Dia 46 dient alleen ter informatie van de trainer over het mogelijke gebruik van trainingscd of -dvd. Indien geen cd of dvd wordt gebruikt, ga dan direct naar dia 48. De genoemde CD’s / DVD’s kunnen worden bekeken, gedownload en besteld op:

52 Noodplanoefening CD / DVD
Incident scenario Wat was goed ? Wat kan beter ? Dia 47 is alleen van toepassing indien een trainingscd of -dvd wordt gebruikt; zo niet, sla deze over en ga door naar dia 48. De trainer kent de CD / DVD en heeft de pro’s and con’s reeds genoteerd vóór aanvang van de training. Vraag vóór de aanvang aan uw publiek om tijdens de CD / DVD aantekeningen te maken over goede en te verbeteren elementen Toon de CD / DVD. Bespreek de observaties. Toon de CD / DVD opnieuw en bevestig de opmerkingen als lering. Opmerking: Vat de lering samen en maak een lijstje van de mogelijk te nemen acties bij noodgevallen.

53 Test 20 multiple choice vragen: Slechts 1 goed antwoord
Meerdere antwoorden = fout Correcties zijn toegestaan (zo lang duidelijk is welke keuze definitief is!) Geslaagd vanaf 70% = 14 goede antwoorden Test Toon deze dia als introductie voor de test, en houd deze op het scherm tijdens de test. Bespreek de test Wanneer iedereen klaar is ga je opnieuw door alle vragen en geef je het juiste antwoord. Gebruik de referentie in de rechtse kolom om zonodig terug te gaan naar de relevante dia bij de bespreking. De volgende slide is de laatste.

54 Het ISOPA-pasje wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd
Einde Gefeliciteerd! Het ISOPA-pasje wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd SPECIMEN Laatste slide: Gegevens over de geslaagden dienen naar ISOPA gezonden te worden (voorbeeld is bijgevoegd in “Test Questionnaire File”). ISOPA zal u zo spoedig mogelijk de pasjes toesturen. Guidelines aangaande het verkrijgen van de ISOPA-pasjes kunnen worden gevonden op de ISOPA website: Leg het gebruik en het belang van de pasjes uit.

55 Disclaimer Deze productbeheerinitiatieven van ISOPA en haar leden ontheffen klanten, producenten en andere deelnemers aan de bevoorradingsketen niet van hun plichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek en hun wettelijke verplichtingen. In dit opzicht wijzen ISOPA en haar leden elke aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van de geleverde diensten en de verstrekte bijbehorende informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid te controleren van de diensten en de bijbehorende informatie die hij/zij voor eigen risico kan gebruiken.


Download ppt "Product- & Veiligheidstraining"

Verwante presentaties


Ads door Google