De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal jaarverslag 2011 MIK, meerwaarde in een kinderleven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal jaarverslag 2011 MIK, meerwaarde in een kinderleven"— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal jaarverslag 2011 MIK, meerwaarde in een kinderleven
Missie en Visie Sociaal jaarverslag 2011 Voorwoord Personele organisatie Bedrijfs- resultaat Buiten- schoolse opvang Gastouder opvang Kinderdag- verblijf Centrale ouder commissie Pedagogiek Kwaliteit Raad van Toezicht Klik hier om naar de onderwerpen te gaan

2 Voorwoord Missie en Visie Terug naar inhoud
2011 is voor MIK Kinderopvang het begin van een nieuwe realiteit. Daar waar kinderopvang in de afgelopen decennia steeds aan groei onderhevig was, is als gevolg van de gewijzigde koers van de Rijksoverheid nu sprake van krimp. Gelukkig is MIK nog steeds een groeiend en florerend bedrijf. Maar de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen vereisen ook voor ons dat wij maatregelen nemen om onze dienstverlening op de langere termijn niet in gevaar te brengen. De kosten van kinderopvang zijn voor ouders gestegen en dat doet hen besluiten om het aantal opvangmomenten te beperken. Gelukkig zijn onze klanten heel tevreden met de opvang die wij bieden. Kinderopvang is als maatschappelijke service een belangrijke dienst, die moeilijk gemist kan worden in onze samenleving. Verdere afbreuk ervan zou een enorme verarming zijn. Het zwalkend beleid van onze overheid is dan ook moeilijk te volgen. Stond in het publieke debat van 2011 het onderwerp kwaliteit met stip centraal in de benadering van de kinderopvang, zo lijkt het nu of het de minister niet uitmaakt in welk milieu kinderen opgevangen worden als de kinderopvang minder toegankelijk is gemaakt. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze kinderen? Vanaf de jaren 90 is fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvang. Nu wordt met het huidige beleid dit kapitaal vernietigd. MIK heeft als gevolg van deze ontwikkelingen helaas moeten besluiten om tijdelijke dienstverbanden niet vanzelfsprekend om te zetten in vaste contracten. Zo kunnen wij de verwachte schommelingen beter opvangen. Een beslissing die, hoe moeilijk ook, genomen moest worden. Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. De samenwerking met onze ketenpartners in onderwijs en peuterspeelzalen krijgt steeds meer vorm. We groeien toe naar de vorming van brede kindcentra waarin door partijen nauw samengewerkt wordt in de vorming, ontwikkeling en begeleiding van kinderen. In dit verlengde is MIK in de gemeente Maastricht, samen met enkele schoolbesturen, STEPS peuterspeelzaalwerk, Kinderopvang Pinokkio, het zogenaamde ‘Manjefiek Akkoord’ overeengekomen. Dit houdt in dat we streven naar een intensieve samenwerking en een lokaal spreidingsplan van integrale kindcentra. Een heel mooi voorbeeld is de intensieve samenwerking bij De Vlinderboom, waarin STEPS peuterspeelzalen, Kids-Home kinderdagverblijf, MIK BSO de Burght en basisschool de Joppenhof en De Burcht gehuisvest zijn. Deze partners delen niet alleen een gebouw, maar hebben een gezamelijke huisstijl en een (pedagogische) visie en beleid. Dit is waar de toekomst van het onderwijs en de kinderopvang ligt! Oak buiten Maastricht zijn dergelijke mooie voorbeelden in toenemende mate aan de orde van de dag. Daar waar dat mogelijk is trachten wij onze krachten met andere partijen te bundelen tot mooie initiatieven. Altijd met het mooie doel voor ogen om meer ontwikkel- en speelkansen voor kinderen te creëren. We werken daarin uiteraard nauw samen met de betrokken gemeenten.  Ook in 2011 hebben wij veel geïnvesteerd in de kwaliteit van onze opvang en dus in onze medewerkers. Onze pedagogische visie is daarin leidend. Meer hierover leest u in ons jaarverslag. Kijkend naar de toekomst heb ik ons 100 jarig jubileum voor ogen in Ik vertrouw erop dat onze regering in de tussentijd tot het verstandige inzicht komt dat snijden in de kinderopvang niet de weg is die bewandeld moet worden. Ik weet zeker dat MIK voor onze kinderen en hun ouders nog lang de stabiele en betrouwbare partner zal zijn. Veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Els Landeloo Directeur MIK Kinderopvang Verder naar personele organisatie

3 Personele organisatie (1)
Missie en Visie Personele organisatie (1) Terug naar inhoud Personeelbeleid 2011; flexibiliteit De keuze die MIK heeft gemaakt om in principe geen vaste contracten meer aan te gaan en dus te kiezen voor flexibiliteit is in 2011 onverminderd voortgezet. De natuurlijke uitstroom van vaste pedagogisch medewerkers wordt aangevuld met vervangend pedagogisch medewerkers uit het vervangersbureau. Op deze manier hoopt MIK de personele gevolgen van de omzetdaling waarmee MIK aan het einde van 2011 is geconfronteerd en welke zich voortzet in 2012, voor een deel op te vangen. Dat dit beleid ook nadelen met zich meebrengt is merkbaar voor de hele organisatie. In 2011 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal goede medewerkers en collega’s. Toch staat de organisatie nog steeds achter dit beleid. De kinderopvang beleeft moeilijke tijden door onder andere de economische crisis en de (aangekondigde) bezuinigingen. Ook op andere manieren wordt een groter beroep gedaan op de interne mobiliteit van de organisatie. Zo worden pedagogisch medewerkers overgeplaatst van de ene locatie naar andere om de vaste formatie evenredig over alle locaties te verdelen. Ondanks deze bewegingen zorgen onze (vervangend) pedagogisch medewerkers er elke dag opnieuw weer voor dat onze kinderen uitstekend opgevangen worden en een leuke tijd bij MIK hebben. Wij beseffen dat er veel van medewerkers wordt gevraagd en we constateren dat medewerkers begrijpen waarom keuzes gemaakt worden en dat ze er alles aan doen om mee te bewegen. Dit maakt dat MIK vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. Verzuim in 2011 De koers (eigen regie-model) die in 2010 ten aanzien van het verzuimbegeleiding was ingezet, is in 2011 verder ontwikkeld. Personeelszaken is nog pro-actiever leidinggevenden gaan ondersteunen door middel van een nieuwsbrief met verzuimgerelateerde onderwerpen en digitale aanlevering van verzuimcijfers. Het doel hiervan was leidinggevenden, en indirect de medewerkers, meer inzicht te geven in de gevolgen van verzuim en ondersteuning te bieden op het gebied van verzuimbegeleiding. Het verzuimpercentage bleef in 2011 ten opzichte van 2010 gelijk. In vergelijking met de branche kinderopvang ligt het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie binnen MIK echter hoger. Reden om in 2012 hier extra aandacht aan te besteden. Personele organisatie deel 2

4 Personele organisatie (2)
Missie en Visie Personele organisatie (2) Terug naar inhoud Personeelsleden in dienst per : Verdeling mannen/vrouwen per : Het aantal personeelsleden in dienst van MIK Holding is gedaald met meer dan 6%. Het aantal personeelsleden in dienst van MIK Kinderopvang is in 2011 gedaald met bijna 7% (excl. vervangers en stagiaires). Het aantal vervangend pedagogisch medewerkers is gestegen met 18%. Het totaal aantal medewerkers in dienst (incl. vervangers en excl. stagiaires) is 746 ten opzichte van 747 in 2010. Het aantal personeelsleden in dienst van MIK Expertise is gestegen met 4 personen. Het aantal mannen in MIK Holding is nagenoeg gelijk gebleven. Van het aantal personeelsleden in dienst van MIK Kinderopvang zijn er in ,8% man (21 mannen), een lichte daling ten opzichte van de 4% (22 mannen) in 2010. Van het aantal personeelsleden bij MIK Expertise is 4% man (1 man). Ook op was er 1 man in dienst. Personele organisatie deel 3

5 Personele organisatie (3)
Missie en Visie Personele organisatie (3) Terug naar inhoud Leeftijdsopbouw medewerkers per MIK Holding De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in dienst van Holding MIK 42 jaar. Deze gemiddelde leeftijd is gelijk gebleven aan de gemiddelde leeftijd van 2010. MIK Kinderopvang De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in dienst van MIK Kinderopvang is 36 jaar en is daarmee 1 jaar ouder dan de gemiddelde leeftijd in 2010. MIK Expertise De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in dienst van MIK Expertise is 39 jaar en is daarmee met 4 jaar afgenomen ten opzichte van 2010. Verder naar bedrijfsresultaat

6 Bedrijfsresultaat (1) Missie en Visie Terug naar inhoud
Exploitatieresultaat 2011 2010 De kosten zijn in 2011 met 1% toegenomen tot € 28,1 miljoen Ten opzichte van de omzet is een kostenstijging van 2% waarneembaar. Doordat de daling van de omzet wordt gecombineerd met een stijging van de kosten, is het exploitatieresultaat gedaald van € 1,5 miljoen in 2010 naar € 0,9 miljoen in 2011. € % € % Kosten Omzet Personeelskosten ,6 ,1 Afschrijving ,8 ,0 Resultaat ,5 ,7 Overige bedrijfskosten Rente resultaat ,2 ,3 ,0 ,0 Totaal resultaat voor belasting ,0 ,0 Bezuinigingen De door de Rijksoverheid doorgevoerde bezuinigingen op het budget kinderopvang, door middel van een korting op de kinderopvangtoeslag had tot gevolg dat MIK geconfronteerd werd een bezettingsdaling. Het -5% krimp scenario (t.o.v. de omzet van december 2010), waarop de begroting van 2011 was gebaseerd bleek een juiste inschatting te zijn. Het financieel resultaat bedroeg, ondanks de teruglopende omzet en ingezette bezuinigingen, 3,0%. Dit is lager dan de financiële doelstelling van 5%. Bedrijfsresultaat deel 2

7 Bedrijfsresultaat (2) Missie en Visie Terug naar inhoud
Omzet versus bezetting De omzet in 2011 is met bijna € 29 miljoen 1% lager dan in Deze omzetdaling is een optelsom van een prijsstijging en bezettingsdaling. In zowel het KDV als de BSO is er sprake van een dalende bezetting, met uitzondering van de BSO’s in de Regio, hier heeft een stijgende lijn plaatsgevonden. Het aantal koppelingen bij het Gastouderbureau is in 2011 ook afgenomen. Verder naar kinderdagverblijf

8 Kinderdagopvang Missie en Visie Terug naar inhoud
Bezetting kindplaatsen kinderdagverblijven Start invoering van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) bij alle kinderdagverblijven van MIK Bij MIK zijn reeds zes gecertificeerde VVE kinderdagverblijven en staat voor de overige locaties scholing op de planning. Tevens is er gestart met het opleiden van eigen pedagogische medewerkers tot Speelpleziertrainers. KIND Met STEPS Peuterspeelzalen en Stichting Pinokkio werd de mogelijkheid onderzocht voor de vorming van een nieuwe lokale kinderopvangorganisatie, waarin kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd zijn. Het haalbaarheidsonderzoek dat door betrokken partijen is uitgevoerd, liet een positief beeld zien. Dit onderzoek gaf inzicht of de aangekondigde bezuinigingen door de gemeente Maastricht op de susidiering van peuterspeelzalen met deze harmonisatie gerealiseerd kon worden. Sluiting Crèche Plus Helaas nam de gemeente Maastricht het besluit om de subsidie van de voorziening Crèche Plus, waarin MIK kinderopvang bood aan kinderen die speciale aandacht nodig hebben vanwege ontwikkelings- en/of gedragsproblemen, te beëindigen. Verder

9 Missie en Visie Terug naar inhoud Verder

10 Buitenschoolse opvang
Missie en Visie Buitenschoolse opvang Terug naar inhoud Bezetting kindplaatsen buitenschoolse opvanglocaties Het veiligstellen van de continuïteit Door intensivering van de contacten met ketenpartners werd de continuïteit van MIK op langere termijn veiliggesteld. In Maastricht werd het zogenaamde ‘Manjefiek Akkoord’ tussen gemeente en ketenpartners overeengekomen. Hierin verbinden schoolbesturen, MIK Kinderopvang, Stichting kinderopvang Pinokkio Maastricht en STEPS peuterspeelzalen zich tot een intensieve samenwerking. Gestreefd wordt naar een lokaal spreidingsplan van integrale kindcentra. Ook in de gemeente Sittard-Geleen werd een dergelijk traject in gang gezet. Samenwerkingen in kindcentra in 2011 Kindcentrum Nutsschool in Scharn, Maastricht Kindcentrum de Vlinderboom in Heer, Maastricht Bredeschool de Klimpaal, Simpelveld Bredeschool Op de Cour, Eijsden MIK zichtbaar in de buurt Onder het motto ‘MIK laat je zien’ werd het winkelend publiek in Maastricht op 19 december verrast met een Flash Mob van 140 kinderen van MIK BSO’s Dommel en Aloysius. De film kunt u hier bekijken. Verder

11 Buitenschoolse opvang
Missie en Visie Buitenschoolse opvang Terug naar inhoud Verder naar gastouderopvang

12 Bedrijfs resultaat Gastouderopvang Missie en Visie Terug naar inhoud
Intensieve begeleiding van onze gastouders Net als andere jaren heeft MIK Gastouderbureau haar gastouders intensief begeleid via huisbezoeken en zijn er diverse workshops aangeboden. Dit ten behoeve van de kwaliteitsbevordering van de opvang. Klankbordgroep Tevens zijn wij in 2011 gestart met het oprichten van een klankbordgroep speciaal voor gastouders. Deze groep heeft als doel de behoeftes en wensen te peilen met de direct betrokkenen en onze dienstverlening hierop af te stemmen. Oudercommissie MIK Gastouderbureau Daarnaast heeft er in 2011 twee maal overleg plaatsgevonden met de vertegenwoordiging van de ouders, zijnde de Oudercommissie-GOB. Diverse onderwerpen als nieuwe dienstenaanbod en de dienstverlening van het Gastouderbureau zijn besproken. Aantal koppelingen Gastouderopvang De in 2010 vastgestelde hogere eisen voor de Gastouderopvang en de aanpassing in het (maximaal te vergoeden) uurtarief heeft ook in 2011 geleidt tot een daling van het aantal gastouder-koppelingen. Verder

13 Gastouderopvang Bedrijfs resultaat Missie en Visie Terug naar inhoud
Verder

14 Bedrijfs resultaat Kwaliteit (1) Missie en Visie Terug naar inhoud
Tevredenheid van ouders Ouders die de dienstverlening van MIK beëindigen, ontvangen een Exitformulier. Alle bevraagde onderdelen scoorden in 2011 het rapportcijfer 7 of meer, net als het vorige jaar. De waardering van de klanten voor de dienstverlening van de afdelingen Financiële Administratie en Relatiebeheer was gemiddeld een 8. Ook de waardering voor de opvang in de locaties is onverminderd hoog, minimaal een 8 of hoger. De klachten, geregistreerde ongevallen en resultaten van de Exitformulieren worden besproken op de betreffende locaties en afdelingen en vervolgens worden maat-regelen getroffen. Per kwartaal beoordeelt het management of er afdoende actie wordt ondernomen en of nieuwe (verbeter-) maatregelen dienen te worden opgepakt. Zo is in 2011 het activiteitenaanbod voor de BSO verruimd met activiteiten voor ‘stoere oudere’ jongens; de verdere uitwerking van de Oktoplusclub (voor BSO-kinderen van 8 jaar en ouder) en tieneropvang. Klachten in 2011 U mag van MIK elke week, elke dag opnieuw de allerbeste kwaliteit verwachten! Maar zoals in elke organisatie werken we binnen MIK met mensen. En waar gewerkt wordt, kan er af en toe ook iets misgaan. Daarom is het goed om te weten dat klachten bij MIK serieus en persoonlijk worden aangepakt. Door bij onze besluitvorming altijd ouders en kinderen te betrekken (d.m.v. de COC, marktonderzoek, etc.), worden klantwensen kenbaar gemaakt en spelen we waar mogelijk op deze wensen in. Wat gebeurt er bij klachten? Klanten met klachten vullen het klachtenformulier van MIK in. Deze wordt ingeleverd en besproken op de locatie. Elk kwartaal wordt een turflijst naar de afdeling Beleid en Kwaliteit gestuurd waarin het aantal en type klachten wordt weergegeven. Tevens wordt aangegeven of de klacht (naar tevredenheid) is afgehandeld. In 2011 zijn er in totaal 178 geregistreerde klachten bij MIK binnengekomen. Dit is een daling van 62 klachten ten opzien van 2010 (240 klachten). Meest voorkomende klachten in 2011 hadden betrekking op: De facturatie. Informatie en communicatie, b.v. het niet tijdige verstrekking van informatie over de beschikbaarheid van de gewenste dagdelen. Klachten over de temperatuurbeheersing in de locatie en het zwemaanbod. Het dienstenaanbod van MIK. Bij de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) zijn in 2011 geen klachten over de dienstverlening van MIK Kinderopvang ontvangen. Kwaliteit deel 2

15 Bedrijfs resultaat Kwaliteit (2) Missie en Visie Terug naar inhoud
Ongevallen en bijna-ongevallen met kinderen Om ongevallen te voorkomen is het belangrijk om te weten hoe, waar en waardoor een ongeval heeft plaatsgevonden. Het invullen van het Ongevallenformulier kan de oorzaken van een ongeval duidelijk maken. Hierdoor kunnen we van een ongeval leren en maatregelen nemen om onze handelwijze in de toekomst te verbeteren. In 2011 hebben er in totaal 168 ongevallen met kinderen plaatsgevonden bij MIK. Een daling ten opzichte van het vorige jaar (184). Het totaal aantal opgevangen kinderen was gemiddeld In de meeste gevallen is het gedrag van het kind de oorzaak van het ongeval, dat in zijn of haar jeugdige onbezonnenheid nog geen gevaren kent. Soms wordt een ongeval echter ook (mede) veroorzaakt door een omgevingsfactor of het gedrag van een medewerkers. Elk ongeval wordt vastgelegd en geanalyseerd zodat dit in de toekomst zoveel als mogelijk uitgesloten wordt. Verder naar pedagogiek

16 Pedagogiek Bedrijfs resultaat Wij doen wat wij zeggen.
Missie en Visie Pedagogiek Bedrijfs resultaat Terug naar inhoud MIK investeert structureel in pedagogische kwaliteit! In de teams van MIK staat het professioneel handelen naar kinderen en ouders centraal. Dat betekent voor onze medewerkers dat de lat hoog wordt gelegd als het gaat om het blijven ontwikkelen en verhogen van pedagogische kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat die pedagogische kwaliteit wordt bepaald door drie pijlers: de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind een leerrijke omgeving een juiste structurele basis (o.a. groepsgrootte, gebouwen, aantal medewerkers) Wij doen wat wij zeggen. En zeggen wat wij doen! MIK heeft ervoor gekozen om deze drie pedagogische pijlers continue te versterken. Dat is in tijden van een economische crisis geen vanzelfsprekend besluit. We vinden het heel belangrijk dat ouders hun kinderen graag naar MIK brengen en dat de kwaliteit van de pedagogische werkwijze voor ouders meerwaarde heeft. Kinderen willen we op de eerste plaats een veilige, leerrijke omgeving bieden. Een plek waar ze spelen en plezier hebben én zich ontwikkelen. Pedagogiek deel 2

17 Pijler 1 Bedrijfs resultaat Pedagogiek, 3 pijlers Peiler 1
Missie en Visie Bedrijfs resultaat Pedagogiek, 3 pijlers Terug naar inhoud > ‘KIJK’, een kindvolgsysteem en een overdrachtsinstrument voor de basisschool in Echt-Susteren. Onderzocht wordt of deze werkwijze MIK-breed kan worden ingezet. > De Verwijsindex: een digitaal meldsysteem waar medewerkers uit kinderopvang, onderwijs en hulpverlening aan elkaar laten weten als er zorgen omtrent kinderen zijn. Doel is de samenwerking te optimaliseren tussen alle betrokken partijen zodat een gezin sneller de juiste hulp krijgt. > Methodisch volgen en stimuleren van kinderen. Bij de meeste kinderen heeft gerichte interventie direct resultaat. Voor zorgkinderen hanteert MIK een interne zorgstructuur. Indien meer specifieke hulp nodig is, kan MIK als samenwerkingspartner de expertise inroepen van het Centrum Jeugd en Gezin of de Jeugdgezondheidszorg. Pijler 1 Peiler 1 > Taalstimulering voor 0-4 jarige door middel van Speelplezier. Reeds zes gecertificeerde MIK KDV’s en scholing voor de overige locaties. Opleiden van eigen pedagogische medewerkers tot Speelpleziertrainers. De vorderingen (en zorgen) worden bijgehouden en hierover wordt met ouders en school gesproken. Pedagogiek deel 4 Het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar.

18 Pijler 2 Bedrijfs resultaat Pedagogiek, 3 pijlers Peiler 1 Peiler 1
Missie en Visie Bedrijfs resultaat Pedagogiek, 3 pijlers Terug naar inhoud > Pedagogen adviseren locatiemanagers en teams regelmatig inzake pedagogische ontwikkelingen en sturing van teams. > Pedagogisch ontwikkeltraject (POT) in combinatie met een Video Interactie Trainer die de medewerkers filmt tijdens hun werk met als doel gewenste pedagogische handelen te laten zien en te versterken. > Samenwerkingsconvenant afgesloten met de Regionale Opleidings Centra (ROC) met als doel de pedagogische kennis en kunde van stagiaires in de kinderopvang te verbeteren. Peiler 1 > Het werken met de oudste BSO kinderen (8-12 jaar) heeft extra aandacht. De Oktoplus werkwijze wordt gekenmerkt door gedifferentieerde activiteiten en begeleiding van kinderen naar zelfstandigheid en autonomie. Pijler 2 > De opleiding tot VVPM’er. In 2011 is de tweede groep pedagogisch medewerkers gestart met de opleiding Vak Volwassen Pedagogisch Medewerker. Peiler 1 > Pedagogische scholing voor vervangende pedagogisch medewerkers. Het werken met een persoonlijk ontwikkelingsformulier. Pedagogiek deel 4 Verhogen van de pedagogische kwaliteit in de teams door scholig en continue aandacht voor de pedagogische werkwijze

19 Pijler 3 Pedagogiek, 3 pijlers Bedrijfs resultaat Peiler 1
Missie en Visie Pedagogiek, 3 pijlers Bedrijfs resultaat Terug naar inhoud Pijler 3 Peiler 1 > Het inrichtingsbeleid van MIK is in alle locaties geïmplementeerd. Doel is door de inrichting onder andere het werken met gedifferentieerde speelhoeken- én het gebruik van gevarieerde speel- en ontwikkelings-materialen kinderen een leerrijke omgeving te bieden. De pedagogen adviseren de locaties en begeleiden deze implementatietrajecten. Het realiseren van een leerrijke omgeving voor kinderen Verder naar Centrale ouder commissie

20 Centrale Ouder Commissie
Missie en Visie Bedrijfs resultaat Centrale Ouder Commissie Terug naar inhoud Terugblik 2011 Afgelopen jaar heeft de Centrale Ouder Commissie en MIK een aantal advies trajecten samen constructief opgepakt. Dankzij het wederzijdse respect tussen de COC en MIK, heeft de COC het ouderperspectief in deze trajecten goed onder het voetlicht kunnen brengen. De COC vindt dat MIK in deze moeilijke tijden zich zeer open heeft opgesteld en de COC de mogelijkheden heeft geboden om ook daadwerkelijke goede en gefundeerde adviezen te geven. Over de volgende onderwepen heeft de COC een advies uitgebracht: Onderwerp: Advies: Nieuwe leden Daarnaast blijft de COC nog steeds opzoek naar enthousiaste ouders die het team willen komen versterken, mocht u daar interesse in hebben neem dan contact op met de COC via Update pedagogisch beleidsplan Positief met voorbehoud Mediabeleid Positief Aanzet tot dienstenaanbod Positief Verder naar Raad van Toezicht

21 Bedrijfs resultaat Raad van Toezicht Raad van Toezicht Missie en Visie
Terug naar inhoud Raad van Toezicht De bezuinigingsmaatregelen van de overheid laten ook MIK niet onberoerd. Zowel de bezetting als de daarmee samenhangende resultaten stonden met name de tweede helft van 2011 onder druk. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de wijze waarop de directie, management en medewerkers van MIK op deze ontwikkelingen hebben geanticipeerd en is vol vertrouwen dat de organisatie zich op adequate wijze zal weten aan te passen aan de nieuwe uitdagingen. De solide financiële positie van MIK staat daarbij borg voor continuïteit op lange termijn. De RvT ondersteunt de visie van MIK dat behoud van kwaliteit, ondanks de toenemende druk op resultaten, de eerste prioriteit moet zijn en blijven. De Raad van Toezicht heeft aansluiting gezocht bij de Governance Code Kinderopvang. Dit heeft er mede toe geleid dat in 2011 de statuten van Stichting KiM en Holding MIK Kinderopvang B.V. zijn aangepast. De nieuwe statuten van Stichting KiM voorzien in een Bestuur en in een Raad van Toezicht, ieder met eigen bevoegdheden. De Raad van Commissarissen van Holding MIK B.V. is door de nieuwe structuur komen te vervallen. De zittende leden van de Raad van Commissarissen zijn allen overgestapt naar de nieuwe Raad van Toezicht van Stichting KiM. In 2011 zijn ook het Reglement Raad van Toezicht Stichting KiM en het Bestuursreglement Stichting KiM volledig in overeenstemming gebracht met de Governance Code Kinderopvang. De Raad van Toezicht is in 2011 achtmaal in een officiële vergadering bijeen geweest. Daarnaast vond er samen met het bestuur en management een bijeenkomst plaats rondom het thema “Veiligheid rondom het kind”. Tevens vergaderde een afvaardiging van de Raad van Toezicht éénmaal met de OR en éénmaal met de Centrale Oudercommissie. Tenslotte nam een afvaardiging van de Raad van Toezicht, samen met het managementteam en de OR, deel aan een informele bijeenkomst met als doel een verdere verdieping te geven aan het jaarthema van 2012: "Samen Sterker”. De belangrijkste besluiten betroffen de goedkeuring van de aangepaste begroting 2011, de begroting 2012, de jaarrekeningen van Holding MIK Kinderopvang B.V. en van de onderliggende werkmaatschappijen. Ook heeft de Raad van Toezicht de benoeming van een nieuw lid van de raad goedgekeurd. Daarnaast werd onder andere uitgebreid gesproken en geadviseerd over de nota ‘harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang’ van de Gemeente Maastricht, die uiteindelijk zou moeten leiden tot het samengaan beide werksoorten de intentieverklaring door onderwijsorganisaties, kinderopvang, peuterspeelwerk en gemeente in Maastricht, met als uiteindelijk doel een zodanige samenwerking te creëren dat daarmee een goede spreiding van kwalitatief hoogwaardige integrale kindcentra in Maastricht bereikt wordt de jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling van de organisatie de implicaties van externe ontwikkelingen, zoals de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, op de toekomstige bedrijfsvoering de diverse samenwerkingsprojecten waar MIK bij betrokken is en de voortgang daarvan de wijziging van extern accountant met ingang van 2012. In 2011 bestond de Raad van Toezicht uit: Ria Wolleswinkel (voorzitter tot 1 november, tevens voorzitter renumeratie- en benoemingscommissie), Huib Minderhoud (voorzitter auditcommissie), Alexander Schuit (voorzitter vanaf 1 november, lid auditcommissie), Jos Habets (lid renumeratie- en Nicole Simons (vicevoorzitter) Peter van Mulkom (vanaf 1 november). Verder

22 Voorwoord Missie en visie Missie Visie
Terug naar inhoud Wij verrijken het leven van kinderen: we stimuleren de integrale ontwikkeling van het kind op weg naar zelfstandigheid. Met ouders delen wij, in goede samenspraak, zorgtaken en opvoeding. Als maatschappelijke organisatie zorgen we voor een gezond evenwicht tussen kosten en opbrengsten om de continuiteit van onze dienstverlening te waarborgen. Daarbij willen wij landelijk toonaangevend en regionaal marktleider zijn. Missie Visie Dit willen wij bereiken door: Kinderen vakkundig te begeleiden in hun ontwikkeling en plezier toe te voegen aan hun leven Voor ouders een partner in opvoeding te zijn Met andere (kind-)partners samen diensten en concepten te ontwikkelen waarbij het kind centraal staat Ruimte te bieden aan medewerkers om zich te ontplooien en het beste uit zichzelf te halen Dit vertalen wij in onze lijfspreuk: ‘Meerwaarde in ‘n kinderleven!’ Verder

23 2013 100 jaar MIK


Download ppt "Sociaal jaarverslag 2011 MIK, meerwaarde in een kinderleven"

Verwante presentaties


Ads door Google