De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Charlotte Mostaert Annelies Aerts De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek Communicatie Ontwikkeling Dienstverlening Expertise.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Charlotte Mostaert Annelies Aerts De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek Communicatie Ontwikkeling Dienstverlening Expertise."— Transcript van de presentatie:

1 Charlotte Mostaert Annelies Aerts De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek Communicatie Ontwikkeling Dienstverlening Expertise

2 2 Van mankement tot talent

3 Adviseringsgerichte diagnostiek Transactioneel referentiekader Aandacht voor protectieve/positieve factoren Handelingsgerichte diagnostiek 3 Van mankement tot talent

4 Aanmelding Intakefase Strategiefase Onderzoeksfase Integratiefase Indicatiestelling en advies Handelingsgerichte diagnostiek 4 Van mankement tot talent

5 Aanmelding − Hulpvraag − Verwachtingen aftoetsen − Eventuele doorverwijzing Handelingsgerichte diagnostiek 5 Van mankement tot talent

6 Intakefase − Taakanalyse − Pedagogisch-didactische factoren − Psychologische factoren − Bijkomende informatie Handelingsgerichte diagnostiek 6 Van mankement tot talent

7 Strategiefase − Multidisciplinair overleg Klachtenanalyse en voorlopige probleemsamenhang Onderzoekshypothesen Keuze onderzoeksmiddelen Handelingsgerichte diagnostiek 7 Van mankement tot talent

8 Onderzoeksfase − Hypothesetoetsing Handelingsgerichte diagnostiek 8 Van mankement tot talent

9 Integratie Handelingsgerichte diagnostiek 9 Van mankement tot talent Moeilijkheden Positieve factoren kind Protectieve factoren gezin/school

10 Indicatie Handelingsgerichte diagnostiek 10 Van mankement tot talent Moeilijkheden Positieve factoren kind Protectieve factoren gezin/school Individueel aangepaste adviezen

11 Casus: Marie 11 Van mankement tot talent

12 Marie – 7 jaar (7;9) – start derde leerjaar Leesontwikkeling zeer moeizaam Aanmelding op eigen initiatief Hulpvraag − Onderliggende leerstoornis? − Advies op vlak van begeleiding voor komend schooljaar Aanmelding 12 Van mankement tot talent

13 Huidige leesmoeilijkheden − Weinig leesplezier − Leestempo zeer traag − Letteromkeringen − Radend lezen − Gebruik van een volgvinger noodzakelijk − Begrijpend lezen moeilijk Intakefase Taakanalyse 13 Van mankement tot talent

14 Huidige spellingmoeilijkheden − Fonetisch schrijven − Wisselende prestaties Aanvullende gegevens − Moeite met vraagstukken wegens leesmoeilijkheden Intakefase Taakanalyse 14 Van mankement tot talent

15 Kleuteronderwijs − Geen moeilijkheden Lager onderwijs − Leesmoeilijkheden domineren Eind L1: geen AVI niveau Midden L2: AVI 1 Eind L2: AVI 2 − Intensieve leesondersteuning op school (zorgleerkracht) Vanaf dit schooljaar minder ondersteuning mogelijk − Extra oefenen thuis (moeder) Intakefase Pedagogisch-didactische factoren 15 Van mankement tot talent

16 Cognitieve factoren − Vlug afgeleid − Onthouden van meervoudige opdrachten is moeilijk Intakefase Psychologische factoren 16 Van mankement tot talent

17 Gezinssituatie − Langs vaderszijde verschillende familieleden met dyslexie − Moeder ondervindt ook leesmoeilijkheden Ontwikkelingsverloop − Taal: OK − Motoriek: OK − Medisch: vaak oorontstekingen → diabolo’s Intakefase Bijkomende informatie 17 Van mankement tot talent

18 Technisch lezen op grafeemniveau (Grafementoets – CITO, 2009) − Kwalitatieve beoordeling Eerder traag leestempo Verschillende zelfcorrecties Twijfel bij tweetekenklanken Onderzoeksfase Onderkennende diagnose 18 Van mankement tot talent Ruwe scoreTijd 34/3437 sec.

19 Technisch lezen op woordniveau (DMT – CITO, 2009) − Kwantitatieve beoordeling − Kwalitatieve beoordeling Leestempo daalt bij clusters en meerlettergrepige woorden ( → syllabisch decoderen) Onderzoeksfase Onderkennende diagnose 19 Van mankement tot talent KaartAantal gelezen woorden Aantal fouten Ruwe score Zone Kaart 143142D Kaart 2230 E Kaart 314311E Zwakke tot zeer zwakke score t.o.v. eind L2

20 Technisch lezen op tekstniveau (AVI – Visser et al., 1994; normen Boonen, 2006) − Kwantitatieve beoordeling − Kwalitatieve beoordeling Traag leestempo Veel zelfcorrecties Onderzoeksfase Onderkennende diagnose 20 Van mankement tot talent AVITijdAantal fouten Niveau 22’11”1Beheerst 33’53”5Frustratie

21 Spellen op grafeemniveau (Letterdictee – Struiksma et al., 1997) − Resultaat: 33/36 − Fouten b/d omkering a/aa ‘ui’ niet correct gevormd Onderzoeksfase Onderkennende diagnose 21 Van mankement tot talent

22 Spellen op woordniveau (PI-dictee – Geelhoed en Reitsma, 1999) − Kwantitatieve beoordeling − Kwalitatieve beoordeling Voorkomen van basis- en regelfouten » Bv. clusterreductie, korte klank/lange klank » Bv. woorden met gt/cht Onderzoeksfase Onderkennende diagnose 22 Van mankement tot talent Ruwe scorePercentielscore 382 Zeer zwakke score t.o.v. eind L2

23 Spellen op zinsniveau (Genormeerd auditief dictee eind tweede leerjaar – Dudal, 2003) − Resultaat: 7/20 − Observaties Vaak omissie van eindletters Traag schrijftempo Onderzoeksfase Onderkennende diagnose 23 Van mankement tot talent

24 Orthografische deelvaardigheden − Kwalitatieve beoordeling Vaak zelfcorrectie bij visuele synthese Onderzoeksfase Aanvullend cognitief profiel 24 Van mankement tot talent TaakScore Visuele discriminatie van letters (C.O.B., Leuven) 77/78 Visuele discriminatie van woorden (C.O.B., Leuven) 72/75 Visuele synthese van CVC-woorden (Struiksma et al., 1997) 32/32 Visuele synthese van CCVC- en CVCC-woorden (Struiksma et al., 1997) 32/32

25 Fonologische deelvaardigheden − Kwalitatieve analyse Foutenlast stijgt bij clusterwoorden Onderzoeksfase Aanvullend cognitief profiel 25 Van mankement tot talent TaakScore Auditieve analyse (Struiksma et al., 1997) 11/15 Auditieve synthese (CITO, 2009) 17/20

26 Begrijpend lezen (Leesbegripvragen bij AVI 2) − Kwalitatieve score Belangrijkste elementen uit de tekst worden aangehaald Onderzoeksfase Aanvullend cognitief profiel 26 Van mankement tot talent TaakScore Navertellen7/11 Woordbetekenissen2/2 Zinsbetekenissen2/2 Interpreteren van persoonlijke voornaamwoorden1/2 Voorstellingsniveau1/8 Inhoudsvragen4/5 Globaal: voldoende score

27 Aanvullend intelligentieonderzoek Onderzoeksfase Aanvullend cognitief profiel 27 Van mankement tot talent Verbaal IQRuwe scoreNormscore Informatie66 Overeenkomsten1011 Rekenen1410 Woordkennis209 Begrijpen87 (Cijferreeksen)(8)(7) Intern consistent

28 Aanvullend intelligentieonderzoek Onderzoeksfase Aanvullend cognitief profiel 28 Van mankement tot talent Performaal IQ Ruwe scoreNormscore Onvolledige Tekeningen 1611 Substitutie4610 Plaatjes Ordenen127 Blokpatronen4815 Figuur Leggen3315 (Symbolen Vergelijken) (33)(13) (Doolhoven)(10)(6) Significant sterk Niet intern consistent Significant zwak

29 Aanvullend intelligentieonderzoek Onderzoeksfase Aanvullend cognitief profiel 29 Van mankement tot talent IQIntelligentiequotiënt BI 95%-niveau Verbaal IQ91 [84-99] benedengemiddeld- gemiddeld Performaal IQ112 [100-120] gemiddeld- bovengemiddeld Totaal IQ100[93-107] Disharmonisch op schaal- en factorniveau

30 Onderzoeksfase Aanvullend cognitief profiel 30 Van mankement tot talent Aanvullend intelligentieonderzoek IQ-factorenIntelligentiequotiënt BI 95%-niveau Verbaal Begrip (VB)89[82-98] Perceptuele Organisatie (PO) 113[101-122] Verwerkingssnelheid (VS) 108[96-117]

31 Marie Sterke vaardigheden Zwakke vaardigheden Protectieve factoren omgeving Risicofactoren omgeving Integratiefase 31 Van mankement tot talent

32 Op basis van hulpvraag en individueel sterkte- zwakte profiel: − Adviezen op maat Indicatiestellingfase 32 Van mankement tot talent

33 33 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden

34 34 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Ondersteunen leerkracht Aanstellen van buddy Vooraan in de klas Overlegmomenten ouders Toelichting dyslexie aan klasgenoten

35 35 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Logopedische therapie

36 36 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Onderwijsfaciliteiten (bv.) Nakijken nota’s Schrijfopdrachten: inhoud eerder dan spelling Aanleggen onthoudmapje Ondersteunende hulpmiddelen Aanpassen huistaken (bv. minder oefeningen)

37 37 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Toetsfaciliteiten(bv.) Invuldictees Verlagen tijdsdruk Aangepaste quotering Mondelinge i.p.v. schriftelijke toets

38 38 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Onderwijsfaciliteiten(bv.) Toelaten ondersteunende hulpmiddelen Het ter beschikking stellen van digitale bestanden Aanpassen huistaken

39 39 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Onderwijsfaciliteiten(bv.) Teksten begrijpend lezen op voorhand ter beschikking stellen. Bij voorkeur d.m.v. schematische voorstelling

40 40 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Toetsfaciliteiten(bv.) Verlagen tijdsdruk Voorlezen toetsvragen

41 41 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Aandacht voor welbevinden Psycho- educatie Voorlezen Luisterboeken Boekenpret en leesplezier

42 42 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Toekomst Voorleessoftware (lezen-spellen) Digitale leer- en werkboeken Preteaching Frans

43 43 Fonologische deelvaardigheden Auditieve analyseAuditieve synthese Orthografische deelvaardigheden Visuele discriminatieVisuele synthese Technisch lezen Woord - tekstniveau Ondersteuning op school Hulp moeder Spelling Grafeem- woordniveau Klank- tekenkoppeling Motivatie/leesplezier Moeite onthouden dictee Auditief korte termijngeheugen Verbaal begrip Begrijpend lezen Visuele vaardigheden Versterken protectieve factoren Psycho-educatie Sprankel Let op

44 Communicatie Ontwikkeling Dienstverlening Expertise Contact Directie CODE Astrid Geudens: astrid.geudens@lessius.euastrid.geudens@lessius.eu Coördinatie ‘Leerstoornissen’ Maaike Loncke: maaike.loncke@lessius.eumaaike.loncke@lessius.eu Leerstoornissen Annelies Aerts: annelies.aerts@lessius.euannelies.aerts@lessius.eu Jolien De Brauwer: jolien.debrauwer@lessius.eujolien.debrauwer@lessius.eu Vera Janssens: vera.janssens@lessius.euvera.janssens@lessius.eu Ellen Meersschaert: ellen.meersschaert@lessius.euellen.meersschaert@lessius.eu Charlotte Mostaert: charlotte.mostaert@lessius.eucharlotte.mostaert@lessius.eu


Download ppt "Charlotte Mostaert Annelies Aerts De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek Communicatie Ontwikkeling Dienstverlening Expertise."

Verwante presentaties


Ads door Google