De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Op) Tijd voor elk Kind Public Health Forum 19 maart 2008 Suzanne Boomsma Frans Pijpers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Op) Tijd voor elk Kind Public Health Forum 19 maart 2008 Suzanne Boomsma Frans Pijpers."— Transcript van de presentatie:

1 (Op) Tijd voor elk Kind Public Health Forum 19 maart 2008 Suzanne Boomsma Frans Pijpers

2 Kwaliteitsverbeteringen in de jeugdketen met nadruk op jeugdgezondheidszorg (JGZ) door een integrale benadering vanuit de optiek van (innovatieve) praktijkvoering Maatschappelijke volksgezondheidsprobleme n jeugd Instrument-/ methodiek- ontwikkeling iMGZ / TNO / e.a. Organisatorische randvoorwaarden / procesbenadering iBMG Competentie- ontwikkeling professionals Hogeschool Leiden TNO LeidenNSPOH

3 Actuele opvattingen over volksgezondheidsproblemen en maatschappelijke invloeden Regenboog ‘figuur’, Whitehead en Dahlgren (2006) Oratie K. Stronks (AMC): Maatschappij als Medicijn (2007)

4 Vier strategieën voor gezondheid (buiten-binnen) 1.Versterken, maatschappelijke positie (werk/armoede bestrijding) 2.Verbeteren, leefomstandigheden (fysiek/sociaal) 3.Versterken, gemeenschappen (sociale logica) 4.Versterken van de individuen (gezond gedrag) Ingang : Volksgezondheidsproblemen (epi, beleid) Aanpak: Brede maatschappelijke oriëntatie (context!) Organized efforts van maatschappelijke actoren (preventieconcert) Gezond gedrag bevorderen (waarden,gelukzoekers) Kwetsbare kinderen (overleven/aansluiten) Kind in gevaar, gevaarlijke kind (bescherming) Kern:Ziekte Gezondheid (wijk)

5 -9 mnd Kinddossiervormingzorgcoôrdinatie InterventiesSignaleringBeoordeling Complex Meervoudig onderzoek Niets doen Vaker zien (0de-functie) Interventie (WMO-functies; 1 ste lijn doen) Nazorg (warme) over- dracht RisicoregistratieRisicotaxatieVerwijsindicatieAfhaken A l l e k i n d er e n Beeld compleet Besluit vorming Routine 2 Vrijwillige verschijners JGZ-Routine 1 Zorgmijders Crisis Interventie (specialisten) KERNPROCESSEN PUBLIEKE ZORG JEUGD Disease management

6 NIET PROBLEEMKINDEREN EXPORTEREN (in de keten), MAAR OPLOSSINGEN IMPORTEREN (in de leefomgeving)

7 Publieke zorg jeugd Bekende gestandaardiseerde aanpak Onbekende aanpak Individugerichte aanpak Kind en zijn directe omgeving 1 ste lijn zorg Basistakenpakket JGZ Huisartsentaken Lichte hulpverlening 5 WMO-functies OGGZ, VTO Kinderen met complexe problematiek of meervoudig problemen ingewikkelde diagnostiek Groepgerichte aanpak, van kleine groep tot maatschappij (opschalen) Programmatische gezondheidbevordering Calamiteiten (GHOR) Preventieprogramma’s Draaiboeken Kennisinfrastructuur Research and development (lokaal, regionaal, landelijk) Beleidsadvisering Praktijk Innovatie Verbindings- voorwaarden

8 Dimensies publieke zorg voor jeugd: professionele mix Cliënt Based (vraaggestuurd) *Empatisch (naast mensen gaan staan) Mens/context georiënteerd Resultaat gericht (helpen mensen de gezonde keuzes te maken) Persoonsgedreven Value Based (normatief) Maatschappij georiënteerd (politiek, bestuurlijk gevoelig) Moedig (zoeken randen op van hun functie) Draagvlak (missionaris) Waarde- en persoonsgedreven Autoriteit: Groei en ontwikkeling van kind in omgeving Evidence Based (effectief) * Integriteit (samenhang) Creatief Ondernemend Methode gedreven

9 (Op) tijd voor elk kind Kernwaarden (voor werkwijze) Rechtvaardigheid / gerechtigdheid Laagdrempelig (voor iedereen) Fysiek nabij (norm/aantal gezinnen) Lange termijn oriëntatie Ontwikkelingslijn wordt niet onderbroken (opheffen cesuren) 24 uur beschikbaar (m.n. vangnet kwetsbare kinderen) Geen probleemkinderen exporteren, maar oplossingen importeren Aanbod is generalistisch en ZZZ; maakt gebruik van moderne middelen E-Health Indicatie voor alle zorg voor de jeugd Krachtige voorziening voor de jeugd (ook organisatiekracht, autoriteit) Hoger Doel (maatschappelijke opgave) Kind en leef omgeving centraal Leeftijd: -12 maanden t/m 23 jaar Elk kind in beeld (signaleren, registeren) en risicotaxatie Zien van alle kinderen (95%) Gezonde kinderen gezond houden Geen kind buiten de boot (kwetsbare groep) Gezondheid en veiligheid van kinderen Visie op de praktijkvoering publieke zorg

10 Bekende aanpak (70)Onbekende aanpak (30) Individueel Eerste lijn voorziening Loket (…/bevolkingsgroep), service Bevolkingsonderzoek, lichte hulp Samenwerkingsafspraken professionals Verwijsautoriteit 2 e lijn Zorgcoördinatie (eenduidige casus) Vb. Keurmerk (CBF) Meldpunt (MD) complexe problematiek Toegankelijk M.D. loket voor verwijzers Samenwerkingsafspraken (MD) Verwijsautoriteit én doorzettingsmacht Vangnet (bemoeizorg) Onvrijwillig aanbod Zorgcoördinatie (veldregie) Vb. Doorzettingsmacht borgen door gemeente (eindstation) Opschaling Programmatische preventie Aanpak rondom en VG-probleem uniformiseren; individuele toepassing (maatwerk) Aanpak oefenen, crisis (GHOR) (Virtuele) netwerken/sociale verbanden Vb. Samenwerkingsprotocollen Ontwikkelorganisatie (3-hoek) Professionele kwaliteitsverbetering van uitvoering en organisatie (innovatie) (methodieken, competenties, organisatieconcepten, visitaties consultatieteams, scholing) “Open source”-innovatie (P/P- samenwerking; PH ondernemersschap) Agendasetting (expertise / beleid/proces begeleiding) Vb. ROS-en De nieuwe praktijk voor de publieke zorg jeugd 12 43

11 Verbindingen voor innovatie Vb Keurmerk Woningbouwcorporaties (intern) CBF keurmerk (extern) Kwaliteitsgarantie CJG voor gemeenten Inhoudelijke sturing VB Doorzettingsmacht 1 e lijn: gezinsarts (huisarts?!) Almere (gemeentefunctie) Combinatie van inhoudsdeskundige en verkregen legitimering Vb Samenwerkingsprotocollen Oefenen (Spelsimulaties) Belang van informele relaties tussen professionals (proces) Vb ROSen (23/25) Ondersteuningsstructuur 1 e lijn Gericht op versterken samenhang en samenwerking Kwaliteit en innovatie praktijk (consultatieteams) Landelijk dekkend netwerk lokale oriëntatie (maatwerk)

12 Bestuurlijke Ordening

13 Motto Kabinet publieke zorg Verbinden, samenwerken, moderniseren *Verbinden van preventie en zorg (ziekte  gezondheid) Accent op lokaal beleid (wijkoriëntatie) Kennis over kosteneffectiviteit (pil of wandelprogramma) Moderniseren OGZ (RIVM 2006: versnippering, vrijblijvendheid uitvoering) (lees: simpel en samen)

14 Uitgangspunten huidige infrastructuur P.Z. voor jeugd WCPV: gemeente WMO: gemeente Geoormerkte budgetten WMO-gelden (prestatie) Wet op JZ (indicatie) WMO (OGGZ): gemeente Maatwerkbudgetten gemeente Wet op JZ (indicatie) WCPV Rijksfolder (AWBZ) Gemeente RIVM/ZonMw Rijksgelden (programma’s) G4

15 CJG: oplossing of breekijzer ? Ontstaan door incident (Savanna) : nieuwe structuur (extra gelden, wet JZ) Diverse vormen bij gemeenten Convergentie?

16 Wet Publieke Gezondheid Geeft een kans om losser te komen van bestaande structuren, uitgangspunten: Rechten van het Kind (meer dan gezondheid) Maatschappelijke oriëntatie op PZ voor jeugd Verbreding met andere sectoren m.n. zorg, mix van zorgkolom, jeugdkolom, veiligheidskolom Van achter naar voren denken (speelveld) Gezinsprofessional (arts) in de wijk met autoriteit (doorzettingsmacht) en verantwoordelijk voor operationeel proces

17 Met dank aan Hans Boutellier en Katja van Vliet

18 Professionals spelen het spel: publieke zorg voor de jeugd Alle kinderen Ouders/Omgeving Sociale verbanden Kinderopvang Onderwijs sport welzijn wijk 1 e lijnsvoorziening Gezinsarts-spelverdeler Richtinggevende diagnostiek Specialisten zorg/ jeugdhulpverlening 2 de lijnsfunctie Doorzettingsmachtverwijsindicatie Frontlijn sturing Gemeente als scheidsrechter

19 Krachtige eerste lijnsvoorziening Gezond in de wijk Hometeam indicaties eerstelijns professionals HA MW A P TA Wv A P jeugdarts Opvoed ondersteuning Jeugd gezondheids zorg VK ouderen VK generalistisch AMW Fysiotherapie SVP GGZ Mondzorg Apotheker Verloskundigen VK Thuiszorg CJG -Laagdrempelig -Generalisten in de wijk -Poortwachter alle indicaties -Lichte hulp/advies -Autoriteit CJG = 1 e lijn BJZ = 2 de lijn + onvrijwillig Overige preventie programma’s HA

20 Nawoord Focus in de jeugdsector ligt nu bij de gemeente met de vraag: Wie wordt regisseur bij complexe problematiek? De ontwikkelingsvragen zitten vooral bij de professionals (zowel in de jeugdsector als in de zorgsector)waar omslag nodig is in oriëntatie (gezondheid in de wijk en rechten van het kind), en de wil om samen te werken Voorwaarde is dat de financieringstructuur zodanig is dat er tijd (lees: capaciteit) voor professionals komt om kennis uit te wisselen en zich te ontwikkelen (scholen).

21 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "(Op) Tijd voor elk Kind Public Health Forum 19 maart 2008 Suzanne Boomsma Frans Pijpers."

Verwante presentaties


Ads door Google