De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-psychologisch werkveld een initiatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-psychologisch werkveld een initiatie."— Transcript van de presentatie:

1 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-psychologisch werkveld een initiatie

2 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel2 Bij wijze van intro ‘ What’s the problem ?’ >simulatieopdracht: inventarisatie van soorten hulpvragen

3 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel3 Leidraad Bronnen op het internet. Syllabus via Toledo- course ‘werkvelden’

4 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel4 Deel 1 Het klinisch-psychologisch werkveld - Het KP-werkveld: algemene situering -Het KP-werkveld: concrete voorzieningen

5 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel5 Klin.psychologie: algemene situering “dienstverlening in de context van psychische problemen” dienstverlening:psychische problemen: ° diagnostiek ° waaier van mentale stoornissen ° begeleiding ° overzicht DSM-IV-TR populatie: –kinderen & jongeren vb: sociale angst, psychosomatiek –volwassenen & senioren vb: persoonlijkheidsstoornis, verslaving –gezinnen vb: KOPP, eetstoornis

6 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel6 Peilers & Taken diagnostiek –intake wie komt, met wat, net nu, naar hier? –diagnostische taken afname, scoring, interpretatie, verslaggeving –indicatiestelling welke behandeling meest aangewezen bij probleem? –advies communiceren van gegevens en conclusies begeleiding –psycho-educatie informeren over psychische stoornis –begeleidende taken slecht nieuws gesprek (opname), crisisgesprek,… –counseling ondersteunende gespreksbegeleiding –training sociale vaardigheden, assertieve vaardigheden –preventie voorkomen, beperken van hinder (chronische st.)

7 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel7 Werkterreinen 1.Psychopathologie => studie van het psychisch lijden; het geheel van psychische stoornissen 2.forensische psychologie (zie deel 2) => studie van daders en slachtoffers van delinquent gedrag 3.Neuropsychologie => studie van neurologische aspecten van psychische (dis)functies 4. gerontopsychologie => studie van psychologische aspecten van het ouder worden 5. partner- en relatiepsychologie => studie van de hulpverlening aan partners, binnen verschillende relaties 6.Gezondheidspsychologie (zie deel 3) => studie van de rol van het gedrag bij lichamelijke/psychische gezondheid

8 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel8 I.1.2 Psychotherapie versus Counseling ‘Psychotherapie’: het verrichten van autonome handelingen binnen een psychotherapeutisch wetenschappelijk referentiekader teneinde het psychisch lijden bij de patiënt of het (patiënt)systeem op te heffen of te verminderen door het toepassen van technieken die specifiek zijn aan het referentiekader’ Erkende ref.kaders: psychoanalytisch, cliëntgericht- experiënteel, cognitief-gedragstherapeutisch en het interactioneel-systemisch model

9 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel9 ‘Counseling’ behelst het brede domein van de ondersteunende psycho-sociale begeleiding. Het bijstaan van cliënten in het optimaal aanwenden van diens mogelijkheden in een specifiek domein (vb.studiebegeleiding), waarbij geen verandering van de gehele persoonlijkheid wordt beoogd. Het begeleidingswerk bestaat o.a. uit: probleemoplossend vermogen helpen vergroten, op gang brengen van zelfregulering bij crisissen en spec.maatschappelijke probleemsituaties e.d.

10 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel10 Sociotherapie (milieutherapie) -Streeft betere sociale aanpassing na. -‘Sociaal leren’-model : opsporen en op directe wijze confronteren van sociale conflicten in de hier en nu situatie. -De sociotherapeut maakt deel uit van het reële leven van de cl.,van cliënts systeem (neemt geen metapositie in). Psycho-educatie, preventie, training,... : andere vormen van begeleiding

11 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel11 Concrete voorzieningen: 1.2.1 Het algemeen welzijnswerk -3 werkvormen: a/ De Centra voor Tele-onthaal: b/ De Centra voor Algemeen Welzijnswerk i/h kader van de ziekenfondsen (de ‘ingebouwde’ CAW’s): c/De autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk:

12 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel12 De centra voor Tele-onthaal  WebsiteWebsite

13 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel13 De autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk Opdracht: ‘Professionele sociale hulp bieden aan alle personen die moeilijkheden hebben omwille van maatschappelijke en psychosociale problemen’ Aantal: 27 Grote heterogeniteit; vele gezichten. Van advies tot residentiële opvang In het algemeen: een laagdrempelig aanspreekpunt Voorbeelden van deelwerkingen: schuldbemiddeling, centra voor levens –en gezinsvragen, scheidingsbemiddeling, gezinsonderzoek in kader van adoptie, jongeren adviescentra, thuislozenzorg, vluchthuizen, forensisch welzijnswerk (zie deel 2),...

14 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel14 De autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk  WebsiteWebsite

15 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel15 1.2.2 Etnisch-culturele minderheden Welke doelgroepen ? -Allochtonen -Vluchtelingen -Woonwagenbewoners Welke soort van voorzieningen ? -Emancipatie ter bevordering van de integratie  websitewebsite -Onthaal ter bevordering van de inburgering  websitewebsite -Opvang (o.a. van ‘mensen zonder papieren’.)  websitewebsite

16 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel16 1.2.3 Voorzieningen voor ouderen -De oudere (>60j.) krijgt meer en meer een stem in de maatschappij/het beleid. Concreet: via Ouderenoverlegkomitee (OOK) inspraak en zelfbeschikkingsrecht bevorderen betreffende organisatie van woon-en zorgopvang voor ouderen. -Concrete voorzieningen:  ‘Gewone’ rusthuizen (Rustoord voor bejaarden- ROB) (privaat (vzw), ocmw, particulier (commercieel),…)  ‘Rust-en verzorgingstehuizen’ (RVT) incl. centra voor kortverblijf. Enkel op indicatie. (Bepaling van zorgcategorie door adviserend geneesheer (enkel B-of C-categorie komt in aanmerking).  ‘Serviceflat’: enkel voor valide bejaarden  Dienstencentra,...

17 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel17 Voorzieningen voor ouderen ‘Expertisecentra voor dementie’  websitewebsite  Algemene info: Seniorennet  websitewebsite ‘Rusthuis infofoon’ (algemene info, klachten,…)  websitewebsite

18 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel18

19 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel19 1.2.4 De organisatie van de GGZ in Vlaanderen -Beknopte geschiedenis van de GGZ Van isolatie (voor 1850), concentratie (na 1850), differentiatie, naar integratie. Huidige evolutie: ‘vermaatschappelijking van de zorg’, uitbouw van zorgcircuits. -Voorstelling van de psychiatrische voorzieningen - ambulant, residentieel, semi-residentieel

20 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel20 Ambulante voorzieningen: Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) Wat ? Laagdrempelige ambulante tweedelijnsvoorzieningen behorende tot het domein van de gezondheidszorg. Gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Residentiële gezondheidszorg (Psychiatrische ziekenhuizen e.d.) is een bevoegdheid van de federale overheid. (zie verder). Doel: ‘ verantwoorde zorg aanbieden met het oog op het herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor patiënten en hun leefomgeving, om emancipatie en maatschappelijke integratie te bevorderen.’

21 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel21 Centra voor geestelijke gezondheidszorg (vervolg) Kenmerken: - Interdisciplinaire werking met benadering vanuit psychiatrische, psychologische, agogische en sociale disciplines. - De cliënt staat centraal. Specifieke aandacht voor kinderen, ouderen, sociaal en financieel zwakkere personen. - Uitbouw van netwerken en zorgcircuits volop aan de gang: streven naar ‘zorg op maat’ door voldoende gedifferentieerd en doelgericht aanbod. WebsiteWebsite Psychiatrische thuiszorg (PTZ) Project Activering Trajectbegeleiding

22 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel22 Residenti ë le voorzieningen: Het psychiatrisch ziekenhuis

23 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel23 Het Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) Soorten diensten: A-dienst: observatie en behandeling van volwassenen K-dienst: observatie en behandeling van kinderen T-dienst: behandeling en resocialisatie Tf-dienst: psychiatrische gezinsverpleging 68 instellingen (2002) Illustratie: voorstelling Psychiatrisch Centrum Bethani ë nhuis, Zoersel website

24 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel24 Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Laagdrempelige voorziening binnen de structuur van het algemeen ziekenhuis. Erg heterogene populatie (aselectief/ DSM IV) Kortdurend verblijf (x: 23 dagen) Hoofdzakelijk: accent op diagnostiek en motiverende benadering/ indicatiestelling. Urgentiepsychiatrie, liaisonpsychiatrie en psychosomatische problematieken. 67 instellingen in 2002

25 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel25 Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) Doelgroep: patiënten met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis. Geen behandeling, wel continue begeleiding 41 instellingen in 2002

26 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel26 Beschut Wonen (BW) De Therapeutische Gemeenschap (TG) Centra voor Psycho-Sociale Revalidatie

27 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel27 Houvast op het internet in de doolhof van voorzieningen www.theseas.be Stichting Julie Renson Wegwijzer naar zelfhulpgroepen en patiënten- organisaties in Vlaanderen: www.zelfhulp.be Klachtenbehandeling- en bemiddeling: www.ombudsfunctieggz.be

28 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel28 Even tussendoor... Ooit een normaal mens ontmoet ? En... beviel ‘t ? Stichting Pandora

29 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel29 Bent u normaal ? (zozo), bent u eigenlijk wel helemaal normaal (da’s vreemd), zo, dus u bent helemaal normaal ? (da’s gek) Stichting Pandora Hoe anders is anders … : de psychiatrische patiënt als normale mens … >websitewebsite

30 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel30 Noden van familieleden van psychiatrische patiënten (R. Buffaerts,2005) -Informatie: Een goede verstrekking van info over ontstaan, voortbestaan en behandeling van psychiatrische aandoening bij familielid. Een begrijpelijk systeem van de geestelijke gezondheidszorg. Een begrijpelijke en overzichtelijke wetgeving mbt rechten en plichten van de psychiatrische patiënt én zijn gezinsleden. -Aandacht voor het functioneren van het gezin. -Aandacht voor de rol van het gezin in de behandeling van hun familielid.


Download ppt "Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-psychologisch werkveld een initiatie."

Verwante presentaties


Ads door Google