De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Soortenbesluit1 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Staatsblad 13 08 2009 © Jef Schryvers Lay-out: HVV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Soortenbesluit1 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Staatsblad 13 08 2009 © Jef Schryvers Lay-out: HVV."— Transcript van de presentatie:

1 Soortenbesluit1 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Staatsblad 13 08 2009 © Jef Schryvers Lay-out: HVV Communicatie

2 Soortenbesluit2 Hoe en wat met uw wapen en wat met uw wapen KB 16/02/1976 houdende maatregelen ter bescherming van wilde planten KB 22/09/1980 houdende maatregelen ter bescherming van wilde inheemse diersoorten KB 09/09/1981 betreffende bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest KB 19/11/1987 betreffende bestrijding van planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen BVR 21/04/1993 betreffende introductie in de natuur van niet-inheemse diersoorten BVR 04/06/2004 houdende voorwaarden voor Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren Soortenbesluit = consolidatiebesluit

3 Soortenbesluit3 Soortenbesluit in overeenstemming met: Europese Vogelrichtlijn (1979) Europese Habitatrichtlijn (1992) Internationale verdragen (Bern, …) Benelux-beschikkingen Vlaams Natuurdecreet (1997) Vlaams Bosdecreet (1990) Vlaams Jachtdecreet (1991)

4 Soortenbesluit4 Hoofdstuk 1 Soortenbesluit: Van toepassing op: inheemse soorten, uitheemse vogelsoorten die voorkomen in de EU of andere soorten cfr. bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage II Verdrag van Bern, overige uitheemse soorten Niet van toepassing op: gedomesticeerde soorten, rassen of variëteiten, genetisch gewijzigde organismen, diersoorten die onder het jachtwild vallen (behalve voor aspecten die niet geregeld worden in de jachtwetgeving)

5 Soortenbesluit5 Hoofdstuk 2 Inventarisaties: door het INBO (toezicht op staat van instandhouding, opmaak rode lijsten, opvolging toestand soorten) Registraties: door het ANB (aantallen gevangen of gedood)

6 Soortenbesluit6 Hoofdstuk 3: Soortenbescherming Opsomming van alle soorten in 5 categorieën (zie bijlage 1) Verbodsbepalingen t.a.v. specimens of eieren van beschermde soorten Verbodsbepalingen i.v.m. bezitten, vervoer en verhandelen Verbodsbepalingen t.a.v. nesten, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen Verbodsbepalingen betreffende middelen, installaties en methoden voor doden of vangen Verbodsbepalingen betreffende introduceren in het wild

7 Soortenbesluit7 Hoofdstuk 3: Soortenbescherming Afwijkingsmogelijkheden: Art. 19 Aanvraag bij ANB, uitzondering = kraaiachtigen zie Bijlage 3 Art. 20: specifieke afwijkingen om volgende redenen:  1° in belang van volksgezondheid of openbare veiligheid  2° dwingende redenen van openbaar belang, inbegrepen sociale en economische aard  3° veiligheid van het luchtverkeer  4° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren of aan andere goederen in eigendom of gebruik  5° ter bescherming van de wilde fauna en flora en habitats  6° onderzoek, onderwijs, repopulatie, herintroductie  7° onder strikte voorwaarden vangen, plukken of bezitten

8 Soortenbesluit8 Hoofdstuk 3: Soortenbescherming Afwijkingsmogelijkheden: Voor vogelsoorten Bijlage 1 geen afwijkingen mogelijk om reden 2° openbaar belang, sociale of economische aard Voor vogelsoorten van Bijlage 1: geen afwijkingen ter voorkoming van schade aan andere goederen dan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren = aparte aanvraag Er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan Afwijking mag geen afbreuk doen aan gunstige staat van instandhouding Per aangetekend schrijven aan ANB ANB neemt gemotiveerde beslissing binnen 5 werkdagen (voor 1°, 3° en 4°) en betekent beslissing, 20 werkdagen voor 5°, geen antwoord = niet toegestaan

9 Soortenbesluit9 Hoofdstuk 3: Soortenbescherming Soortenbehoud voor kwetsbare soorten: Soortenbehoudsmaatregelen = soortenbeschermingsprogramma’s (opgemaakt door ANB) Begrotingsmiddelen zijn voorzien: subsidies, beheerovereenkomsten, specifieke inrichting, beheer of verwerving Ook mogelijk voor jachtwildsoorten: b.v. patrijs

10 Soortenbesluit10 Hoofdstuk 4: Soortenbeheer Beheerregeling: initiatief bij Minister, opgemaakt door ANB Beheerregeling kan bevatten: sensibiliseringsacties (code van goede praktijk), specifieke beheers- of bestrijdingsacties, beheerovereenkomsten, specifieke maatregelen voor invasieve soorten (exoten = b.v. nijlgans)

11 Soortenbesluit11 Hoofdstuk 5: Opvangcentra Erkenningsvoorwaarden Subsidiëring Voorwaarde: gekwetste of hulpbehoevende dieren waarvoor geen andere bevredigende oplossing bestaat (Art 35 § 1)

12 Soortenbesluit12 Hoofdstuk 6: Houden van beschermde soorten in gevangenschap Hoofdstuk 7: Toezicht op opvangcentra en vogelhouders/verenigingen/activiteiten Hoofdstuk 8: Wijzigingsbepalingen Hoofdstuk 9: Slotbepalingen Art. 57: dit Besluit treedt in werking op 1 september 2009 Afwijkingen of erkenningen toegestaan onder oude wetgeving blijven geldig tot einde van hun looptijd

13 Soortenbesluit13 Bijlage 1: Indeling van alle soorten in categorieën 5 categorieën v.b. kauw, aalscholver, … worden bestrijdbaar: zie verder voor de voorwaarden

14 Soortenbesluit14 Bijlage 2: verboden middelen, installaties en methoden voor doden of vangen 1° strikken en stroppen; 2° lijm; 3° haken; 4° blindgemaakte of verminkte levende dieren die als lokdieren worden gebruikt; 5° alle akoestische hulpmiddelen; 6° elektrische en elektronische apparaten waarmee dieren kunnen worden gedood of bewusteloos kunnen worden gemaakt; 7° kunstmatige lichtbronnen; 8° spiegels en andere verblindende voorwerpen; 9° apparaten om vangstplaatsen te verlichten; 10° zoekers met een elektronische beeldversterker en beeldomkeerder om te schieten in het donker; 11° explosieven; 12° netten die qua werking of gebruik niet voldoende selectief zijn; 13° vallen die qua werking of gebruik niet voldoende selectief zijn; 14° kruisbogen en katapulten; 15° vergif en giftig of verdovend lokaas; 16° uitgassen, uitroken of onder water zetten; 17° vuurwapens en munitie die niet vallen onder het bepaalde in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 oktober 1987 betreffende het gebruik van vuurwapens en munitie bij de jacht in het Vlaamse Gewest.

15 Soortenbesluit15 Bijlage 2 Verboden vervoermiddelen: 1° luchtvaartuigen 2° motorvoertuigen 3° vaartuigen die met een snelheid van meer dan vijf kilometer per uur worden aangedreven

16 Soortenbesluit16 Bijlage 2 Middelen waarvan bezit verboden is: 1° vogelvangstnetten 2° mistnetten 3° vogelvangkooien en (veer)klemmen

17 Soortenbesluit17 Bijlage 3: Afwijkingen van de verbodsbepalingen Veiligheid van het luchtverkeer:  Spreeuw  Zwarte kraai  Kokmeeuw  Zilvermeeuw Belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen: gans jaar  Zwarte kraai  Ekster  Kauw

18 Soortenbesluit18 Bijlage 3: Afwijkingen Belangrijke schade aan professionele fruitteelt: van 01/05 tot 31/10  Spreeuw  Ekster  Gaai  Kraai  Kauw Ter bescherming van fauna: ganse jaar  Zwarte kraai  Ekster

19 Soortenbesluit19 Bijlage 3: Afwijkingen Bestrijding enkel van volgroeide individuen (geen eieren, nesten of jongen meer), schieten in nesten verboden Tussen zonsopgang en zonsondergang Middelen:  Vuurwapens en munitie beantwoordend aan BVR 28/10/1987 en enkel door personen in bezit van een geldig jachtverlof  Roofvogels  Trechtervallen: zelfde bepalingen als vroeger (diameter 4 cm, bossen 16/02 tot 10/07, akkers en weilanden 16/02 tot 15/10), vallen mogen geen vlees of slachtafval bevatten als lokaas, dagelijks nazien  Larssen-kooien: enkel voor ekster, geen vlees- of slachtafval, dagelijks nazien

20 Soortenbesluit20 Bijlage 3 Bestrijding mag door volgende personen:  Eigenaar van het terrein  Huurder van het terrein  Exploitant of grondgebruiker van het terrein Tevens door, voorwaarde schriftelijke toestemming van eigenaar, verhuurder of exploitant/grondgebruiker:  Houders van het jachtrecht  Bijzondere Veldwachters  Houders van een geldig jachtverlof Toestemming: mag via jaarlijks jachthuurcontract

21 Soortenbesluit21 Bijlage 3 Melding aan burgemeester en provinciaal hoofd ANB Per brief of fax Schriftelijke toestemming: niet vermeld op meldingsdocument Melding minstens 24 uren op voorhand !? Bestrijding = maximaal 1 jaar Kaart erbij op schaal 1:10.000 behalve indien WBE of JRH geldig jachtplan heeft ingediend Standaard meldingsformulier door ANB Burgemeester en/of ANB kunnen bij gemotiveerde beslissing bestrijding verbieden of beperken Via standaardformulier rapportering aan ANB hoeveel exemplaren geschoten of gevangen, behalve erkende WBE’s: melding via afschotstatistieken 1 april

22 Soortenbesluit22 Bijlage 3 Bij doding dierenwelzijn in acht nemen Kadavers opruimen: begraven, verbranden of destructie- bedrijf Vervoeren is toegelaten Melding: door persoon of WBE Liggingsplan bijvoegen: vrijstelling voor WBE’s en jagers met een geldig jachtplan én voor wapens + larssenkooien Trechtervallen: altijd liggingsplan bijvoegen Levende lokvogels: gesloten pootring !! Particulieren die bestrijding doen met vuurwapens: verplichte BA-verzekering

23 Soortenbesluit23 Bijlage 4: Werkingsvoorwaarden voor opvangcentra voor vogels en wilde dieren.

24 Soortenbesluit24 Slot Nog vragen? DANK VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Soortenbesluit1 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Staatsblad 13 08 2009 © Jef Schryvers Lay-out: HVV."

Verwante presentaties


Ads door Google