De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoof (van de) eersteling (van de) oogst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoof (van de) eersteling (van de) oogst"— Transcript van de presentatie:

1 Schoof (van de) eersteling (van de) oogst
Rryjq [ysar rme Omer resjiet katzir Schoof (van de) eersteling (van de) oogst

2 3 Regaliem - voetfeesten
Pesach Sjavoeot Soekot

3 OF Maandag 25 maart 2013 Dinsdag 26 maart Dinsdag 26 maart Maandag
1 april Lev. 23:4 Dit zijn de feesttijden des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. 5 In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de HERE.6 En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. 7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. 8 Gij zult de HERE een vuuroffer brengen gedurende zeven dagen; op de zevende dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. OF Zondag 31 maart Woensdag 27 maart

4 Rryjq [ysar rme [a Ed omer resjiet katzir
De schoof (van de) eersteling (van de) oogst

5 Olijfberg Kidrondal

6 Aan de voet van de Olijfberg op de zuidelijke helling werd de eerste gerst geoogst, dichtbij Jeruzalem in de vallei van Beth Miqlah (huis van het geroosterde koren). Kidron dal - Beth miqlah- Huis v.h.geroosterde koren Op de 1e Chesjwan (na Tisjri) zaaide een cohen de gerst aan de zuidelijke helling van de Olijfberg.

7 Gerst in de winter

8 Bbyba hresh yk Ki ha sorah AVIV
Exodus 9:31 “want de gerst stond in de aar”  Bbyba hresh yk Ki ha sorah AVIV 

9 Tempel Instituut De dag na de Sjabbat tijdens het Chaq Matsot werd in een publieke optocht de eerste gerst geoogst met de sikkel .

10 Rijpe gerst Start van het nieuwe jaar AVIV NISAN

11 Vuur op de bergtop Sjofar geschal Van Israël tot Babylon

12 10e Aviv de Hogepriester ging door de Damascuspoort om een Ram te selecteren

13 Hosanna Aan heysvh hvhy ana
Psalm 118: 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. 25 Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed! 26 Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN; wij zegenen u uit het huis des HEREN. 27 De HERE is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. 28 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen. 29 Looft de HERE, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Aan heysvh hvhy ana Ana JHWH hosjiah na Op deze heldere voorjaarsmorgen , terwijl de voorjaarswind door de Kidronvallei waaide en de rijpende gerst aan de voet van de olijfberg bewoog in de wind, kwam rabbi Jesjoea op een ezelsjong met zijn talmidiem de olijfberg af. In de stad stond het volk vol verwachting uit te kijken naar de hogepriester en de enorme processie die het lam de stad binnen zou brengen.

14 De intocht was gepland

15 Marcus 11: Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; 10 gezegend het komende rijk van onze vader David; Hosanna in de hoogste hemelen!

16 Lucas 19: 39 En enige der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen. 40 En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen.

17

18 Jeruzalem was overvol

19 Kajafas keerde terug met de ram

20 Jeshua werd dagelijks geïnspecteerd
De ram werd dagelijks geïnspecteerd door de Hogepriester op onvolkomenheden Jeshua werd dagelijks geïnspecteerd

21 1e inspectie (geestelijke autoriteit)
Lucas 20:1 En het geschiedde op een der dagen, waarop Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan, 2 en zij spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen, of wie is het, die U deze bevoegdheid gegeven heeft? 3 Hij antwoordde en zeide tot hen: Ik zal u ook een vraag stellen: Zegt Mij: 4 De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen?5 Zij overlegden samen en spraken: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal Hij zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd?6 Doch indien wij zeggen: uit de mensen, dan zal het volk als één man ons stenigen, want het is ervan overtuigd, dat Johannes een profeet was. 7 En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar deze was. 8 En Jezus zeide tot hen: Dan zeg Ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.

22 2e inspectie (maatschappelijke autoriteit)
Lucas 20:20 En om Hem na te gaan zonden zij spionnen uit, die zich voordeden als vrome mensen, om Hem op een woord te vatten, ten einde Hem te kunnen overleveren aan het gezag en de beschikking van de stadhouder. 21 En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en leert en niemand naar de ogen ziet, maar in waarheid de weg Gods leert; 22 is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? 23 Doch Hij doorzag hun sluwheid en zeide tot hen:24 Toont Mij een schelling; wiens beeldenaar en opschrift draagt hij? Zij zeiden: Van de keizer. 25 En Hij zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. 26 En zij konden tegenover het volk op geen woord van Hem vat krijgen. En zij verwonderden zich over zijn antwoord en hielden zich stil.

23 3e inspectie (wettelijke autoriteit)
Lucas 20:27 En tot Hem kwamen enige der Sadduceeën, die ontkennen, dat er een opstanding is, en zij ondervroegen Hem, 28 en zeiden: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, indien iemands broeder getrouwd is en kinderloos sterft, dat dan zijn broeder de vrouw nemen moet en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. 29 Nu waren er zeven broeders. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. 30 En de tweede nam haar, 31 en de derde, en zo alle zeven, en zij stierven zonder kinderen na te laten. 32 Eindelijk stierf ook de vrouw. 33 Die vrouw dan, van wie van hen zal zij in de opstanding de vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad. 34 En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, 35 maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. 36 Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. 37 Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. 38 Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen. 39 Enige van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, Gij hebt goed gesproken. 40 Want zij durfden Hem niets meer vragen.

24 Joh.1:29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hand.8: 32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. 33 In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. 1 Kor.5:7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

25 1 Petr.1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 20 Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, Openb.5:12 11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

26 Openb.5:12 11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

27 Een leeg graf

28 Een lege akker

29 Schoof (van de) eersteling (van de) oogst
Rryjq [ysar rme Omer resjiet katzir Schoof (van de) eersteling (van de) oogst Lev. 23: En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.

30 Nog niet opgevaren Joh.20:17 17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader  Luc.24:39 39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. 

31 Rryjq [ysar resjiet katzir Start van de omer telling
Het begin van de oogst Start van de omer telling

32 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 34 35 29 30 31 32 33 41 42 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 omer telling

33 Psalm 67 Danklied voor de oogst 67 1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm. Een lied. 2 God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; sela 3 opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil. 4 Dat de volken U loven, o God; dat de volken altegader U loven. 5 Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt. sela 6 Dat de volken U loven, o God, dat de volken altegader U loven. 7 De aarde gaf haar gewas, God, onze God, zegent ons; 8 God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.


Download ppt "Schoof (van de) eersteling (van de) oogst"

Verwante presentaties


Ads door Google