De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Instituut voor de Overheid Coördinatie in de publieke sector in internationaal perspectief Dr Koen Verhoest & Amaury Legrain K.U.Leuven Instituut voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Instituut voor de Overheid Coördinatie in de publieke sector in internationaal perspectief Dr Koen Verhoest & Amaury Legrain K.U.Leuven Instituut voor."— Transcript van de presentatie:

1 1 Instituut voor de Overheid Coördinatie in de publieke sector in internationaal perspectief Dr Koen Verhoest & Amaury Legrain K.U.Leuven Instituut voor de Overheid io@soc.kuleuven.ac.be www.kuleuven.ac.be/io

2 2 Instituut voor de Overheid Theoretisch inleiding Coördinatie – Definitie – Semantische afspraken : cluster & centrale organisatie 3 coördinatiemodellen: – Hiërarchie : coördinatie door rechtstreekse sturing – Markt : coördinatie door concurrentie – Netwerk : coördinatie door samenwerking Enkel theoretische modellen

3 3 Instituut voor de Overheid Theoretisch inleiding (2) Basismodel: hiërarchische bureaucratie van Weber – Taak : law & order – Structuur : functioneel piramidaal – Taakverdeling : top beslist en basis voert uit (instructies vs. informatie) – Regels : hiërarchie, formalisme, legalisme et standaardisatie, gehoorzaamheid en conformisme – Interactiepatronen : eenheid van bevel, directe supervisering, strakke bevoegdheidsverdeling, formele controlemechanismen – Voordelen: objectiviteit, specialisering, gelijkheid – Nadelen: interne conflicten verborgen, onmenselijk (verzet), coördinatie, afsluiting van top, beperkt aanpassingsvermogen >>> Hiërarchie verlaten als basismodel

4 4 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek Analyse op drie niveau’s – politiek niveau – (inter)departementaal niveau (in & tussen ministeries) – niveau van de verzelfstandigde organisaties Vijf landen – Nederland, – Groot-Brittannië, – Nieuw-Zeeland, – Zweden – Frankrijk Vergelijking met België

5 5 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek Legende:

6 6 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Nederland Departementalisme en verkokering 1980 : –Pol. niveau : ministerraad & ministeriële comité’s –Ministeries : sturing van boven, sturing van Financiën, herschikking van bevoegdheden & coördinerende bewindspersonen (+ interdpt commissies) –Verz. org. (ZBO) : sturing van boven

7 7 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Nederland 2000: –Verzelfst. + beheersautonomie voor ministeries –Wijziging rol eerste minister en hor. departementen –Wijziging traditionele instrumenten (overleg) –Oprichting van collegiaal sturingsorganen –Culturele coördinatie via ABD –Netwerkmanagement via ketenbenadering + marktwerking

8 8 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Nieuw-Zeeland Reeds grote fragmentatie 1980: –Pol niveau: Premier + Regering + cabinet comittees –Ministeries : sturing door horizontale diensten + sturing van boven –Verz. org. : weinig / sturing van boven

9 9 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Nieuw-Zeeland 2000: –Specialisatie en verzelfstandiging (contracten) –Coördinatie door marktwerking onvoldoende –Rol van hor. Departementen (meta- coordinatie) –Overlegstructuur –Strategische management + netwerken –informatiesystemen

10 10 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Verenigd Koninkrijk 1979: –Pol. Niveau : Regering, Cabinet comittees, Cabinet Office, Premier –Ministeries: coordinatierol van de Treasury, sturing van boven –Verz. org.: Quango’s & NDPB, sturing van boven

11 11 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Verenigd Koninkrijk 2000: –Specialisatie en verzelfstandiging (contractgestuurd) –Pol niveau: alternatieve procedures dan Cabinet Committees –Versterking rol van Cabinet Offices –Marktwerking: NHS & Market Testing –Netwerkmanagement: Joined-up government

12 12 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Zweden Reeds sterk autonome agentschappen en kleine departementen 1980: –Pol niveau: Premier, Regering, Cabinet Office –Ministeries: sturing van boven, coörd rol voor Financiën –Verz. org. : oude traditie, trekkers

13 13 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Zweden 2000 –Herstructurering van agentschappen en kernministeries –Resultaats-gerichte sturing van agentschappen –ESO-sturing van agentschappen –Marktwerking –E-gov en informatiesystemen

14 14 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Frankrijk Departementalisme en verkokering 1980: –Pol niveau: Premier, Regering, inter- ministerieel overleg –Ministeries: herschikking van bevoegdheden, sturing van, boven (kabinetten), Administration de Mission –Verz. org. : ex ante sturing en toezicht

15 15 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : Frankrijk 2002: –Verzelfstandiging (déconcentration) en samenwerking (interministérialité) –veralgemening contractsturing –E-gov –Strategisch management

16 16 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : basismodel begin jaren ‘80 Tweede niveau: Derde niveau: –Verkokering Eerste niveau –Beslissing –Overleg –Verkokering –Controleorganen –Sturing van boven –Begroting

17 17 Instituut voor de Overheid Evolutie naar een netwerkmodel ? Eerste niveau blijft onveranderd Dialoog Tweede niveau: - autonomie - Intern overleg - Controleorganen worden ondersteunende - Management : strategisch, cultuur, informatie Derde niveau: - Autonomie - Privatisering (vooral jaren ’80) $ Markt - Marktwerking (ondersteunend) Contract - maar delegatie van bevoegdheden - dialoog verandert sturing - Contractualisering - Collegiale sturing - Netwerking

18 18 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek Conclusie – Overheid : functionele en geografische splitsing in vele organisaties >>> Specialisatie – Einde of verzwakking van centrale sturing : nieuwe vormen van coördinatie

19 19 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : …en België ? 1980 : hiërarchisch systeem –Overleg en coördinatie aan de top –Sturing en controle naar andere niveau’s –Strikte bevoegdheids- verdeling

20 20 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : België en Copernicus- hervorming 2002 (Copernicus) –Dialoog en overleg op en tussen alle niveau’s –Responsabilisering van ministeries en verzelfstandigde instellingen –Gemeen- schappelijke sturing –ICT –Netwerk- management

21 21 Instituut voor de Overheid Landenonderzoek : …en België ? Conclusie: Copernicus voert specialisatie, verzelfstandiging en netwerkcoördinatie in Netwerkcoördinatie en verzelfstandiging kunnen gepaard gaan met problemen ! – Gevaar voor interne verkokering – Kloof tussen strategisch en operationeel

22 22 Instituut voor de Overheid Probleem 1 : verkokering Redenen: – Specialisatie en verzelfstandiging – Geen zicht op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid – Coördinatie is geen natuurlijk proces Oplossingen: – Randvoorwaarden te vervullen – Nieuwe rol voor centrale organisatie(s) – Nieuwe rol voor gerersponsabiliseerde organisaties

23 23 Instituut voor de Overheid Addendum Om duidelijk te zijn : wat verstaan wij onder… Centrale organisatieGeresponsabiliseerde organisaties N1Regering/ministerAdministratie N2Horizontale FOD’sFOD’s N3FODOpenbare instellingen

24 24 Instituut voor de Overheid Probleem 1 : verkokering (randvoorwaarden) - Twee voorwaarden om te coördineren in een netwerk: – Organisaties willen met elkaar samenwerken – Organisaties kunnen met elkaar samenwerken - Factoren die de wil om samen te werken beïnvloeden – Interdependenties (ressources en middelen / leveranciers / productieproces) – Druk van externe omgeving – Onzekerheidsgevoel - Factoren die de capaciteiten om samen te werken beïnvloeden – Stabiliteit van de cluster – Ontwikkelde ICT – Goede interne organisatie – Voldoende autonomie

25 25 Instituut voor de Overheid Probleem 1 : verkokering (randvoorwaarden)

26 26 Instituut voor de Overheid Probleem 1 : verkokering (centrale organisatie) - Centrale organisatie – Zelfs in netwerk – Wat ? Organisatie die een cluster bewaakt en regelt – Waarom ? haar expertise, haar middelen, haar legale of historische positie, haar toegewezen taak, etc – Wie? Verandert naargelang co ö rdinatieniveau (regering, minister, horizontale FOD, FOD) - Taken: – Algemeen kader voor samenwerking – Ondersteuning – Referentiekader – Financi ë ring – Evaluator

27 27 Instituut voor de Overheid Probleem 1 : verkokering (centrale organisatie) - Vereiste vaardigheden – Onderhandeling & overtuiging – Expertise en kwaliteitsbewaking – Projectmanagement – Organisationele kennis – Contractmanagement

28 28 Instituut voor de Overheid Probleem 1 : verkokering (geresponsabiliseerde organisaties) Organisaties zelfs verantwoordelijk en gelijkheid in de relaties Gevolgen: relaties geregisseerd … – Door vertrouwen Wederkerigheid van voordelen / spreiding van de kosten Lage informatiekosten : openheid en transparantie Betrouwbaarheid van partners Informele relatie opbouwen Niet naïef zijn : organisatiebelang bestaat ! – Door onderhandelingen Overleg & onderhandelingen Vertegenwoordigers

29 29 Instituut voor de Overheid Probleem 1 : verkokering (geresponsabiliseerde organisaties) Vereiste capaciteiten Interne werking en organisatie onder druk : omgeving niet meer zeker en vast ! – Analyse van de situatie Noden van de anderen / eigen noden Analyse van de omgeving – Goede interne werking Flexibiliteit Snelle respons Interne management – Goede externe relaties Klantgerichtheid Onderhandelingen Communicatie

30 30 Instituut voor de Overheid Probleem 2: kloof tussen strategisch en operationeel Probleem : – Uitvoerende diensten niet betrokken – Ivoortoren voor voorbereidende diensten Oplossingen – Gebruik van advies: verplichting ? (Zweden) – Vertegenwoordigers van uitvoerende diensten in voorbereidende en beslissende organen (beleidsraad ?) – Beleidsinhoudelijke link : projectmanager (Fraser- figuur / chef de projet) – Gemeenschappelijke orgaan voor uitvoerende diensten (College van Administrateurs-generaal)

31 31 Instituut voor de Overheid Vervolg Vragen voor de namiddag : Hoe gaat de federale overheid deze problemen vermijden voor de relaties – Tussen het politieke en administratieve niveau (door Mevrouw Dekens) – Tussen de FOD’s onderling (door de Heer Monard) – Tussen een FOD en zijn openbare instelingen (door de Heer Van Massenhove)

32 32 Instituut voor de Overheid


Download ppt "1 Instituut voor de Overheid Coördinatie in de publieke sector in internationaal perspectief Dr Koen Verhoest & Amaury Legrain K.U.Leuven Instituut voor."

Verwante presentaties


Ads door Google