De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V&H 2005. Doelstelling Bieden van: Alle relevante openbare informatie omtrent vergunningen en handhaving –daar waar zinvol en haalbaar gepersonificeerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V&H 2005. Doelstelling Bieden van: Alle relevante openbare informatie omtrent vergunningen en handhaving –daar waar zinvol en haalbaar gepersonificeerd."— Transcript van de presentatie:

1 V&H 2005

2 Doelstelling Bieden van: Alle relevante openbare informatie omtrent vergunningen en handhaving –daar waar zinvol en haalbaar gepersonificeerd Mogelijkheden om daarop te reageren

3 V&H 2005 Begrenzing (1) Doelgroepen: -aanvragers van vergunningen -houders van vergunningen -belanghebbenden bij aangevraagde en verleende vergunningen.

4 V&H 2005 Begrenzing (2) -beschikkingen: -vergunningen of vergelijkbare op naam gestelde beschikkingen (ontheffingen, vrijstellingen, meldingen) voor het mogen uitvoeren of het niet hoeven uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en/of in, aan, op of onder onroerende eigendommen; -hieraan gerelateerde beschikkingen (handhavingsbeschikking, gedoogbeschikking, intrekkingsbesluit, weigeringsbesluit, verdagingsbesluit, objectgerelateerde beschikking, procedureel gerelateerde beschikking) -bekendmakingen van deze beschikkingen -en alle (openbare) documenten

5 V&H 2005 Begrenzing (3) -binnen de gemeentegrenzen van Dordrecht -Binnen de mogelijkheden van mid- office-functionaliteiten en –gegevens

6 V&H 2005 Architectuur V&H-website Leven in de stad ActueelE-LoketWijken WINSTMoziekGeo-office product zaak document Gegevens- magazijn ob-/subject content BWT.....Milis Front-office Mid-office Back-office

7 V&H 2005 Architectuur V&H-website Leven in de stad ActueelE-LoketWijken WINSTMoziekGeo-office product zaak document Gegevens- magazijn ob-/subject content BWT.....Milis V&H- office V&H-portaal Front-office Mid-office Back-office

8 V&H 2005 Zaak? Bekendmaking? Vergunning? Beschikking? ontwerp-besluit zienswijze bezwaarberoep handhaving PPPP P P vergunning aangevraagd vrijstelling WRO intrekking vergunning verleend toezicht

9 V&H 2005 Proces: Tastbare Resultaten: ‘Beschikking’, status = in behandeling; bij start: bekendmaking Beschikking, status = afgegeven; bij afgeven: bekendmaking Geen onderscheid tussen (beschikkingen zijnde) vergunningen en vergunning-gerelateerde beschikkingen. Structurering o.b.v. GFO Zaken vs. CVIB ZAAK (Ontwerp-) BESCHIKKING leidt totbetreft Geen onderscheid tussen soorten zaken: een zaak kan betrekking hebben op een beschikking van een andere zaak.

10 V&H 2005 DOSSIER Informatie-clusters (Ontwerp-) BESCHIKKING DOCUMENT ZAAK SUBJECTLOCATIE

11 V&H 2005 (Ontwerp-) BESCHIKKING BEKENDMAKING vraagt aan DOCUMENT leidt tot ZAAK of betreft aanvraag van betreft afgifte van betreft BeschikkingtypePublicatietekstDocumenttype SUBJECT Is houder van HoofdactiviteitLocatieStatusZaaktype Aanvraag- publicatietekst Thema Globaal gegevensmodel E-Loket-Product

12 V&H 2005 Globaal gegevensmodel - vervolg -

13 V&H 2005 Benodigde gegevens SchermgegevenMetagegeven AOGFO-Zaken-gegevenMozaiek-gegevenToelichting / voorbeeld -Bestandsformaat--Via deze tag kan het bestandsformaat worden vastgelegd en altijd betrouwbaar worden achterhaald. Vast “pdf”. -Taal--Taal waarin het document is opgesteld. Vast “nl”. -Categorie--AO: Onderverdeling van bekendmakingen en vergunningen. D: bij bekendmakingen van aanvragen (zaken): “Plan”; bij (bekendmakingen van) beschikkingen: “Vergunning/beschikking” -Overheidsorganisatie (type)-- (alleen vastleggen – per zaak- en beschikkingtype – indien niet in alle gevallen Dordrecht) Het type overheidsorganisatie dat de bekendmaking of een vergunning publiceert (altijd ‘Gemeente’ of voor milieuvergunningen bijvoorbeeld ‘gemeenschappelijke regeling’). -Overheidsorganisatie (naam)-- (alleen vastleggen – per zaak- en beschikkingtype – indien niet in alle gevallen Dordrecht) De overheidsorganisatie die een bekendmaking of een vergunning publiceert: “Dordrecht” (zie ook opmerking hiervoor). -Bestuursorgaan-- (alleen vastleggen – per zaak- en beschikkingtype – indien niet in alle gevallen Dordrecht) Het bestuursorgaan dat – of de gemandateerde functionaris die – een besluit tot beschikking heeft genomen (zie ook opmerking hiervoor) Datum (bekendmaking)Datum bekendmakingZaak.- Beschikking.Publicatiedatum Bekendmaking.DatumAO: Datum waarop de informatie bekend is gemaakt,. ---Beschikkingtype.CategorieAanduiding tot welke categorie een beschikkingtype behoort, zoals vergunningverlening (‘V’) en handhaving (‘H’). Datum-Beschikking.Beschikkingsdatu m Beschikking.DatumD: De datum waarop de beschikking is vastgesteld (het besluit is genomen)

14 V&H 2005 Benodigde gegevens (vervolg) SchermgegevenMetagegeven AOGFO-Zaken-gegevenMozaiek-gegevenToelichting / voorbeeld - Omschrijving - Betreft OnderwerpBeschikking.Beschikking­ omschrijving Beschikking.OmschrijvingKorte omschrijving van de inhoud van het document. Dit is veelal de titel of de vergunningnaam (Beschikkingsoort). Soms een verdere verfijning. Bijvoorbeeld kan onder de noemer Vergunning ihkv. Wet Milieubeheer een Revisievergunning afgegeven worden. Of bij een bouwvergunning wordt het vergunde werk vermeld: “Oprichten dakkapel”. (Publicatietekst generiek)--Beschikking.Publicatiietekstid cq. Publicatietekst. D: de generieke tekst van een bekendmaking van een beschikking Reactiemogelijkheid totEinddatum bezwaartermijn-Beschikking.Reactie-einddatumDatum tot wanneer reactie op de beschikking mogelijk is (bezwaar, zienswijze e.d.). AO: De bezwaartermijn is afhankelijk van de status en het type vergunning in te vullen. Dit element alleen vullen voor vergunningen en indien van toepassing (dus niet bij bekendmakingen). Dit element geeft de einddatum waarop de bezwaartermijn vervalt. SoortTypeBeschikking.BeschikkingsoortBeschikking.Soort cq. Beschikingtype.Omschrijving Generieke vergunning- of beschikkingnaam (bijv. “Vergunning ihkv. Wet Milieubeheer’; zie ook opm. bij Beschikking.Omschrijving) Toelichting (in pop-up)OmschrijvingBeschikking.Beschikking­ toelichting Beschikking.toelichtingKorte omschrijving van de inhoud van het document.

15 V&H 2005 Benodigde gegevens (vervolg) SchermgegevenMetagegeven AOGFO-Zaken-gegevenMozaiek-gegevenToelichting / voorbeeld Geldig totExpiratiedatumBeschikking.Vervaldatum Dit is de datum waarop een beschikking verloopt. Deze datum is optioneel, omdat niet alle beschikkingen een einddatum hebben (niet bij bekendmakingen). ---Beschikkingtype.CategorieAanduiding tot welke categorie een beschikkingtype behoort, zoals vergunningverlening (‘V’) en handhaving (‘H’). ---Beschikkingtype.PublicatieindicatieAanduiding (J/N) of de afgegeven beschikking bekendgemaakt moet worden. ---Beschikkingtype.ReactietermijnNoodzakelijk om de einddatum van de reactiemogelijkheid te kunnen berekenen (Bekendmaking.Datum + Reactietermijn) DocumentKenmerk/identificatie-Document.Identificatie?Uniek kenmerk van de publicatie. Alleen te gebruiken als meerdere documenten gerelateerd zijn aan één bekendmaking. (Document-link)- ?-Document.TekstD: De tekst van het document in pdf- formaat Thema(s)Thema (hoofdcategorie)Zaak.Trefwoord?Product.Themacode cq. Thema.Omschrijving? AO: Een onderverdeling naar thema. Verschillende onderwerpsindelingen zijn mogelijk, zoals voor gemeentelijke productencatalogi (VIND) of gemeentelijke modelverordeningen. D: de thema’s die gekoppeld zijn aan de e-loket-producten (cia relatie zaaktype – e-loket-product cq. beschikkingtype- e-loket-product. ---Subject.TypeD: aanduiding of het subject een natuurlijk dan wel een niet-natuurlijk persoon betreft

16 V&H 2005 Benodigde gegevens (vervolg) SchermgegevenMetagegeven AOGFO-Zaken-gegevenMozaiek-gegevenToelichting / voorbeeld Houder(/aanvrager)VergunninghouderNiet-natuurlijk- persoon…..naam Subject.Zaaknaam cq. Zaak.Subjectid of Beschikking.Subjectid Dit is de naam van de vergunninghouder of aanvrager. Deze is optioneel in te vullen (alleen bij vergunningen). Een aanvrager kan een ander zijn dan een vergunninghouder. LocatieObjectAdres.PostcodeZaak.AdresID cq. Zaak.PostcodeAO: Identificatie van het object waarvoor vergunning wordt aangevraagd dan wel is verstrekt. Een object wordt geïdentificeerd met zijn postcode. Dit element alleen gebruiken als dit voor vergunningen van toepassing is (niet bij bekendmakingen). - Omschrijving - Betreft OnderwerpZaak.Omschrijving Korte omschrijving van de zaak (bijv. ‘vergroten woning’); zie ook Beschikking.Omschrijving Datum-Zaak.Startdatum De datum waarop de zaak in behandeling is genomen Status Zaak.StatusomschrijvingZaak.Statuscode cq. Status.Omschrijving AO: De processtatus bij het afhandelen van een vergunningsdossier. Dit element komt alleen voor bij, en is verplicht voor vergunningen. (Houder/)aanvrager-Niet-natuurlijk- persoon…..naam Zaak.Subjectid cq. Subject.Zaaknaam Dit is de naam van de aanvrager van de zaak. Een aanvrager kan een ander zijn dan een vergunninghouder.

17 V&H 2005 Benodigde gegevens (vervolg) SchermgegevenMetagegeven AOGFO-Zaken-gegevenMozaiek-gegevenToelichting / voorbeeld SoortTypeZaak.ZaaktypecodeZaak.Zaaktypecode cq. Zaaktype.Omschrijving Verdere onderverdeling naar het soort bekendmaking. Deze typering is afhankelijk van de categorie. De vulling is afhankelijk van het thema, bijvoorbeeld het thema ‘wonen’ kent ‘bouwvergunning’. Hieronder vallen ook ontheffingen en vrijstellingen (zie produktencatalogus ICTU). [productnaam e-loket?] ---Zaaktype.Bekendmaking-indicatieIndicatie of bekendmakingen van zaken van dit type (van categorie V of H) getoond moeten worden totdat de zaak beeindigd is (default) dan wel alleen getoond worden indien er geen beschikkingen bij de zaak zijn. ---Zaaktype.CategorieAanduiding tot welke categorie een zaaktype behoort, zoals vergunningverlening (‘V’) en handhaving (‘H’). ---Zaaktype.PublicatieindicatieD: Aanduiding (J/N) of de aanvraag van de zaak bekendgemaakt moet worden (Publicatietekst generiek)--Zaaktype.Publicatietekstid cq. Publicatietekst. D: de generieke tekst van een bekendmaking van een aanvraag Hoofdactiviteit--Subject.HoofdactiviteitHoofdactiviteit van een NNP ---Zaaktype.Openbaar-indicatieIndicatie of zaken van dit type op de website getoond mogen worden (m.n. van belang voor handhavingszaken).


Download ppt "V&H 2005. Doelstelling Bieden van: Alle relevante openbare informatie omtrent vergunningen en handhaving –daar waar zinvol en haalbaar gepersonificeerd."

Verwante presentaties


Ads door Google