De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Projectoproep − Partners − Doelstellingen Wat is mediawijsheid? − Modellen − Mediawijsheid meten in de lerarenopleiding Outcome van het project: −

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Projectoproep − Partners − Doelstellingen Wat is mediawijsheid? − Modellen − Mediawijsheid meten in de lerarenopleiding Outcome van het project: −"— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Projectoproep − Partners − Doelstellingen Wat is mediawijsheid? − Modellen − Mediawijsheid meten in de lerarenopleiding Outcome van het project: − Good practices − Website – review − Zelfbevragingstool OVERZICHT SESSIE: 2

3 PROJECTOPROEP 3

4 Oproep vanuit het innovatiefonds voor de lerarenopleiding Partners: − HUBrussel − Thomas More (Kempen) OPROEP 4

5 DOELSTELLINGEN: − algemene doelstelling die uitgaat van de gezamenlijke maatschappelijke opdracht die lerarenopleidingen momenteel hebben: het maken van een mediawijze opleiding en het vormen van mediawijze leerkrachten  lerarenopleidingen handvatten aanreiken om deze algemene doelstelling te bereiken binnen de eigen context OPROEP 5

6 DOELSTELLINGEN: − Om deze algemene doelstelling te bereiken, stellen we enkele subdoelen voorop. 1. Tools ontwerpen waarmee opleidingen zichzelf wat betreft mediawijsheid kunnen doorlichten. 1. Een vragenlijst ontwerpen waarmee de studenten hun mediawijsheidcompetenties in kaart kunnen brengen. 1. Praktijkvoorbeelden tonen van mediawijze activiteiten. 1. Voorbeelden geven van mogelijke workshops mediawijsheid voor studenten en docenten. 5. Aanbevelingen formuleren om lerarenopleidingen mediawijzer te maken. OPROEP 6

7 WAT IS MEDIAWIJSHEID? 7

8 Nood aan een model om een leerlijn voor de lerarenopleiding concreet te kunnen maken. Vooronderzoek / literatuurstudie: − Conceptnota mediawijsheid (2012) − Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010) − Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011) − 10 mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012) WAT IS MEDIAWIJSHEID? 8

9 Conceptnota Mediawijsheid: Gepubliceerd door de ministers voor Media en voor Onderwijs en Vorming Lieten en Smet (2012, p. 10) Mediawijsheid wordt in deze tekst omschreven als: “het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zicht bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie”. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 9

10 Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010): − Cirkelmodel verdeeld in vier gelijke kwadranten. − Elk kwadrant staat voor een mediawijsheidsaspect: techniek, creativiteit, analyse en reflectie. − Deze aspecten bestrijken samen het gehele veld van mediawijsheid. − De gelijke verdeling van de vier mediawijsheidsaspecten is wat zij de ideale verhouding noemen: een kind is mediawijs als het al die aspecten in gelijke mate beheerst. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 10

11 Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): − Uitgangspunt: definitie van mediawijsheid volgens de Raad voor Cultuur uit Nederland (2005): [Mediawijsheid is] het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 11

12 Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): − De projectgroep vertaalde deze brede definitie in navolging van internationaal onderzoek naar vier groepen competenties: − Gebruik: Technisch gebruik en het bedienen van media(- apparaten). − Kritisch begrip: Het kritisch analyseren en evalueren van media-inhoud en het eigen mediagedrag en het begrijpen van de rol van media als instituut in de samenleving en het eigen leven. − Communicatie: Actief, creatief en sociaal mediagebruik. − Strategie: Gemaakte keuzes bij het mediagebruik, begrijpen welk medium voor welke functie het meest geschikt is en zelfkennis. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 12

13 Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): WAT IS MEDIAWIJSHEID? 13

14 10 Mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012): − Eenzelfde vierdelige groepsindeling als het raamwerk mediawijsheid. − Mediawijsheidcompetenties gereduceerd tot slechts 10 competenties. − Het ontbreekt dit model aan indicatoren  minder bruikbaar voor de opleiding dan het raamwerk. − Positief: visueel sterk door de groepen onder te verdelen in kleuren, net als bij het eerste model. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 14

15 WAT IS MEDIAWIJSHEID? 15

16 EIGEN MODEL Diepgaande analyse van deze verschillende modellen  inspiratie voor het ontwikkelen en inzetten van een competentiemodel mediawijsheid dat de definitie en missie van mediawijsheid, zoals geformuleerd in de conceptnota (Lieten & Smet, 2012), omsluit. De sterktes van de drie modellen integreerden we in een model. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 16

17 Uitwerken eigen competentiemodel: − 4 clusters − 3 niveaus Competenties Indicatoren Doelstellingen − Didactische component – vertaling naar eigen klaspraktijk WAT IS MEDIAWIJSHEID? 17

18 GEBRUIK − Apparaten, software en toepassingen kunnen bedienen/gebruiken − Zich vlot oriënteren binnen mediaomgevingen − Het gebruik van mediatoepassingen en apparaten verwerken in de didactische praktijk WAT IS MEDIAWIJSHEID? 18

19 KRITISCH BEGRIP − Inzicht hebben in de werking en het belang van media in de samenleving − De rol van wetgeving en de overheid bij mediaproductie begrijpen − Kritisch begrip i.v.m. de media vertalen in de didactische praktijk WAT IS MEDIAWIJSHEID? 19

20 COMMUNICATIE − Informatie vinden en verwerken − Mediaboodschappen beschouwen − Mediaboodschappen creëren − Mediaboodschappen delen − Optimaal participeren in sociale netwerken − De mediacommunicatiecompetenties vertalen naar de didactische praktijk WAT IS MEDIAWIJSHEID? 20

21 WIJSHEID − Reflecteren op het eigen mediagebruik − Het eigen mediamenu kennen − Een mediawijze professionele houding verwerven WAT IS MEDIAWIJSHEID? 21

22 Toepassing: welke competententies / indicatoren herken je? Toepassing: welke competententies / indicatoren herken je? http://vimeo.com/75685864 WAT IS MEDIAWIJSHEID? 22

23 Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding? − Nulmeting Docenten – OPO’s Studenten (zelfevaluatie) Projectwerking mee opnemen in bevraging? WAT IS MEDIAWIJSHEID? 23

24 Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding? − Aanbevelingen: Vakoverschrijdende projectwerking werkt! Samenwerking met / loskoppeling van ICT- vaardigheden Nood aan systematische aanpak WAT IS MEDIAWIJSHEID? 24

25 Aanbevelingen: − Macroniveau: Basiscompetenties voor de leerkracht + DLR’s van de lerarenopleidingen » = vertrekpunt bij het ontwerp van elke lerarenopleiding. (curriculum; visitatiecommissies…) » Daterend van 01/2008 houden deze uiteraard niet genoeg rekening met de uitdagingen die mediawijsheid vandaag aan het onderwijs stelt. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 25

26 Aanbevelingen: − Mesoniveau: Als het studiegebied en de opleidingen in de diverse hogescholen het verhogen van de mediawijsheidscompetenties bij de afstuderende leerkrachten belangrijk vindt kunnen enkele beleidskeuzes gemaakt worden. » Mediawijs onderwijs kan opgenomen worden bij de taakstellingen van een opleiding. » In de taakverdeling kan per opleiding een persoon aangesteld worden als ‘mediawijsheids-coo ̈ rdinator’. » In het curriculum van de opleiding kan een opleidingsonderdeel of enkele delen van opleidingsonderdelen aan mediawijsheid besteed worden. Op die manier staat er studietijd tegenover en kunnen de mediawijsheidscompetenties daadwerkelijk getoetst worden. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 26

27 Aanbevelingen: − Mesoniveau: (vervolg) Ook een goed materieel beleid is nodig: » Aandacht bij opmaak van de begrotingen » Nood aan strategie die zich over meerdere jaren uitstrekt Professionaliseringsaanbod dat beantwoordt aan de noden van de afdelingen. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 27

28 Aanbevelingen: − Microniveau: Ook de opleidingen zelf moeten zich over een aantal aandachtspunten beraden: Gebruik van e-portfolio’s – gebruik van andere media Documenten mediawijzer maken: » Het stageverslag  gebruik van beeld- en audiotaal een plaats geven  in de evaluatiedocumenten zichtbaar. » In stagevademeca: mediawijsheid als een belangrijk criterium opnemen bij kijkwijzers of evaluatiecriteria. » Sjablonen die de studenten gebruiken om hun lesvoorbereidingen te maken: gebruik van media per onderwijsleeractiviteit moet een specifieke plaats krijgen. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 28

29 Aanbevelingen: − Bij het opzetten van projecten en uitgebreide activiteiten moeten de vier clusters bij het aanbieden van media-oefeningen met elkaar verbonden blijven. Te vaak ligt de focus op enkel het cree ̈ ren van media of enkel het gebruik van een apparaat of stukje software. WAT IS MEDIAWIJSHEID? 29

30 OUTCOME 30

31 − Good practices Multimediale boekenweek – Thomas More (Kempen) Projecten HUB − Website – review − Zelfbevragingstool OVERZICHT 31

32 Onder-media-wijzer MULTIMEDIALE BOEKENWEEK 32

33 Thomas More Kempen − Campus Turnhout − Campus Vorselaar 1 BALO (BAchelor Lager Onderwijs) − Vakoverschrijdend: Mediawijsheid – ICT – Nederlands − I.s.m. Geert De Kockere (jeugdauteur) ‘MULTIMEDIALE BOEKENWEEK’ 33

34 Multimediale boekenweek OPSTARTDAG 34

35 − Sessie 1: studenten leren werken met een iPad en leren monteren met iMovie. − Sessie 2: beeldvorming en manipulatie van de kijker: Effecten van cameratechnieken Effecten van montage ‘Kleuren’ van media − Sessie 3: instructie + uitschrijven scenario voor promotiefilmpje bij jeugdboek Geert De Kockere OPSTARTDAG: 3 SESSIES 35

36 36

37 37

38 Multimediale boekenweek BEELDVORMING IN RECLAME – SOCIALE MEDIA 38

39 − Reclametechnieken − Invloed van reclame op (jonge) kinderen − Sociale media (niveau student) − Sociale media (Wat mag in de klas?) − Uitwerken uitnodigend groepsprofiel BEELDVORMING IN RECLAME – SOCIALE MEDIA 39

40 Multimediale boekenweek SLOTEVENT 40

41 − Mediawijsheid: waar hebben studenten (onbewust) aan gewerkt doorheen het project? Link met de 4 competentieclusters (gebruik, kritisch begrip, communicatie, wijsheid) − Lezing Geert De Kockere: poëzie in de klas en moderne media − Toonmoment uitgewerkte filmpjes + prijsuitreiking SLOTEVENT 41

42 1. http://www.youtube.com/watch?v=dIE95IA4mX4 &list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o http://www.youtube.com/watch?v=dIE95IA4mX4 &list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o 2. http://www.youtube.com/watch?v=cB370qEVwsE &list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o http://www.youtube.com/watch?v=cB370qEVwsE &list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o PRAKTIJKVOORBEELD 42

43 43

44 HUB- 3 Balo Mediaproject in en over Brussel (eerste editie: Gevaarlijk jong) Traject: − Impressiedag in Brussel − Muzische stage − Schrijven dynamoproject − Praatcafé − Project in stage − Tentoonstelling MUNTPUNT BRUSSELPROJECT HUB 44

45 45 IMPRESSIEDAG

46 Artistieke verhalen in verschillende media over Brussel − Dit jaar: BBOT: geluidenparcours in Anneessens; Cinéma Palace BBOT − City Mined: stadsmeubilair gericht op ontmoetingen − Kaaitheater: 2 de nacht van de kennis over Brussel IMPRESSIEDAG 46

47 47 MUZISCHE STAGE

48 Begeleiding van kunstenaar: expert in één of meerdere media − Choreograaf − Videokunstenaar − Installatiekunstenaar − Beeldend kunstenaar − Drama-docent Gebruik van verschillende media om verhaal te vertellen over Brussel: cross-overs tussen verschillende media MUZISCHE STAGE 48

49 49 DYNAMOPROJECTEN

50 Canon Cultuurcel Per school; dynamoproject 1500 euro: materiaal en kunstenaar Kennismaking met subsidiekanalen Leren schrijven van projectvoorstel http://www.cultuurkuur.be DYNAMOPROJECTEN 50

51 51 BRUSSELSTAGE

52 5 Brusselse scholen in heel diverse buurten Werken rond 1 thema: hun eigen stad Maken verhalen over Brussel in verschillende media Kunstenaars ondersteunen de studenten Werken naar 1 grote overzichtstentoonstelling − Dit jaar in Muntpunt − Vorig jaar in Abbatoir in Anderlecht op Mixtusfestival BRUSSELSTAGE 52

53 Een aantal sfeerbeelden − Rap van Vier Winden Rap van Vier Winden − Trailer 2013 Trailer 2013 − film uit Gevaarlijk jong film uit Gevaarlijk jong BRUSSELSTAGE 53

54 54 OVERZICHTSTENTOONSTELLING

55 Eind juni Alle werken van alle projecten Kinderen uit verschillende buurten uit Brussel zien elkaars werk Vorig jaar in Abattoir Dit jaar in Muntpunt OVERZICHTSTENTOONSTELLING 55

56 Enkele sfeerbeelden OVERZICHTSTENTOONSTELLING 56

57 OVERZICHTSTENTOONSTELLING 57

58 http://mediawijsonderwijs.be/index.html WEBSITE 58

59 Via website: − http://mediawijsonderwijs.be/quiz.php http://mediawijsonderwijs.be/quiz.php − (‘in de maak’) => Kan gebruikt worden op studentniveau, maar kan ook een inschatting geven voor docenten! ZELFBEVRAGINGSTOOL 59


Download ppt "1. Projectoproep − Partners − Doelstellingen Wat is mediawijsheid? − Modellen − Mediawijsheid meten in de lerarenopleiding Outcome van het project: −"

Verwante presentaties


Ads door Google