De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht sessie: Projectoproep Wat is mediawijsheid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht sessie: Projectoproep Wat is mediawijsheid?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Overzicht sessie: Projectoproep Wat is mediawijsheid?
Partners Doelstellingen Wat is mediawijsheid? Modellen Mediawijsheid meten in de lerarenopleiding Outcome van het project: Good practices Website – review Zelfbevragingstool

3 Projectoproep

4 Oproep Oproep vanuit het innovatiefonds voor de lerarenopleiding
Partners: HUBrussel Thomas More (Kempen)

5 Oproep DOELSTELLINGEN:
algemene doelstelling die uitgaat van de gezamenlijke maatschappelijke opdracht die lerarenopleidingen momenteel hebben: het maken van een mediawijze opleiding en het vormen van mediawijze leerkrachten  lerarenopleidingen handvatten aanreiken om deze algemene doelstelling te bereiken binnen de eigen context

6 Oproep DOELSTELLINGEN: Om deze algemene doelstelling te bereiken, stellen we enkele subdoelen voorop. Tools ontwerpen waarmee opleidingen zichzelf wat betreft mediawijsheid kunnen doorlichten. Een vragenlijst ontwerpen waarmee de studenten hun mediawijsheidcompetenties in kaart kunnen brengen. Praktijkvoorbeelden tonen van mediawijze activiteiten. Voorbeelden geven van mogelijke workshops mediawijsheid voor studenten en docenten. Aanbevelingen formuleren om lerarenopleidingen mediawijzer te maken.

7 Wat is mediawijsheid?

8 Wat is mediawijsheid? Nood aan een model om een leerlijn voor de lerarenopleiding concreet te kunnen maken. Vooronderzoek / literatuurstudie: Conceptnota mediawijsheid (2012) Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010) Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011) 10 mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012)

9 Wat is mediawijsheid? Conceptnota Mediawijsheid:
Gepubliceerd door de ministers voor Media en voor Onderwijs en Vorming Lieten en Smet (2012, p. 10) Mediawijsheid wordt in deze tekst omschreven als: “het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zicht bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie”.

10 Wat is mediawijsheid? Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010):
Cirkelmodel verdeeld in vier gelijke kwadranten. Elk kwadrant staat voor een mediawijsheidsaspect: techniek, creativiteit, analyse en reflectie. Deze aspecten bestrijken samen het gehele veld van mediawijsheid. De gelijke verdeling van de vier mediawijsheidsaspecten is wat zij de ideale verhouding noemen: een kind is mediawijs als het al die aspecten in gelijke mate beheerst.

11 Wat is mediawijsheid? Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): Uitgangspunt: definitie van mediawijsheid volgens de Raad voor Cultuur uit Nederland (2005): [Mediawijsheid is] het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

12 Wat is mediawijsheid? Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): De projectgroep vertaalde deze brede definitie in navolging van internationaal onderzoek naar vier groepen competenties: Gebruik: Technisch gebruik en het bedienen van media(- apparaten). Kritisch begrip: Het kritisch analyseren en evalueren van media-inhoud en het eigen mediagedrag en het begrijpen van de rol van media als instituut in de samenleving en het eigen leven. Communicatie: Actief, creatief en sociaal mediagebruik. Strategie: Gemaakte keuzes bij het mediagebruik, begrijpen welk medium voor welke functie het meest geschikt is en zelfkennis.

13 Wat is mediawijsheid? Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011):

14 Wat is mediawijsheid? 10 Mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012): Eenzelfde vierdelige groepsindeling als het raamwerk mediawijsheid. Mediawijsheidcompetenties gereduceerd tot slechts 10 competenties. Het ontbreekt dit model aan indicatoren  minder bruikbaar voor de opleiding dan het raamwerk. Positief: visueel sterk door de groepen onder te verdelen in kleuren, net als bij het eerste model.

15 Wat is mediawijsheid?

16 Wat is mediawijsheid? EIGEN MODEL
Diepgaande analyse van deze verschillende modellen  inspiratie voor het ontwikkelen en inzetten van een competentiemodel mediawijsheid dat de definitie en missie van mediawijsheid, zoals geformuleerd in de conceptnota (Lieten & Smet, 2012), omsluit. De sterktes van de drie modellen integreerden we in één model.

17 Wat is mediawijsheid? Uitwerken eigen competentiemodel: 4 clusters
3 niveaus Competenties Indicatoren Doelstellingen Didactische component – vertaling naar eigen klaspraktijk

18 Wat is mediawijsheid? GEBRUIK
Apparaten, software en toepassingen kunnen bedienen/gebruiken Zich vlot oriënteren binnen mediaomgevingen Het gebruik van mediatoepassingen en apparaten verwerken in de didactische praktijk

19 Wat is mediawijsheid? KRITISCH BEGRIP
Inzicht hebben in de werking en het belang van media in de samenleving De rol van wetgeving en de overheid bij mediaproductie begrijpen Kritisch begrip i.v.m. de media vertalen in de didactische praktijk

20 Wat is mediawijsheid? COMMUNICATIE Informatie vinden en verwerken
Mediaboodschappen beschouwen Mediaboodschappen creëren Mediaboodschappen delen Optimaal participeren in sociale netwerken De mediacommunicatiecompetenties vertalen naar de didactische praktijk

21 Wat is mediawijsheid? WIJSHEID Reflecteren op het eigen mediagebruik
Het eigen mediamenu kennen Een mediawijze professionele houding verwerven

22 Wat is mediawijsheid? Toepassing: welke competententies / indicatoren herken je?

23 Wat is mediawijsheid? Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding?
Nulmeting Docenten – OPO’s Studenten (zelfevaluatie) Projectwerking mee opnemen in bevraging?

24 Wat is mediawijsheid? Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding?
Aanbevelingen: Vakoverschrijdende projectwerking werkt! Samenwerking met / loskoppeling van ICT- vaardigheden Nood aan systematische aanpak

25 Wat is mediawijsheid? Aanbevelingen: Macroniveau:
Basiscompetenties voor de leerkracht + DLR’s van de lerarenopleidingen = vertrekpunt bij het ontwerp van elke lerarenopleiding. (curriculum; visitatiecommissies…) Daterend van 01/2008 houden deze uiteraard niet genoeg rekening met de uitdagingen die mediawijsheid vandaag aan het onderwijs stelt.

26 Wat is mediawijsheid? Aanbevelingen: Mesoniveau:
Als het studiegebied en de opleidingen in de diverse hogescholen het verhogen van de mediawijsheidscompetenties bij de afstuderende leerkrachten belangrijk vindt kunnen enkele beleidskeuzes gemaakt worden. Mediawijs onderwijs kan opgenomen worden bij de taakstellingen van een opleiding. In de taakverdeling kan per opleiding één persoon aangesteld worden als ‘mediawijsheids-coördinator’. In het curriculum van de opleiding kan een opleidingsonderdeel of enkele delen van opleidingsonderdelen aan mediawijsheid besteed worden. Op die manier staat er studietijd tegenover en kunnen de mediawijsheidscompetenties daadwerkelijk getoetst worden.

27 Wat is mediawijsheid? Aanbevelingen: Mesoniveau: (vervolg)
Ook een goed materieel beleid is nodig: Aandacht bij opmaak van de begrotingen Nood aan strategie die zich over meerdere jaren uitstrekt Professionaliseringsaanbod dat beantwoordt aan de noden van de afdelingen.

28 Wat is mediawijsheid? Aanbevelingen: Microniveau:
Ook de opleidingen zelf moeten zich over een aantal aandachtspunten beraden: Gebruik van e-portfolio’s – gebruik van andere media Documenten mediawijzer maken: Het stageverslag  gebruik van beeld- en audiotaal een plaats geven  in de evaluatiedocumenten zichtbaar. In stagevademeca: mediawijsheid als een belangrijk criterium opnemen bij kijkwijzers of evaluatiecriteria. Sjablonen die de studenten gebruiken om hun lesvoorbereidingen te maken: gebruik van media per onderwijsleeractiviteit moet een specifieke plaats krijgen.

29 Wat is mediawijsheid? Aanbevelingen:
Bij het opzetten van projecten en uitgebreide activiteiten moeten de vier clusters bij het aanbieden van media-oefeningen met elkaar verbonden blijven. Te vaak ligt de focus op enkel het creëren van media of enkel het gebruik van een apparaat of stukje software.

30 Outcome

31 OVERZICHT Good practices Website – review Zelfbevragingstool
Multimediale boekenweek – Thomas More (Kempen) Projecten HUB Website – review Zelfbevragingstool

32 Multimediale boekenweek
Onder-media-wijzer

33 ‘multimediale boekenweek’
Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Vorselaar 1 BALO (BAchelor Lager Onderwijs) Vakoverschrijdend: Mediawijsheid – ICT – Nederlands I.s.m. Geert De Kockere (jeugdauteur)

34 Multimediale boekenweek
opstartdag Multimediale boekenweek

35 Opstartdag: 3 sessies Sessie 1: studenten leren werken met een iPad en leren monteren met iMovie. Sessie 2: beeldvorming en manipulatie van de kijker: Effecten van cameratechnieken Effecten van montage ‘Kleuren’ van media Sessie 3: instructie + uitschrijven scenario voor promotiefilmpje bij jeugdboek Geert De Kockere

36

37

38 Beeldvorming in reclame – sociale media
Multimediale boekenweek

39 BEELDVORMING IN RECLAME – SOCIALE MEDIA
Reclametechnieken Invloed van reclame op (jonge) kinderen Sociale media (niveau student) Sociale media (Wat mag in de klas?) Uitwerken uitnodigend groepsprofiel

40 Multimediale boekenweek
slotevent Multimediale boekenweek

41 Slotevent Mediawijsheid: waar hebben studenten (onbewust) aan gewerkt doorheen het project? Link met de 4 competentieclusters (gebruik, kritisch begrip, communicatie, wijsheid) Lezing Geert De Kockere: poëzie in de klas en moderne media Toonmoment uitgewerkte filmpjes + prijsuitreiking

42 PRaktijkvoorbeeld &list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o &list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o

43 BRUSSELPROJECT 3 BALO Onder-media-wijzer

44 Brusselproject HUB HUB- 3 Balo
Mediaproject in en over Brussel (eerste editie: Gevaarlijk jong) Traject: Impressiedag in Brussel Muzische stage Schrijven dynamoproject Praatcafé Project in stage Tentoonstelling MUNTPUNT

45 IMPRESSIEDAG

46 IMPRESSIEDAG Artistieke verhalen in verschillende media over Brussel
Dit jaar: BBOT: geluidenparcours in Anneessens; Cinéma Palace BBOT City Mined: stadsmeubilair gericht op ontmoetingen Kaaitheater: 2de nacht van de kennis over Brussel

47 MUZISCHE STAGE

48 MUZISCHE STAGE Begeleiding van kunstenaar: expert in één of meerdere media Choreograaf Videokunstenaar Installatiekunstenaar Beeldend kunstenaar Drama-docent Gebruik van verschillende media om verhaal te vertellen over Brussel: cross-overs tussen verschillende media

49 DYNAMOPROJECTEN

50 Dynamoprojecten Canon Cultuurcel Per school; dynamoproject
1500 euro: materiaal en kunstenaar Kennismaking met subsidiekanalen Leren schrijven van projectvoorstel

51 BRUSSELSTAGE

52 BRUSSELSTAGE 5 Brusselse scholen in heel diverse buurten
Werken rond 1 thema: hun eigen stad Maken verhalen over Brussel in verschillende media Kunstenaars ondersteunen de studenten Werken naar 1 grote overzichtstentoonstelling Dit jaar in Muntpunt Vorig jaar in Abbatoir in Anderlecht op Mixtusfestival

53 Brusselstage Een aantal sfeerbeelden Rap van Vier Winden Trailer 2013
film uit Gevaarlijk jong

54 OVERZICHTSTENTOONSTELLING

55 OVERZICHTSTENTOONSTELLING
Eind juni Alle werken van alle projecten Kinderen uit verschillende buurten uit Brussel zien elkaars werk Vorig jaar in Abattoir Dit jaar in Muntpunt

56 overzichtstentoonstelling
Enkele sfeerbeelden

57 overzichtstentoonstelling

58 website

59 zelfbevragingstool Via website: http://mediawijsonderwijs.be/quiz.php
(‘in de maak’) => Kan gebruikt worden op studentniveau, maar kan ook een inschatting geven voor docenten!


Download ppt "Overzicht sessie: Projectoproep Wat is mediawijsheid?"

Verwante presentaties


Ads door Google