De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herkomst, hoofdlijnen en actualiteiten WEB Studiemiddag 6 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herkomst, hoofdlijnen en actualiteiten WEB Studiemiddag 6 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Herkomst, hoofdlijnen en actualiteiten WEB Studiemiddag 6 maart 2012

2 Programma 13.45 uur Herkomst en veranderingen 14.45 uur Pauze 15.15 uurHet bestuur 15.45 uurDe onderwijsgevende 16.15 uurDe student 16.45 uurLaatste ronde vragen & opmerkingen 17.00 uurinformele voortzetting discussie

3 Ruimte voor vragen, opmerkingen, reacties

4 Terug in de tijd Geschiedenis van de WEB in kort bestek 19e eeuw: ontstaan van beroepsonderwijs 1919 Wet op het nijverheidsonderwijs 1968 Wet op het voortgezet onderwijs 1996 Wet educatie en beroepsonderwijs (Stb. 1995, 501; Kamerstukken II 1993/94, 23 778)

5 Wat kwam samen in de WEB? Mbo & vavo uit de Wet op het voortgezet onderwijs Het leerlingwezen (beroepsbegeleidend onderwijs) uit de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs Vormingswerk en basiseducatie uit de Kaderwet volwasseneneducatie

6 Aanhef “…met het oog op de totstandkoming van een landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs, de gewenste verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de gewenste verbetering van de afstemming tussen beroepsonderwijs en educatie, en voor een samenhangende besluitvorming op het gebied van de educatie, wenselijk is de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid, aan de gemeenten, aan de landelijke organen en aan de instellingen te herzien; dat het daarvoor wenselijk is de regelingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs in de (Wcbo) en de (KVE 1991), alsmede de (WVO) in een samenhangend wettelijk kader neer te leggen…”

7 Inhoudelijke kaders WEB Één landelijke kwalificatiestructuur voor alle opleidingen, arbeidsmarktsectoren en branches Scholen maken hun eigen onderwijsprogramma’s; opleiding starten = aanmelding in Centraal register beroepsonderwijs (Crebo); zelf verantwoordelijk kwaliteit examinering Introductie vast onderdeel beroepspraktijkvorming (bpv) voor alle opleidingen, mn. BOL; kbb’s aan zet v.w.b. kwaliteitsborging bpv-plaatsen

8 Bestuurlijke kaders WEB Deregulering; instellingen aan zet; voor beleidsvoerend vermogen is schaalvergroting wenselijk; vorming roc's en aoc's Meer actoren dan alleen Rijk aan het stuur: kbb’s, gemeenten, niet-bekostigd onderwijs, deelnemers Mbo-bekostiging deels afhankelijk van output: diplomabekostiging Bekostiging educatie verloopt via gemeenten Instellingen mogen de markt op voor ‘privaat aanbod’

9 Belangrijke wijzigingen Decentralisatie arbeidsvoorwaarden (2003) Toezicht kwaliteit examinering: van externe legitimering naar KCE (2004) naar de Inspectie (2008) Marktwerking inburgering oudkomers (2007) Invoering WOR & deelnemersraad (2010) Invoering referentieniveaus taal en rekenen (2010) Invoering fusietoets (2011) Beroepsgerichte kwalificatiestructuur (2012)

10 Opbouw van de WEB (Ia) H1Algemene bepalingen H2Planning en bekostiging H3 Vervallen (was: overlegstructuur) H4Personeel H5Vervallen (was: toezicht) H6Aanbod mbo H6aAanbod educatie H7Het onderwijs

11 Opbouw van de WEB (Ib) H8Inschrijving H8aMedezeggenschap deelnemers/ouders H9Het bestuur H10Beroep bij adminstratief rechter H11Sancties H11aExperimenten H12Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen

12 Opbouw van de WEB (Ic) Kernconcepten: Instellingen Roc’s, aoc’s en vakinstellingen Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Exameninstellingen Overige aanbieders (NRTO) Mbo en educatie Bekostigd en niet bekostigd Bijzonder en openbaar

13 Opbouw van de WEB (II) Wat zijn belangrijke besluiten die gebaseerd zijn op de WEB: -Uitvoeringsbesluit WEB (Stb. 1999, 368) -Examen- en kwalificatiebesluit WEB (Stb. 2010, 294) En dan is er nog de CAO BVE, te downloaden vanaf o.a. www.mboraad.nlwww.mboraad.nl

14 WEB in schema Art. 23 GW Wet educatie en beroepsonderwijs Diverse AMvB’s, regelingen CAO BVE Code goed besturen

15 Nog aanhangig, o.a.: 32.558 verblijfsduurbeperking vo 32.193 wijziging WOT 32.892 samenwerking niet bekostigd vo en vavo 32.396 versterking positie personeel 33.096 invoeren locatiecode 33.106 passend onderwijs 33.116 duurzame grondslag experimenten 33.146 vavo naar het rijk / overige educatie

16 Wat is aangekondigd: Actieplan Mbo, Focus op Vakmanschap, voorjaar 2011 Wetsvoorstellen in de maak: het verkorten en intensiveren van beroepsopleidingen de invoering van entree-opleidingen de modernisering van de bekostiging de invoering van het 30+arrangement

17

18 De lexplicatie-bundel Wat staat er in? Recent doorgevoerd Stb. 2011, 443 Div. maatregelen ivm vsv-beleid Stb. 2011, 621 Toevoegen niet-bekostigd aan PGN Stb. 2011, 560 Beroepsgerichte kwalificatiestructuur Hoe te gebruiken? Zie ook www.kluwer.nl/lexplicatie; of www.wetten.nlwww.kluwer.nl/lexplicatie www.wetten.nl En jurisprudentie via www.rechtspraak.nl en www.onderwijsgeschillen.nlwww.rechtspraak.nl www.onderwijsgeschillen.nl Kamerstukken via ‘officiele bekendmakingen’ of oude documenten via statengeneraaldigitaal.nl

19 Waar vind ik een actuele WEB? www.kluwer.nl/lexplicatie wetten.overheid.nl

20

21

22 Ruimte voor vragen, opmerkingen, reacties

23 Pauze! Herkomst, hoofdlijnen en actualiteiten WEB

24 Het bestuur (I) Wat zegt de wet? Hoofdstuk 9: Bestuur en inrichting van de instelling Hoofdstuk 2 Titel 1b: Fusietoets Artikel 8.4.1 en artikel 8.4.2: samenwerking Zijn er ook nadere regels? Goed bestuur in de bve-sector De beloning van bestuurders De honorering van leden RvT

25 Het bestuur (II) Commissie Klachtencommissie Governance en Beloning mbo Uitspraak RvT – CvB – medezeggenschapsorgaan Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 29 april 2010, LJN: BM3172. Literatuur F.H.J.G. Brekelmans & M. van Es, ‘Arbeidsrechtelijk ontslag van de bestuurder-werknemer’, School en Wet, 2009, november, pp. 17-23.

26 Ruimte voor vragen, opmerkingen, reacties

27 De werknemer (I) Wat zegt de wet? Hoofdstuk 4: Personeel Artikel 4.1.1 formatie Artikel 4.1.2 rechtspositie van het personeel Artikel 4.1.3: professioneel statuut Artikel 4.1.4 e.v.: commissie van beroep Artikel 4.2.1: vereisten benoeming

28 De werknemer (II) Uitwerkingen Cao-bve - Verhouding werkgever – bonden – OR - Bovenwettelijke bevoegdheden OR

29 De werknemer (III) Rechtsbescherming Interne geschillencommissies Artikel B-3 tot en met B-6 cao: cao- interpretatiecommissie. Artikel B-8 cao: interne geschillencommissie Artikel D-15 cao: commissie functiewaardering Artikel E-27 cao: klachtenregeling Artikel N-6 tot en met N-8: Commissie voor geschillen Professioneel statuut

30 De werknemer (IV) Commissie van Beroep: advies: ‘De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: De toekomst van de Commissies van Beroep’ (nov 2011; www.onderwijsgeschillen.nl). Uitspraak: commissie voor geschillen CAO-BVE van 23 februari 2011 Geschilpunt: De functie van de werkneemster van docent is gaandeweg van inhoud veranderd en zij heeft een benoeming als loopbaanadviseur gekregen. Deze functie is door de werkgever in de categorie OBP geplaatst. Kan de werkneemster zich tegen de werkgever er op beroepen nog steeds onderdeel uit te maken van de categorie OP?

31 Ruimte voor vragen, opmerkingen, reacties

32 De student (I) Wat zegt de wet? Artikel 8.1.1 tot en met 8.1.2: inschrijving en toelating Artikel 8.1.3: onderwijsovereenkomst Artikel 8.1.4: onderwijsbijdragen Hoofdstuk 8a: medezeggenschap van deelnemers en ouders; landelijke geschillencommissie medezeggenschap Artikel 7.2.8. en 7.2.9: praktijkovereenkomst

33 De student (II) Regelingen Onderwijsovereenkomst en de algemene voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst Deelnemersstatuut Reglement ongewenst gedrag Regeling bindend studieadvies Praktijkovereenkomst

34 De student (III) uitspraak Rb. Middelburg 23 april 2003, LJN AO3717: Leerling wordt op school in het oog getroffen door een papieren pijltje van een 20-jarige medeleerling Rb. Zwolle 20 januari 2006, LJN AV4857: Wangedrag van scholier niet voldoende ernstig om tot definitieve verwijdering van de onderwijsinstelling te besluiten

35 De student (IV) Literatuur M. van Es & F.H.J.G. Brekelmans, ‘Juridische aspecten bij het leren en werken in het kader van een beroepsopleiding in de Web’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.) Scholing in het sociaal recht, Deventer 2008, pp. 99-128. B.M. Paijmans, ‘Aansprakelijkheid van scholen’, School en Wet 2012, februari, pp. 15-18; 17 jarige studente roc betoogde dat zij op grond van de onderwijsovereenkomst mocht verwachten dat het roc een voor deelname aan de kartwedstrijd adequate verzekering zou hebben gesloten

36 Ruimte voor vragen, opmerkingen, reacties

37 En nu verder! Verdiepingscursus!!! Renée van Schoonhoven rvanschoonhoven@actisadvies.nl Marianne van Es mves@aob.nl Frans Brekelmans fbrekelmans@aob.nl


Download ppt "Herkomst, hoofdlijnen en actualiteiten WEB Studiemiddag 6 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google