De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 8 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 8 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 8 september 2013

2 in/bij deze kerkdienst.
WELKOM in/bij deze kerkdienst.

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger br. E. Groenewold
Welkom en mededelingen Zingen gezang 479 : 1 en 2 Stil gebed en votum Zingen gezang 479 : 3 en 4 Leefregels Zingen psalm 103 : 1 Gebed Eerste bijbellezing Psalm 103 Zingen psalm 103 : 2 en 3 Tweede bijbellezing Matteüs 6 : 25 – 34

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger br. E. Groenewold
Zingen psalm 103 : 4 en 5 De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan Preek van ds. G.P.M. van der Linden (Thema: ‘De mens is gras, maar ……’) Zingen psalm 103 : 6 en 7 Dankgebed en voorbede De kinderen komen terug Collecten Zingen gezang 426 : 1, 2 en 5 Zegenbede

5 Deze week het gemeenteweekend 2013:
Vrijdag 13 september (vanaf uur) en zaterdag 14 september (vanaf uur). Koetshuis van Youth for Christ in Driebergen. Thema: ‘Vredestichters’. Aanmelden s.v.p. bij Marleen Marsman, Wouter Roorda of Maria Rugenstein.

6 Vredestichters ???

7 Vredestichters ???

8 Vredestichters ???...

9 ??? Vredestichters

10 13 september om 18.00 uur 14 september om 10.00 uur in Driebergen
We zien er naar uit!

11 De lessen van de wijze zijn ze laten je ontkomen aan
Spreuk van de week De lessen van de wijze zijn een bron van leven, ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood. (Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 14)

12 Welkom en mededelingen

13 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee,
Gezang 479 : 1 en 2 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, d’ onzeekre zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

14 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf.
Gezang 479 : 1 en 2 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam.

15 Stil gebed en votum

16 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.
Gezang 479 : 3 en 4 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

17 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
Gezang 479 : 3 en 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

18 Leefregels

19 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
Psalm 103 : 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

20 Gebed

21 De eerste lezing uit de Bijbel is Psalm 103
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

22 1 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel,
Psalm 103 1 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. 3 Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

23 6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
Psalm 103 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

24 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.
Psalm 103 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

25 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
Psalm 103 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

26 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras,
Psalm 103 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

27 Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
Psalm 103 Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. 19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles.

28 20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
Psalm 103 20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. 21 Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. 22 Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.

29 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
Psalm 103 : 2 en 3 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

30 Hij is een God van liefde en genade,
Psalm 103 : 2 en 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

31 De tweede lezing uit de Bijbel is Matteüs 6 : 25 – 34
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

32 Matteüs 6 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

33 Matteüs 6 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.

34 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?”
Matteüs 6 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?”

35 Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Matteüs 6 32 Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

36 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
Psalm 103 : 4 en 5 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

37 Zoals een vader liefdevol zijn armen
Psalm 103 : 4 en 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

38 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld over de scheuring van Salomo’s rijk (n.a.v. 1 Koningen 12).

39 Preek van ds. G.P.M. van der Linden met als thema:
“De mens is gras, maar ……..” (n.a.v. Psalm 103 : 15 – 18).

40 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras,
Psalm 103 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.

41 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
Psalm 103 : 6 en 7 De mens is aan het sterven prijs gegeven, gelijk het gras kortstondig is zijn leven, en als een bloem die naar de zon zich keert, maar die ten prooi valt aan de barre winden, en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

42 Maar 's HEREN gunst zal over wie Hem vrezen
Psalm 103 : 6 en 7 Maar 's HEREN gunst zal over wie Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

43 Dankgebed en voorbede

44 van/door onze diaconie
Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas, wordt er gecollecteerd voor: 1. het werk van/door onze diaconie (binnen de gemeente, in de stad Utrecht, nationaal en internationaal); 2. de (Singel)kerk.

45 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Gezang 426 : 1, 2 en 5 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

46 Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt,
Gezang 426 : 1, 2 en 5 Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt, zo houdt over mij de Here zijn beschuttend’ arm gestrekt. Alles wendt Hij mij ten goede, Hij is bij mij nacht en dag, ja, van voor ik 't licht nog zag, ben ik veilig in zijn hoede. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

47 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint,
Gezang 426 : 1, 2 en 5 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.

48 Zegenbede

49 Vanmiddag kerkdienst om uur; voorganger br. J.L.H. Rink.


Download ppt "Zondagmorgen 8 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google