De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemaakt door: Anna-Paulien van Dijk 28 augustus 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemaakt door: Anna-Paulien van Dijk 28 augustus 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Gemaakt door: Anna-Paulien van Dijk 28 augustus 2013
IPC Gemaakt door: Anna-Paulien van Dijk 28 augustus 2013

2 Wie ben ik? Anna-Paulien, 33 jaar, getrouwd en 2 kinderen.
Veluwse onderwijsgroep; 14 BO, 1 SBO en 7 VO scholen. 2002 LIO-student op KBS Eloy 2003 tot heden groepsleerkracht op KBS De Zonnewende 2005 coördinator (hoog)begaafdheid 2009 tot heden Zongroep bovenbouw 2010 tot heden  Interzuilair overleg hoogbegaafdheid Apeldoorn

3 Vraag: Wat is IPC precies?
Welke doelen streeft IPC na en passen die bij de visie die wij als organisatie nastreven? Welke voor- en nadelen verwacht ik van dit curriculum?

4 IPC: Introductie en achtergrond
“IPC is een curriculum dat ontwikkeld is om leerlingen zaakvakken en creatieve vakken te kunnen aanbieden op een manier die thuishoort in de 21ste eeuw.” halverwege jaren ’90 Shell scholen op zoek naar het beste leergerichte, internationale, actieve curriculum dat op vaardigheden was gebaseerd. Shell Schools Primary Curriculum Project; Field Education  IPC Nederland re=youtu.be

5 Hoe werkt IPC?

6 Startpunt Doel: prikkelen, enthousiasmeren, met ideeën komen.

7 Kennisoogst

8 Uitleg Thema Leerkracht legt uit:
Wat de kinderen het komende thema gaan onderzoeken/leren. Welke vakken hier bij aan bod komen. Werken vanuit leerdoelen: Alle leerdoelen worden zichtbaar in de klas opgehangen. Alle leerdoelen worden per vakgebied beschreven. Voorafgaand aan elke les worden er één of meerdere leerdoelen naar voren gehaald. Evaluatie op basis van voorafgestelde doel.

9 Voorbeeld leerdoelen Missie naar Mars
Natuur Zijn in staat de voornaamste voedselgewassen in hun thuisland te herkennen en te benoemen. Zijn in staat natuurwetenschappelijke onderzoeken uit te voeren. Lichamelijke opvoeding Zijn in staat te plannen hoe zij oefeningen in een besloten ruimte zouden uitvoeren. Zijn in staat de kenmerken van een goede uitvoering te herkennen. Techniek Zijn in staat een stappenplan te ontwikkelen en te gebruiken voor de bouw van een ruimtestation. Weten dat technologie het leven van mensen beïnvloedt en dat mensen in een ruimtestation afhankelijk zijn van technologie. Internationale doelen Hebben kennis van de overeenkomsten en verschillen tussen de levens van de mensen in verschillende landen Zijn in staat manieren aan te geven waarop mensen tot wederzijds voordeel samenwerken.

10 Onderzoeksactiviteiten
Voorbeeld van een onderzoek: Leerkracht: Ik heb hier een aantal ronde voorwerpen, klein en groot. Kies drie voorwerpen uit die de zon, aarde en de maan moeten voorstellen. Leg uit waarom je dat denkt. Belangrijk tijdens deze fase: Leerkracht stelt zoveel mogelijk open vragen; Leerkracht zorgt ervoor dat hij beschikt over de nodige feitenkennis; Leerkracht zorgt voor voldoende bronnen om informatie op te kunnen zoeken.

11 Verwerkingsactiviteiten
Opgedane kennis wordt verwerkt op verschillende manieren; hierbij rekening houdend met meervoudige intelligentie. IPC geeft voorbeelden van verwerkingsopdrachten en beschrijft om welke intelligentie het gaat. Leerkracht is vrij om de opdrachten anders in te vullen en te luisteren naar de suggesties van de leerlingen. Verhoudingen in het zonnestelsel weergeven in een tekening. (Naturalistische, logisch-matematische intelligentie)

12 Doelen (hoog)begaafdheid 2013-2014
Onze docenten: Differentiëren op 3 niveaus voor de vakken; spelling (vanaf groep 4), rekenen, begrijpend lezen en taal. Kunnen de Taxonomy van Bloom toepassen tijdens hun lessen, zodat elk kind uitgedaagd wordt. Bieden de pittige plustorens structureel aan als verrijking/verbreding. Binnen de plusklas: Gaan we de resultaten op sociaal emotioneel gebied meetbaar maken door het invoeren van de SAQI vanaf groep 5. Komen de behaalde resultaten (proces/product) ook op het rapport te staan. Binnen onze scholengemeenschap en het SWV: Wisselen we onderling expertise uit en verzorgen scholingen grotendeels zelf: De Academie

13 Visie Veluwse Onderwijsgroep
“Wij zien elke school op zich en de organisatie als haar geheel als een lerende organisatie, gericht op de optimale ontplooiing van kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.” (Bron: onderwijsgroep.nl , 2013)

14 21st Century Learning Artikel Joseph S. Renzulli:
Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: a four-part theoretical approach (Joseph S. Renzulli, 2012). Door de komst van het internet verandert de manier van leren. Deductief leren vs inductief leren. Kijk op hoogbegaafdheid verandert: reproduceren/vergaren  probleem oplossend denken en creëren. Goed leiderschap in een wereld die continu verandert.

15 Inductief vs deductief leren
In de inductieve benadering: geef je aan de leerling verschillende concrete voorbeelden of illustraties van een regel/situatie. Je vraagt de leerling vervolgens om zelf het basisprincipe dat er achter zit af te leiden.  Van context naar basisprincipe In een deductieve benadering wordt eerst het basisprincipe aangeboden. Vervolgens wordt aan de leerling gevraagd de regel toe te passen op verschillende specifieke voorbeelden.  Van basisprincipe naar context (Bron:

16 Kansen en bedreigingen
Argumenten voor IPC Mogelijke tegenargumenten Gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw. In hoeverre is er voldoende aandacht voor leervaardigheden zoals: uit het hoofd leren, samenvatten, luistervaardigheden etc? Leerlingen hebben meer inbreng, leren vanuit een context; dit vergroot de motivatie. Leert een kind nog wel om zichzelf ergens voor te motiveren? Intrinsieke motivatie? Leerkrachten leren inspelen op de input van de leerlingen. Begeleidt het leerproces, koppelt feitenkennis aan datgene waar de leerling mee bezig is. Is de leerkracht voldoende op de hoogte van alle feiten? Kan elke leerkracht omgaan met de input van de kinderen? Wat als leerkrachten hier moeite mee hebben? Leerkracht heeft zelf de mogelijkheid om invulling te geven aan de lessen. Is het IPC vergeleken met een methode niet erg tijdrovend? Gaat uit van goed wereldburgerschap. Het internationaal perspectief heeft een groot aandeel. Is het aanbieden van een internationaal perspectief een taak voor de basisschool?

17 Conclusie Mooi curriculum met heel veel goede elementen zoals; MI, onderzoekend leren en de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Hoge tijdsinvestering om alle lessen voor te bereiden. Vraagt veel van de vaardigheden van leerkrachten. Er is een volgsysteem in ontwikkeling, maar die is alleen in het Engels te verkrijgen. De werkwijze van het IPC kan ook vertaald worden naar onze huidige methodes. Werken vanuit doelen en handleiding loslaten.


Download ppt "Gemaakt door: Anna-Paulien van Dijk 28 augustus 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google