De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLKOSTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Kinderrechtencoalitie Lut Maertens 29 april 2008 Adviseur ACW-studiedienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLKOSTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Kinderrechtencoalitie Lut Maertens 29 april 2008 Adviseur ACW-studiedienst."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLKOSTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Kinderrechtencoalitie Lut Maertens 29 april 2008 Adviseur ACW-studiedienst

2 Structuur presentatie 1.Een rondje kosten 2.Help! 2.1 vanuit de wet 2.2 via de schooltoelagen 2.3 andere overheidsinitiatieven 3.Ideale schooltoelagen

3 1. Een rondje kosten in het secundair onderwijs 1 week zeeklassen = € 250 1 week sneeuwklassen = € 465 9 dagen Griekenland = € 950 1 ste SO = € 858,34 2 de SO = € 867,17 3 de SO = € 933,97 4 de SO = € 944,36 5 de SO = € 1 005,29 6 de SO = € 1 267,40 (Bron: HIVA 2001, geïndexeerd door Studiedienst Gezinsbond, september 2007)

4 1. Een rondje kosten in het secundair onderwijs ONDER- WIJS- VORM SCHOOL- UITRUST- ING VERVOER SCHOOL- REIZEN SCHOOL- ACTIVI- TEITEN STEUNEXTRATOTAAL ASO517,63114,56204,1487,8935,9423,11983,24 BSO693,47160,67105,0454,3417,3329,751060,65 KSO752,74335,8067,6391,348,6733,091289,27 TSO686,31168,80112,1156,8318,4625,421068,00 (Bron: HIVA 2001, geïndexeerd door Studiedienst Gezinsbond, september 2007)

5 2. Help! 2.1 Hulp vanuit de wet IVRK art. 28: streven naar kosteloos leerplichtonderwijs GW, art. 24 §3: toegang tot onderwijs is kosteloos tot einde leerplicht Mozaïek-decreet, art. V.13: geen (in)direct inschrijvingsgeld in voltijds en deeltijds beroepsonderwijs Conclusie: in het secundair onderwijs bestaat geen absolute kosteloosheid. Voor onderwijsactiviteiten mogen bepaalde kosten aan ouders en meerderjarige leerlingen worden doorgerekend. Het is evident dat het om effectieve, aantoonbare en verantwoorde kosten van goederen en diensten moet gaan die in evenwichtige verhouding staan tot de eigenheid en de doelgroep van het secundair onderwijs Bij onenigheid kan men zich wenden tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuurwww.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur

6 2. Help! 2.2 Hulp via de schooltoelagen -25% van populatie secundair onderwijs -Voldoen aan 4 voorwaarden 1.Nationaliteit 2.Pedagogisch 3.Financieel 4.Procedureel 1.Nationaliteit Belg EER/EU ~economische band Restgroep: slachtoffer mensenhandel, wettig verblijf zonder asielprocedure

7 Schooltoelage 2. Pedagogisch Ingeschreven zijn Geen huisonderwijs In erkende, gesubsidieerde, gefinancierde instelling Geen internationale school Geen twee opéénvolgende schooljaren meer dan 30 halve dagen per schooljaar spijbelen T.e.m. schooljaar waarin leerling 22 jaar wordt Uitzondering BuSO en 4 de graad

8 Schooltoelage 3. Financiële situatie leefeenheid = uitgaan van referentie-inkomen van leefeenheid Leefeenheid = hoofdverblijfplaats, bij wie is leerling fiscaal ten laste Tenzij de leerling gehuwd, zelfstandig of alleenstaand is Referentie-inkomen = gezamenlijk belastbaar inkomen + afzonderlijk belastbaar inkomen + 80% uitbetaalde onderhoudsgelden + 2x geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik + 1x geïndexeerd kadastraal inkomen eigen beroepsdoeleinden + inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten + leefloon + niet-belastbare beurs

9 Schooltoelage 4. Procedureel Indienen vanaf 15/08 tot 30/06 lopende schooljaar Toelage wordt uitbetaald op rekening van wettelijke vertegenwoordiger Tenzij meerderjarige leerling voorafgaandelijk anders verzoekt

10 Schooltoelage - Mechanisme om hoogte bedrag te berekenen Uitgaan van een glijdend systeem waarbij het berekende referentie-inkomen afgezet wordt t.o.v. het voor de vastgestelde leefeenheid in aanmerking te nemen minimuminkomensgrens Minimum/maximuminkomensgrens worden bepaald a.h.v. Aantal personen ten laste in leefeenheid Aantal studenten aanwezig in leefeenheid Aantal personen fiscaal als handicap beschouwd

11 Schooltoelage MinimumMaximumUitzonderlijk Voltijds SO€ 257 (I) € 70 (E) € 618 (I) € 310 (E) € 392 DBSO€ 60€ 180€ 250 7 de jaar B/TSO€ 308,40 (I) € 84 (E) € 741,60 (I) € 372 (E) € 470,40 4 de graad BSO€ 584 (I = E) € 701 (I) € 2 633 (E) Gehuwde, zelfstandige, alleenstaande leerling € 308,40€ 1 546(I) = interne (E) = externe

12 Schooltoelage Uitzonderlijke toelage Referentie-inkomen bestaat voor minstens 70 % uit vervangingsinkomsten, alimentatiegelden, leefloon of inkomensvervangende tegemoetkomingen En referentie-inkomen < 1/10 maximuminkomensgrens En leerling is niet intern, zit in 4 de graad of is gehuwd, zelfstandig of alleenstaand Interne leerling minstens 5 maanden in een gefinancieerd/gesubsidieerd internaat verblijven gehuwde, zelfstandige, alleenstaande leerlingen

13 Schooltoelage Nieuw en daarom ook beter ‐Schooljaar 2007-2008 Één aanvraagdossier, éénzelfde voorwaardenlijst van kleuter tot student Aanvraag indienen t.e.m. 30 juni van lopend schooljaar ‐Schooljaar 2008-2009 Ook schooltoelage voor jongeren in deeltijdse stelsel –Jaarlijkse indexatie ~consumptieprijzen –Om de 5 jaar werkelijke hoogte schooltoelagen aftoetsen aan werkelijke onderhoud- en schoolkosten

14 Andere overheidsinitiatieven 2.3 Andere overheidsinitiatieven 2.3.1 Federale schoolpremie -Aanvulling op de kinderbijslag -Gebonden aan strengere leeftijdsgrenzen -Niet voor vreemdelingen zonder wettig verblijf, alleenstaande niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en asielzoekers in opvangcentrum ‐Schooljaar 2007-2008: minstens 6 en hoogstens 17 jaar = € 51/€ 71,40 Toekomst? ‐Schooljaar 2008 – 2009: 12 tot 17-jarigen = €72,83 ‐Federaal regeerakkoord: vertrekkend van de verhoging van de leeftijdsbijlagen zoals werd beslist, zal de Regering het systeem aanpassen om te komen tot een 13 de maand, betaalbaar in de maand augustus.

15 Andere overheidsinitiatieven 2.3.2 Vlaamse knelpuntpremies -Geen maximumfacturen Minister wil werken via sensibilisatie en correcte toepassing van de regelgeving. Hij wil dit bereiken via de LOP-werkingen en de inzet van de vzw SOS Schulden op School ‐Knelpuntpremies enkel voor opleidingen die moeilijk in te vullen zijn op arbeidsmarkt = economisch waardevolle richtingen Opgenomen zijn in een exhaustieve lijst -Maatregel beslaat telkens 1 schooljaar -Doel = financiële bijdrage van leerling voor studies integraal verminderen -Schooljaar 2007-2008 = € 236

16 Andere overheidsinitatieven 2.3.3 Lokale onderwijscheques -Selectief financieel domicilie -Geplafonneerd per onderwijsniveau

17 Ideale schooltoelagen 3.De meeste ideale schooltoelagen zijn… 1.Een automatisch recht 2.Selectief 3.Reëel 4.Voor alle lerenden


Download ppt "SCHOOLKOSTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Kinderrechtencoalitie Lut Maertens 29 april 2008 Adviseur ACW-studiedienst."

Verwante presentaties


Ads door Google