De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijventerrein Wieken/Vinkenhoef & Natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal 21-11-2005 Observant Amersfoort Voorlichting & Excursie Provincie Zuid-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijventerrein Wieken/Vinkenhoef & Natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal 21-11-2005 Observant Amersfoort Voorlichting & Excursie Provincie Zuid-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijventerrein Wieken/Vinkenhoef & Natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal 21-11-2005 Observant Amersfoort Voorlichting & Excursie Provincie Zuid-Holland & Utrecht Sieto Idema (Adecs Oost bv) Roelf Bollen (OD205)

2 Betrokken partijen Gemeente Amersfoort Provincie Utrecht Utrechts Landschap Waterschap Vallei & Eem Hydron Midden-Nederland

3 Verloop planontwikkeling ‘98 Structuurplan Wieken/Vinkenhoef & natuurgebied Bloeidaal, inclusief MER ‘01 Bestemmingsplan (BP) gereed ‘02 Vaststelling en goedkeuring BP ‘03 Onherroepelijk BP ’02-’03 Inrichtingsschets Bloeidaal ’02-’03 Verwerving gronden ‘03 Subsidies (NBW/D2) ‘04 Bestek hydrologische buffer ’04-’06 Realisatie hydr. buffer ’06-’07 Realisatie natuurgebied

4 Uitwerking principes RO Bundeling van hinderbronnen (Randboulevard/A1/A28) Zwaarste milieucategorie tegen knooppunt Gebruik van natuurlijk relief en grondwaterstroming Handhaving cultuurhistorische elementen zoals Hogeweg, Lageweg en bebouwing

5 Principes ruimtelijk ontwerp Druk, milieubelastend Rustig, milieuverbeterend

6 Ruimtelijk ontwerp natuur zware cat. lichte cat. hydrologische buffer overgangszone en gemengde doeleinden

7 Bestemmingsplan Bron: OD205

8 Schetsplan Bloeidaal Bron: OD205

9 Uitwerking waterbuffer/-berging Bron: OD205

10 Duurzaamheid energieinfrastructuur centrale blus- en sprinklerwatervoorziening parkmanagement bedrijfsmilieuscan bedrijfsbegeleiding regenwaterinfiltratie toepassing dubo-maatregelen op gebouwniveau beeldkwaliteitplan

11 Energieinfrastructuur Gekozen voor traditionele infrastructuur (gas & water) Waar mogelijk kleinschalig warmte/koude In voortraject gesprekken met marktpartijen Bedrijfsprofiel was onbekend, blijkt ongeschikt daardoor geen investeerder

12 Centrale bluswater- en sprinklervoorziening Infrastructuur+voorzieningen opgenomen in ontwerp Primaire, secundaire en tertiaire voorziening Faciliteiten voor sprinklerinstallaties bedrijven

13 Parkmanagement Verplichte deelname in grondcontract Organisatie in oprichting Basispakket: –Bewegwijzering –Terreinbeveiliging –Algemene organisatie parkmanagement Onderhoud en beheer openbare ruimte op termijn overdraagbaar

14 Bedrijfsmilieuscan Intakegesprek bedrijfscontactpersoon In serviceteam terugkoppeling naar afdeling milieu Milieu analyseert nut/noodzaak milieuscan Eventueel aanbod milieuscan

15 Bedrijfsbegeleiding één team voor bedrijfsbegeleiding extra communicatie over beleid duurzaam bouwen/bedrijfsvoering

16 Beeldkwaliteitsplan Bestaande situatie Gewenst  Beeldkwaliteitsplan Gerealiseerde situatie

17 Bestaande situatie Bron: OD205

18 Gewenste situatie Zonering gewenste situatie Bron: OD205

19 Groen gewenste situatie Bron: OD205

20 Eisen gewenste situatie Bron: OD205

21 Semitransparante repesentatieve gevels Bron: OD205

22 Inrichting voorterrein Bron: OD205

23 Randboulevardzone Bron: OD205

24 Blauwe boorden Bron: OD205

25

26

27 Groene boorden noordzijde Bron: OD205

28

29

30 Groene boorden beekdalzijde woningen Bron: OD205

31

32 Elementen & Relaties Bloeidaal EHS Begrenzing Waterwinning Regionale waterberging/inundatie Fietspad Wandelpad Waterbuffer/-berging

33 EHS Overheidsbeleid Beleid Amersfoort Groen- blauwe Structuur

34 Begrenzing

35 Waterwinning Natuurvriendelijke inrichting Hydron

36 Regionale waterberging/inundatie Beleid WS Vallei & Eem

37 Fietspad Recreatiebeleid Amersfoort Langeafstands Fietsroute?

38 Wandelpad Recreatiebeleid Amersfoort Langeafstands Wandelroute?

39 Waterbuffer/-berging Anti-verdrogingsbeleid

40 Planologische succesfactoren In vroeg stadium alle interne en externe partijen gelijkwaardig betrekken –Inbreng expertise –Integraal plan –Financiële betrokkenheid Open informatie –Openheid doelstellingen/info  Begrip  Consensus Rood voor Groen –Financieel: kostendrager –Ruimtelijk: onteigeningstitel Heldere afspraken grondprijzen

41 Inrichtingstechnische succesfactoren Integraliteit door gezamenlijk optrekken planmakers en toekomstig beheerders

42 Beheerstechnische succesfactoren Eenheid van beheer Overdracht aan professionele beheerder

43 Foto’s van de eerste resultaten in het veld De kleine plevier heeft het terrein al gevonden. Dit is een vrij zeldzame broedvogel die tijdelijk op dit soort terreinen in aanleg broedt. Het effect van het sparen van het grootste deel van de beplanting is in de aanlegfase goed zichtbaar.

44 De kleine plevier heeft het terrein al gevonden. Dit is een vrij zeldzame broedvogel die tijdelijk op dit soort terreinen in aanleg broedt.

45 Het effect van het sparen van het grootste deel van de beplanting is bij de aanleg goed zichtbaar.

46 Over enkele jaren….


Download ppt "Bedrijventerrein Wieken/Vinkenhoef & Natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal 21-11-2005 Observant Amersfoort Voorlichting & Excursie Provincie Zuid-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google