De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'PRAEPARATUS ESTO' Openingsdia EHBO Midden NL EHDD13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "'PRAEPARATUS ESTO' Openingsdia EHBO Midden NL EHDD13."— Transcript van de presentatie:

1 'PRAEPARATUS ESTO' Openingsdia EHBO Midden NL EHDD13

2 Waarom? Of het gebeurd ? Wanneer het gebeurd !
Zijn professionele hulpverleners in NL voorbereid? Zijn leken hulpverleners in NL voorbereid? 00 – 05 Het is helaas niet meer de vraag of Nederland ooit getroffen gaat worden door een terroristische aanslag, maar het is het afwachten daarop. Hoe goed de professionele hulpverlening is geregeld ten tijde van een aanslag kan enkel beoordeeld worden als het gebeurd is. Hoe goed kunnen wij onze cursisten voorbereiden hierop, wat hebben we hierbij nodig en wat is de visie van EHBO Midden Nederland, bij het behandelen van een onderwerp als dit! Speciale diensten in NL worden sinds dit jaar opgeleid om hun eigen mensen eerste hulp te bieden in het geval van terreur. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

3 Lesonderwerp ? “Geladen” lesonderwerp ;-)
Hoe breng je dit onderwerp ter sprake? Bewaakt de discussies! 05 -10 Terrorisme kan een heel beladen onderwerp zijn! Een taak van de docent is goed de discussie tussen cursisten te bewaken. Veelal wordt de islam als groot voorbeeld genoemd als het gaat om terrorisme. Een goede discussie mag, maar het mag niet uitlopen op discriminatie! Discusieer over op de ppt genoemde vraagstelling, hoe men dit onderwerp onder de cursisten ter sprake kan brengen. De cursus die EHBO Midden Nederland aanbied is geboren uit onvrede over het gebrek aan voorlichting in Nederland over wat te doen bij terroristische aanslagen. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

4 Wat is Terreur? Definitie: Welke vormen van terreur zijn er?
Laat de cursisten in de didactische werkvorm discussie, discussiëren over wat terreur nu eigenlijk is. Na de discussie kan de docent middels mindmapping het eea duidelijk maken 10 -15 Voorafgaande de les is het belangrijk dat u de cursisten in het kort gaat uitleggen, wat nu terreur precies is. We hebben het er wel veel over maar wat is het nu eigelijk? Dit onderwerp moet kort zijn. Laat de cursisten in de didactische werkvorm discussie, discussiëren over wat terreur nu eigenlijk is. Mindmapping is hierbij een goede werkvorm. Mindmapping: Een mindmap wordt opgesteld door eerst het centrale thema te bedenken en te noteren. Dit centraal thema wordt in het midden van het diagram weergegeven. Vervolgens bedenkt en noteert men hieromheen de onderwerpen die een relatie met dit thema hebben. Aan elk onderwerp kunnen op dezelfde manier subonderwerpen worden gekoppeld, en zo door. Om het overzicht te behouden dienen de (sub)onderwerpen met trefwoorden of pictogrammen te worden aangegeven en niet met hele teksten. De Britse psycholoog en auteur Tony Buzan beweert er de bedenker van te zijn en heeft het beeldmerk MindMap© vastgelegd. Mindmaps worden zowel in de werkomgeving als in het onderwijs gebruikt, bijvoorbeeld bij: brainstormen, ontwerpen, organiseren, samenvatten, notuleren, presenteren en leren. De mindmap met de hand worden geschetst om ideeën te noteren, bijvoorbeeld bij brainstormen, notuleren of leren. Voor presentaties kan deze gedetailleerder worden uitgewerkt. Een elektronische mindmap heeft hierbij als voordeel dat deze eenvoudig kan worden aangepast en hergebruikt. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

5 Wat is Terreur? Er zijn verschillende definities van Terreur.
Dikke van Dale; Wetboek van Strafrecht; Algemene Inlichtingen & Veiligheidsdienst; Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding; De Verenigde Naties. 15- 20 De definities van alle organisatie, instelling of wetgevers komen grotendeels overeen. Een lesmethode kan zijn dat de cursisten middels Smartphones Ipad etc, de verschillende definities van de hierboven genoemde instanties/wetgevers op laten zoeken. Op Wikipedia zijn deze reeds samengevoegd: Er zijn veel definities in omloop die terrorisme vanuit verschillende perspectieven belichten. Een oudere definitie komt uit de 24e druk van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal (1956): 'Het gedwee maken of demoraliseren van een regering of bevolking door daden van terreur'. Waarbij 'terreur' volgens hetzelfde handwoordenboek gelijkstaat aan 'schrikbewind'. Van Dale XIV (2005) definieert terrorisme als: (het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken. In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht geeft artikel 83 de definitie van een terroristisch misdrijf: sommige misdrijven vallen hier zonder meer onder, sommige andere indien ze worden gepleegd met een terroristisch oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Bij diverse misdrijven geldt in geval van een terroristisch oogmerk een hogere maximumstraf. De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) omschrijft terrorisme als: Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. In de definitie van de AIVD staat dat het geweld op mensenlevens gericht moet zijn om terrorisme te kunnen onderscheiden van 'politiek gewelddadig activisme' waarbij het gebruikte geweld niet doelbewust tegen mensenlevens is gericht of nadrukkelijk incalculeert dat bij acties mensenlevens te betreuren zullen zijn. Dit is een onderscheid dat niet altijd wordt gemaakt. De Nationaal coördinator terrorismebestrijding (NCTb) omschrijft terrorisme als: "Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden." Anders dan de AIVD spreekt de NCTb dus van ideologische motieven en hoeft het geweld niet per se op mensenlevens gericht te zijn, 'maatschappij-ontwrichtende schade' is ook terrorisme, aldus de NCTb.[1] Een commissie van de Verenigde Naties definieerde terrorisme als: "Het onrechtmatig en intentioneel veroorzaken van dood of lichamelijke verwondingen of ernstige schade aan eigendom wanneer het doel van het gedrag, door zijn aard of context, het intimideren van een bevolking is, of het dwingen van een overheid of een internationale organisatie om bepaalde handelingen te stellen of ervan af te zien." Problemen zijn evenwel gerezen over de toepasselijkheid van deze definitie op de militaire troepen van een Staat en op bevrijdingsbewegingen. Daarom is deze definitie niet door alle landen geaccepteerd en de onenigheid hierover draagt in hoge mate bij aan het feit dat er tot op heden geen antiterrorisme-verdrag is gesloten. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

6 Benoem Risicoplekken voor Terreur
Metro's, treinen en bussen (vooral in spitsuren) Grote trein- en busstations en vertrekhallen van vliegvelden Populaire, drukbezochte restaurants, bioscopen, disco's en overige clubs Stadions en grote evenementen Kerken en overige religieuze gebouwen Scholen en universiteiten, belangrijke bedrijven Parlementsgebouwen, ministeries, ambassades en kazernes Gebouwen en plekken met een symbolische betekenis (denk aan de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon) Overigens komen ook winkelcentra, tunnels en bruggen als risicoplek in aanmerking. 20 – 25 Je kan de cursisten de risicoplekken laten benoemen voor een eventuele aanslag. Terroristen willen in een hele korte tijd zoveel mogelijk slachtoffers maken. Een plek waar in relatief korte tijd veel mensen komen is het openbaar vervoer. Dit zie je ook in de reeds gepleegde aanslagen. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

7 Tokio 20 maart 1995 EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur 25-27
De Sarin-gasaanval in de metro van Tokio was een aanslag met saringas die tijdens de ochtendspits in de metro van Tokio op 20 maart 1995 werd uitgevoerd door de Japanse sekte Aum Shinrikyō met 13 doden en duizenden gewonden tot gevolg. Sarin is een van de gevaarlijkste zenuwgassen. Zenuwgassen zijn neurotoxinen die interfereren met de impulsoverdracht bij de overgang van de zenuw naar de spiercel (de motorische eindplaat) door het enzym acetylcholinesterase onomkeerbaar te blokkeren, waardoor acetylcholine niet meer afgebroken wordt, zodat de spier voortdurend wordt geprikkeld tot samentrekken. Hierdoor ontstaat bij het slachtoffer een krampende verlamming die in enkele minuten dodelijk is door het onmogelijk maken van de ademhaling. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

8 Madrid 11 Maart 2004 EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur 27 -29
De bomaanslagen in Madrid van 11 maart 2004 bestonden uit een aantal bomexplosies die plaatsvonden aan boord van vier forensentreinen (cercanías) van de RENFE in Madrid (Spanje), in de ochtend van 11 maart Er werden 191 mensen gedood en 1400 verwond waarvan velen ernstig. Hiermee werd het de ergste terroristische daad in Europa sinds het opblazen van een vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie op 21 december 1988 (de Lockerbie-aanslag). Er werd melding gemaakt van dertien bommen, waarvan er 10 ontploft zijn. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

9 Londen 7 Juli 2005 EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur 29 -31
Bij de terroristische aanslagen in Londen van 7 juli 2005 werd Londen tijdens de ochtendspits opgeschrikt door vier bomexplosies. Binnen een half uur deden drie ontploffingen zich voor in de metro en een half uur later één aan boord van een bus. Het aantal doden bedroeg 56, waaronder de 4 daders. Naar schatting waren er 700 gewonden, waarvan 22 ernstig gewond. In de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk is dit de aanslag met de meeste doden sinds de aanslag op Pan Am-vlucht 103 boven Lockerbie in 1988. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

10 Waarom deze plekken? Wat zijn de overeenkomsten tussen Tokio, Madrid en Londen? Het is namelijk de bedoeling van terroristen om zoveel mogelijk mensen tegelijk te treffen en een substantieel of symbolisch belangrijk deel van de samenleving te ontwrichten. 31-32 Doceer nav PPT EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

11 En Nederland? EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur 32 -34
Terrorisme in Nederland heeft tussen 1950 en 2009 tot ongeveer 70 aanslagen met 30 doden geleid, zowel onder gegijzelde burgers (treinkapingen) als onder politie- en douanemensen (4) en hooggeplaatste functionarissen (de Britse ambassadeur, 1979). Bovendien stierven er ongeveer 8 daders in Nederland. Er werden ongeveer 400 mensen gegijzeld (in twee treinen, een basisschool, een provinciehuis en ettelijke ambassades), de kapingen van Nederlandse vliegtuigen niet meegerekend. De meeste dodelijke acties vonden plaats in de jaren De meeste aanslagen in Nederland waren van extreem-linkse politieke groeperingen, vooral in de periode van Topjaar was 1990 met vijf aanslagen tussen maart en juli. In jaren 1980 en daarna bleven er regelmatig acties met zelfs dodelijke afloop van andere groepen voorkomen, gemiddeld ongeveer twee per jaar. Tussen 1990 (toen bij een aanslag door de IRA in Roermond twee Australische toeristen om het leven kwamen) en 2004 (toen Theo van Gogh vermoord werd door een moslimfundamentalist) vielen er geen doden, wel waren er veel aanslagen, zoals in 1990: vijf aanslagen tussen maart en juli. Vóór 2004 ging het voornamelijk om extreemlinkse of anarchistische aanslagen, vanaf 2004 veelal om moslimfundamentalistische aanslagen of pogingen of voorbereidingen daartoe. In 2006 trad er een speciale anti-terreurwet in werking, die ook voorbereidingen voor terrorisme strafbaar stelde. Sinds 1 januari 2005 geldt er in Nederland een identificatieplicht, die mede door (de angst voor) terrorisme mogelijk werd. Buiten Nederland stierf een Nederlandse fotograaf in 1985 in Auckland, Nieuw-Zeeland, bij een bomaanslag door de Franse geheime dienst op het schip Rainbow Warrior van Greenpeace, dat daarbij zonk en onherstelbaar beschadigd werd. Grootschaliger aanslagen zoals die op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, of die in Spanje of Rusland deden zich in Nederland niet voor. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

12 WTF!* Weet u wat u kan en/of moet doen tijdens of na een aanslag ?
Vluchten ? Helpen ? * = What The Fuck 34 -36 Als mensen betrokken raken bij een aanslag, in de zin van slachtoffer, zullen ze eerst door de beleving heen gaan. Natuurlijk komen daar oerkrachten bij vrij en de drang om te overleven. Nadat de aanslag is gepleegd, zal men euforie ervaren direct gevolgd door ongeloof en verbijstering. Hierna kan het 2 kanten op, totale paniek en men krijgt weer de drang om te overleven en wil wegkomen, rationeel en men wil slachtoffers gaan helpen, maar dan komt de afweging waar men moet beginnen, hoe pak ik dat aan? Wat zouden de cursisten doen nadat zij betrokken zijn geweest bij een aanslag? EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

13 De Helpende Hand 1e hulpverleners zijn DOENERS Valkuil ?
EIGEN VEILIGHEID ! 1. KIJKEN 2.DENKEN 3.DOEN !! 36 -38 1e hulpverleners zijn vaak doeners, dit kan een valkuil zijn. Door ondoordacht te gaan optreden, kan met zelf een indirect slachtoffer worden van terreur. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

14 Letsels (Gas) Gasaanval => Vergiftiging via Huid & Ademweg
Chemische Brandwonden 38 – 39 Welke letsels we kunnen aantreffen ligt aan de aanslag die gepleegd is. Is het een gasaanval zullen qua hulpverlening weinig betekenen. Bij inademing zullen we zelf besmet raken met alle gevolgen van dien. Men dienst zichzelf dus echt te beschermen alvorens men hulp kan geven. De meeste aanslagen worden gepleegd met explosieve. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

15 Letsels (Explosief) Bomaanslag => Blasletsel
Veroorzaakt door een drukgolf Inwerking van de druk op het lichaam Hoe groter de explosie, hoe groter de druk, hoe groter het letsel! 39 – 40 Factoren bij een explosie Bij een explosie ontstaat een drukgolf die zich vanaf de plaats waar de explosie plaatsvindt in alle richtingen verspreid. De drukgolf oefent grote kracht uit op alles wat hij in zijn weg tegenkomt. Zo raken gebouwen beschadigd, vallen bomen om en kunnen ook mensen (ernstige) letsels oplopen door de inwerking van de kracht op het lichaam. Hoe krachtiger de explosie, hoe groter de drukgolf en hoe verder de drukgolf zal reiken. De kracht van de explosie bepaalt onder andere de schade en de afstand waarover beschadiging is opgetreden. De omgeving waar een explosie plaatsvindt bepaalt mede hoe groot de schade zal zijn. In het open veld kan de drukgolf zich verder verspreiden omdat hij minder obstakels tegenkomt. In een stad met veel hoge gebouwen komt de drukgolf minder ver, maar kan de schade aanzienlijk zijn. Een explosie in het water verspreid zich veel sneller dan in de lucht, en leidt vaak tot veel ernstiger letsel bij het slachtoffer. In een gesloten ruimte zal een explosie leiden tot toename van de druk, waardoor deze krachtiger naar buiten verplaatst. Letsels bij explosies en blast Letsels als gevolg van blast zijn in te delen in 4 groepen in volgorde van ontstaan: Primair: ontstaan als gevolg van de schokgolf. Deze letsels bevinden zich met name in de organen waar lucht of gas in aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan het oor (trommelvliesbeschadiging, bloed uit het oor), de longen (beschadiging van longblaasjes en het ontstaan van een klaplong) en de darmen. Primaire letsels zijn niet altijd direct zichtbaar aan de buitenzijde van het slachtoffer, terwijl zij toch levensbedreigend kunnen zijn. Secundair: ontstaan door rondvliegende objecten zoals puin, bomsplinters enzovoorts die het slachtoffer raken en letsel veroorzaken. Dit kan vele vormen hebben, van bloeduitstortingen, stomp trauma tot doordringende wonden. Tertiair: het slachtoffer wordt door de schokgolf op de grond of tegen een ander object aan geworpen. Net als bij de secundaire letsels zien we hier stomp trauma en doordringende wonden Quarternair: letsels als gevolg van beknelling, bedelving, brandwonden, inhalatietrauma en verergering van reeds bestaande aandoeningen. Bij blast passen een aantal typische letsels, zoals: Oorblast, waarbij schade ontstaat aan het trommelvlies en gehoorsverlies optreedt. Er is pijn in het oor, het gehoor kan aangedaan zijn en soms is er een bloeding uit het oor. Daarnaast kan er wanneer het evenwichtsorgaan is aangedaan ook sprake zijn van duizeligheid. Bloed uit het oor en doofheid zijn een teken dat het slachtoffer dicht bij de bron van de explosie stond en moeten een teken zijn dat er ernstige inwendige schade kan zijn! Longblast, waarbij beschadiging van het longweefsel optreedt en door schade aan de longblaasjes (alveoli) vocht in de longen ophoopt. Het slachtoffer wordt toenemend benauwd en er kan sprake zijn van pijn op de borst. Soms hoest het slachtoffer roze slijm of helderrood schuimend bloed op. Er kan sprake zijn van cyanose en soms zijn er verschijnselen van shock. Buikblast, waarbij de inwendige organen beschadigd raken en kneuzingen en bloedingen kunnen optreden, met shock als gevolg. Er is sprake van pijn in de buik, soms met misselijkheid en braken. De pijn kan variëren. Soms ligt het slachtoffer in een foetus houding. Eerste Hulp De eerste hulp bij blastletsels bestaat uit het veiligstellen van de vitale functies en letsels behandelen. Uiteraard wordt zo snel mogelijk professionele hulp ingeschakeld. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

16 Letsels (Explosief) EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur 40 – 42
Letsels bij explosies en blast Letsels als gevolg van blast zijn in te delen in 4 groepen in volgorde van ontstaan: Primair: ontstaan als gevolg van de schokgolf. Deze letsels bevinden zich met name in de organen waar lucht of gas in aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan het oor (trommelvliesbeschadiging, bloed uit het oor), de longen (beschadiging van longblaasjes en het ontstaan van een klaplong) en de darmen. Primaire letsels zijn niet altijd direct zichtbaar aan de buitenzijde van het slachtoffer, terwijl zij toch levensbedreigend kunnen zijn. Secundair: ontstaan door rondvliegende objecten zoals puin, bomsplinters enzovoorts die het slachtoffer raken en letsel veroorzaken. Dit kan vele vormen hebben, van bloeduitstortingen, stomp trauma tot doordringende wonden. Tertiair: het slachtoffer wordt door de schokgolf op de grond of tegen een ander object aan geworpen. Net als bij de secundaire letsels zien we hier stomp trauma en doordringende wonden Quarternair: letsels als gevolg van beknelling, bedelving, brandwonden, inhalatietrauma en verergering van reeds bestaande aandoeningen. Bij blast passen een aantal typische letsels, zoals: Oorblast, waarbij schade ontstaat aan het trommelvlies en gehoorsverlies optreedt. Er is pijn in het oor, het gehoor kan aangedaan zijn en soms is er een bloeding uit het oor. Daarnaast kan er wanneer het evenwichtsorgaan is aangedaan ook sprake zijn van duizeligheid. Bloed uit het oor en doofheid zijn een teken dat het slachtoffer dicht bij de bron van de explosie stond en moeten een teken zijn dat er ernstige inwendige schade kan zijn! Longblast, waarbij beschadiging van het longweefsel optreedt en door schade aan de longblaasjes (alveoli) vocht in de longen ophoopt. Het slachtoffer wordt toenemend benauwd en er kan sprake zijn van pijn op de borst. Soms hoest het slachtoffer roze slijm of helderrood schuimend bloed op. Er kan sprake zijn van cyanose en soms zijn er verschijnselen van shock. Buikblast, waarbij de inwendige organen beschadigd raken en kneuzingen en bloedingen kunnen optreden, met shock als gevolg. Er is sprake van pijn in de buik, soms met misselijkheid en braken. De pijn kan variëren. Soms ligt het slachtoffer in een foetus houding. Eerste Hulp De eerste hulp bij blastletsels bestaat uit het veiligstellen van de vitale functies en letsels behandelen. Uiteraard wordt zo snel mogelijk professionele hulp ingeschakeld. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

17 1e Hulp(middelen) Benoem een hulpmiddelen die kunnen dienen om de 1e Hulpverlening te vergemakkelijken. Traumazwachtel (Basis) Tourniquet Chest seal (Basis) Blood Stop (Celox) 42 – 43 Met de basis 1e Hulp kan men een heel eind komen. 1e Hulp is immers 10% kennis 90% improvisatie. Echter zijn er binnen de eerste hulp diverse middelen beschikbaar die je tijdens een terreur aanslag en bij oa blastletsel kan gebruiken. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

18 Traumazwachtel Emergency Bandage Israëlisch Noodverband
Specifieke beschrijving: 43 – 45 De Traumazwachel is geen handeling die het Oranje Kruis tijdens het examen eis. Ook wordt de TZ enkel gebruik voor voor een actieve bloeding bij bv de arm. Echter in noodsituaties zoals een terreuraanslag kan de TZ ook op andere plaatsen gebruikt worden. Het is een snel een effectief hulpmiddel. Op genoemde site staan tal van instructievideo’s en achtergrond informatie voor gebruik van de TZ. Ideaal voor uw lessen. De TZ is ook behandeld bij de studiedag van het OK 2012. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

19 Tourniquet Knelverband (Knevel) EHBO Midden Nederland
45 – 48 Een knevel werd vroeg aangebracht om een actieve bloeding te doen stoppen. De knevel werd aangebracht tussen de bloeding en het hart met het doel de slagaderlijke bloeding en zo bloedverlies te beperken. Een knevel kan bij verkeerd aanleggen grote schade aanrichten aan onderliggende weefsels. (spieren, bloedvaten) Die kunnen maar een bepaalde tijd zonder zuurstof. Om die reden is de knevel uit de basis 1e Hulp gehaald. Echter onder speciale omstandigheden zoals een terreur aanval, waarbij veel slachtoffers zijn en weinig hulpverleners kan de knevel uitkomst bieden om een ernstig actieve bloeding te doen stelpen. Mocht men besluiten om een knevel aan te leggen, is het heel belangrijk om het tijdstip te noteren van aanleggen (plaats op het voorhoofd) De knevel zal namelijk om een bepaalde tijd iets moeten worden losgemaakt om de gezonde weefsels van zuurstofrijk bloed te voorzien. Als een knevel te lang om een ledemaat blijft zitten, kan het gevolg zijn dat deze moet worden afgezet. Een optie is om dan te gaan koelen. Er zijn complete tourniquets op de markt maar je kan er ook een improviseren. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

20 Tourniquet EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur 48 – 50
Men kan ook een een tourniquet zelf improviseren. Dit eventueel met lappen stof en/of 3 kanten doeken. Men legt boven de wond een strik aan en leg daarin een stok en over de stok weer een strik. De stok kan men dan aandraaien om zo druk uit te oefenen. Op de wond zelf kan een noodbandage worden aangebracht. Dit kan men cursisten aanleren. Evenals het noodverband. Een noodverband bestaat uit een zwachel met daaroverheen een sterke aangebracht strik. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

21 Chest Seal Afplakken zuigende borstwond EHBO Midden Nederland
50 – 52 Bij een zuigende borstwond staat in de basis 1e Hulp beschreven dat we deze moeten afplakken. Echter dit afplakken vergt tijd, misschien wel te veel tijd in noodsituaties. Door het aanbrengen van een Chest Seal, wint men veel tijd! De chest seal is voorzien van een sterke lijmlaag. De lijm blijft onder alle omstandigheden zitten. (bloed, haar, zweet) Sommige chest seals hebben een ventiel met daarop een 1 richtingsventiel. EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

22 Blood Stop (Celox) Bloed Stop ! EHBO Midden Nederland
Celox is een nieuw revolutionair hemostaticum met buitengewone stollingseigenschappen. Dit is uitgebreid onderzocht in wondmodellen waarin de capaciteit om ernstig arteriële bloedingen te stelpen herhaaldelijk is aangetoond. Celox granules gaan een kruisreactie aan met rode bloedcellen en vormen zo een stevig stolsel onafhankelijk van het natuurlijke stollingsmechanisme van het lichaam. Als Celox in contact komt met fatale femorale arteriële bloedingen ontstaat binnen enkele minuten een gel-achtige klont die een plug vormt op de plaats van de bloeding waardoor deze stopt. Bij minder ernstige bloedingen kost dit enkele seconden. Celox kan door professionele als non-professionele hulpverleners worden gebruikt, vereist geen training, is niet toxisch en veroorzaakt geen thermische reactie. De functie van Celox wordt niet beïnvloed door externe factoren zoals lichaamstemperatuur (onderkoeling of verhitting). De wond is later gemakkelijk schoon te spoelen met fysiologisch zout. Celox is leverbaar in zakjes met korrels, in een applicator voor penetrerende wonden en als gaasverband. Celox wordt wereldwijd gebruikt door o.a. militairen, politie, eerste hulpverleners, ambulancepersoneel en wordt ook gebruikt op de spoedeisende hulp en operatiekamers van ziekenhuizen. Celox heeft vele vergelijkende onderzoeken en publicaties in gerenommeerde vakbladen. Een aantal zijn hieronder te vinden onder en kopje literatuur. Wat is Celox en hoe werkt het? Celox is een poedervormig hemostaticum dat bestaat uit de polysacharide chitosan. Het is afgeleid van chitine, een complexe koolhydraat welke voorkomt in het exoskelet van schaaldieren zoals garnalen. Naast andere factoren die de reactie met het bloed bevorderen bevat Celox kleine positief geladen deeltjes chitosan. Deze deeltjes, geëxtraheerd uit garnalen,  gaan een kruisreactie aan met rode bloedcellen en vormen zo een stevig stolsel dat een plug vormt op de plaats van de bloeding, onafhankelijk van het natuurlijke stollingsmechanisme van het lichaam.  Van chitosan is bekend hoe het wordt afgebroken. De chitosan granules die achterblijven in het lichaam worden afgebroken door lysozyme, een lichaamseigen enzym welke aanwezig is in tranen, speeksel en slijm. Dit wordt omgezet in glucosamine, een suiker dat reeds aanwezig is in het lichaam.  Klik hier voor meer informatie over chitosan. Eigenschappen en voordelen Stolt arteriële bloedingen Genereert geen warmte Werkt bij gehepariniseerde patiënten Werkt onder hypothermische omstandigheden Gebruiksvriendelijk Geen neven-effecten Licht, mobiel, eenvoudig toepasbaar Celox is betaalbaar Celox is gemakkelijk te verwijderen Celox is verkrijgbaar in korrels of geïmpregneerd in verband en als applicator EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

23 Innoventa Innoventa is importeur
Innoventa is deskundige op het gebied van getoonde artikelen Vragen ? EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur

24 Bedankt voor de aandacht
EHBO Midden Nederland 1e Hulp & Terreur


Download ppt "'PRAEPARATUS ESTO' Openingsdia EHBO Midden NL EHDD13."

Verwante presentaties


Ads door Google