De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG-stafmedewerkers veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG-stafmedewerkers veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 VVSG-stafmedewerkers veiligheid
Veiligheid, een ramp? Wat u moet weten over de rol van de gemeente en zijn burgemeester op vlak van politie, brandweer, noodplanning en integrale veiligheid VVSG-stafmedewerkers veiligheid

2 Team politie & veiligheid
Koen Van Hedd eghem, coördinator en stafmedewerker lokale politie Tom De Schepper, stafmedewerker politie & veiligheid Nadja Desmet, stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid Marian Verbeek, stafmedewerker bestuurlijke organisatie & politie Kris Versaen, stafmedewerker civiele veiligheid Muriel Burgers, secretariaat thema’s: Lokaal integraal veiligheidbeleid Cameratoezicht Bestuurlijke politiebevoegdheden Gemeentelijke administratieve sancties Lokale noodplanning Brandweer Lokale politie (afdeling politiezones) activiteiten: lid adviesraad van burgemeesters overleg met BIZA, kabinetten, VCLP, federale politieraad verschillende overlegfora, werkgroepen 9 februari 2010 opleiding secretarissen

3 opleiding secretarissen
Voor wie werken wij? heterogeen landschap - gemeenten (589 België – 308 Vlaanderen) 174: < inw. 122: en inw. 12: > inw. - politiezones (196 België – 118 Vlaanderen) 35 ééngemeentezones 83 meergemeentezones ingedeeld in 5 clusters/verstedelijkingsgraad ingedeeld in 5 categorieën (<75-<150<300<600>600) maatwerk noodzakelijk! 9 februari 2010 opleiding secretarissen

4 Wegwijs in de brandweer

5 Brandweerorganisatie
X, Y, Z en C-korpsen Opdrachten Wettelijke opdrachten Proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie Financiering Gewestelijke groepen (bescherming door centrumgemeente) Territoriaal bevoegd SAH Min. Personeel en materieel Terugbetaling kosten en investeringen (75%-50%) Beroeps – vrijwilligers (gemeentepersoneel vs sui generis en lokaal statuut) Militaire graden Adm ondersteuning (personeel en financiën) door gemeenten 9 februari 2010 opleiding secretarissen

6 opleiding secretarissen
Hulpverleningszones opleiding secretarissen

7 opleiding secretarissen
Gemeente Federale bevoegdheid – lokale autonomie Burgemeester Verantwoordelijk voor de openbare veiligheid Leiding en gezag brandweerkorps Repressief Preventief (brandpreventie) GAS Art. 133 – 135 NGW - Alle maatregelen voor openbare veiligheid (appreciatiebevoegdheid burgemeester) Uitvoering gemeentelijke, Vlaamse en federale regelgeving Leiding Territoriale bevoegdheid (beschermde gemeente!) bevelen en evaluatie dienstchef Inspectie (beschermde gemeenten!) dienstchef technische en operationele leiding. Burgemeester steeds op de hoogte van operaties Repressief Sluiting (voorlopig) Schorsing vergunning (bezoek- en controlerecht alle vergunningsplichtigen) Bekrachtigd door college Proces-verbaal (opsporings- en verbaliseringsbevoegdheid inzake brandpreventie Brandpreventie Bevoegdheidsvraagstuk – gemeentelijke brandpreventienormen (aanvullend)(basisnormen 1994 – ongeacht bestemming) Enkel voor publiek toegankelijke gebouwen stedenbouwkundige en milieuvergunningen GAS Toegepast door Leuven (brandpreventie Horeca) en Antwerpen (alles in politiecodex), als stok achter de deur bij neg brandweerverslag Neg brandweerverslag bij nieuwe horeca dan naar Gasdienst stad Leuven, beperkte toepassing door personeelstekort Antwerpen controleert door ambtenaren dienst brandtoezicht, enkel waar stad bevoegd is (controle opgelegd door andere wetgeving vr bw) 9 februari 2010 opleiding secretarissen

8 opleiding secretarissen
Brandweerhervorming 3 niveaus (federaal – zone – gemeente) Zoneraad en zonecollege Verantwoordelijkheid burgemeester Financiering Inspraak voor de beschermde gemeenten! Federaal : regelgevend en kenniscentrum Zone : Organisatorisch (personeel, materiaal en uitrusting) rechtspersoonlijkheid SAH Zoneraad – zonecollege – techn comm – zonecommandant – bijz rekenplichtige Link met gemeenteraad: - Goedkeuring meerjarenbeleidsplan, gemeentelijk luik door gemeenteraad - Advies jaarlijkse adviesplannen - Begroting raadplegen en gebouwen bezoeken Financiering Gemeentedotaties (akkoord)(bevolking, opp, KI, BI en risico’s)(50/50) fed dotaties Ev prov dotaties retributies Diverse 9 februari 2010 opleiding secretarissen

9 opleiding secretarissen

10 Wegwijs in de noodplanning

11 opleiding secretarissen
Opdrachten Taak burgemeester Dreiging wegnemen Noodsituatie bestrijden Gevolgen te verminderen of weg te nemen Openbare orde te handhaven of te herstellen Algemene coördinatie Redactie verschillende noodplannen ANIP BNIP Monodisciplinaire noodplannen (BIP, PSIP, PIP, LIP, MIP) Interne noodplanning 9 februari 2010 opleiding secretarissen

12 opleiding secretarissen
Middelen Middelen van de burgemeester Afkondiging gemeentelijke fase Verschillende interventiediensten Gemeentelijke veiligheidscel Ambtenaar noodplanning 9 februari 2010 opleiding secretarissen

13 opleiding secretarissen
Warme fase Aanpak crisis CP-Ops Gemeentelijke coördinatiecomité Interventiezones: Rode zone met uitsluitingsperimeter (niemand) Oranje zone met isolatieperimeter (hulpverleners) Gele zone met ontradingsperimeter (inwoners) ramptoerisme ontraden 9 februari 2010 opleiding secretarissen

14 opleiding secretarissen
Tot hier de inleiding … Kris Versaen 02/ Publicatie Brandweerzorg 9 februari 2010 opleiding secretarissen

15 Politionele bevoegdheden in de gemeente

16 Politionele bevoegdheden in de gemeente

17 Schema bevoegdheden burgemeester
(NGW) Functionele BURGEMEESTER Organieke politiebevoegdheden politiebevoegdheden Politiezone: basispolitiezorg (WGP) Gemeente: belangrijke rol inzake veiligheid 9 februari 2010 opleiding secretarissen

18 Functionele Politionele bevoegdheden in de gemeente
Inleiding Gemeente bestuurlijke politiebevoegdheid Organen bestuurlijke politiebevoegdheid Gemeenteraad Burgemeester 9 februari 2010 opleiding secretarissen

19 Inleiding- Historiek (1)
‘Politie’ en ‘politiek’ < oudgrieks ‘polis’(burcht, stad, staat) Politie: 2 betekenissen Politie (ruim): handhaving van openbare orde (NGW) Politie (eng): fysieke personen, politiekorps die politietaken uitoefenen (WGP) 9 februari 2010 opleiding secretarissen

20 Inleiding – Historiek (2)
Basis: Revolutionaire decreten 1789 en 1790 Decreet 14/12/1789: opdracht gemeenten: ‘een goede politie te verzekeren, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen’ Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheden niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 1. alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat 2. het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, 3. het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen 4. het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren 5. het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen te voorkomen 6. het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven; 7. het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast. 9 februari 2010 opleiding secretarissen

21 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (1)
1989: integratie in artikel 135, § 2 NGW: Inhoud nooit opgeheven Basisprincipe: Gemeente algemene bestuurlijke politiebevoegdheid Handhaven van openbare orde: dwingende opdracht, verplichting! Tekortkomingen: gemeente aansprakelijkheid Artikel 1382 BW (fout, schade, causaal verband) Decreet van 10 Vendémiaire jaar IV (1795): vermoeden van aansprakelijkheid bij schade door samenscholingen > gemeente alle nodige maatregelen nemen 9 februari 2010 opleiding secretarissen

22 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (2)
Openbare orde: wetgever niet omschreven traditioneel 3 componenten: openbare rust (afwezigheid wanorde en onlusten) openbare veiligheid (o.a. veilig verkeer, verlichten openbare plaatsen, bouwvallige gebouwen, (brand-)preventie) openbare gezondheid (o.a. afwezigheid van ziekten, hygiëne, kwalitatief leefmilieu, zorg voor riolering en afwatering ) GAS-wet 1999: openbare overlast (o.a.urineren, wildparkeren) – geen definiëring door wetgever 9 februari 2010 opleiding secretarissen

23 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (3)
Bestuurlijke politie gerechtelijke politie !!Onderscheid belangrijk ivm bevoegdheden en verantwoordelijkheden/gezag Bestuurlijke politie Gerechtelijke politie Bestuurlijke politieoverheden Gerechtelijke politieoverheden Gemeente – burgemeester Provincie – gouverneur Federaal – minister BIZA procureurs des Konings, onder-zoeksrechter minister van Justitie 9 februari 2010 opleiding secretarissen

24 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (4)
Taken Bestuurlijke politie Taken Gerechtelijke politie Toezicht op naleving van politiewetten en gemeentelijke politieverordeningen nemen van regulerende maatregelen die noodzakelijk zijn om maatschappelijk orde te beschermen voorkomen van overtredingen, ongevallen, rampen en ziekten beschermen van goederen en personen en het verlenen van hulp aan iedereen die in nood verkeert vaststelling inbreuken en opsporing van daders doel: bestraffing van iedereen die misdrijf pleegt optreden bij misdrijf Preventieve, hulpverlenende taak, zo nodig repressief (dwang) repressief 9 februari 2010 opleiding secretarissen

25 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (5)
Wat? maatregelen waarover de organen v/d gemeente (raad, burgemeester) beschikken voor vrijwaren en herstellen openbare orde: Beslissing nemen die concrete situatie van personen wijzigen Reglementair karakter of een concreet geval regelen Beperkingen persoonlijke rechten/vrijheden door bestuurlijke overheid Politiediensten voor uitvoering Voorbeelden: Burgemeester laat bij betoging voertuigen wegslepen wijkagent geeft preventietips tegen inbraken/verkeersklas Bij openbare dronkenschap iemand opsluiten in cel 9 februari 2010 opleiding secretarissen

26 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (6)
Toepassingsgebied: Beperkt tot (materiële) openbare orde Geen morele openbare orde (bijv. minderjarigen in dancing, alcohol/drugs in dancing) behalve indien weerslag op materiële openbare orde Niet optreden indien bijzondere wetgeving (tenzij voorzien is) Bijv. drugswet (1921), wet kansspelen (1999), wet zedelijke bescherming jeugd (1960), wet openingsuren (2006) = bijzondere bestuurlijke politie Niet optreden omwille van esthetische of economische redenen, bevordering toerisme, bescherming gemeentefinanciën Geen regels op het beheer van private domein Wel discretionaire bevoegdheid: alle maatregelen nemen om doel te bereiken. bijv. burgemeester kan zijn uitvoerende politiebevoegdheid uitoefenen op basis van NGW 9 februari 2010 opleiding secretarissen

27 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (6)
Algemene bestuurlijke politie Bijzondere bestuurlijke politie NGW niet alle gedragingen in regelgeving vastleggen handhaving openbare orde op algemene manier houden geen verband met uitoefening welbepaalde activiteit Discretionaire bevoegdheid als gemeentelijk orgaan aansprakelijkheid gemeente bijzondere wetgeving/sectoraal gedragingen precies vastgelegd in verboden en geboden handhaving openbare orde in bijzondere domeinen (milieu, wegverkeer, stedenbouw, begraafplaatsen vreemdelingen, ambulante handel, openingsuren, nachtwinkels ook andere doelen dan openbare orde: esthetiek, economische, morele orde, openbare zedelijkheid toegewezen/gebonden bevoegdheid als orgaan v/h centrale bestuur aansprakelijkheid centrale bestuur

28 Gemeente: bestuurlijke politiebevoegdheid (6)
Functionele politiebevoegdheden Organieke politiebevoegdheden bevoegdheden om openbare orde te handhaven (ruime zin ) Uitoefening politiezorg in normatieve, uitvoerende dimensie (verordenen, vergunnen, verbieden en gebieden), desnoods via dwang Nieuwe gemeentewet (NGW) – art. 135§2 niveau gemeente burgemeester ten volle bevoegd door politiehervorming niet veranderd !!! bevoegdheden die samenhangen met organisatie en beheer lokale politiekorps (enge zin) tucht, gezag korpschef, begroting, personeel, patrimonium, … Wet geïntegreerde politie (WGP) niveau politiezone burgemeesters in politiecollege door politiehervorming grondig gewijzigd!! (vroeger NGW) 9 februari 2010 opleiding secretarissen

29 Gemeente: organen bestuurlijke politiebevoegdheid (7)
gemeenteraad: bepaalt regels (art. 119 NGW) – uitz. burgemeester burgemeester: voert regels uit (art. 133 NGW) Niet: college burg & schepenen: enkel bijzondere bestuurlijke politiebevoegdheden, bijv. Artikel 130 NGW politie over de vertoningen Artikel 130bis NGW: tijdelijke politieverordeningen wegverkeer Artikel 119bis NGW: sancties opleggen (GAS) 9 februari 2010 opleiding secretarissen

30 Organen: gemeenteraad (1)
Bevoegd voor opstellen politieverordeningen (art. 119 NGW) Algemene politieverordening of reeks Bijv. Politieverordening kermis Niet in strijd met wetten & decreten Wat? artikel 135 §2 NGW 9 februari 2010 opleiding secretarissen

31 Organen: gemeenteraad (2)
Keuze bestraffing van politieverordening: Politiestraffen OF Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Herstel van overtreding bevelen/ kosten overtreder Administratieve sancties 4 types: Administratieve geldboete : max. 250 € Administratieve schorsing van toelating/vergunning Administratieve intrekking van een vergunning/ toelating Tijdelijke of definitieve sluiting inrichting 9 februari 2010 opleiding secretarissen

32 Organen: Burgemeester (1)
Verantwoordelijke overheid bestuurlijke politie (art. 133 NGW) Uitvoerende bevoegdheid Verordenende bevoegdheid (uitz. !) Vorderende bevoegdheid/ handhaving openbare orde Officier bestuurlijke politie 9 februari 2010 opleiding secretarissen

33 Organen: Burgemeester (2)
Bestuurlijke politiebevoegdheid art. 135§2 uitvoerende bevoegdheid 133 NGW belast met uitvoering van politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen en politiebesluiten bevoegdheid delegeren aan schepen (onder zijn verantwoordelijkheid) in besluit geen strafbepalingen opnemen bij niet-naleving bevelen actiemiddelen: optreden via toelatingen of weigeringen/voorwaarden stellen vb. stoet ambtshalve maatregelen nemen en bevelen geven vb. afbraak gebouw bevelen geven of verbodsbepalingen hoorplicht/proportionaliteit (maximaal OO – rechten burgers minimaal)

34 Organen: Burgemeester (3)
Bestuurlijke politiebevoegdheid art. 135§2 uitvoerende bevoegdheid 134ter NGW specifieke bevoegdheid voor bepaalde situaties ( via GAS-wet) aanvullende bevoegdheid: indien geen andere wetgeving zelfde bereikt burgemeester expliciet de bevoegdheid om een instelling te sluiten of vergunning te schorsen onder volgende voorwaarden: wanneer elke vertraging een ernstig nadeel zou kunnen berokkenen wanneer de voorwaarden van de uitbating of van de vergunning niet worden nageleefd bekrachtiging op het eerstvolgende CBS maximum drie maanden overtreder mogelijkheid tot verweer

35 Organen: Burgemeester (4)
Bestuurlijke politiebevoegdheid art. 135§2 uitvoerende bevoegdheid 134quater NGW specifieke bevoegdheid voor bepaalde situaties ( via GAS-wet) aanvullende bevoegdheid: indien geen andere wetgeving zelfde bereikt burgemeester expliciet de bevoegdheid om een instelling te sluiten onder volgende voorwaarden:  indien de openbare orde rond een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt verstoord door gedragingen in die inrichting bekrachtiging op het eerstvolgende CBS maximum drie maanden hoorplicht overtreder Voorbeeld: krantenartikel Ledegem

36 Organen: Burgemeester (4)
Bestuurlijke politiebevoegdheid art. 135§2 verordenende bevoegdheid 134 NGW burgemeester uitzonderlijk politieverordening maken (ipv GR) burgemeester in de plaats van gemeenteraad niet delegeerbaar voorwaarden: oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis openbare rust, onvoorzien gebeurtenissen spoedeisend: geen tijd om gemeenteraad bijeen te roepen bij uitstel gevaar of schade voor inwoners gemeenteraad inlichten/ bekrachtiging motiveringsplicht

37 Organen: Burgemeester (5)
Bestuurlijke politiebevoegdheid art. 135§2 Vorderende bevoegdheid WGP burgemeester zorgt voor handhaving openbare orde in gemeente beschikt hiervoor over lokale politie kan bevelen, onderrichtingen en richtlijnen geven aan lokale politie (art.42 WGP) – korpschef licht politiecollege in kan de federale politie/leger vorderen (art. 43 WGP) in bepaalde situaties recht van uiteendrijving (art. 22, 31 , 32 WPA) burgemeester is officier van bestuurlijke politie (art. 4 WPA) onderstrepen van de maatregelen die politieoverheid kan nemen/uitvoeren bijv. ontruiming gebouwen, fouillering 9 februari 2010 opleiding secretarissen

38 Schema bevoegdheden burgemeester
(NGW) Functionele BURGEMEESTER Organieke politiebevoegdheden politiebevoegdheden Politiezone: basispolitiezorg (WGP) Gemeente: belangrijke rol inzake veiligheid 9 februari 2010 opleiding secretarissen

39 Lokaal integraal veiligheidsbeleid
9 februari 2010 Lokaal integraal veiligheidsbeleid

40 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Waarom een LIVB? Veiligheid is een basisbehoefte. Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. Veiligheid is één van de belangrijkste toetsstenen voor de kwaliteit van het bestaan. De kwaliteit van wonen, werken en leven in de gemeente wordt in hoge mate bepaald door het niveau van veiligheid. Cruciale rol van de gemeenten als coördinator, motivator en facilitator …. 9 februari 2010 opleiding secretarissen

41 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Onveiligheid Drie elementen zijn hierbij belangrijk: De objectieve of feitelijke (on)veiligheid De subjectieve (on)veiligheid of de (on)veiligheidsgevoelens De mogelijke (on)veiligheid of (on)veiligheidsrisico’s Onveiligheid is ruimer dan ‘criminaliteit’ of strafbare feiten. Ook andere verstoringen of aantastingen van het maatschappelijk leven worden in beschouwing genomen (leefbaarheid, samenleven…). De termen “veiligheid” en “leefbaarheid” in combinatie met elkaar gebruikt! 9 februari 2010 opleiding secretarissen

42 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid De termen “veiligheid” en “leefbaarheid” in combinatie met elkaar gebruikt! Sinds de invoering en de evolutie van de strategische veiligheids- en preventieplannen, de stadscontracten (federaal grootstedenbeleid), de GAS-wetgeving, gemeenschapswachten…  tools voor een stedelijke/gemeentelijke inbreng en aanpak. + verruiming van ‘veiligheid’ en ‘veiligheidsbeleid’: onveiligheidsgevoelens, leefbaarheid, overlast (fysieke en sociale), samenlevingsproblemen, openbare orde, netheid, welzijn…  monopoliepositie politie en justitie  burgemeester als regisseur (integrale veiligheid) 9 februari 2010 opleiding secretarissen

43 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Lokaal integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid Integraal = Volledig, alles omvattend. = erkenning dat onveiligheid vele deelaspecten kent: omgevingsfactoren, sociale factoren, menselijke factoren, dader- en slachtofferkenmerken… Zowel focus op de doelgroep, het proces, het product als de actoren. Dit impliceert een uitbreiding van het aantal partners waarmee wordt samengewerkt, buiten de traditionele strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving. 9 februari 2010 opleiding secretarissen

44 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Geïntegreerd = Noodzakelijke samenwerking van alle betrokken actoren om te komen tot een gezamenlijke probleemoplossing. MAW een integrale en geïntegreerde benadering van veiligheid is een benadering waarbij volgende begrippen worden samengebracht: multilevel, multi-actor en ‘good governance’. Dit alles gebaseerd op de veiligheidsketen (proactie, preventie, reactie met repressie en nazorg). Verschillende fasen en verschillende actoren. Gevolg: het monopolie van politie en justitie wordt in dit kader meer en meer doorbroken. 9 februari 2010 opleiding secretarissen

45 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Integrale veiligheid 1 probleem  vele facetten Vele facetten  vele oplossingspistes Vele pistes  afstemming noodzakelijk! 9 februari 2010 opleiding secretarissen

46 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Lokale integrale veiligheid = een geheel van beleidsmaatregelen die op een systematische, samenhangende en duurzame wijze de veiligheid, de openbare orde, de leefbaarheid, de netheid en het welzijn verhogen op lokaal vlak, rekening houdend met de levende noden en behoeften op buurtniveau. - een gedeelde verantwoordelijkheid  structurele aanpak ipv symptoomgericht en ad hoc beleid 2 belangrijke componenten van ‘integrale veiligheid’: samenwerking tussen diverse partners de verschillende aspecten van de veiligheidsketen In theorie: regie door de burgemeester (of schepen van veiligheid) Binnen de administratie: een coördinator integrale veiligheid, een ambtenaar integrale veiligheid… LIVB = Impulsbeleid 9 februari 2010 opleiding secretarissen

47 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid De rol van de gemeente inzake integrale veiligheid De bestaande veiligheidsplannen De huidige geïntegreerde veiligheidscyclus omvat verschillende veiligheidsplannen: 2 politieplannen: Nationaal veiligheidsplan ( ) en Zonaal veiligheidsplan ( ) 2 bestuurlijke plannen: Kadernota integrale veiligheid (2004) en Lokaal integraal veiligheidsplan (?) steden en gemeenten: Strategische veiligheids- en preventieplannen ( ) Verschillende beleidsdomeinen en sectoren laten samenwerken Veel uitdagingen! MAATWERK 9 februari 2010 opleiding secretarissen

48 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Hoe een LIVB opmaken is: Niet wettelijk bepaald Geen subsidies Het opmaken van een LIVplan is geen verplichting Impulsbeleid via de FOD Binnenlandse Zaken (Directie Lokale Integrale Veiligheid): Handleiding ‘naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid’ Leernetwerk LIVB Pilootproject Halle: opstellen LIVP -Project LIVB-consult Door dit impulsbeleid: veel varianten, veel verschillende snelheden, verschillende IV-realiteiten… LIVB = Impulsbeleid 9 februari 2010 opleiding secretarissen

49 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid HET functieprofiel van de coördinator IV bestaat niet. Kritieke succesfactoren: Hoog in het organogram – faciliteert transversaal en integraal werken Valt best onder de burgemeester en niet onder politie Ervaring hebben in het veiligheidswezen Beschikken over een zekere assertiviteit Beschikken over beslissingsbevoegdheid Bekleedt best geen politiek mandaat Coördineren en zelf niet uitvoeren Deze functie verschilt sterk van gemeente tot gemeente…. (nieuwe aanwerving versus ‘erbij nemen’) 9 februari 2010 opleiding secretarissen

50 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid VVSG-bevraging integrale veiligheid Eind 2009 VVSG-bevraging bij de 308 Vlaamse burgemeesters. Doel: zicht krijgen op ‘wie IV toepast’ in de ruime zin van het woord + ervaringen met werken volgens het concept van IV. 118 respondenten  48 IV (40%) Bij ½ middelen hiervoor voorzien op de begroting 80% maakt deel uit van een meergemeente PZ 60% LIVP (verschillende termijnen: 12% jaarlijks, 40% 4-jaarlijks, 20,5% 6-jaarlijks) Regisseur: 44% burgemeester, 20% korpschef, 10% ambtenaar IV 13% heeft een SVPP 9 februari 2010 opleiding secretarissen

51 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid VVSG-bevraging integrale veiligheid De resultaten op de eerste bevraging geeft een zicht op het gebruik van het concept integrale veiligheid. Geen zicht op: de mate aan waarin dit concept concreet vorm krijgt (ad hoc, projectmatig enz.) of de gemeente echt ‘de’ regisseur is van een lokaal veiligheidsbeleid.  Nuancering van de percentages en aantallen in de resultaten (40%). Steden en gemeenten die zo’n gemeentelijk veiligheidsbeleid uitbouwen ervaren dit als zeer positief doordat ze hierdoor op structurele wijze bepaalde problemen te kunnen aanpakken. 9 februari 2010 opleiding secretarissen

52 opleiding secretarissen
Lokaal integraal veiligheidsbeleid Nadja Desmet Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid 02/ Lokaal integraal veiligheidsbeleid Gemeenschapswachten Gerechtelijke alternatieve maatregelen Buurtbemiddeling / burenbemiddeling Burgerparticipatie in veiligheids- en leefbaarheidsbeleid Regierol Veiligheidsthema’s (diefstal, overlast, drugbeleid, hangjongeren, …) 9 februari 2010 opleiding secretarissen

53 Dank voor uw aandacht! Nog vragen?


Download ppt "VVSG-stafmedewerkers veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google