De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visiecirkel organiseren leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visiecirkel organiseren leren"— Transcript van de presentatie:

1

2 Visiecirkel organiseren leren
Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties Didactiek Leermiddelen Onderwijs ruimten Personeel Onderwijskundige visie: We streven ernaar om de leeractiviteiten van leerlingen in de juiste setting, binnen gepaste onderwijskundige ruimten met activerende uitdagende leermiddelen en met gewenste personele inzet plaats te laten vinden. De leerdoelen, die leerlingen onder begeleiding van onze collega’s moeten halen zouden het uitgangspunt van het onderwijs aan onze leerlingen moeten zijn. Vanuit een leerdoel bekijkt de docent welke leeractiviteit er moet worden ontplooid. Welke didactiek moet vervolgens worden ingezet en welke leermiddelen zijn passend bij de leeractiviteit van de leerlingen. Vervolgens moet de inzetbaarheid van een passende onderwijskundige ruimte worden bekeken. De docent stelt zich de vraag of de leeractiviteit moet plaatsvinden in een vaklokaal, praktijklokaal, OpenleerCentrum, Studielandschap, in een instructieruimte of misschien wel buiten. De docent beraadt zich over zijn rol ter voorbereiding op de activiteit en zijn rol tijdens de activiteit. De cirkel is rond. 2

3 Scenario-denken 2020 3 scenario’s: Status Quo Re-scholing De-scholing
Studie kennisnet ism Ruud de Moor stichting. Status Quo; De waan van de dag en overleven. Nadenken over optimalisatie of vernieuwing is een luxe en is er niet bij. Het huidige beleid;top down, met strakke processen, strak afgebakend curriculum en een vastomlijnd kader. Re-scholing:Scholen werken aan de drie elementen van de kennissamenleving; onderwijs, wetenschap en innovatie als één samenhangend cluster te positioneren. Scholen optimaliseren de bestaande context door zich te richten op de behoeften van de [lokale] gemeenschap en daar binnen het individu. Ze groeit uit tot het knooppunt in een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen. De-scholing: Iedereen vrij eigen route te kiezen op willekeurig niveau. Privatisering; klant is koning en die bepaalt en betaalt. School speelt als instituut ondergeschikte rol en vervuld nauwelijks nog sociaal-maatschappelijke rol.

4 Re-scholing scenario: 2011
Uitgangspunten Liemers College: Missie/visie nog steeds actueel Organiseren van het leren centraal Resultaatgericht werken Specialisatie en arbeidsdeling Inzet technologie Letterlijk en figuurlijk open staan voor de samenleving Nieuwe denkmodellen en kaders

5 Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties Didactiek
Leermiddelen Onderwijs ruimten Personeel 21st Century Skills Gepersonali- seerd Leren Innovatieve Lesmethoden Virtueel Technologie (Fysieke) Werkplek Mentaal Mensen

6 Kwaliteit onderwijsproces
Kijkwijzer als nulmeting en jaarlijks terugkerend in de cyclus Verbeteringen nodig m.b.t Inspelen op verschillen/differentiëren Actieve leerling reflectie

7 21st Century Skills Collaboration > Samenwerking
Creativiteit en innovatie Kritisch analytisch denken Samenwerkend probleem oplossend vermogen Zelfsturing Communiceren Bewust betrokken burgerschap ICT vaardigheid 21st Century Skills Collaboration > Samenwerking Knowledge building > Kennisconstructie Use of ICT for Learning > Gebruik van ICT bij Leren Problem-Solving and Innovation > Probleemoplossend denken en creativiteit Self Regulation > Planmatig werken

8 Bring Your Own Device

9 Professionalisering Focus op: Leren van Leerlingen
Verdieping visie Liemers College Vergroten didactisch repertoire Specialisatie en arbeidsdeling Planmatig en resultaatgericht werken Het is belangrijk om ambities en verwachtingen regelmatig af te stemmen met de leerling zelf. We moeten dus vooral praten mét de leerling in plaats van over de leerling. We willen de leerling en zijn ambities kennen om onze taak optimaal uit te kunnen voeren. Leerdoelen zullen expliciet in zijn taal en binnen zijn context met de leerling worden besproken. Leerlingen leren effectief als ze een duidelijk beeld hebben van wat ze kunnen/willen/moeten bereiken. Regelmatige reflectie helpt hen de doelen te bereiken. De leerstijl van de leerling zal worden bepaald a.h.v. een test. Het besef bij docenten moet groeien dat niet alleen leerlingen leren vanuit hun eigen leerstijl, maar dat zij ook doceren vanuit hun eigen leerstijl.Regelmatig en periodiek contact ouder / school / leerling. Schoolsucces van een leerling is voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede samenwerking tussen deze drie partners. We geven concreet vorm aan dit partnerschap. Leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om op ieder gewenst [effectief] moment aan hun leerdoelen te werken. Any where, any time dm.v. inzet WE-learning. Centraal staat het leren.

10 Uitgangspunten Ontwikkeling personeel binnen de kaders schoolontwikkeling Ontwikkeling geïncorporeerd in de plannen Structureel aanbod voor ontwikkeling Halen, brengen, delen Leeractiviteiten: directe instructie door de docent, denktank geleid door docent, zelfstandig werken, onderzoek doen (expedities), toetsing, ondersteuning/verdieping/verbreding. Effectiever gebruik maken van kwaliteiten personeel en leerlingen. De kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek naar het leren van kinderen wordt te weinig in de dagelijkse praktijk toegepast. Bij aanpassing van het programma, didactiek en het herinrichten/anders inzetten van onderwijsruimten is deze kennis te gebruiken. Uitgaan van basisprincipes en van de criteria waar goed onderwijs aan moet voldoen kunnen docenten en onderwijsondersteuners vanuit hun team het primaire proces inrichten.

11 Visiecirkel organiseren leren
Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties Didactiek Leermiddelen Onderwijs ruimten Personeel Onderwijskundige visie: We streven ernaar om de leeractiviteiten van leerlingen in de juiste setting, binnen gepaste onderwijskundige ruimten met activerende uitdagende leermiddelen en met gewenste personele inzet plaats te laten vinden. De leerdoelen, die leerlingen onder begeleiding van onze collega’s moeten halen zouden het uitgangspunt van het onderwijs aan onze leerlingen moeten zijn. Vanuit een leerdoel bekijkt de docent welke leeractiviteit er moet worden ontplooid. Welke didactiek moet vervolgens worden ingezet en welke leermiddelen zijn passend bij de leeractiviteit van de leerlingen. Vervolgens moet de inzetbaarheid van een passende onderwijskundige ruimte worden bekeken. De docent stelt zich de vraag of de leeractiviteit moet plaatsvinden in een vaklokaal, praktijklokaal, OpenleerCentrum, Studielandschap, in een instructieruimte of misschien wel buiten. De docent beraadt zich over zijn rol ter voorbereiding op de activiteit en zijn rol tijdens de activiteit. De cirkel is rond. 11

12 Modellen en concepten peerScholar Virtual Action Learning [VAL]
OnderwijsKompas [Cap Gemini] RTTI Werken naar onderwijsbehoefte [WnO]

13 Maar ook…. Engels gemist BYOD SPONS
Werken vanuit ontwikkelings- perspectief [excellentie vwo] Eduscrum Biebsearch: mediawijsheid, informatie- vaardigheden, taalbeleid Flipped Class

14 Wat is peerScholar? Online onderwijsinstrument voor samenwerkend en verrijkt leren, reflecteren en maatwerk Docent: opdrachten en beoordelings- criteria, differentiëren, proces volgen Leerlingen: feedback geven en ontvangen, meer kennis en vaardigheden, leren van elkaar Fasen: creëren, beoordelen, reviseren

15 Waarom peerScholar? Zelfstandig leren, samen leren
Persoonlijke ontwikkeling Creatief en kritisch denken Effectief communiceren Reflecteren op werk [eigen en van ander] 21st century skills Docent volgt inzet en prestaties

16 InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL
(virtual action learning) Met behulp van ICT & sociale media

17

18 Samenhang processen in VAL

19 Onderwijskompas Kaders voor vormgeven betekenisvol digitaal onderwijs:
Differentiatie in leertempo Differentiatie in leeraanbod Leren door het betrekken van de buitenwereld Belonen voor leerprestaties

20 Onderwijsfasen Kompas
Verwerven van kennis en vaardigheden Oefenen met kennis en vaardigheden Toepassen van kennis en vaardigheden Toetsen van kennis en vaardigheden

21 Matrix Onderwijskompas
Leertempo Leerniveau Buitenwereld Belonen Verwerven Oefenen Toepassen Toetsen

22 RTTI RTTI® is een middel om scherp en transparant de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. R = Reproductie T1 = Toepassingsgericht niveau 1, training T2 = Toepassingsgericht niveau 2, transfer I = Inzicht

23 Werken naar Onderwijsbehoefte
Rekening houden met diverse types leerlingen Voor elk type een eigen plan/aanpak Soort aandacht waar de leerling het meest aan heeft Leren wat de beste aanpak is

24 Typeringen WnO Uitdaging Zelfredzaamheid Facilitering Relatie
Instructie Focus Structuur Planning Sturing Aandacht

25 Opdracht secties Nadere oriëntatie op concept, model, initiatief
Eigen keuze, passend bij vak en/of ontwikkeling Op beperkte schaal uitproberen Bevindingen evalueren en presenteren

26 Opbrengst oriëntatie Antwoord op de vragen wat de toepassing van het concept model betekent voor: de leerlingen de sectie en de docenten de school

27 Tijdpad oriëntatiefase
22/26-8 informeren sectieleiders 27-8 algemene sectievergadering Afspraken over bezoek workshops 3-9 IiP conferentie, 11 workshops 13-9 keuze van secties bekend sept-jan drie teammiddagen voor secties 13 januari 2014 IiP-conferentie met presentaties Jan/feb keuze concepten/modellen

28 Informatie: Inspiratieweblog:
Projectplan ‘Uitwerking onderwijsvisie & conceptontwikkeling’ Beschrijving concepten en initiatieven Links naar extra informatie Video’s en tools


Download ppt "Visiecirkel organiseren leren"

Verwante presentaties


Ads door Google