De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingrid Hendriksen Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk I.J.M. Hendriksen M. Fekkes M. Butter V.H. Hildebrandt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingrid Hendriksen Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk I.J.M. Hendriksen M. Fekkes M. Butter V.H. Hildebrandt."— Transcript van de presentatie:

1 Ingrid Hendriksen Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk I.J.M. Hendriksen M. Fekkes M. Butter V.H. Hildebrandt

2 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij2 Achtergrond en aanleiding Fietsen naar het werk: ideale manier om de NNGB te behalen 25% fietst naar het werk, ondanks campagnes niet toegenomen Hoe kan het fietsen naar het werk effectiever gestimuleerd worden? Doel: aanleveren van kennis waarmee een effectief pakket aan beleidsmaatregelen kan worden gekozen om fietsen naar het werk te stimuleren

3 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij3 Gedragsmodel Eigen effectiviteitAttitudeSociale invloeden Fietsgebruik Intentie / motivatie Gewoonte fysieke & economische Omgeving KennisSociaal-culturele & persoonlijke kenmerken

4 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij4 Concrete stimuleringsmaatregelen 30 beleidsmaatregelen gericht op: Fietsgebruik werknemers op befietsbare afstand van het werk wonen Incl. enkele maatregelen gebruik fiets in het voor- en natransport Reeds bestaande en potentieel kansrijke maatregelen Ingedeeld naar type beleidsstrategie en sturingsmechanisme

5 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij5 Concrete stimuleringsmaatregelen Voorlichting 1. Bedrijven informeren over fietsstimuleringsmogelijkheden 2. Stimuleren fietsgebruik in ketenvervoer 3. Stimuleren toepassing individueel reisadvies bij bedrijven 4. Stimuleren toepassing mobiliteitsbudget 5. Promotie elektrische fiets 6. Ontwikkelen van systemen om samen te fietsen Voorzieningen 1. Verbeteren/uitbreiden fietspaden 2. Verbeteren/uitbreiden fietsenstallingen 3. Stimuleren fietsfaciliteiten op het werk 4. Verbeteren doorstroming bij verkeerslichten 5. Aanbrengen windscherm/overkapping fietspaden 6. Stimuleren ontwikkeling fietsritinformatiesystemen 7. Plaatsen van fiets-telpalen 8. Plaatsen van informatiezuilen 9. Verminderen/verplaatsen parkeerplekken 10. Inrichting wegen ten nadele van auto’s Maatregelen per beleidsstrategie Financieel-economische prikkels 1.Aanpassen fietsvergoedingsregeling 2.Aanschafregeling elektrische fiets 3.Subsidieregeling belonen fietskilometers 4.Stimuleren gratis tijdelijk gebruik elektrische fiets 5.Verlagen woon-werk autovergoeding 6.Invoeren/verhogen parkeerkosten auto 7.Invoeren kilometerheffing 8.Aanpassen regelingen lease-auto 9.Subsidieregeling starterspremie 10.Aantrekkelijker maken verhuisregeling Voorschriften 1. Eisen fietskwaliteit verscherpen 2. Eisen maximale emissie gemotoriseerd vervoer verscherpen 3. Structureel inzetten autoloze dagen 4. Meer autoluwe binnensteden

6 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij6 Matrix van gedragsdeterminanten

7 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij7 Matrix per sturingsmechanisme

8 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij8 Motieven van automobilisten om te gaan fietsen 18 mogelijke redenen niet-fietsen (o.b.v. determinanten) 16 voorwaarden/maatregelen overwegen om wel te gaan fietsen 5 antwoordcategorieën (helemaal (niet) van toepassing) Online vragenlijst via internet panel (n=552) Onderzoeksgroep:Enkele reisafstand: 56% vrouwen1-2 kilometer (4%) 84% loondienst3-5 kilometer (26%) 34% hoog opgeleid6-7 kilometer (21%) 8-10 kilometer (49%)

9 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij9 Motieven van automobilisten om te gaan fietsen Financiële prikkels effectief: > parkeerbeleid en kilometerheffing (push) Snelheid fiets ten opzichte van de auto Grote groep ‘overwegers’ (twijfelende automobilisten; 53%) > ook pull maatregelen effectief (w.o. fietskilometervergoeding) Werknemers met specifieke redenen om niet te fietsen (nacht- en ploegendienst, ouders en gezondheidsproblemen; 25%) > specifieke maatregelen

10 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij10 Verwachte effectiviteit mogelijke maatregelen financieel-economische maatregelen: - onaantrekkelijker maken van de auto ten gunste van de fiets meest effectief (parkeerkosten en kilometerheffing) - subsidieregeling belonen fietskilometers, aanschafregeling elektrische fiets, stimuleren gratis tijdelijke gebruik elektrische fiets voorzieningen: - verminderen en/of verplaatsen parkeerplekken auto - verbeteren/uitbreiden van de fietspaden - comfort en gemak fietser vergroten (doorstroming verkeerslichten en verbeteren/uitbreiden van de fietsenstallingen) voorlichting: minder effectief, wel noodzakelijk ter ondersteuning voorschriften: autoluwe binnensteden

11 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij11 Verwachte effectiviteit mogelijke maatregelen Mix van maatregelen meeste kans van slagen (o.m. doelgroep, lokaal) Vier groepen van maatregelen met grote verwachte effectiviteit: 1.het aanscherpen van het parkeerbeleid ten gunste van de fiets 2.het aanpassen van de woon-werk reiskostenvergoeding 3.het verbeteren en uitbreiden van de fietsinfrastructuur en - faciliteiten 4.het stimuleren van het gebruik van de elektrische fiets

12 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij12 Conclusies Veel mensen zijn in potentie over te halen Meest effectief zijn financiële prikkels en verbetering van fietsvoorzieningen Meest effectief zijn hiërarchische sturingsmechanismen Te beperkte beleidsaandacht voor sociale omgevings- determinanten en gewoontegedrag Significante groep fietst niet vanwege specifieke redenen Aandacht voor flankerend beleid Meer evaluatieonderzoek is noodzakelijk

13 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij13 Aanbevelingen voor beleid (1) Nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid is wenselijk, omdat dit effect op zal leveren, met name als dit beleid vooral wordt gericht op de overwegers en ‘evidence-based’ is. Het zorgen voor voldoende financieel-economische druk om het fietsen te stimuleren moet prioriteit krijgen. Daarnaast is het van groot belang dat de infrastructuur zo is ingericht dat er een maximale tijdwinst is te behalen bij de overstap naar de fiets. Bij beleidsontwikkeling moet primair gekeken worden naar maatregelen die door de overheid worden opgelegd. Daarnaast kan samen met stakeholders naar oplossingen worden gezocht. Geadviseerd wordt om nieuw beleid eerst in pilot projecten te beproeven en de effectiviteit ervan te beoordelen.

14 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij14 Aanbevelingen voor beleid (2) Het verdient aanbeveling nieuwe maatregelen te ontwikkelen gericht op gedragsdeterminanten die momenteel niet worden geadresseerd, zoals sociale invloeden en gewoontegedrag. Nieuw beleid dient zich tevens te richten op groepen die momenteel niet fietsen vanwege specifieke redenen (maatwerk). Aandacht voor flankerend beleid gericht op het breed stimuleren van fietsen is gewenst (kinderen en allochtonen). Aandacht is ook nodig voor het toenemende gebruik van de brommer/scooter ten nadele van de fiets. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuw fietsstimulerend beleid zullen middelen gereserveerd moeten worden ter evaluatie van dit beleid, zodat het stimuleren van fietsen in de toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk plaats kan vinden.

15 26 augustus 2010Kennisplatform Fiets Filevrij15 Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk Ingrid Hendriksen TNO Kwaliteit van Leven Leiden ingrid.hendriksen@tno.nl www.tno.nl/bewegen www.bodyatwork.nl


Download ppt "Ingrid Hendriksen Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk I.J.M. Hendriksen M. Fekkes M. Butter V.H. Hildebrandt."

Verwante presentaties


Ads door Google