De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse taxiregelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse taxiregelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse taxiregelgeving
Ellen Vercaigne, juriste Eric Sempels, adjunct van de directeur Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse overheid

2 Basisteksten Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

3 Taxidiensten De bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder die aan de volgende eisen voldoen :   a) het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen - de bestuurder inbegrepen - en is daartoe bestemd    b) het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt    c) de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan wanneer het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf wanneer het ingezet wordt als collectieve taxidienst   d) de bestemming wordt door de cliënt bepaald

4 Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)
Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen Voorafgaandelijke registratie van de dienstverlening op de zetel Opstellen schriftelijke overeenkomst Een kopie aan boord ervan tijdens de uitvoering van de dienst, ofwel de originele overeenkomst, die vooraf aan het instappen getekend werd door de klant Minimale duur van de terbeschikkingstelling: ten minste drie uur. Ofwel als één rit, ofwel verschillende ritten

5 Soms subtiel verschil: voorbeeld luchthavenvervoer
Reisbureau stuurt klant door naar vervoerder. De klant betaalt aan de luchthaven (bijvoorbeeld 30 euro) = taxidienst Reisbureau groepeert de klanten en betaalt zelf aan de vervoerder verzamelt de ritten in 1 dienstlevering van ten minste 3 uur = VVB

6 Onderscheid invoeren tussen de twee soorten diensten
Taxidienst: eerder éénmalige korte verplaatsingen uitgevoerd met taxi (taxilicht, taxikaart, taxameter, enz.), luchthavenvervoer VVB: eerder een “grotere” rit ofwel meerdere ritten in één dienstverlening (drie uur!). Bijv. ceremonie, vervoer zakenlui, luchthavenvervoer, ….

7 Administratieve vereenvoudiging: Onderscheid vergunningen/kaarten en herkenningstekens
Vergunning afgeleverd door het College van burgemeester en schepenen Op basis van de vergunning worden de taxikaart, VVB-kaart en herkenningsteken vervaardigd door gemachtigde ambtenaar. Slechts kaarten en tekens bevinden zich in de wagen Belangrijk: legalisering door droogstempel

8 Taxidiensten: Niet-bestelde rit: exploitatievergunning laat toe om te exploiteren van een standplaats gelegen op de openbare weg of op privé-grond - Terugrit naar de vergunde standplaats na een uitgevoerde rit: klant heeft recht behalve als er een taxi ter beschikking staat op een standplaats gelegen binnen de 100 meter Ronselen: mag niet. Onmiddellijk terug naar de vergunde standplaats Bestelde rit: de klant heeft het recht om opgepikt te worden. In geval van een bestelde rit, laat de exploitatievergunning een taxibestuurder toe om een klant op te pikken ongeacht waar deze zich bevindt, ook in een ander gewest

9 Norm voor de taxidiensten
Systeem bestaande uit drie trappen + één uitzondering: 1 taxi per duizend inwoners Afwijking van + 20 % of – 20 % mogelijk mits gemotiveerde gemeenteraadsbeslissing Indien grotere afwijking 20%: gemotiveerde gemeenteraadsbeslissing + machtiging Vlaamse minister van Mobiliteit

10 Slechts 2 mogelijkheden om van de norm af te wijken
Duidelijke verstoring van vraag en aanbod door aanwezigheid van bijv. luchthaven, zeehaven, enz. Onmogelijkheid om extra standplaatsen aan te leggen

11 Uitzondering Gemeenten waar er een luchthaven gelegen is: geen machtiging van de minister noodzakelijk voor een afwijking van meer dan 20%

12 Taxidiensten : procedure voor het oneigenlijk gebruik van een vergunning in een andere gemeente
Definitie: stationeren of met het voertuig heen en weer rijden om klanten te ronselen Wie: gemeente of aldaar vergunde taxi-exploitant kan klacht indienen bij de provinciegouverneur (van de provincie waar de beschuldigde exploiteert) Provinciegouverneur stelt onderzoek in en hoort de beschuldigde Provinciegouverneur deelt beslissing mee aan de gemeenten Indien de vergunningverlenende gemeente in gebreke, dan zelf uitvoering door de provinciegouverneur

13 Communicatieplatform Centaurus
Database met alle vergunningen, inclusief wagens Ingevuld door de bevoegde ambtenaren van de gemeenten Te consulteren door de bevoegde ambtenaren van De Lijn, de gemeenten, de provincies, de Sociale Inspectie, de DIV Nog niet operationeel (kostprijs zeer hoog)

14 Tarieven : huidige stand
Wettelijk: Het taxibesluit heeft het MB houdende de maximumprijzen voor het vervoer met taxi’s opgeheven De Vlaamse minister van Mobiliteit kan maximumprijzen voor het taxivervoer bepalen In realiteit: De FOD Economie negeert de Vlaamse wetgeving en staat niet toe dat de taxameterinstallateurs (die door haar erkend zijn) meer dan twee tarieven installeren Gevolgen: Dit heeft als gevolg dat er momenteel slechts twee tarieven geïnstalleerd kunnen worden. Als de gemeente/stad toch meerdere tarieven toegekend heeft (vergunning) dan kunnen deze niet uitgevoerd worden met de taxameter/printer (Oostende, Hasselt, e.a.) Er kan geen vervoerbewijs afgeleverd worden Enkel het rittenblad wordt ingevuld

15 Uiteindelijke taxitarieven
Maximaal 26 tarieven Gekozen uit het tarievenmenu van de taxameter/randapparatuur Twee soorten systemen: - Taxametermodule in computer - Taxameter gekoppeld aan randapparatuur/computer

16 Wie beslist over de tarieven?
De gemeenteraad Als de gemeenteraad niets beslist heeft, dan het College van burgemeester en schepenen, op voorstel van de exploitant

17 Berekende prijs : stad Gent
Tarief A (op het grondgebied van de stad gent + deelgemeenten) = Opnemingsbedrag 2,67 euro + 1,34 euro/km + wachtgeld 24,55 euro per uur + (forfaitaire toeslag voor nachtritten 2 euro) Tarief B (buiten het grondgebied Gent + deelgemeenten) = Opnemingsbedrag 2,67 euro + 2,68 euro/km Prijsverhoging naar aanleiding van indexverhoging

18 Berekende prijs Gemeente Lochristi
College vergunt op voorstel van exploitant voorbeeldtarieven : Tarief A: Opneming 2,40 euro + wachtgeld 25 euro + 1,15 euro/km Tarief B: Opneming 2,67 euro + wachtgeld 24,55 euro + 1,25 euro/km

19 Forfaitaire tarieven Toekomstige tarieven (fictief)
Tarief C: van Stad Gent en deelgemeenten naar Brussels Airport: 65 euro Tarief D: bestelde rit van Brussels Airport naar de Stad Gent en deelgemeenten: 70 euro Tarief E : van Stad Gent en deelgemeenten naar Brussels South: 75 euro Tarief F : forfaitaire rit op het grondgebied van Gent (inclusief 4 km) = 8 euro.

20 Forfaitaire tarieven Lochristi Forfait naar Zaventem 85 euro

21 Dienststaat voorbeeld (fictief en onvolledig)

22 Vervoerbewijs (Fictief en onvolledig)

23 Nieuw Vermelding van de: naam van de bestuurder in- en uitstapplaats

24 Controlerapport (fictief en onvolledig)

25 Controleraport: onderdeel ritten (fictief + onvolledig)

26 Inlogscherm boordcomputer
Scherm voor de taxibestuurder

27 Menukeuze voor de tarieven

28 Voorziene wijzigingen taxiregelgeving
BESLUIT Medio 2008 besluitswijziging: invoering van de randapparatuur + 1 jaar (alle taxi’s moeten ten laatste op 19 september 2009 uitgerust zijn met de randapparatuur) Begin 2009 besluitswijziging: technische wijzigingen

29 Decreetswijziging Stemming in het Vlaams Parlement voorzien eind 2008
Uitbreiding definitie onwettig ronselen: hetzij kandidaat-klanten mondeling aanspreken op openbare plaatsen op het grondgebied van een gemeente waar men niet vergund is, hetzij met het voertuig heen en weer te rijden op het grondgebied van een gemeente waar men niet vergund is, hetzij daar stationeren, telkens met het oogmerk om klanten te vervoeren. Bijkomende uitsluiting van het niet-dringend zittend ziekenvervoer, binnen de door de Vlaamse Regering vastgestelde voorwaarden; Uitsluiting van het niet-commercieel vervoer binnen de door de Vlaamse Regering vastgestelde voorwaarden (zoals de Diensten Aangepast Vervoer, de Minder Mobielen Centrales, vervoer door de gemeenten of OCMW’s, e.d ). Toevoeging van “De gemeenteraad kan regels voorschrijven die betrekking hebben op de zedelijke waarborgen en de beroepsbekwaamheid van de taxibestuurder.” Verplicht 250 euro belasting voor de VVB’s + nivellering van de belastingen op 250 euro per jaar per VVB-voertuig (in plaats van 500 en 250). “Bestendige deputatie van de provincieraad” vervangen door de woorden “provinciegouverneur”.

30 Zwaardere inbreuken “§ 1. Onverminderd de eventuele schadevergoeding, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 500 euro tot euro, of met een van deze straffen alleen, diegene die zonder vergunning als bedoeld in artikel 25, een taxidienst exploiteert; zonder vergunning als bedoeld in artikel 25, klanten ronselt; zonder vergunning als bedoeld in artikel 41, een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder exploiteert; herhaaldelijk de vergunning oneigenlijk gebruikt, als bedoeld in artikel 32bis; herhaaldelijk een inbreuk pleegt op de door de gemeenteraad of de door de algemene vergunningsvoorwaarden vastgestelde tarieven, als bedoeld in artikel 26, § 4; herhaaldelijk een inbreuk pleegt op bepaalde punten van artikel 42 , § 1 zoals: geen inschrijving in het register geen schriftelijke overeenkomst aan boord (of een kopie ervan) zonder verhuring op de openbare weg begeven of erop stilstaan zonder herkenningsteken voor het verhuurvoertuig ritten uitvoeren

31 Inbeslagneming voertuig
In geval van bepaalde vastgestelde inbreuken kunnen de bevoegde personen beslag leggen op het voertuig of de voertuigen waarmee de inbreuk werd gepleegd, op kosten en op risico van de eigenaar. Onverminderd de bevoegdheid van de Procureur des Konings om het beslag op te heffen, moet voor opheffing van het beslag bewezen zijn dat de beslag- en bewaringskosten voor het voertuig betaald zijn. Ingeval van een veroordeling voor een in dit artikel bedoelde overtreding: kan de rechter de verbeurdverklaring of het bewarend beslag van het voertuig bevelen; worden de schadevergoedingen toegekend aan de burgerlijke partij, bevoorrecht op het voertuig dat voor het plegen van de inbreuk heeft gediend. Dit voorrecht neemt rang in onmiddellijk na het voorrecht bedoeld in artikel 20,5° van de hypotheekwet van 16 december 1851. In afwijking van artikel 43, eerste lid van het Strafwetboek kan de verbeurdverklaring van het voertuig wegens inbreuk op dit decreet en haar uitvoeringsbesluiten slechts in de in § 1 en § 2 bepaalde gevallen worden uitgesproken. Bij bewarend beslag stelt de rechter vast hoe lang dit beslag zal duren en op welke plaats het voertuig, op kosten en op risico van de overtreder of van de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon, aan de ketting zal worden gelegd.

32 Operationeel kader lokale en federale politie Politierechtbank
“Onverminderd de bevoegdheden die toevertrouwd worden aan de leden van het operationeel kader van de lokale en federale politie, kent de Vlaamse Regering de hoedanigheid van agent of officier van gerechtelijke politie toe aan de ambtenaren en personeelsleden die zij aanwijst om toezicht te houden op de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.” De politierechtbanken nemen kennis van de inbreuken in plaats van de correctionele rechtbanken

33 Contactgegevens Ellen Vercaigne (tel ) Eric Sempels (tel ) Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Juridische Dienstverlening Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel


Download ppt "Vlaamse taxiregelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google