De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. J. Soepenberg Organist: br. J. de Braak Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. J. Soepenberg Organist: br. J. de Braak Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. J. Soepenberg Organist: br. J. de Braak Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 8 september 09:15 Oppas (Sybren & Allemayehu) 09:30 Kerkdienst: ds. J. Soepenberg (Assen- Zuid) - Heilig Avondmaal (incl. liturgie) 14:00 Kerkdienst: ds. J. van de Wetering (Nieuwleusen) maandag 9 september 18:30 KP-2 (15-17 jr.) - Three in one 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Kerkenraad (smal)

3 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 10 september 19:00 KP-3 (17-19jr) - God maakt het! zondag 15 september 09:15 Oppas (Martje & Irene) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Leesdienst: br. Willem Schaaij

4 Jarigen aanstaande week 1/2
Op 8 september 2013 wordt Geertruida Boerma 16 jaar. Op 10 september 2013 wordt Jurre Ritsema 7 jaar. Op 11 september 2013 wordt Riemco van den Bosch 15 jaar. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Jarigen aanstaande week 2/2
Op 12 september 2013 wordt Jonneke Uneken 2 jaar; br. Tj. Baron 58 jaar; zr. T. Noordhuis-Faber 88 jaar. Op 13 september wordt br. H. Bijzitter 52 jaar. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6 Kruispuntgroep 4 Als jongeren van kruispuntgroep 4 willen we het komende seizoen geloofsvragen behandelen, vragen waar wij in het dagelijkse leven tegenaan kunnen lopen en dan niet alleen onze vragen maar wij willen ook graag de vragen die u hebt van u weten, zodat wij daar samen als groep over kunnen spreken. Daarom hebben we in de hal van de kerk een collectebus gezet. Hierin mag u uw vragen doen, dit mag met uw naam om er ook nog eens samen over te spreken, maar anoniem mag natuurlijk ook. Leden Kruispuntgroep 4

7 Watersnood teistert Noord-India
HELP! Watersnood teistert Noord-India Giro 132 | Noodhulp Noord-India

8 Giro 132 | Noodhulp Noord-India
Vanwege onherbergzaamheid is huidige hulp is niet toereikend. Er breken ziektes uit en er is dringend behoefte aan hulpgoederen. Giro 132 | Noodhulp Noord-India

9 Geïnspireerd door Jezus’ liefde willen we zoveel mogelijk mensen helpen in deze afschuwelijke omstandigheden. Giro 132 | Noodhulp Noord-India

10 Zonder uw steun kunnen wij het niet
Zonder uw steun kunnen wij het niet. Help mee om zoveel mogelijk mensen en kinderen te helpen overleven! Giro 132 | Noodhulp Noord-India

11 Heilig Avondmaal Vandaag vieren wij het heilig avondmaal.
Misschien bent u hier als gast aanwezig en vraagt u zich af of u ook welkom bent aan de maaltijd van de Heer. Als gemeente nodigen wij hartelijk uit, ieder: die de Heer Jezus Christus liefheeft als zijn Heer en Verlosser; die door de doop bij Christus’ gemeente is ingelijfd; die persoonlijk belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd; die oprecht het voornemen heeft in zuiverheid, liefde en vrede met God en zijn naasten te leven.

12 Heilig Avondmaal We stellen het op prijs dat u uw naam in het gastenboek wilt schrijven, mocht u dat nog niet gedaan hebben wilt u dat dan alsnog doen? In de hal staan ouderlingen klaar om u verder te helpen. We wensen u een gezegende avondmaalsviering toe.

13

14 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

15

16 Gezang 145: 2, 3 2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

17 Gezang 145: 2, 3 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

18

19 Psalm 99: 6, 7 6 In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. 't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.

20 Psalm 99: 6, 7 7 HERE onze God, bitter was hun lot. Gij hebt hen verhoord, ja Gij gaaft uw woord. Uw vergiffenis was voor hen gewis. Gij zijt vol genade, ook al wreekt Gij 't kwade.

21

22 Lezen Jeremia 31: 18-20 18 Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt: “U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug, laat mij terugkeren, want u, HEER, bent mijn God. 19 Ik ben tot inkeer gekomen, ik sla mijzelf nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep, ga gebukt onder de zonden van mijn jeugd.”

23 Lezen Jeremia 31: 18-20 20 Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek rijst zijn beeld in mij op, dan raak ik diep bewogen. Ik móet mij over hem ontfermen – spreekt de HEER.

24 Lezen Jeremia 31: 27-34 27 ‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren. 28 Zoals ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, kwaad te doen en te vernietigen, zo zal ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen –  spreekt de HEER. 29 Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden,” 30 maar zal wie zondigt om zijn eigen zonden sterven. Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden.

25 Lezen Jeremia 31: 27-34 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

26 Lezen Jeremia 31: 27-34 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

27

28 Psalm 119: 42 42 Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid mij tot een deel en erfenis gegeven waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven, uw wil doen is mijn lust te allen tijd, U te beminnen is geheel mijn leven.

29

30 Tekst Jeremia 31: 31-34 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

31 Tekst Jeremia 31: 31-34 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

32

33 Gods verrassende geschenk voor nietswaardige mensen
Preek Het nieuwe verbond Gods verrassende geschenk voor nietswaardige mensen

34 Preek Kapotte relatie

35 Preek Het wonder: Vergeving

36 Preek Het wonder: Vergeving Een vernieuwd leven

37 Preek Echt zoveel mooier?

38 Preek Preek in notendop: Avondmaal De beker van het nieuwe verbond gaat rond. God zegt: “Ik geef jou mijn Zoon – zo breng ik jou voor mijn troon.”

39

40 Psalm 111: 2, 3 2 Des HEREN doen is majesteit en eeuwig zijn gerechtigheid. Barmhartig is Hij, vol genade. Hij gaf een klaar getuigenis en stichtte een gedachtenis voor zijn geduchte wonderdaden. 3 De HEER heeft wie Hem vreest, gevoed. Hij die barmhartig is en goed, blijft eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn grote kracht heeft Hij getoond: het land, door heidenen bewoond, gaf Hij zijn volk eens ten geschenke.

41

42 Lezen Avondmaalsformulier 3 Instelling
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

43 Lezen Avondmaalsformulier 3 Instelling
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

44 Lezen Avondmaalsformulier 3 Christus gedenken
Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven. Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen.

45 Lezen Avondmaalsformulier 3 Christus gedenken
We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

46 Lezen Avondmaalsformulier 3 Christus gedenken
Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij.

47 Lezen Avondmaalsformulier 3 Christus gedenken
We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus.

48 Lezen Avondmaalsformulier 3 Christus gedenken
Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij.

49 Lezen Avondmaalsformulier 3 Eén zijn
Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam.

50 Lezen Avondmaalsformulier 3 Eén zijn
De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

51 Lezen Avondmaalsformulier 3 Verwachten
Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht.

52 Lezen Avondmaalsformulier 3 Verwachten
Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

53

54 Lied 358: 2-4 2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

55 Lied 358: 2-4 3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, voor onrechtvaardigen gerechtigheid, zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

56 Lied 358: 2-4 4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, waar is de bron waaruit ik drinken moet? Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

57

58 Lezen Avondmaalsformulier 3 Opwekking en uitnodiging
Opwekking en uitnodiging Kijk niet alleen naar brood en wijn. Maar kijk omhoog, naar Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader in de hemel zit. Kom allemaal blij en eensgezind aan de tafel van uw Heer. [Alternatief voor de ‘Schotse’ viering: Neem blij en eensgezind deel aan de maaltijd van uw Heer.] Dank hem voor de grote liefde aan ons betoond en bewaar de herinnering aan zijn dood voor eeuwig in uw hart. Zo zult u vervuld worden met liefde voor God en ook anderen tot die liefde bewegen.

59 Lezen Avondmaalsformulier 3 Viering
Viering Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de voorganger: Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

60

61 Lezen Avondmaalsformulier 3 Viering
En als hij de beker geeft: De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus uitgegoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

62

63

64 Psalm 28: 5 5 Hij is een kracht voor al de zijnen! Hij zal hun tot een hulp verschijnen en zijn gezalfde tot een zegen! Verlos uw erfdeel allerwegen! Uw eigendom, o HERE, weid en draag het tot in eeuwigheid!

65

66 Diaconie Speciaal (Noodhulp Noord-India) & Energiekosten
Collecte Diaconie Speciaal (Noodhulp Noord-India) & Energiekosten

67

68 Opwekking 428: 1-4 1 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 2 Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.

69 Opwekking 428: 1-4 3 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 4 Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Dan prijs ik Hem in eeuwigheid

70

71 Amen A - men, a - men, a - men.

72


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. J. Soepenberg Organist: br. J. de Braak Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël."

Verwante presentaties


Ads door Google