De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JEZUS KOMT Wanneer komt Jezus terug? Zijn we er voor klaar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "JEZUS KOMT Wanneer komt Jezus terug? Zijn we er voor klaar?"— Transcript van de presentatie:

1 JEZUS KOMT Wanneer komt Jezus terug? Zijn we er voor klaar?
Serving the Nations, Putten mei 2010

2 ZEVEN MILLENNIA WERELDGESCHIEDENIS
│ │ │ │ │ │ “eind-” tijd? 1ste mill de mill de mill de mill de mill de mill de mill Het huidige millennium is wellicht «het» millennium. In het 1000jarig vrederijk is Jezus Koning der koningen; dat is wereldpolitiek(!) van de (nabije?) toekomst (“eindtijd” is niet eindtijd, maar overgangstijd naar het vrederijk, de “flessenhals” in de geschiedenis die God maakt.)

3 Overzicht van Openbaring
De aanname: 1260 dagen=Dag van de Heer Daar uit volgt: - huidige geschiedenis - flessenhals v. geschiedenis . zegels/trompetten/donderslagen = count down) .1260 dagen = dag van de Heer) . woede = “één uur”) - millennium

4 Door het boek heen ziet Johannes OPENBARING VAN GOD DE VADER…
hem die is, die was en die komt Ik ben de alfa en de omega, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd… Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam’ Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

5 …VAN GOD DE VADER b ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. ‘Rechtvaardig bent u, de heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft. ‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets.

6 …VAN GOD DE ZOON a Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. … die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. De leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, een lam … alsof het geslacht was

7 …VAN GOD DE ZOON b Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk… Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt… De eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden… Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft… de Zoon Gods die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons… Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft… de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand kan sluiten, en Hij sluit en niemand opent… de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods (Openb 1:17-18; 2:1,8,13,18; 3:1,7,14)

8 …VAN GOD DE ZOON c ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’. (Openb 19: 11-16)

9 …VAN GOD DE HEILIGE GEEST
De zeven geesten voor zijn troon, Zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. Zeven hoorns en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd De Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’

10 Over de Inleiding hfst 1-3:
In eerste plaats: Openbaring van God en zijn heerlijkheid De profeet, die Jezus gezíen had, heeft autoriteit om tot de gemeenten te spreken Van de zeven gemeenten krijgen alleen Smyrna en Philadelphia geen vermaning; en juist die twee gemeenten worden gewaarschuwd voor vervolging.

11 Latere (kerk-)geschiedenis, hfst 4-10: DE HEMEL GEOPEND,
Latere (kerk-)geschiedenis, hfst 4-10: DE HEMEL GEOPEND, HET BEGIN VAN HET EINDE De hemel geopend; “Dag en nacht herhaalden ze” “Heilig, heilig, heilig…” (4:1,8) ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. (5:2-3)

12 HET GODDELIJKE AFTELLEN (Global count down)
Zes zegels: overwinning - oorlog - honger - dood - aardbeving - angst. Vervolging - troost menigte – 24/7 lof aan God - voorbede 7de zegel ≡ zeven bazuinen: ⅓ aarde ↓ - ⅓ zee ↓ - ⅓ rivieren - ⅓ zon/maan – martelsprinkhanen - ⅓ mensen gedood, maar geen bekering 7de bazuin (overwinning) ≡ zeven donderslagen = climax Haïti? Begrijpen wij Gods heiligheid? Zijn wij beter? (Mark 6:5-6, Luk 13:4) Afgoderij <> God van overvloed Vlees/individualisme <> een natie onder God Rationalisme <> leven in waarheid, hoop i.p.v. kans Op hoogtepunt economische/politieke/ecologische chaos: Profeteer NU tegen volken, naties, talen en koninkrijken.

13 COUNT DOWN, begin der weeën
Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” … oorlogen en oorlogsdreiging… Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten… En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. (Mt 24:4-14)

14 Tegelijkertijd: WAT WIT IS, WORDE NOG WITTER
Gemeente meer God-gericht dan ooit. (Inter-)nationale eenheid; 24/7 gebed; intimiteit met de Vader; maatschappelijke betrokkenheid Verzoening tussen de volken komt op gang Europa-Afrika; Aboriginals; Native Americans; Suriname; Khoi; Indonesië; Rwanda; Regeringen die hun staat / stad opdragen aan / een verbond sluiten met God Tonga; 120 dorpen Fiji; DR Congo; 100 steden Brazilië; Zambia; Vanuatu; Benin; Sierra Leone!!

15 Gebed 2014 DE DWAASHEID BARST LOS
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. De dwaas! Hoe dwaas moet je zijn, om God niet te zien in de schepping, God te ontkennen in de geschiedenis, God te vermijden in de toekomstverwachting? Hoe dwaas moet je zijn om driften te ontteugelen, woede aan te jagen, geesten op te roepen, gelovigen te vermoorden, onschuldig bloed te vergieten? De dwaasheid! (v 1) God maakt zich geen illusie. Hij weet wat in ons hart is, in subtiele rationalisatie of onbeschaamde waan. Hij weet dat dat eerst moet uitzweren in internationale discriminatie, ongeremde winzucht, tomeloos machtmisbruik, gedemoniseerde technocratie, in agressieve blasfemie, in bloeddorstige wraak en blinde haat tegen Jeruzalem (v 2-3, Openb 13:13-17) (Heer, waar is dan nog hoop voor zwakken en minderheden?) (v 4)

16 Maar plotseling treedt God op, zegels openend die financiële crises en politieke chaos weerhielden, bazuinen blazend die continentale schudding en wereldwijde razernij losmaken, en donderslagen laat leiden tot ecologische rampen en onuitsprekelijke angst. Dan is het God die wraak ontteugelt, woede laat razen, boze geesten loslaat, slachtingen toe laat, tot verbijstering van de dwaas (v 5-6) Het tij keert als de Koning verschijnt, in Jeruzalem. Het tij keert voor Abrahams kinderen in ras en geloof, die deze Koning verwachten. Het tij keert, opdat de naties aan Jeruzalem zien hoe groot God is, aan blijvende vrede dat God regeert, aan Gods volk wat vreugde is (v 7)

17 Flessenhals van de geschiedenis, hfst 11-15: DE DAG VAN DE HEER, 1260 d, 42 m, 3½ j
Tegelijkertijd: vijf Dramatische Ontwikkelingen (DO): DO 3 Gemeente: Profeten voor de volken; 1/10 DE stad ↓ DO 2 Gemeente: laatste, radicale generatie; beschermd ↓ Dag-vd-Heer-teksten Oude Testament DO 1 Michael: aanval op Satan, Satan op Gemeente (start) DO 4 Satan: 1WR – antichrist - gedemoniseerde techniek Daniël in OT; valse verbonden in onze tijd DO 5 Satan: Vreselijke vervolging van Joden en Christenen

18 De DAG VAN DE HEER in het OT
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien… de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen (Joel 3:1-5) Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER! Wat zal hij jullie brengen? Duisternis, geen licht (Amos 5:18) Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die worden verschroeid … Maar voor jullie hebben zal de zon stralend opgaan. (Mal 3:19-20) De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn... De sterren aan de hemel geven geen licht meer… Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid. … Hun kinderen worden voor hun ogen dood geslagen… hun vrouwen verkracht (Jes :13:9-16)

19 DO 1 Michael: hfst 12 Aanval op Satan, Satan op Gemeente
Toen brak er oorlog uit… Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen… de slang van weleer, duivel, Satan… Wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ (Openb 12:7-12) De draak… achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen… Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. (Openb 12: 5-6,13-17)

20 DO 2 Gemeente: hfst 12:1-6, 13-18 Laatste, apostolische generatie
Een vrouw [de gemeente]… was zwanger... Een grote, vuurrode draak [met macht van kronen, in het zichtbare, en over sterren, in het onzichtbare]. De draak ging voor de vrouw staan … om het kind te verslinden zodra ze bevallen was. het kind– een zoon (mannelijk wezen) , die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden – (zie verder DO 4)

21 DO 3 Gemeente: Profeten voor de volken
Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven te profeteren…  Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert… Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt… Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest [uit de aarde]… hen overwinnen en doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad, Sodom, Egypte, Jeruzalem op haar slechtst. De mensen die op aarde leven juichen… sturen elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling… Maar na de drie-en-een-halve dag voer er een levensgeest uit God in hen… Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden door de aardbeving gedood, de rest… begon de God van de hemel eer te bewijzen. (Openb 11:1-13)

22 DO 4a Satan: hfst 13 Ėénwereldregering – antichrist
Uit de volkerenzee komt een beest (rijk) met kracht van de draak en de godslasteringen van de draak Beest uit de aarde, de antichrist, met gedemoniseerde techniek Uiterste vervolging, economische uitsluiting

23 DO 4b Satan: Ėénwereldregeringen bij Daniël
Vier grote dieren rezen op uit de [volkeren-]zee… Het eerste dier … werd opgetild… als een mens Een tweede dier… leek op een beer… “Sta op, eet veel vlees” Een ander dier… leek op een panter… macht toebedeeld. Daarna … een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend.. met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten… het had tien horens… een kleine, nieuwe hoorn (de Islam?) tussen de andere opkwam… En in die hoorn… een mond vol grootspraak. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam… In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens… Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij (Dan 7:3-14)

24 DO 4c Satan: 1WR: valse verbonden met de volken
Naties sluiten, in plaats van met God, verbonden horizontaal 1 EU en UN 2 Opdragen aan ‘Kon. des Hemels’, het basis valse verbond 3 Islam als staatsgodsdienst, Sharia wetgeving 4 Vrijmetselaar rituelen, territoir verbond met ‘Grote Architect v.h. Universum’ ‘Christelijke’ kerk-staat verbanden, > agressief nationalisme Verkeerde wetgeving, b.v. tegen het leven en huwelijk Rationalisme, materialisme, communisme, die het geestelijke uitsluiten Federalisme, druk naar éénwereldregering Opleving van verering oude goden, o.a in New Age 10 Eco-utopisme ≈ aanbidding van Gaia, Moeder Aarde. Samen een wereldkaart van valse verbonden THE EU IS A COVENANT; THE UN ALSO! Covenant of God: --a stronger party --reaching out to a weaker party --to take full responsibility for her provision and protection, -- for ever, --on the sole condition of submission from her part (always including blessings and curses, for the case of breach of covenant). EU / UN: -- no (less and less) national foreign policy, no national army; > just trust and follow the EU. -- ever more topics can only be solved at international level; > just trust and follow the EU. -- national legislation is subject to international legislation; > just obey and follow the EU. -- irreversible treaties with severe penalties; -- the “covenant grant” (like God’s/Souzerain’s: provision and protection, peace and prosperity) is for the UN: “A better world for all”; for the EU something like: “lasting peace and better opportunities for all”

25 DO 5 Satan: Vervolging van Joden / Christenen
‘Neem de maten op van Gods tempel… De voorhof… moet je overslaan… de heidenen, die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. (11:1-2) (Ook Luk 21:20,24) Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. (13:7) Het [tweede beest] droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Verder liet het bij alle mensen… een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken… konden iets kopen of verkopen. (13:14, 16-17) Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. (Mt 24:15-16, 21…27)

26 Flessenhals van de geschiedenis , hfst 11-15: DE DAG VAN DE HEER eindigt…
…met tegelijkertijd: drie Dramatische Afsluitingen (DA): DA 1 Nog een laatste waarschuwing aan de volken DA 2 Oogst van de gelovigen (opname) DA 3 Overwinnaarslied Mozes-en-Lam: “God der volken”

27 DA 1 Volken Laatste waarschuwing aan de volken
Een engel… had een eeuwig evangelie (voor) uit alle landen en volken, van elke stam en taal: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem… die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ … Een tweede engel riep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ (14:6-8) Leer van de vijgenboom deze les [let op de vijgeboom en alle andere bomen (Luk 21-29)]: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. (Mt 24:32-33)

28 DA 2 Gemeente Oogst van de gelovigen, opname
Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon … de maan ., de sterren… en de hemelse machten [gstl] zullen wankelen. Alle stammen op aarde zullen… de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. (Mt 24:29-315) Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. (1Thes 4:15-18) N.b. maagden Mt 25!

29 DA 3 Gemeente Overwinnaarslied voor God der volken
Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen… Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ (Openb 15:2-4) Met 5 DO en 3 DA zijn de 1260 dagen definitief voorbij.

30 Confrontatie, hfst 15-19: IN ÉÉN UUR WORDT GODS WOEDE AFGESLOTEN
16 Zeven schalen met plagen: zweren – zee↓ - rivieren↓ - hitte – pijn – oorlog – steden ↓ en Babylon in drie stukken Klaagzang over Babylon, stad/hoer die de wereld regeerde 19 Totale herschikking wereldtoneel: Gemenebest Israël (Aankondiging Bruilofsmaal) Verschijning van de Ruiter op het witte paard ================================================

31 PERSPECTIEF VOOR VOORBEDE
Voorbede IS: Uw naam worde geheiligd (hfst 1-3) > > Uw vrederijk: kome” Voorbede in de Bijbel is met name voor naties en steden De (valse en nieuwe) verbonden met de volken opmerken Niet tegen zwart inbidden, maar zwart zwart noemen Wit opmerken en wit noemen; dat zijn ook tekens! Met God meehuilen in barmhartigheidswerk “Versterk het overige wat dreigt te sterven” (Openb 3:2) Hier moet de volharding der heiligen blijken

32 Gebed 2108 De psalmen 57 (“toen hij voor Saul in de spelonk vluchtte”) en 60 (“toen hij de Arameeërs ... de Edomieten... had verslagen”), beide “een kleinood van David”, beginnen met een smeekgebed en eindigen triomfantelijk. Psalm 108 bestaat uit die beide triomfantelijke delen. Deze drie psalmen worden verstaan vanuit de mond van de Twee Getuigen in Openbaring 11. Profeten voor de volken. God, U hebt ons verstoten en verbroken. Wij zijn verzwakt door scheuringen, bezoedeld door onheilig-heid; we waren geen zoutend zout. Daarom worden we vervolgd, al drie jaar lang. Door armoede zijn we in zakken gekleed, maar ook als boete Met ons tweeën zijn we nog over. En we zijn bang, doodsbang (Ps 60:3-5; Openb 11:3) God, de wereld lijdt onder de diepste economische crisis, is verbijsterd door het extreemste natuurgeweld, is tot stinkens toe vervuild door ecologisch wangedrag, is verwilderd door hongersnoden en politieke chaos, bloedt door agressief nationalisme. Basken en Walen grijpen de wapens, zelfs Schotten en Friezen.

33 En wij krijgen van dit alles de schuld, omdat we vasthouden aan de profetie over de zegels, bazuinen en donderslagen. God, dit is toch buiten proportie, wat de wereld ondergaat, wat ons overkomt? (Openb 6, 8:6-10:10) U riep ons, als Jeremia, tot “profeet voor de volken”; we zuch-ten met hem: “U hebt ons verleid, dit is te zwaar”.(Jer 1:5; 20:7) De hele wereld hoort ons, maar niemand luistert, noemt ons discriminerend, verklaart ons vogelvrij. Doodsdreiging en intimidatie treffen ons, antiterreurpolitie schaduwt ons; de pers omringt ons, CNN belaagt ons (Openb 10:11, 11:9-10) We geloven dat er nog 7000 uit Babylon zijn uitgetrokken en compromisloos getuigen. We geloven in uw bescherming. Maar kom ons ongeloof te hulp (Ps 60:6; 57:2b-4) God, u ziet toch deze maatschappij, oppressief en dood-behept als Egypte, immoreel en a-sociaal als Sodom? Ten koste van uw naam wordt Moeder Aarde aanbeden, voor haar overleven geijverd, haar onsterfelijkheid bezongen, hier in Jeruzalem! Andersdenkenden worden vervolgd, bedreigd met publieke terechtstelling. U bent toch heilig? Ziet u dit nog langer aan? U voorzegt toch dat zij vergaan? (Ps 57:5-6; Openb 11:7-8)

34 Maar we rusten in U, elke ochtend gesterkt om waarheid waarheid te noemen, en leugen leugen. We houden vast aan uw naam en claim. Internationale catastrofen hebt u toch in de hand? Een wending van de wereldgeschiedenis hebt u toch gepland? De hele wereld zal het zien (Ps 57:7-12 = Ps 108:1-5) En al die internationale belangstelling, zodat de pers ons Ghandi en Martin Luther King noemt, zelfs Mozes en Elia, dat is toch ook van u? Bewaar ons in ootmoed, maar ga door in uw kracht. Ja, maak door ons uw plannen internationaal bekend: dat er een andere éénwereldregering zal komen, dat China en India zullen breken, Rusland zal buigen, Noord Amerika zal instorten, Europa en Japan zullen smeken om genade. Zoals de VN, de EU, de Asean, de G7 en de G77 verbrokkelden, zo zal het deze éénwereldregering met haar Leider vergaan. U hebt deze geestelijke strijd, deze strijd om de volken, voorzegd; nu wordt het openbaar.

35 De Koning komt! (Openb 11:5-6; Ps 60:7-14 = 108:6-13)
En Jezus Messias bespot en verboden? Hij zal levend verschijnen, hier in Jeruzalem. Dank u, God, u te mogen dienen met deze boodschap. Het is ons leven waard. De Koning komt! (Openb 11:5-6; Ps 60:7-14 = 108:6-13) Uit p.c.-gegevens van de Twee Getuigen is gebleken dat de laatste bewerking van dit leerdicht plaats vond op de dag voor hun arrestatie en kort voor hun gruwelijke publieke terechtstelling. Deze werd internationaal live uitgezonden, gevolgd door in feite baldadige adhesiebetuigingen vanuit de gehele wereld aan de Leider te Jeruzalem (Openb 11:7-10) Hun opstanding en hemelvaart, die samenviel met een vreselijke aardbeving, is eveneens door CNN live uitgezonden. Het is niet te schatten welke schade groter was: de materiële schade door de aardbeving of de maatschappelijke schok door de uitzending van de hemelvaart. (Openb 11:11-13) Desondanks heeft de Leider korte tijd later, uitdagend op het daarop volgende Loofhuttenfeest, een rede aangekondigd, en CNN stond dus klaar. Een niet voorziene en angstwekkende zonsverduistering vond plaats, en in de duisternis er van verscheen een groot licht en daarin een Ruiter te paard, die zonder slag of stoot het gezag van de wereldregering overnam. De hele wereld was getuige van de komst van de Koning die de Twee Getuigen hadden voorspeld!


Download ppt "JEZUS KOMT Wanneer komt Jezus terug? Zijn we er voor klaar?"

Verwante presentaties


Ads door Google