De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 april 2012 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Psalm 3 : 1, 2, 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 april 2012 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Psalm 3 : 1, 2, 3"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 april 2012 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Psalm 3 : 1, 2, 3 Psalm 51 : 1, 2, 5 Ev. Liedbundel 233 : 3, 5 Ev. Liedbundel 233 : 6, 7 Psalm 116 : 1, 2, 3 Markus 14: 27 – 52 (HSV)

2 Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Anne Geurtsen
Welkom in deze dienst Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.

5 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Here, om uw bloedig zweet, als Ge alleen de wijnpers treedt, om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison.

6 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

7 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Om de doornen van uw kroon, om de geesling en de hoon, roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.

8 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij, ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.

9 Stil gebed, votum en groet

10 Psalm 3 : 1, 2, 3 HEER, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld en staat mij naar het leven. Ook hoor ik overal dat niets mij baten zal daar God mij heeft begeven. ….

11 … Maar, HEER, Gij zijt mijn schild
… Maar, HEER, Gij zijt mijn schild. Ik heb bij U geschuild met opgerichten hoofde. Uit Sions heilig oord kwam steeds uw wederwoord als ik U riep en loofde.

12 Psalm 3 : 1, 2, 3 Ik legde mij en sliep. Ik wist dat wie mij schiep voor mijn behoud zou waken. De morgen is gekeerd en ik mocht ongedeerd, dank zij Gods trouw ontwaken. …

13 … Nu is mijn vrees voorbij, God ondersteunde mij en blijft mij vergezellen. Zo treed ik in het perk hoe dreigend ook en sterk tienduizenden zich stellen.

14 Psalm 3: 1, 2, 3 Sta op, verlos mij HEER, Gij sloegt reeds menig keer met uw geduchte handen mijn vijand op de kaak, ja, Gij vergruisde vaak der goddelozen tanden. …

15 … O Helper, help ook nu. Elk heil berust bij U
… O Helper, help ook nu. Elk heil berust bij U. Wees met ons en strijd mede. Dan daalt uw zegen neer, want uw triomf, o HEER, omgeeft uw volk met vrede.

16 10 geboden

17 Psalm 51 : 1, 2, 5 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. ….

18 … Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

19 Psalm 51 : 1, 2, 5. Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. In diep berouw belijd ik U mijn daden, hoor naar de donkre stem van mijn geween. …

20 … Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.

21 Psalm 51 : 1, 2, 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. …

22 … Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

23 Gebed

24 We lezen uit de Herziene Staten Vertaling Marcus 14 : 27-52 Gethsémané
Lezen uit de bijbel We lezen uit de Herziene Staten Vertaling Marcus 14 : Gethsémané

25 Marcus 14 27 En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. 28 Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 29 En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot aan U nemen, ik echter niet.

26 30 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. 31 Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook allen.

27 32 En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. 33 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden;

28 34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. 35 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan.

29 36 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. 37 En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken?

30 38 Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 39 En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak dezelfde woorden. 40 En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij Hem moesten antwoorden.

31 41 En Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. 42 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.

32 Evangelische Liedbundel 233 : 3, 5
Welke herder zoekt zijn schapen zoals deze Herder doet, die niet sluim'ren zal noch slapen, die zo trouw zijn kudde hoedt? Als er één is afgedwaald , 't wordt door Hem weer thuisgehaald. Ja, Hij wil zijn eigen leven voor 't behoud der zijnen geven.

33 Evangelische Liedbundel 233 : 3, 5
Hoe hoog ook de bergen reiken En hoe diep de zeeen zijn, Hoe oneindig 't al mag blijken, 't allergrootste zelfs is klein tegenover het geduld, dat Gods Vaderhart vervult en waarmee Hij ons wil gragen tot aan 't einde onzer dagen.

34 Verkondiging

35 de overlevering van dat bericht Jezus’ doodsangst
Thema Het evangeliebericht over Jezus’ doodsangst en de slapende discipelen die moesten waken. de overlevering van dat bericht Jezus’ doodsangst de slaap van de discipelen de noodzaak van de wakende geest

36 Evangelische liedbundel 233 : 6, 7.
Zelfs al zouden alle zonden, van de aanvang af begaan, in uw hart worden gevonden en gij zoudt tot Jezus gaan: voor die schuld, onmeetlijk groot, werd de Heer aan 't kruis gedood – dan nog hadt gij niets te vrezen, Gods gena zou groter wezen.

37 Evangelische liedbundel 233 : 6, 7
Wil de poort dan open maken tot uw heil, laat mij altijd bij U zijn en doe mij smaken, Here, dat Gij liefde zijt Geef dat ik van dag tot dag in uw liefde groeien mag en U wederom beminnen met geheel mijn hart en zinnen.

38 Gebeden

39 Gebeden

40 Collecten: Diaconie Kerk

41 Psalm 116 : 1, 2, 3 God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

42 Psalm 116 : 1, 2, 3. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des HEREN aangeroepen en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel.

43 Psalm 116 : 1, 2, 3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

44 Zegen te beantwoorden met

45 Vanmiddag om 17.00 uur dienst met
Ds. H. de Bruijne Er is vandaag wel koffiedrinken bij de kerk


Download ppt "Zondag 1 april 2012 Gezang 178 : 1, 5, 6, 8, 9 Psalm 3 : 1, 2, 3"

Verwante presentaties


Ads door Google