De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIALE PLATTEGROND REGIO Ieper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIALE PLATTEGROND REGIO Ieper."— Transcript van de presentatie:

1 SOCIALE PLATTEGROND REGIO Ieper

2 Programma vandaag Welzijn en Welvaart in verandering (10.30 – 12.00)
Het Algemeen Welzijnswerk Geestelijke Gezondheidszorg (13.00 – 14.30) Personen met een Handicap (14.45 – 16.00)

3 Welzijn en welvaart in verandering: belangrijke evoluties
nachtwakerstaat (einde 19° E. tot …) moderne welvaartstaat (vanaf 1945 tot …) de actieve welvaartstaat vanaf 1990 …

4 Nachtwakerstaat: de overheid beperkt zich tot instaan voor fysieke veiligheid burgers – via leger en politie Vanaf late 19° eeuw - 20° eeuw geleidelijke uitbouw van een Welvaartstaat (Rijnlandmodel of Continentaal model): 1865 ASLK = spaarkas arbeiders onderlinge bijstand 1891 Encycliek Rerum Novarum 1900 wet op arbeidsovereenkomsten 1919 algemeen enkelvoudig stemrecht mannen (1948 vrouwen) 1912 subsidiëring van de ziekenfondsen etc.

5 Institutionele uitbouw van de overlegeconomie en van de sociale zekerheid tijdens de oorlog: “Ontwerp van overeenkomst van sociale solidariteit” 28 april 1944 met reële uitbouw na de oorlog van welvaartsstaat:

6 De welvaartsstaat “…een samenlevingsvorm waarbij een aantal grondrechten van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van zijn kansen tot ontplooiing, binnen een wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden. Dit alles binnen het raam van een parlementaire democratie en met behoud van een markteconomische productiewijze.” (H. Deleeck )

7 De actieve welvaartstaat vandaag:
de burger moet actief streven naar participatie en sociale integratie rechten en plichtendiscours arbeid is de beste vorm van integratie en van participatie

8 Welzijnsbeleid een kluwen?
Europees niveau vb. arbeid en minimum lonen - armoedebestrijding Federaal niveau vb. RSZ – delen van de gezondheidszorg Vlaamse Gemeenschap vb. Welzijn - GGZ Provincie vb. netwerking met strategische bovenlokale samenwerking – sociale kaart en sociale planning - impulsbeleid Lokaal niveau en Gemeenten vb. decreet lokaal sociaal beleid – coördinerende rol voor lokaal sociaal beleid - huizen van het kind

9 Wat zijn tendensen: de belangrijkste
Van aanbod naar vraag-gestuurde zorg: De cliënt moet de regie behouden Er moet een gediversifieerd aanbod bestaan Meer participatie van de zorgvrager in het beleid Empowerment als uitgangspunt: “empowerment als het proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op hun eigen situatie en hun omgeving.”

10 Professionalisering van de zorg maar gelijktijdige tendensen naar ‘de-professionalisering’: accent op mantelzorg, eigen kracht conferenties, etc. Vermaatschappelijking van de zorg of de-institutionalisering verandering in organisatiemodel en nieuwe visie op zorg zorg in de omgeving van de cliënt zorg in ‘netwerken’ van zorg

11 Schaalvergroting van de organisaties en gelijktijdig nieuwe kleinschalige initiatieven
CAW’s fusies ziekenhuizen, fusies en netwerkvorming in sector RVT , etc. maar ook ‘co-housing’ en ‘sociaal artistiek werk’ en ‘kringloopwinkel’ en … Decentralisatie van bevoegdheden en gelijktijdige centralisering naar Europees niveau Welzijn op gemeenschapsniveau Lokaal sociaal beleid Enveloppefinanciering

12 Vermarkting van de zorg
sector van de kinderopvang sector van de verzorgingstehuizen private initiatieven in sector personen met een handicap (Terzake op maandag 7/10/2013) Universeel versus selectief: het Matteüseffect (Matteüs 13 – 12) “Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben”

13 Kwaliteitszorg en de zelfevaluaties
Hulpverlening en ICT: de nieuwe media Online hulpverlening Sociale media Zoeken en vinden (digitale sociale kaart) Virtueel ontmoeten en seniorenzorg Flanders Care

14 Integraal werken van categoriaal naar inclusief OF categoriaal waar nodig – inclusief waar mogelijk werken in netwerken met naadloze overgangen: zorgcoördinatie Preventief en proactief werken opvoedingsondersteuning borstkanker-screening etc.

15 Een schets van de sectoren
Hulpverlening Een schets van de sectoren

16 Het Algemeen Welzijnswerk
Een private partner en een publieke partner

17

18 De private partner: het Algemeen Welzijnswerk
Korte historiek: - van 142 naar 35 naar 11 CAW’s voor Vlaanderen in 2014 - Voor West-Vlaanderen blijven er drie: Zuid West Vlaanderen: Kortrijk – Menen – Waregem huidige CAW Piramide en CAW Stimulans Centraal West-Vlaanderen: Roeselare- Ieper huidige CAW De Papaver en CAW Midden West-Vlaanderen Noord West Vlaanderen: Brugge en Middenkust huidige CAW Regio Brugge en CAW Middenkust en hebben meerdere lokale steunpunten …

19 Er zijn echter twee types CAW
De autonome Centra Algemeen Welzijnswerk De Centra voor Tele-onthaal: 1 per provincie Dus: West-Vlaanderen heeft eigenlijk private CAW’s Tot 2009 ook nog ‘centra algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen’ zijn sinds 2010 ondergebracht binnen het woonzorgdecreet en noemen opnieuw ‘diensten maatschappelijk werk’

20 Wat is hun kerntaak? De toegankelijkheid van de maatschappelijke voorzieningen bevorderen en hun bereikbaarheid effectief helpen realiseren Problemen inzake sociale integratie en bevredigend persoonlijk functioneren voorkomen Oplossingen aanbieden voor de gebruikers

21 Hoe organiseren ze zich
Kern in concrete werking is vandaag ‘het centrale onthaal’: zo breed mogelijk, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen… Gelijktijdig: inspanningen ten aanzien van specifieke doelgroepen: jongeren, gedetineerden, slachtoffers en ‘meest kwetsbare doelgroepen’

22 Teams voor gezins- en relationeel werk
Teams schuldbemiddeling en budgetbegeleiding Teams scheidingsbemiddeling en ouderschapsbemiddeling Teams slachtofferhulp Jongeren- en advies centra De neutrale bezoekruimte Dienstverlening interlandelijke adoptie en adoptie Inloopcentra Teledienst Straathoekwerk

23 Crisishulp via participatie in regionaal netwerk:
Voor Kortrijk Crisisnetwerk Kortrijk Crisisnetwerk midden West-Vlaanderen Crisisnetwerk regio Brugge Opvangcentra voor thuisloze mannen, vrouwen en kinderen, jongeren… maar evenzeer ‘zorgwonen’ en ‘begeleid wonen’ Vluchthuizen (Roeselare voor onze provincie) Forensisch Welzijnswerk met hulpverlening aan ‘gedetineerden’ Teams Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten

24 samengevat De CAW’s vandaag hebben een erg brede en toegankelijke eerstelijnswerking met grote differentiatie naar doelgroepen thema’s werkvormen: schakeringen van vindplaatsgericht werken en buurtwerking tot therapeutische hulpverleningsgesprekken in het kantoor en alle tussenvormen… De CAW’s zitten vandaag ook vaak in actieve samenwerkingsverbanden met de lokale OCMW’s

25 Het Algemeen Welzijnswerk

26 De publieke Partner: Het OCMW
Korte historiek: 1925 COO 1976 OCMW 1980 deels federaal (vb. leefloon), deels gemeenschapsmaterie en lokaal beleid 2012 nieuwe OCMW decreet: afstemming OCMW’s en gemeenten o.a. voor personeelsaangelegenheden en OCMW voorzitter maakt deel uit van schepencollege …

27 Wat is kerntaak Centraal ‘De sociale dienst’ : financiële hulp, administratieve hulp, advies, psychosociale hulpverlening en pedagogische begeleiding, opvang van kandidaat vluchtelingen, … Andere diensten: thuiszorgdiensten, kinderopvang, huisvesting, seniorenzorg, straathoekwerk, buurtwerk, …..

28 Hoe organiseren ze zich?
Via decreet lokaal sociaal beleid (2004) opdracht tot (1) werken via een lokaal sociaal beleidsplan en (2) uitbouw van informatie, loket en doorverwijsfunctie via ‘Het Sociaal Huis’ Het lokale sociale beleidsplan baseert zich op het materiaal aangeleverd via het steunpunt Sociale Planning van de provincie: demografische, sociaal- economische realiteit: Beleidsplan cyclus: evaluatie- en keuzemoment (PDCA) Prioriteiten/keuzes Gemeenten en OCMW samen: 1 lokaal sociaal beleidsplan

29 Het sociaal huis: brede algemene één-informatie-loket:
- toegankelijke hulpverlening voor iedereen - Alle vragen: informatie advies verwijzing ‘sociaal huis’ is ook de samenwerking tussen lokale partners op de eerste lijn: OCMW – CAW – welzijnsdienst gemeente – thuiszorgdiensten - …

30 Samengevat Ook OCMW’s vandaag hebben een erg brede en toegankelijke eerstelijnswerking met grote differentiatie naar doelgroepen denk aan de seniorenwerking thema’s werkvormen: schakeringen van vindplaatsgericht werken en buurtwerking tot technisch en juridisch gespecialiseerde budgethulpverlening en budgetbeheer… Het ‘sociaal huis’ vervult bij uitstek die eerstelijnsfunctie en is de ‘netwerk-functie’ bij uitstek

31 Enkele uitdagingen voor de toekomst
Stijging armoedecijfers Stijging aantal mensen met financiële problemen Grote instroom op die eerste lijn: inclusie vergroot nog instroom vb. ook personen met een handicap worden expliciete doelgroep… Grote complexiteit van vele vragen Integraal werken: steeds meer in netwerk: samenlevingsopbouw, CAW’s, OCMW’s, verenigingen waar armen het woord nemen, thuiszorgdiensten, …

32 Geestelijke Gezondheidszorg

33

34 Korte Historiek Tot midden 20 ° eeuw: Ministerie van Justitie en grote gesloten niet gedifferentieerde instellingen buiten de stadskern Jaren 60: verschuiving naar ‘volksgezondheid’ en grote Revolutionaire veranderingen via ‘medicatie’: geloof in ‘genezing’, geloof in terugkeer naar de samenleving groeit Jaren 60 : Ambulante geestelijke gezondheidszorg (1975 1ste decreet op AGGZ) Ontstaan van familievereniging: Similes 1976 A & T normen en ook a en t (dag- en nachthospitalisatie) Jaren 80 en 90 : Beschut Wonen (90) en PVT (90)

35 Vandaag ‘artikel 107’ uit de ziekenhuiswetgeving: flexibilisering van de zorg, de uitbouw van zorgcircuits en vooral ‘vermaatschappelijking van de zorg’ Pleidooi voor meer ‘getrapte zorg’: zelfzorg, mantelzorg en omgevingszorg, professionele zorg thuis, via dagopvang of nachtopvang…. residentieel… kort en specialistisch Ook hier weer ‘netwerken’ Inclusief waar mogelijk Klemtoon op preventie Patiënt als regisseur van de zorg

36 Hoe organiseren ze zich
Psychiatrische ziekenhuizen (A&T) vb. psychiatrisch ziekenhuis H. Hart Ieper Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) vb. niet in Ieper, wel in Kortrijk, Menen, Oostende, Brugge Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) vb Ieper PZ Heilig Hart Beschut wonen vb Beschut Wonen Ieper Dagcentra zowel vb. Ieper PZ Heilig Hart

37 Psychiatrische thuiszorg vb
Psychiatrische thuiszorg vb. Psychiatrische Expertiseteams (PET) psychiatrische thuiszorg regio Ieper - Diksmuide Geestelijke gezondheidszorg vb. voor Diksmuide samenwerking met CGGZ Largo Ieper die voor thuiszorg verwijst naar regio Veurne-Diksmuide-Westkust Privaat gevestigde psychiaters en psychotherapeuten Via Psy 107 ontstaan er nieuwe vormen: nl. de mobiele ambulante teams soms ACT-teams genoemd (Assertive Community Teams)

38 Regio werkingsgebied regio Ieper – Diksmuide = helft SEL
Midden West - Vlaanderen

39 Netwerk GGZ regio Ieper – Diksmuide
Mobiel team acute psychiatrische zorg: Jan Yperman ziekenhuis & crisiseenheid PZ H.HART als aanmeldpunt Mobiel teams langdurige zorg Project arbeidsrehabilitatie en sociale inclusie Functie wonen Intensifiëring van gespecialiseerde behandeling Werkingsgebied valt samen met helft SEL Midden est- Vlaanderen = samenwerkingsverband eerstelijnsgezondheidzszorg

40 De Kerntaak! Opdracht is om ‘zorgregio’s’ uit te bouwen die 5 functies realiseren: 1 Preventie vroeg-detectie screening diagnostiek 2 Ambulante intensieve behandeling zowel voor acute als voor chronische problemen 3 Rehabilitatieteams die werken voor herstel en inclusie 4 Intensieve gespecialiseerde residentiële behandelunits 5 Specifieke woonvormen en verblijfsformules wanneer het thuismilieu niet kan instaan voor de zorg

41 Sector werkt steeds via multidisciplinaire teams
Hulpverlening in CGGZ is niet gratis: beperkte bijdrage afhankelijk van inkomen Aandacht voor preventie neemt toe: hoge suïcidecijfers in ons land, hoge cijfers depressie en medicatie

42

43 In 2007 bedroeg de incidentie van suïcide in Vlaanderen 22,6 per 100
In 2007 bedroeg de incidentie van suïcide in Vlaanderen 22,6 per inwoners voor mannen en 9.8 voor vrouwen. Dit zijn 14,7 suïcides per inwoners of gemiddeld 2,7 suïcides per dag. In vergelijking met Frankrijk (14,8), Duitsland (9,8) en Nederland (8,7) heeft Vlaanderen daarmee een van de hoogste suïcidecijfers in West-Europa. (p.1) Steunpunt WVG Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen. Onderzoeker: Alexandre Reynders Promotor: Prof. dr. Chantal Van Audenhove; co-promotor: Prof. dr. Cornelis Van Heeringen, Prof.dr. Jan De Maeseneer

44 1 op de 7 Belgen (15%) wordt gedurende zijn leven zwaar depressief
1 op de 7 Belgen (15%) wordt gedurende zijn leven zwaar depressief. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarmee komt België op de 7de plaats in de rangschikking, na onder andere Frankrijk (21%) en Nederland (18%). Meer dan 30 procent van de bevolking in Frankrijk, de VS en Nederland heeft al ooit een depressieve periode meegemaakt.

45

46 Specifieke doelgroep & specifieke voorzieningen ‘middelenafhankelijkheid’ en ‘verslaving’
Mantelzorg en zelfhulp: AA & Al-Anon & Al-Ateen, zelfhulpgroepen voor gokverslaafden, praatgroepen voor ouders, gebruikers… Straathoekwerk (jaren 80) Eerstelijnshulpverlening zoals huisartsen, CAW’s, JIAC werkingen (Via CAW De Papaver Ieper) Specifieke ambulante centra: gespecialiseerde equipes binnen de CGG, maar ook MSOC gespecialiseerd voor druggebruikers (harm-reduction model) Antenne MSOC Oostende – In Ieper via CGGZ Largo, werkpunt van Kompas Kortrijk in Ieper, ook De Sleutel is in Ieper actief

47 Specifieke afdelingen voor alcohol en drugshulpverlening zowel in PAAZ als in Psychiatrische ziekenhuizen: Jan Ypermanziekenhuis of PZ Heilig Hart De therapeutische gemeenschappen: hebben CIC crisisinterventiecentra en behandelcentra: Kortrijk Kompas vzw: ambulant en residentieel… Antenne De Sleutel in Ieper Spoedopnames van algemene ziekenhuizen hebben ook een EPSI functie: Crisisopvang op Eenheid Spoed Interventie: crisisopvang en stabiliseren + uitbouw van zorg via casemanager (zorgcoördinator): Voor Ieper zit de EPSI functie in het PZ H. Hart

48 Enkele uitdagingen voor de toekomst
Preventie en vorming KOPP werking en familie werking Integrale ‘community based’ zorg met out-reachende teams Stigmatisering versus inclusie

49 Hulp aan personen met een handicap

50 Korte historiek Thuismilieu of psychiatrische instellingen of grote en weinig gedifferentieerde instellingen 1965: eerst subsidie voor opvang- en begeleidingsdiensten 1967: Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten of Fonds 81 Invloed jaren 68 en verder: nieuwe visies op zorg ook binnen deze sector: professionalisering, differentiatie, familie als partner, kleinschaligheid, integratie in samenleving, …..

51 Het Vlaamse Beleid t.a.v. personen met een handicap wordt vandaag gestuurd door ‘Perspectief 20/20’: de beleidsnota van de toekomst…. (studiedag 13/03/2014 VIVES studiegebied SAW info via We komen hier verder op terug Eerst het ‘nu’

52 Hoe omschrijft men ‘een handicap’
“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren”. Decreet 7 mei 2004 tot oprichting intern verzelfstandigd agentschap VAPH

53 De bijzondere actoren Het Vlaams Agentschap personen met een Handicap (VAPH) staat centraal: Wie Elke persoon met handicap jonger dan 65 met verblijfplaats in Vlaanderen of Brussel kan aanvraag indienen Procedure start met twee stappen Indienen van een aanvraagformulier (kan ook digitaal) Opmaak van een multidisciplinair verslag bij een daartoe erkend multidisciplinair team Aanvraag wordt voorgelegd aan de provinciale afdeling van het VAPH Provinciale Evaluatiecommissie neemt beslissing: voldoet aanvrager aan de eisen om te spreken van een persoon met handicap?

54 Antwoord is ‘ja’ dan krijgt men VAPH erkenning of het PEC-ticket
Zorgvragen worden geregistreerd in de Centrale Registratie zorgvraag krijgt code afhankelijk van dringendheid (nu of toekomstgericht) Via CRZ worden de noden van elke regio in kaart gebracht dient als basis voor verdeling van Vlaams budget voor verdeling van ’uitbreiding van plaatsen’

55 VAPH voorziet drie types van ondersteuningsvormen
1. Verschaffen van hulpmiddelen en aanpassingen om het dagelijks leven beter te kunnen organiseren aanpassingen woning of aanpassingen wagen of … hulpmiddelen voor het dagelijks leven 2. Subsidieert voorzieningen en diensten die instaan voor begeleiding en opvang 3. Komt tussen via het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

56 Subsidieert voorzieningen en diensten die instaan voor begeleiding en opvang
DOP = Dienst Ondersteuningsplan (elke provincie heeft minstens 1 DOP – W.Vl. = Brugge) Doet aan vraagverduidelijking in de fase ‘voor’ iemand ingeschreven is in VAPH resulteert in ‘ondersteuningsplan’ met nadruk op getrapte zorg: Zo inclusief mogelijk Sociaal netwerk van familie en vrienden Algemene welzijnsdiensten Indien nodig VAPH erkende handicap specifieke hulpverlening

57 VAPH Indienen aanvraag: Aanvraagformulier Multidisciplinair verslag Provinciale evaluatiecommissie DOP - vraagverduidelijking Ondersteuningsplan (zo getrapt mogelijk) JA Nee PEC-ticket Registratie zorgvraag in CRZ

58 Specifieke hulpverlening
Rechtstreeks toegankelijke hulp (VAPH & CRZ niet nodig) Ambulante voorzieningen VAPH Thuisbegeleidingsdiensten: gezinnen met minder- of meerderjarige kinderen met Motorische (Dominiek Savio Gits) Visueel (Spermalie Brugge) Verstandelijke handicap (Start W.Vl. Brugge) Autismespectrum stoornis (Victor Roeselare) 1/provincie voor motorisch, 1 verstandelijk en 1 autisme, 2 in Vlaanderen voor visueel

59 Begeleid wonen: meerderjarigen & alle doelgroepen (Open Thuis: Begeleid Wonen Westhoek, Den Ommeloop Ieper ) Zelfstandig wonen: meerderjarigen met fysieke handicap (Brugge FOCUS of Oostende Adl Cluster) Beschermd wonen: begeleid wonen is te weinig en tehuis voor (niet) werkenden te zwaar (Den Ommeloop Ieper) Wonen onder begeleiding van een particulier (WOP) is ambulante variant op pleegzorg voor meerderjarigen

60 - Geïntegreerd wonen gelijkt op opvang in tehuis voor niet-
- Geïntegreerd wonen gelijkt op opvang in tehuis voor niet werkenden maar proberen te integreren in inclusieve woonprojecten (Geïntegreerd wonen Oranje Brugge) - Diensten inclusieve ondersteuning of DIO (Dominiek Savio Gits of Oranje Brugge of Kortrijk Den Achtkanter of ..): de diensten beschermd wonen en diensten geïntegreerd wonen gaan vanaf 2013 opgaan in DIO: inclusief, maatgericht, vraag-gestuurd: de behoefte moet duidelijk in kaart gebracht zijn: hier komt ook het ‘Persoonsgebonden Budget’ naar voor…

61 Semi-residentiële en residentiële voorzieningen
Voor minderjarigen Observatie- en behandelcentrum (De Berkjes Brugge) MPI Internaat (Maria Ter Engelen Klerken, Huize Tordaele Torhout, Brugge Ons Erf, MPI De Klaproos Zillebeke,…) MPI Semi-Internaat (Maria Ter Engelen Klerken, Matthijs in Ieper, …) Pleegzorg -minder- en meerderjarigen- (Oikonde Brugge-Oostende, West Vlaamse dienst pleegzorg Roeselare) Tehuis voor kortverblijf -minder- en meerderjarigen- (Oranje tehuis voor kortverblijf Brugge, De Waaiberg Hooglede, ….) Gaan logeren (minder- en meerderjarigen) Multi-Functionele centra!

62 Meerderjarigen Tehuis Niet-werkenden (Ons Erf Brugge, De Waaiberg Gits, Den Ommeloop Ieper, …): hier is nog onderscheid tussen ‘nursing’ (zware zorgbehoefte) of ‘bezigheidstehuis (voor anderen) Tehuis voor werkenden (Duinhelm Oostende, Den Ommeloop Ieper, Dominiek Savio Gits,…) Dagcentrum (Maria Ter Engelen Klerken, Matthijs in Ieper…) Begeleid Werken (Ithaka Oostende, De Lovie met tewerkstelling regio Ieper…)

63

64

65

66

67 Organisatie van de eigen zorg
Het persoonlijk assistentiebudget: Een PAB is een budget dat het VAPH je geeft om uw assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. Vandaar dat je (of uw wettelijke vertegenwoordiger) in dat geval budgethouder genoemd wordt. Met het PAB werf je zelf je assistenten aan, je wordt dus werkgever. Het persoonsgebonden budget: Een PGB is een budget dat het VAPH aan een persoon toekent om gedeeltelijk of volledig de eigen ondersteuning te organiseren en te financieren. Daarbij krijgt de budgethouder een grote keuzevrijheid en kan zelf beslissen welke ondersteuning hij waar en wanneer inkoopt. Je kan een beroep doen op zowel persoonlijke assistenten als op al dan niet door het VAPH erkende diensten en voorzieningen.

68 De toekomst en de uitdagingen
Perspectief 2020: het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. Beleidsnota minister Vandeurzen

69 Samengevat… en elk begrip dekt ‘véél’
Met schaarse middelen voor een groeiende groep meer inclusieve vraag-gestuurde en maatgerichte kwalitatieve getrapte zorg

70 Meer accent op bestaande (niet specifieke) eerste lijnsvoorzieningen (thuiszorg, dienstencentra, CAW’s, sociale huizen, …) Gerichte expertise-inbreng onder vorm van mentorschap en coaching binnen die eerstelijnsvoorzieningen Zorgregie op provinciaal niveau moet een stevige bemiddelingsfunctie en afstemmingsfunctie kunnen realiseren Vereenvoudiging regelgeving Uitbouw van een lokaal infoloket en elektronisch opvolgsysteem


Download ppt "SOCIALE PLATTEGROND REGIO Ieper."

Verwante presentaties


Ads door Google