De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Assemblée Générale - ABL Algemene Vergadering - BLV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Assemblée Générale - ABL Algemene Vergadering - BLV"— Transcript van de presentatie:

1 Assemblée Générale - ABL Algemene Vergadering - BLV
22 / 04 / 2008 HUSA President Park Hotel

2 Dagorde 10h00 – 10h10 Openingswoord door de Voorzitter van de Vereniging 10h10 – 10h30 Evolutie van de leasingsector in 2007 voorgesteld door de Secretaris-generaal 10h30 – 11h30 Verslag van de commissies (commissie boekhouding, commissie onroerende leasing, commissie Wheels, juridische commissie en commissie Basel II) 11h30 – 11h40 Jaarrekening 2007 en begroting 2008 11h40 – 11h50 Verkiezing van het Directiecomité 11h50 – 12h10 Uiteenzetting van de heer Michel Vermaerke, CEO van Febelfin ‘De Belgische financiële sector anno 2008 : feiten en perceptie – Zijn er nog zekerheden in onzekere tijden ?’ 12h10 – 12h45 Uiteenzetting door de gastspreker, de heer Piet Lammens, Head of Market Research for Treasury and Capital Markets van KBC Bank ‘De kredietstorm raast voort’ 12h45_ Divers

3 Ordre du jour 10h00 – 10h10 Allocution d’ouverture par le Président de l’Association 10h10 – 10h30 Evolution du secteur du leasing en 2007 par le Secrétaire général 10h30 – 11h30 Rapport des commissions (commission comptabilité, commission du leasing immobilier , commission Wheels, commission juridique et commission Bâle II) 11h30 – 11h40 Comptes annuels 2007 et budget 2008 11h40 – 11h50 Election du Comité de Direction 11h50 – 12h10 Exposé de M. Michel Vermaerke, CEO de Febelfin : « Le secteur financier belge année 2008 : faits et perception – Quelles certitudes en période d’incertitude ? » 12h10 – 12h45 Exposé de l’orateur invité, M. Piet Lammens, Head of Market Research for Treasury and Capital Markets de la KBC Bank « De kredietstorm raast voort » (« Crédits : la tempête se poursuit ») 12h45_ Divers

4 Evolutie van de statistieken Evolution des statistiques
Anne-Mie Ooghe

5 11,2% 9,8% 3,1% 1,6% 1,4% 5,6% 4,5% 8,7%

6

7

8

9 Evolution de la production de leasing mobilier par type de clients
En millions d’EUR 2000 2005 2006 2007 2007/2006 Agriculture 48,7 27,8 27,1 42,3 56,0% Industrie 882,5 913,1 1.288,4 1.661,1 28,9% Services (dont professions libérales) 1.159,7 1.597,2 1.321,7 1.287,9 -2,6% Etat-Régions-Instit. Internationales 85,2 142,7 75,8 92,3 21,8% Clientèle privée 3,6 37,8 0,0 2,6 n.r. Autres 549,4 482,3 830,4 831,3 0,1% TOTAL 2.729,0 3.200,9 3.543,3 3.917,4 10,6%

10

11

12 Evolution du leasing financier et opérationnel (leasing mobilier)
En millions d’EUR 2000 2005 2006 2007 2007/2006 Leasing financier 1.767,5 1.842,8 2.093,8 2.291,4 9,4% Leasing opérationnel 963,3 1.358,2 1.449,5 1.626,0 12,2% TOTAL 2.730,8 3.200,9 3.543,3 3.917,4 10,6% (en %) 64,7% 57,6% 59,1% 58,5% 35,3% 42,4% 40,9% 41,5% 100,0%

13 Importance du leasing financier et opérationnel (leasing mobilier)

14 Leasing immobilier par type d'immeubles (production)
En millions d’EUR 2000 2005 2006 2007 2007/2006 Immeubles industriels 117,9 202,3 158,4 257,9 62,9% Magasins 1,9 11,4 74,4 14,1 -81,1% Immeubles de bureau 91,4 275,9 55,8 31,9 -42,7% Hôtels et Loisirs 18,5 0,4 20,1 16,6 -17,4% Services publics 32,3 0,7 0,9 -58,9% Autres 90,0 153,4 110,3 167,6 51,9% TOTAL 351,9 644,0 419,8 488,5 16,3%

15

16

17 Montant (en millions d’EUR)
Cars et trucks : volume des encours fin 2007 Nombre (en unités) Montant (en millions d’EUR) Voitures neuves 91.541 1.650,3 _______ Voitures d’occasion 3.785 63,4 _______ Trucks 45.374 1.260,5 _______ Total 2.974,2 _______

18 Commissie Boekhouding Commission Comptabilité
Bert Aerts

19 KMO project Reactie Leaseurope aan IASB Finale KMO standaard 1H2008
EC wenst IFRS niet te gebruiken voor KMO’s

20 Leasingproject IASB en FASB (1)
Maart 2007 IASB “agenda paper 12 A/2 – identification of the assets and liabilities arising in a simple lease” Simple lease Lessee accounting focus  Juni 2007 IASB en FASB Verplichtingen tot betaling van de leasingnemer zijn een financiële verplichting (cfr “right of use” methode) Verder te onderzoeken door stafdiensten Aard van het actief Overige lease verplichtingen (teruggave, …) Variabele lease betalingen

21 Leasingproject IASB en FASB (2)
 November 2007 Leaseurope Business Forum Opinion rating agencies, … Leaseurope Complex transactions maken uitwerking “right of use” methode vatbaar voor discussie Sommige leases “executory contract” Oplossing nodig voor kleine leases Lessor accounting ook evalueren  Schriftelijke reactie aan IASB, en bespreking Leaseurope – IASB in januari 2008 Timing voor Discussion Paper is verschoven naar 2009

22 IFRS en fiscaliteit 2 van de 3 door BLV voorgestelde filters weerhouden in Consultatiedocument Febelfin Momenteel loopt sectorconsultatie (tot 7 mei) Instellingen worden gevraagd het Sectorconsultatieformulier ingevuld aan Febelfin te bezorgen (met copy aan BLV) Afstemming inzake voorbeeld van antwoord lopende op niveau BLV Optionaliteit Primauteit burgerlijk recht voor het bepalen van de aard van het instrument nuanceren 15 mei afstemming op Taxation Committee Febelfin 28 juni 2008 beslist RVB Febelfin inzake verdere aanpak

23 BTW eenheid Herzieningen

24 BTW op financiële diensten
Leaseurope reactie op de ontwerp-teksten “lease purchase” “hire purchase” Leasing niet op lijst vrijgestelde diensten  mogelijke impact onroerende lease

25 BTW en de plaats van de dienst
12 februari 2008 is het BTW pakket voor diensten goedgekeurd door ECOFIN Grondige verschuivingen inzake B-2-B landschap voor het verstrekken van diensten Hoofdregel: land van de afnemer Onroerend: plaats waar onroerend is gevestigd KT verhuur transportmiddelen: plaats ter beschikking stelling LT verhuur transportmiddelen: land waar klant gevestigd is Meeste aspecten vanaf 2010 van toepassing Nog om te zetten in nationale wetgevingen

26 Dubbelbelastingverdragen
Ontwerp nieuwe standaard voor de toekomstige Belgische dubbelbelastingverdragen Equipment lease niet meer expliciet opgenomen in artikel 12 (royalties); maar oplossing voorzien via combinatie OESO commentaar en artikel 7  blijft in principe enkel in de woonplaatsstaat belastbaar

27 Handboek leasing taxation
Update (via Leaseurope en secretariaat BLV)

28 Commissie Onroerende Leasing Commission Leasing Immobilier
Francis De Koninck

29 Grote belangstelling in 2007 (boeken, seminaries)
nieuwe circulaire split sale

30 BTW Circulaire Reconnaissance explicite d’un nombre de principes
Droit réel (droit de superficie,…) suffit Sale & Lease back sous TVA Assujetti exempté Clauses résolutoires Multiplicité de preneurs en leasing

31 Circulaire TVA Verduidelijking wet van 10/1/2005
Wedersamenstelling investeringsbedrag in nominale termen Geen wanverhoudingen Duurtijd korter dan 15 jaar mag Aanvang herzieningsperiode op 1 januari van het jaar van ingebruikname

32 BTW Circulaire Adaptations en cours de contrat
Colocataires (nombre, quote-part d’utilisation) Agrandissements, aménagements, réparations Autres modifications si pas abusives et pas contre les conditions de fond prévues par l’AR 30.

33 Diverse vragen Lichten aankoopoptie van een gebouw waarbij een opstalrecht op de grond verleend werd: registratierecht op de venale waarde van het gebouw of op basis van de huurwaarde voor de nog resterende duur van het opstalrecht? Wederinkooprecht Intercommunales: vergoeding voor niet uitoefenen wederinkooprecht?

34 Questions diverses Traitement comptable à la fin du leasing (cf. exposé de Jan Verhoeye – journée d’étude ABL 15/1/2008)

35 Commission Wheels Yves Gérard

36 Commission Wheels Middelmatige eerste balans
Positieve aspecten : beroepsfederaties, informatie aan de leden van de commissie Wheels Federale Politie & Pro Justitia

37 Commission Wheels Federale Overheidsdienst Mobiliteit : project authentieke bron Misbruiken verminderen Statistieken marketing Verzekeringsbewijzen & aanhangsels bij schuldvordering Promotie van de financiële leasing Wheels

38 Juridische Commissie Commission Juridique
Emile De Ridder

39 Juridische Commissie 1) Wet van 3 juni 2007 : De kosteloze borgtocht
definitie : het ontbreken van enig economisch voordeel; een schriftelijke afzonderlijke overeenkomst; duur : beperkt tot 5 jaar; nieuwe en strikte handgeschreven formulering; informatieverplichtingen. 2) Onvatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van een zelfstandige 3) Nieuwe wetgeving betreffende personenvervoer

40 Juridische Commissie 4) De waarborgregeling van het Vlaamse Gewest
5) Compliance K.B. van 3 juni 2007: 13 indicatoren van ernstige en georganiseerde fiscale fraude ; Wet Mahoux : verstrenging van de wapenwet; Art. 505 Strafwetboek.

41 Commissie Basel II Commission Bâle II

42 Jaarrekening 2007 – Begroting 2008 Comptes annuels 2007 – Budget 2008

43 Comptes annuels 2007 – Budget 2008 Jaarrekening 2007 – Begroting 2008
Dépenses Uitgaven Exercice 2007 Boekjaar 2007 Budget 2008 Begroting 2008 AG + Rapport annuel AV + Jaarverslag 2.951 4.000 Honoraires Ereloon Affiliation Leaseurope Lidmaatschap Leaseurope 17.800 Congrès et réunions Congressen en vergaderingen 5.963 7.000 Website 1.688 Frais de secr. et doc. Kosten secr. en doc. 28.232 31.000 Journée d’étude Studiedag 4.702 5.000 Total des dépenses Totaal van de uitgaven 59.648 66.488

44 Comptes annuels 2007 – Budget 2008 Jaarrekening 2007 – Begroting 2008
Recettes Inkomsten Exercice 2007 Boekjaar 2007 Budget 2008 Begroting 2008 Cotisations membres Bijdragen leden 56.400 57.500 Intérêts Interesten 1.021 1.100 Assemblée générale Algemene vergadering 3.200 Journée d’étude Studiedag 3.800 Remboursement Leaseurope Terugbetaling Leaseurope 5.713 Total - Totaal 70.134 65.600 Total dépenses Totaal uitgeven 59.648 66.488 Résultat - Resultaat 10.486 -888

45 Samenstelling Directiecomité Composition du Comité de Direction

46 Composition du Comité de Direction Samenstelling van het Directiecomité
Tot / Jusqu’au 22/04/2008 Voorzitter/Président : Marc DE WAELE Ondervoorzitter/Vice-Président : Guy VANHAUTEGHEM Directiecomité/Comité de Direction : Kurt ALLAERT Patrick BESELAERE Jacques CORNETTE Chantal DE VRIEZE Raf RAMAEKERS Sven VANBINST Vanaf /à partir du 22/04/2008 Voorzitter/Président : Jacques CORNETTE Ondervoorzitter/Vice-Président : Marc DE WAELE Directiecomité/Comité de Direction : Kurt ALLAERT Patrick BESELAERE Chantal DE VRIEZE Raf RAMAEKERS Sven VANBINST Guy VANHAUTEGHEM

47 Michel Vermaerke, CEO Febelfin
De Belgische financiële sector in ‘feiten en perceptie’ zijn er nog zekerheden in onzekere tijden? « Le secteur financier belge année « faits et perception » quelles certitudes en période d’incertitude ? Michel Vermaerke, CEO Febelfin

48 « De kredietstorm raast voort »
Piet Lammens, KBC Bank

49 Dank u / Merci Vragen / questions?


Download ppt "Assemblée Générale - ABL Algemene Vergadering - BLV"

Verwante presentaties


Ads door Google