De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte rond de A2 Randvoorwaarden en uitgangspunten Ondertunneling A2-Traverse Maastricht 6 december 2004 Discussiestuk gemeentelijke nota.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte rond de A2 Randvoorwaarden en uitgangspunten Ondertunneling A2-Traverse Maastricht 6 december 2004 Discussiestuk gemeentelijke nota."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte rond de A2 Randvoorwaarden en uitgangspunten Ondertunneling A2-Traverse Maastricht 6 december 2004 Discussiestuk gemeentelijke nota

2 Wat ging vooraf? >>juli 2002 Maastricht raakt de weg kwijt >>januari 2003Bestuursovereenkomst >>november 2003cie SMM 1e versie >>december 2003 Buurtverkenning A2 >>mei 2004cie. SMM/ nieuwe inzichten >>november 2004presentatie aan Buurtplatform A2 >>december 2004cie. SMM / discussienota

3 Ruimte rond de A2 Doel nota ‘Ruimte rond de A2’: >>visie:optimale oplossingen infra & gebied >>basis: programma van eisen/wensen >>voorportaal: planologische procedures Nota ‘Ruimte rond de A2’ bevat: >>Voorlopige inzet van de gemeente bij het A2-Project >>Bij oplossing via ondertunneling A2-Traverse >>Binnen budget (€ 360 miljoen) Waarom nu? >>Om bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken >>Om eventueel tijdwinst te boeken in totaaltraject Richtlijnen >>Advies MER-commissie wordt gevolgd >>Alle alternatieven worden onderzocht

4

5 >>doorstroming >>bereikbaarheid >>leefbaarheid Inhoud: >>Verknoping A2/A79 >>Verbinding Beatrixhaven >>Ondertunneling A2-Stadstraverse >>Stadsboulevard op maaiveld >>Aanpassing Viaductweg >>Vastgoedontwikkeling Doel A2-project

6 1924: de A2 is aangelegd in een oude overlaat van de Maas

7 1963: vroeger was er bij De Geusselt een grote rotonde

8 Gewenst verkeerssysteem

9 Afslag Bunde: >>Afslag / toerit Bunde handhaven >>Huidige situatie Vliegveldweg handhaven >>(Vracht)verkeer Beatrixhaven via nieuwe verbinding Verknoping A2/A79: >>A2 wordt hoofdroute >>A79 ondergeschikt aan A2 >>Aansluiten lokaal wegennet Verbinding Beatrixhaven: >>Drie alternatieven >>Onderzoek voor- en nadelen >>Inspraakreacties worden meegenomen bij bepaling voorkeurstracé Gewenst verkeerssysteem; nieuwe inzichten (1)

10

11 A2-Tunnel: >>Drie rijstroken per richting >>Twee doorgaande rijstroken >>Eén doorlopende in- en uitvoerstrook Knooppunt Geusselt: >>Blijft zeer druk kruispunt >>Waarschijnlijk oplossing in 3 (verkeers)lagen Gewenste verkeerssysteem; nieuwste inzichten (2)

12

13 Stadsboulevard: >>Twee rijstroken per richting >>Brede middenberm Knooppunt Europaplein: >>Lussen aan noordzijde verdwijnen >>Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Gewenst verkeerssysteem; nieuwste inzichten (3)

14

15 >>worden onderzocht in Tracé/MER-studie >>planning: gereed in 2006 Gestreefd wordt naar: Verbeteren doorstroming op A2 Verbeteren bereikbaarheid stad Verbeteren leefbaarheid buurten Opheffen filevorming voor Geusselt Opheffen barrièrewerking van A2-Stadstraverse Verbeteren oversteekbaarheid Verminderen sluipverkeer door woonbuurten Verbeteren verkeersveiligheid Effecten

16 Toekomstige Europese normen luchtkwaliteit Het is nog onzeker hoe die ingevoerd gaan worden Er komt een actieplan (voor alle knelpunten in de stad) Mogelijke maatregelen aan: >>wegen >>verkeersafwikkeling >>plannen voor de A2 Handhaving bestaande bebouwing is uitgangspunt Onderzoek leefbaarheid

17 Beboste omgeving knoop A2/A79 A2 door het groen naar de Geusselt Viaductweg brug over de stad Geusselt stadsentree noordzijde Europaplein stadsentree zuidzijde Ondertunneling A2-Traverse Nieuwe Stadsboulevard op maaiveld Visie op inpassing infrastructuur

18 Algemene eisen en wensen op gebied van >>leefbaarheid en milieu >>bouwen en wonen >>water en natuurcompensatie Specifieke eisen en wensen per deelgebied Uitgangspunten en randvoorwaarden

19 Handhaving groene karakter ‘Ontsnipperen’ door verbetering: >>watersysteem >>recreatief netwerk Hergebruik grond die vrijkomt bij graven tunnel Landgoederenzone

20 Uitbreiding bedrijfsterrein tot aan spoor Rekening houden met Park & Ride-voorziening Ruimte voor een nieuw ‘landgoed’ Aanlanding Beatrixhaven

21 Vormgeving stadsentree Afstemming met plannen rond MVV-stadion Hoogbouw toegestaan Knooppunt Geusselt

22 ‘Ruggengraat’ voor Maastricht-Oost Centrumgebied Wyckerpoort – Wittevrouwenveld Stadsboulevard

23 Vormgeving stadsentree Stedelijke ontwikkeling noordzijde Hoogbouw toegestaan Knooppunt Europaplein

24 Mogelijk beeld van de toekomstige situatie rond de A2 Totaalbeeld

25 Eisen aan:Verkeersafwikkeling Bereikbaarheid Oversteekbaarheid Veiligheid Schade vermijden Overlast beperken Aandacht voor uitvoering

26 Vastgoedontwikkeling: >>Vijf locaties voor woningen en kantoren Aankoopbeleid: >>Sloop wellicht noodzakelijk >>Passief aankoopbeleid gemeente Leefkwaliteit: >>Onderzoek maatregelen >>Handhaving bebouwing is uitgangspunt Extra ruimte om te bouwen: >>Optimalisatie infrastructuur - ruimte >>Vormgeving stadsentrees Hergebruik grond rond verknoping A2/A79: >>Geluidwerende voorzieningen >>‘Ontsnippering’ en ‘landscaping’ Verbinding Beatrixhaven: >>Meerdere tracés mogelijk >>Onderzoek naar voorkeurstracé Samenvatting

27 Geen formele inspraak Gemeentebestuur vindt dat bevolking recht heeft op informatie Reageren voor 20 januari 2005 Besluitvorming gemeenteraad: planning voorjaar 2005 Inspraak


Download ppt "Ruimte rond de A2 Randvoorwaarden en uitgangspunten Ondertunneling A2-Traverse Maastricht 6 december 2004 Discussiestuk gemeentelijke nota."

Verwante presentaties


Ads door Google