De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen

2 - I. Bestuurlijke Handhaving : begrip en afdeling
- II. De algemene werking van de GAS - Specifieke toepassingen: III. Zoekgedrag naar drugs IV. Het plaatselijk alcoholverbod

3 I. Bestuurlijke Handhaving

4 De Afdeling ‘Bestuurlijke Handhaving’
Naam van de afdeling: Bestuurlijke Handhaving’ Maakt deel uit van het stadsbedrijf ‘Samen leven’ Vlag dekt volledig de lading: Core business: bestuurlijk handhaven

5 Wat is bestuurlijk handhaven?
Ruime definitie: Handhaven op bestuurlijk niveau Poging tot gedetailleerdere definitie: “Bestuurlijke handhaving is het geheel van maatregelen die ter beschikking staan van de gemeenten teneinde de openbare orde, rust, gezondheid en veiligheid te waarborgen en openbare overlast te bestrijden, hetzij via administratieve sancties, hetzij via politiemaatregelen.” Heel concreet: maatregelen burgemeester gemeentelijke administratieve sancties

6 Vroegere bestraffing? - Bestuurlijke maatregelen : reeds toevertrouwd aan de gemeenten in Decreet van 1789: een goede politie verzekeren, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen Verankerd in artikel 135 NGW

7 Vroegere bestraffing? (2)
- Gemeenten bevoegd voor opmaak Gemeentelijk Politiereglement dat regels bevat Echter : Enige sanctioneringsmogelijkheid ligt in het strafrecht  sepot ‘Kleinere’ misdrijven kunnen voor zeer veel overlast zorgen  effect op leefbaarheid in een stad

8 Artikel 119bis NGW: de gemeenten worden zelf bevoegd om een aantal kleinere misdrijven te bestraffen.  politiereglement wordt bestuurlijk gehandhaafd Praktisch: korte procedure  snelle bestraffing Werklast parketten vermindert

9 II. De gemeentelijke administratieve sancties

10 De gemeentelijke Administratieve Sancties
Wat? 4 soorten sancties: AGB (administratieve geldboete) maximum 250 EUR ; minderjarigen maximum 125 EUR schorsing van een vergunning intrekken van een vergunning tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting Overlast: Openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. Men kan de openbare overlast beschouwen als lichte vormen van verstoringen van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid. Criminele overlast : meest objectief. Misdrijven, inbreuken op strafwet. Voorbeelden : diefstal, zakkenrollers, inbraak, beroving, prostitutie, vandalisme, heling en drughandel. ·     Overlast van de openbare orde : in een aantal gevallen juridisch te omschrijven door inbreuken op de strafwet en gemeentelijke verordeningen. In andere gevallen gaat het om een subjectief aanvoelen. Voorbeelden : lawaaioverlast, nachtlawaai, zwerfspuiten, vechtpartijen, ruzies, buurtvervuiling (urine, braaksel en hondenpoep op de stoep). ·     Audiovisuele overlast : louter een subjectief aanvoelen. Het zien en /of horen van normafwijkend gedrag kan gevoelens van onveiligheid oproepen, vb. rondhangen van slonzige gebruikers, irritant en vreemd gedrag … Voor voorbijgangers gaat daarvan vaak een dreiging uit, ook al gebeurt er op dat moment verder niets.

11 Procedure Administratieve geldboete (AGB)
Voorstel boete Brief met boetevoorstel Uittreksel Codex PV Eventueel: bijlagen Het recht van verdediging wordt steeds gerespecteerd: in brief bij boetevoorstel worden de verweermogelijkheden opgenomen = 15d Hoger dan 62,5 EUR: mogelijkheid tot mondeling verweer = hoorzitting Lager dan 62,5 EUR: schriftelijk verweer

12 De bemiddeling Samenwerking met Elegast
Stad treedt ook op als slachtoffer Verplicht voor minderjarigen Meerderjarigen : standaard als er schade is, afweging maken in andere gevallen Veel positieve resultaten Grote impact op jongeren Resultaten bemiddeling : opkuisen in een park, verontschuldigingsbrief schrijven, schade vergoeden, vrijwilligerswerk in een ziekenhuis enz…

13 DE BESLISSING:  hierin wordt rekening gehouden met het mogelijke verweer en de al dan niet geslaagde bemiddeling Antwoorden op verweer Bevestigen / annuleren / verminderen boetevoorstel Betalingsverzoek

14 Weinig hogere beroepen Een gedeelte met bijstand van een raadsman
Mogelijkheid tot hoger beroep bij de politierechtbank Weinig hogere beroepen Een gedeelte met bijstand van een raadsman Slechts 708 beroepen op in totaal opgelegde geldboetes

15 III. Artikel 329ter: zoeken naar drugs

16 Drugs en overlast Voorheen klemtoon repressieve aanpak op aanbodzijde drugs Bestuurlijke maatregelen ten aanzien van instellingen gekend voor drugshandel (bijv. artikel 9 bis Drugswet) Drugsoverlast blijft stijgen: Openlijk dealen Drugstoerisme

17 De zoektocht naar drugs
Zoektocht naar drugs brengt overlast mee voor de buurt: Rondhangen Verhinderen van doorgang Luidruchtige discussies Effect op leefbaarheid in een buurt Lik-op-stuk beleid nodig voor kopers naast nul- tolerantiebeleid naar verkopers toe

18 Invoering artikel 329 ter Verbod tot zoeken naar drugs en verbod om overlast veroorzakende handelingen te verrichten die gepaard gaan met het zoeken naar drugs: Rondhangen in straten of op pleinen of in parken of in ruimtes aanpalend aan de openbare ruimte Aanspreken van voorbijgangers Ingaan op tekens van één of meerdere personen die illegale drugs aanbieden of lijken aan te bieden of met hen gesprekken voeren Verhinderen van doorgangen Het voeren van geldhandel op straat Nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet drugshandelaars of tussenpersonen door het maken van tekens, gebaren, geluiden Lawaaioverlast door luidruchtige discussie en onenigheid tijdens gemarchandeer

19 GAS procedure integraal van toepassing
- P.V. - opstartbrief met eventuele bijlagen - verweermogelijkheden - gemotiveerde beslissing bij verweer - beroepsmogelijkheid

20 Door specifieke problematiek is evenwel ook voorzien om in bepaalde gevallen het boetevoorstel te koppelen aan een sociaal traject Wanneer? (Deze prioriteiten zijn pas ingevoerd medio 2011) - recidivisten (zowel drugs als alcoholverbod) die hun woonplaats of vaste verblijfplaats in Antwerpen hebben - jongeren (16 – 25 jaar) met 1 p.v. drugs

21 Deze personen krijgen aangepaste opstartbrief (voorbeeld op volgende dia)
Bemiddelingstraject wordt opgestart

22

23 Doelstelling: Vermijden van betaling geldboete door het aangaan van een engagement in een begeleidingsprogramma Werkwijze: uitnodiging voor verkennend gesprek in aanwezigheid van een casemanager opstellen van overeenkomst met begeleidingsafspraken = Sociaal Maatwerk

24 Voorbeelden sociaal maatwerk:
Doorverwijzen naar dagcentrum De Sleutel indien enkel verslavingsproblematiek: Voeren van adviesgesprekken Opvolging door casemanagers van Samen leven Niet alleen werken aan verslaving, maar ook allerlei andere levensdomeinen: huisvesting tewerkstelling dagbesteding administratieve problemen

25 Enkele interessante cijfers voor 2011:
Aantal p.v. ‘s: Aantal unieke overtreders: Aantal overtreders met 1 p.v.: Aantal overtreders meer dan 1 pv: Aantal pv’s ongekende dader:

26 Aantal overtreders met boete: 326
Aantal overtreders met sepo: Aantal overtreders uitgenodigd op bem.:

27 Aantal personen aanwezig op bem.: 77
Aantal personen niet aanwezig op bem.: Aantal personen met afgeronde bem: Aantal overtreders positief afgerond: Aantal overtreders met negatief gevolg; Aantal overtreders lopende bemiddeling:

28 IV. Het Alcoholverbod op en rond het DCP en het K. Astridplein

29 Alcohol en overlast Probleemstelling:
Hardnekkige aanwezigheid van dronken personen die voor alcoholgerelateerde overlast zorgen Waar? De Coninckplein (DCP) Koningin Astridplein

30 Welke vormen van alcoholgerelateerde overlast?
rondhanggedrag werpen van blikjes op het plein roepen naar voorbijgangers lastigvallen van winkeliers en hun klanten agressie ten gevolge van alcoholintoxicatie

31 Reeds andere maatregelen geprobeerd, zonder voldoende resultaat: enkel tijdelijk en zeer beperkt effect: Gas en bemiddeling Individuele straatverboden

32 Om aan deze vormen van overlast het hoofd te bieden:
Tijdelijk politiereglement van 1 jaar van kracht met ingang van 1 januari (inmiddels reeds eenmaal verlengd) Het is verboden om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg/ruimte buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen bestemd voor dit doel te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel. . Een uitzondering kan worden toegestaan door de burgemeester aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg/domein voorafgaandelijk werd toegestaan door de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de openbare weg/domein.”

33 Waar? - De Coninckplein en omliggende straten - Koningin Astridplein Dit reglement is enkel van toepassing in de volgende straten : Van Stralenstraat, Pijlstraat, Rotterdamstraat (van het De Coninckplein tot het kruispunt met de Hollandstraat), Muizenstraat, Lange Beeldekensstraat ( van het De Coninckplein tot het kruispunt met de Dambruggestraat), Van Schoonhovestraat, Van Wezenbeekstraat, Van Arteveldestraat, De Coninckplein, Koningin Astridplein, Dambruggestraat (tussen Muizenstraat en Lange Beeldekensstraat), Gemeentestraat (tussen Van Schoonhovestraat en Van Wezenbeekstraat)

34 GAS procedure integraal van toepassing
P.V. opstartbrief met eventuele bijlagen verweermogelijkheden gemotiveerde beslissing bij verweer beroepsmogelijkheid

35 Voorwaarde voor sociale trajectbegeleiding
Wanneer? - recidivisten (zowel drugs als alcoholverbod) die hun woonplaats of vaste verblijfplaats in Antwerpen hebben

36 Doelstelling ook hier:
Vermijden van betaling geldboete door het aangaan van een engagement in een begeleidingsprogramma Werkwijze: - uitnodiging voor verkennend gesprek - opstellen van overeenkomst met begeleidingsafspraken = Sociaal Maatwerk

37 Voorbeelden sociaal maatwerk:
Opname voor gesprekken in het project AlcoholBLIK, een samenwerking tussen CGG Vagga en vzw Free Clinic Opvolging door casemanagers van Samen leven Niet alleen werken aan verslaving, maar ook allerlei andere levensdomeinen: huisvesting tewerkstelling dagbesteding administratieve problemen

38 Enkele interessante cijfers voor 2011:
Aantal p.v. ‘s: Aantal unieke overtreders: Aantal overtreders met 1 p.v.: Aantal overtreders meer dan 1 pv: Aantal pv’s ongekende dader:

39 Aantal overtreders met boete: 637
Aantal overtreders met sepo: Aantal overtreders uitgenodigd op bem.:

40 Aantal personen aanwezig op bem.: 121
Aantal personen niet aanwezig op bem.: Aantal personen met afgeronde bem: Aantal overtreders positief afgerond: Aantal overtreders met negatief gevolg; Aantal overtreders lopende bemiddeling:

41 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Oliver Ibrahim, jurist Bestuurlijke Handhaving


Download ppt "Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google