De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen. - I. Bestuurlijke Handhaving : begrip en afdeling - II. De algemene werking van de GAS - Specifieke toepassingen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen. - I. Bestuurlijke Handhaving : begrip en afdeling - II. De algemene werking van de GAS - Specifieke toepassingen:"— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen

2 - I. Bestuurlijke Handhaving : begrip en afdeling - II. De algemene werking van de GAS - Specifieke toepassingen: III. Zoekgedrag naar drugs IV. Het plaatselijk alcoholverbod

3 I. Bestuurlijke Handhaving

4 De Afdeling ‘Bestuurlijke Handhaving’ Naam van de afdeling: Bestuurlijke Handhaving’ Maakt deel uit van het stadsbedrijf ‘Samen leven’ Vlag dekt volledig de lading: Core business: bestuurlijk handhaven

5 Wat is bestuurlijk handhaven? Ruime definitie: Handhaven op bestuurlijk niveau Poging tot gedetailleerdere definitie: “Bestuurlijke handhaving is het geheel van maatregelen die ter beschikking staan van de gemeenten teneinde de openbare orde, rust, gezondheid en veiligheid te waarborgen en openbare overlast te bestrijden, hetzij via administratieve sancties, hetzij via politiemaatregelen.” Heel concreet: maatregelen burgemeester gemeentelijke administratieve sancties

6 Vroegere bestraffing? - Bestuurlijke maatregelen : reeds toevertrouwd aan de gemeenten in Decreet van 1789: een goede politie verzekeren, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen Verankerd in artikel 135 NGW

7 Vroegere bestraffing? (2) - Gemeenten bevoegd voor opmaak Gemeentelijk Politiereglement dat regels bevat Echter : Enige sanctioneringsmogelijkheid ligt in het strafrecht  sepot ‘Kleinere’ misdrijven kunnen voor zeer veel overlast zorgen  effect op leefbaarheid in een stad

8 Artikel 119bis NGW: de gemeenten worden zelf bevoegd om een aantal kleinere misdrijven te bestraffen.  politiereglement wordt bestuurlijk gehandhaafd Praktisch: korte procedure  snelle bestraffing Werklast parketten vermindert

9 II. De gemeentelijke administratieve sancties

10 De gemeentelijke Administratieve Sancties Wat? 4 soorten sancties: - AGB (administratieve geldboete) maximum 250 EUR ; minderjarigen maximum 125 EUR - schorsing van een vergunning - intrekken van een vergunning - tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

11 Procedure Administratieve geldboete (AGB) -Voorstel boete -Brief met boetevoorstel -Uittreksel Codex -PV -Eventueel: bijlagen -Het recht van verdediging wordt steeds gerespecteerd: -in brief bij boetevoorstel worden de verweermogelijkheden opgenomen = 15d -Hoger dan 62,5 EUR: mogelijkheid tot mondeling verweer = hoorzitting -Lager dan 62,5 EUR: schriftelijk verweer

12 a)De bemiddeling -Samenwerking met Elegast -Stad treedt ook op als slachtoffer -Verplicht voor minderjarigen -Meerderjarigen : standaard als er schade is, afweging maken in andere gevallen -Veel positieve resultaten -Grote impact op jongeren -Resultaten bemiddeling : opkuisen in een park, verontschuldigingsbrief schrijven, schade vergoeden, vrijwilligerswerk in een ziekenhuis enz…

13 -DE BESLISSING:  hierin wordt rekening gehouden met het mogelijke verweer en de al dan niet geslaagde bemiddeling -Antwoorden op verweer -Bevestigen / annuleren / verminderen boetevoorstel -Betalingsverzoek

14 Mogelijkheid tot hoger beroep bij de politierechtbank -Weinig hogere beroepen -Een gedeelte met bijstand van een raadsman -Slechts 708 beroepen op in totaal 60520 opgelegde geldboetes

15 III. Artikel 329ter: zoeken naar drugs

16 Drugs en overlast -Voorheen klemtoon repressieve aanpak op aanbodzijde drugs -Bestuurlijke maatregelen ten aanzien van instellingen gekend voor drugshandel (bijv. artikel 9 bis Drugswet) -Drugsoverlast blijft stijgen: -Openlijk dealen -Drugstoerisme -…

17 De zoektocht naar drugs -Zoektocht naar drugs brengt overlast mee voor de buurt: -Rondhangen -Verhinderen van doorgang -Luidruchtige discussies -… -Effect op leefbaarheid in een buurt -Lik-op-stuk beleid nodig voor kopers naast nul- tolerantiebeleid naar verkopers toe

18 Invoering artikel 329 ter -Verbod tot zoeken naar drugs en verbod om overlast veroorzakende handelingen te verrichten die gepaard gaan met het zoeken naar drugs: -Rondhangen in straten of op pleinen of in parken of in ruimtes aanpalend aan de openbare ruimte -Aanspreken van voorbijgangers -Ingaan op tekens van één of meerdere personen die illegale drugs aanbieden of lijken aan te bieden of met hen gesprekken voeren -Verhinderen van doorgangen -Het voeren van geldhandel op straat -Nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet drugshandelaars of tussenpersonen door het maken van tekens, gebaren, geluiden -Lawaaioverlast door luidruchtige discussie en onenigheid tijdens gemarchandeer

19 GAS procedure integraal van toepassing - P.V. - opstartbrief met eventuele bijlagen - verweermogelijkheden - gemotiveerde beslissing bij verweer - beroepsmogelijkheid

20 Door specifieke problematiek is evenwel ook voorzien om in bepaalde gevallen het boetevoorstel te koppelen aan een sociaal traject Wanneer? (Deze prioriteiten zijn pas ingevoerd medio 2011) - recidivisten (zowel drugs als alcoholverbod) die hun woonplaats of vaste verblijfplaats in Antwerpen hebben - jongeren (16 – 25 jaar) met 1 p.v. drugs

21 Deze personen krijgen aangepaste opstartbrief (voorbeeld op volgende dia) Bemiddelingstraject wordt opgestart

22

23 Doelstelling: Vermijden van betaling geldboete door het aangaan van een engagement in een begeleidingsprogramma Werkwijze: ouitnodiging voor verkennend gesprek in aanwezigheid van een casemanager oopstellen van overeenkomst met begeleidingsafspraken = Sociaal Maatwerk

24 Voorbeelden sociaal maatwerk: oDoorverwijzen naar dagcentrum De Sleutel indien enkel verslavingsproblematiek: Voeren van adviesgesprekken oOpvolging door casemanagers van Samen leven oNiet alleen werken aan verslaving, maar ook allerlei andere levensdomeinen:  huisvesting  tewerkstelling  dagbesteding  administratieve problemen  …

25 Enkele interessante cijfers voor 2011: Aantal p.v. ‘s: 1.389 Aantal unieke overtreders: 728 Aantal overtreders met 1 p.v.: 561 Aantal overtreders meer dan 1 pv: 167 Aantal pv’s ongekende dader: 239

26 Aantal overtreders met boete: 326 Aantal overtreders met sepo: 122 Aantal overtreders uitgenodigd op bem.: 173

27 Aantal personen aanwezig op bem.: 77 Aantal personen niet aanwezig op bem.: 96 Aantal personen met afgeronde bem: 68 Aantal overtreders positief afgerond: 32 Aantal overtreders met negatief gevolg; 32 Aantal overtreders lopende bemiddeling: 9

28 IV. Het Alcoholverbod op en rond het DCP en het K. Astridplein

29 Alcohol en overlast -Probleemstelling: -Hardnekkige aanwezigheid van dronken personen die voor alcoholgerelateerde overlast zorgen -Waar? - De Coninckplein (DCP) - Koningin Astridplein

30 Welke vormen van alcoholgerelateerde overlast?  rondhanggedrag  werpen van blikjes op het plein  roepen naar voorbijgangers  lastigvallen van winkeliers en hun klanten  agressie ten gevolge van alcoholintoxicatie

31 Reeds andere maatregelen geprobeerd, zonder voldoende resultaat: enkel tijdelijk en zeer beperkt effect:  Gas en bemiddeling  Individuele straatverboden

32 Om aan deze vormen van overlast het hoofd te bieden: Tijdelijk politiereglement van 1 jaar van kracht met ingang van 1 januari 2011 (inmiddels reeds eenmaal verlengd) Het is verboden om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg/ruimte buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen bestemd voor dit doel te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.. Een uitzondering kan worden toegestaan door de burgemeester aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg/domein voorafgaandelijk werd toegestaan door de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de openbare weg/domein.”

33 Waar? - De Coninckplein en omliggende straten - Koningin Astridplein Dit reglement is enkel van toepassing in de volgende straten : Van Stralenstraat, Pijlstraat, Rotterdamstraat (van het De Coninckplein tot het kruispunt met de Hollandstraat), Muizenstraat, Lange Beeldekensstraat ( van het De Coninckplein tot het kruispunt met de Dambruggestraat), Van Schoonhovestraat, Van Wezenbeekstraat, Van Arteveldestraat, De Coninckplein, Koningin Astridplein, Dambruggestraat (tussen Muizenstraat en Lange Beeldekensstraat), Gemeentestraat (tussen Van Schoonhovestraat en Van Wezenbeekstraat)

34 GAS procedure integraal van toepassing P.V. opstartbrief met eventuele bijlagen verweermogelijkheden gemotiveerde beslissing bij verweer beroepsmogelijkheid

35 Voorwaarde voor sociale trajectbegeleiding Wanneer? - recidivisten (zowel drugs als alcoholverbod) die hun woonplaats of vaste verblijfplaats in Antwerpen hebben

36 Doelstelling ook hier: Vermijden van betaling geldboete door het aangaan van een engagement in een begeleidingsprogramma Werkwijze: - uitnodiging voor verkennend gesprek - opstellen van overeenkomst met begeleidingsafspraken = Sociaal Maatwerk

37 Voorbeelden sociaal maatwerk:  Opname voor gesprekken in het project AlcoholBLIK, een samenwerking tussen CGG Vagga en vzw Free Clinic  Opvolging door casemanagers van Samen leven  Niet alleen werken aan verslaving, maar ook allerlei andere levensdomeinen: o huisvesting o tewerkstelling o dagbesteding o administratieve problemen o …

38 Enkele interessante cijfers voor 2011: Aantal p.v. ‘s: 2.829 Aantal unieke overtreders: 1.357 Aantal overtreders met 1 p.v.: 1.128 Aantal overtreders meer dan 1 pv: 229 Aantal pv’s ongekende dader: 589

39 Aantal overtreders met boete: 637 Aantal overtreders met sepo: 329 Aantal overtreders uitgenodigd op bem.: 295

40 Aantal personen aanwezig op bem.: 121 Aantal personen niet aanwezig op bem.: 172 Aantal personen met afgeronde bem: 103 Aantal overtreders positief afgerond: 85 Aantal overtreders met negatief gevolg; 13 Aantal overtreders lopende bemiddeling: 18

41 BEDANKT VOOR UW AANDACHT Oliver Ibrahim, jurist Bestuurlijke Handhaving 03.338.65.68


Download ppt "Bestuurlijke maatregen en GAS in Antwerpen. - I. Bestuurlijke Handhaving : begrip en afdeling - II. De algemene werking van de GAS - Specifieke toepassingen:"

Verwante presentaties


Ads door Google